Профіль освітньої програми

Економіка підприємства 2023
Спеціальність076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиОбсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1,5 роки (3 семестри)
Кваліфікаційний рівень / циклДругий (магістерський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 7 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Master’s degree (Second cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 7
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломімагістр з підприємництва та торгівлі
Передумови вступуНаявність освітнього ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка». URL: https://pk.zp.edu.ua/pravyla-pryjomu
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку elenakrainik2@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Внесок у розвиток Української держави й суспільства, Південно-Східного регіону України, формуючи необхідний для цього високоосвічений й національно свідомий людський потенціал, здатний ідентифікувати та розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва та торгівлі, спроможних до відкриття та ведення власної справи, компетентних у розробці та реалізації інноваційних проектів, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля, проводячи прикладні дослідження, експертизи й консультації для інтелектуальної підтримки органів влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: діяльність суб’єктів господарювання підприємницьких та торговельних структур з виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється з метою забезпечення їх ефективного управління і розвитку. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: теоретико-методологічні, науково-методичні і прикладні засади підприємницької та торговельної діяльності, які забезпечують прийняття обґрунтованих професійних рішень. Методи, методики та технології: система інноваційних методів, професійних методик та технологій управління. Інструментарій та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, прилади та обладнання (комп’ютерна техніка, пакети прикладних програм, програмні продукти тощо).
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійний акцент на набутті здобувачами компетентностей з: ідентифікації складних задач і проблем у сфері бізнесу та пошуку шляхів їх вирішення; відкриття та ведення власної справи; розробки та реалізації інноваційних проектів; участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: ОП орієнтована на глибоку професійну підготовку, що передбачає опанування здобувачами циклу сучасних дисциплін, покликаних забезпечити формування професійних компетенцій з урахуванням новітніх тенденцій у сфері підприємництва та торгівлі. Особливості ОП полягають у : - підготовці фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері бізнесу, спроможних до відкриття та ведення власної справи, компетентних в розробці та реалізації інноваційних проектів, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля; - акцентуванні уваги здобувачів на набутті знань та навиків з управління бізнесом в умовах невизначеності, глобальних трансформаційних змін в економіці та загострення кліматичної кризи; - практико-орієнтованості, застосуванні активних та інтерактивних методів, залучені до викладання провідних фахівців з підприємництва та торгівлі; - націленості на реалізацію концепції студентоцентрованого навчання, що охоплює активну взаємодію здобувачів, роботодавців та академічної спільноти; - виокремленні комунікативного аспекту підготовки фахівців, що відповідають потребам Української держави та Південно-Східного регіону країни.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Після закінчення навчання за ОП випускники здатні: - відкривати та вести власну справу; - виконувати професійну роботу в різних лінійних і функціональних підрозділах організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; - займати посади, визначені Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: 121 Керівники підприємств, установ та організацій 1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій 122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів 123 Керівники функціональних підрозділів 1238 Керівники проектів та програм 2441.2 Аналітик з інвестицій 2441.2 ЗКППТР 25351 Економіст 2441.2 ЗКППТР 25368 Економіст з планування 2441.2 ЗКППТР 25377 Економіст з фінансової роботи 2441.2 ЗКППТР 25362 Економіст з матеріально-технічного забезпечення 2441.2 Економіст із ціноутворення 2441.2 ЗКППТР 23068 Консультант з економічних питань - займати посади згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 12 Administrative and Commercial Managers 121 Business Services and Administration Managers; 24 Business and Administration Professionals
Подальше навчання: Випускники мають право: - продовжити навчання на третьому (освітньо–науковому) рівні вищої освіти FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень, HPK – 8 рівень; - набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Mооdle Особистісно-орієнтований та індивідуально-творчий підхід. Лекції, мультимедійні лекції та практичні заняття (з елементами наукових досліджень, ситуаційного завдання, кейсів тощо), самостійна дослідницька робота, розробка інноваційних проектів, написання курсових робіт, підготовка кваліфікаційної роботи та консультації із викладачами (групові та індивідуальні) Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, що проводяться на базі НУ «Запорізька політехніка» та інших вишів України, Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетентностей. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom У період карантину, пов’язаного з пандемією Cоvid-19, навчання здійснювалося у змішаній формі з використанням засобів відеоконференцзв’язку, інфокомунікаційних технологій та «Системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»», зокрема: - системи дистанційного навчання Moodle: https://moodle.zp.edu.ua/ - сайту університету: http://zp.edu.ua/ - репозиторію університету: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9 - бібліотеки університету: http://library.zp.edu.ua/
Оцінювання: Оцінювання здобувачів здійснюється за результатами контрольних заходів, перелік яких визначено Положенням про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (зі змінами від 27.08.2021 р.)https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf та Положенням про організацію освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка від 10.12.2021р. №507 https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf, а саме у формі: заліків, диференційованих заліків, екзаменів, тестування, презентації проектів, ректорських контрольних роботів, захисту звітів з практики та курсових робіт, а також атестації. Ректорський контроль якості навчання здобувачів здійснюється відповідно до Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_rektorskyy_kontrol.pdf Оцінювання захисту звітів з практики здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів НУ Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_praktyku_studentiv.pdf Атестація здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи здійснюється відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_EkzKom.pdf та спрямована на визначення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня знань, а також набутих компетентностей у відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України №961 від 10.07.2019 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/076-pidpriemnitstvo-torgivlya-ta-birzhova-diyalnist-magistr.pdf
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК2 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК3 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК4 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК5 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.
ФК2 Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності
ФК3 Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
ФК4 Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності.
ФК5 Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК6 Здатність управляти конкурентоспроможністю підприємства в умовах невизначеності, викликів та загроз.
ФК7 Здатність до формування грантових заявок та супроводу грантових проектів;

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.
РН2 Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.
РН3 Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.
РН4 Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємо-дії з представниками різних професійних груп.
РН5 Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою само-реалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
РН6 Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність.
РН7 Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
РН8 Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.
РН9 Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.
РН10 Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків.
РН11 Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН12 Обирати ефективні методи управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах невизначеності, викликів та загроз.
РН13 Формувати грантові заявки та супроводжувати грантові проекти протягом їх життєвого циклу

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію ОП забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально – методичної та науково – дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних вишах згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Окремі викладачі мають сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2).
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою, власний комп’ютерний клас, де є доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі вищої освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та Електронного Інституційного репозитарію НУ «Запорізька політехніка» http://eir.zp.edu.ua. В освітньому процесі використовуються стандартне програмне забезпечення з управління проектами, а саме: ActiveCollab, AgriAnalutica, Кошторис 8, Будівельні технології - Кошторис ПВР, а також безкоштовний доступ до Інтернет-сервісу нормативних документів БУДСТАНДАРТ Online. Навчально-методичні матеріали систематично переглядаються та розміщуються у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: НКМ регламентується Постановою КМУ №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#Text та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz N210 vid 28.06.22.pdf). НКМ передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Кожен здобувач вищої освіти має можливість проходити навчання у ЗВО-партнерах (окремі курси, навчання протягом семестру) з подальшим визнанням отриманих результатів та кредитів навчання. Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України, зокрема: Луцьким національним технічним університетом, НУ «Києво-Могилянська академія», Харківським національним університетом ім. Каразіна, НТУ «Дніпровська політехніка», НУ «Львівська політехніка», НУ «Одеська політехніка», Класичним приватним університетом (м. Запоріжжя)
Міжнародна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі міжнародної кредитної мобільності за двосторонніми договорами, укладеними між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+KA, інформацію щодо яких подано на веб-сторінках https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnis, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty Право на міжнародну академічну мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf, а також на основі двосторонніх угод між НУ «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами:  Urgench State University (Узбекистан) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/urdu.uz/Cooperation_Agreeme nt.pdf);  Maria Curie-Sklodowska University (Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/umcs.pl/Academic_Agreement _of_Cooperation.pdf);  Левенский католицький університет (Бельгія) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/kuleuven.be/Student_Exchange _Agreement.pdf);  Трансільванський університет Брасова (Румунія) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/unitbv.ro/Inter institutional_agreement.pdf);  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/wsg.byd.pl/Dohovir_pro_spivp ratsiu.pdf);  Гданський університет (м. Гданськ, Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/ug.edu.pl/Memorandum_of_Un derstanding.pdf).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян в рамках чинного законодавства. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta _navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання проблеми в діяльності підприємства, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання проблеми в діяльності підприємства, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.