Профіль освітньої програми

Маркетинг 2023
Спеціальність075 Маркетинг
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Маркетинг та логістика»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиТип диплому Диплом магістра, одиничний. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, строк навчання Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 5 місяців.
Кваліфікаційний рівень / циклдругий (магістерський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України –7 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (Second cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 7
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з маркетингу
Передумови вступуНаявність ступеня бакалавра або диплома спеціаліста.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку lyfarvlada@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні завдання і проблеми у сфері маркетингу та здійснювати інноваційну професійну діяльність
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів. Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу. Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, професійні методики та технології, необхідні для забезпечення ефективної маркетингової діяльності. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в сфері маркетингу, враховує специфіку діяльності підприємств в умовах диджіталізації. Акцент робиться на здобутті знань з маркетингу, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. Передбачено поглиблені фахові знання з розробки та впровадження маркетингових стратегій, цифрового маркетингу, міжнародної маркетингової діяльності, управління маркетинговою та рекламною діяльністю, методології прикладних досліджень у маркетингу.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Програма враховує сучасні тенденції розвитку маркетингу, що визначаються поєднанням інструментів класичного маркетингу та цифрового маркетингу. Структура програми передбачає вивчення теорії і практики маркетингу на засадах міждисциплінарного підходу, оволодіння інноваційними методами професійної діяльності. Безперервні зміни в сфері маркетингових інновацій, які орієнтуються на диджіталізацію економіки та дослідження поведінки споживачів вимагають постійної корекції навчальних планів і змісту навчальних дисциплін, тому склад вибіркових дисциплін освітньої програми періодично оновлюється, що дозволяє враховувати тенденції розвитку сфери інтернет-технологій в маркетингу.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр маркетингу може займати первинні посади (за ДК 003:2010): 2419.2 Професіонали у сфері маркетингу Консультант з маркетингу Консультант з ефективності підприємництва Рекламіст Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
Подальше навчання: Можливість продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Можуть набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Загальний стиль навчання – проблемно-орієнтований. Підходи до викладання та навчання: - інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу через дискусії, розгляд проблемних ситуацій, засідання наукового студентського гуртка); - практична спрямованість (використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики промислових і торговельних підприємств, які функціонують на українському та міжнародному ринках); - використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників, використання мультимедійних технологій підчас лекційних та практичних занять). Лекційні заняття поєднуються з практичними заняттями, робочими зустрічами з фахівцями в галузі маркетингу, керівниками підприємств, презентаціями виконаних завдань. Практикується студентсько-центроване навчання, дистанційне навчання в системі Moodle, самонавчання. Самостійна робота на основі підручників та конспектів, електронних освітніх ресурсів, що розміщені в репозитарії бібліотеки НУ «Запорізька політехніка». Проведення консультацій викладачами
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 100-бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано-незараховано). Засоби оцінювання: тестування, опитування, контрольні роботи, письмові екзамени, заліки, звіт з переддипломної практики. Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів. Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК2 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК5 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК7 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК8 Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу.
ФК2 Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування.
ФК3 Здатність до проведення самостійних досліджень та інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу.
ФК4 Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом.
ФК5 Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування.
ФК6 Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі.
ФК7 Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв’язків.
ФК8 Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, методи і практичні прийоми маркетингу.
РН2 Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта.
РН3 Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в умовах невизначеності.
РН4 Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням крос-функціонального характеру її реалізації.
РН5 Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами.
РН6 Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними.
РН7 Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта.
РН8 Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу.
РН9 Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень.
РН10 Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів.
РН11 Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта.
РН12 Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм.
РН13 Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання.
РН14 Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку.
РН15 Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої програми мають науковий ступінь і/або вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності, що відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Усі науково-педагогічні працівники мають показники академічної та професійної кваліфікації відповідно до дисципліни, викладання якої вони забезпечують.
Матеріально-технічне забезпечення: У навчальному процесі використовуються навчальні аудиторії, комп’ютерна лабораторія, бібліотека, фонд якої сформовано відповідно до потреб освітнього процесу. До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 80 місць, абонемент та копіювальна техніка. Є доступ до мережі Інтернет, функціонує безкоштовний Wi-Fi. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт http://www.zp.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені в електронному інституційному репозитарії наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка»: http://eir.zp.edu.ua/ Читальні зали бібліотеки забезпечені бездротовим доступом до мережі Інтернет. Усі інформаційні електронні ресурси наукової бібліотеки доступні через сайт університету: http://library.zp.edu.ua/ Вільний доступ через сайт НУ «Запорізька політехніка» до баз даних періодичних фахових наукових видань (в тому числі, англійською мовою) забезпечується участю бібліотеки університету у консорціуму ElibUkr.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка». Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних громадян. Відповідно до вимог чинного законодавства
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми у сфері маркетингової діяльності, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням сучасних теорій та методів маркетингу. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.