Профіль освітньої програми

Металорізальні верстати та системи 2023
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділМашинобудівний факультет
Випускова кафедраКафедра «Металорізальні верстати та інструменти»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний – На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців; – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС; – на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; • За Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень - «Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання»; • За Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); • За European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр з галузевого машинобудування за освітньою програмою «Металорізальні верстати та системи»
Передумови вступу– Повна загальна середня освіта (профільна загальна середня освіта)
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Мета освітньої програми полягає у реалізації внеску у розвиток Української Держави через: - формування високоосвіченого та національно-свідомого людського потенціалу що володіє загальними та спеціальними компетентностями які пов’язані (але не вичерпуються) з процесами механічної обробки та їх теоретичними основами; проектуванням та експлуатацією металообробного обладнання та інструменту; технологічним забезпеченням галузевого машинобудування; оволодінням сучасні інформаційними технологіями та САПР на базі CAD/CAM систем; метрологічним забезпеченням галузевого машинобудування включаючи взаємозамінність стандартизацію та технічні вимірювання; управлінням якістю в галузевому машинобудуванні; - забезпечення можливостей та умов для розвитку особистості за рахунок наявності вибіркових освітніх компонентів які розширюють та доповнюють компетентності; стимулюванням самостійної роботи.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчання та діяльності. Системний інжиніринг зі створення технічних об’єктів машинобудування та їх експлуатації, що включає: - процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного виробництва та галузевих підприємств; - засоби і методи управління, випробовування та контролю якості продукції машинобудування та експлуатації на галузевих підприємствах; - системи технічної документації, метрології та стандартизації. Цілі навчання - підготовка фахівців, здатних: - обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні технічні об’єкти машинобудування; - розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні процеси виробництва та утилізації продукції машинобудування; - застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання технічних об’єктів та процесів галузевого машинобудування. Теоретичний зміст предметної області. Сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування. Методи, засоби та технології. методи системного інжинірингу зі створення технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу, що включає: - методи, засоби і технології розрахунків, проектування, конструювання, виробництва, випробування, ремонту та контролю об’єктів навчання та діяльності; - методи комп’ютерного інжинірингу, що містять комплекс спеціальних програм цифрового 3D - моделювання технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу; - сучасні інформаційні технології проектування на базі CAD/CAM систем. Інструменти та обладнання: - основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизація та керування виробничими процесами галузевого машинобудування; - засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.
Орієнтація освітньої програми: З акцентом на формуванні здатності розв’язувати задачі та практичні проблеми галузевого машинобудування пов’язані: з металорізальними верстатами та системами, процесами механічної обробки, розробкою керуючих програм для верстатів з ЧПК; вирішенні питань управління якістю в галузевому машинобудуванні; виборі та розрахунку елементів металорізального обладнання та інструменту; забезпечення економічної ефективності процесу механічної обробки, металорізального обладнання та систем; здатності виконувати професійні обов’язки у сфері професійної діяльності. Акцент на професійній діяльності за спеціалізацією металорізальні верстати та системи.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Програма робить наголос на використанні САПР на основі CAD/CAM систем для проектування виробів галузевого машинобудування, в тому числі елементів металообробного обладнання, металорізального інструменту; технологічного забезпечення та розробки керуючих програм їх механічної обробки на верстатах з ЧПК. Для отримання практичних навичок та закріплення теоретичного матеріалу для студентів передбачається можливість дуальної форми освіти, проходження стажування в тому числі за кордоном
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Бакалавр з галузевого машинобудування за освітньою програмою «Металорізальні верстати та системи» може займати первинні посади (орієнтовні) відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (затверджено і надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами)): 3115 Технічні фахівці - механіки 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки Фахівець може займати наступні первинні посади (професійні назви роботи): - Механік; - Механік виробництва; - Механік дільниці; - Механік з ремонту устаткування; - Механік цеху; - Технік з механізації трудомістких процесів; - Технік з автоматизації виробничих процесів; - Технік з експлуатації та ремонту устаткування; - Технік-конструктор (механіка); - Технік технолог (механіка); - Лаборант (галузі техніки); - Технік з підготовки виробництва; - Технік з підготовки технічної документації; - Технолог
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студенто-центроване навчання з елементами завдання-орієнтованого навчання. Лекції, мультимедійні лекції, семінарські, практичні та лабораторні роботи, курсові роботи та проекти, самостійна робота з консультацією викладачів. Крім того: - інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, обмін досвідом); - практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики освітніх установ, які функціонують в Україні); - модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); - використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій).
Оцінювання: Система оцінювання складається з: • Поточного контролю, який проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на лабораторних та практичних заняттях, у формі тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення модульної оцінки, при проведенні заліку і враховуються при визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни. Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на лабораторних та практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) - на практичних та підсумкових заняттях та/або виконанням індивідуальної семестрової роботи. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 1. тестові завдання; 2. розв’язування задач; 3. виконання практичних завдань; 4. виконання індивідуальної семестрової роботи. Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних, практичних та індивідуальних занять. • Семестровий підсумковий контроль з дисциплін є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового заліку та / або екзамену в терміни, встановлені графіком освітнього процесу. Включає семестрові екзамени та заліки, захист курсових робот (проєктів), захист звітів з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного та семестрового контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення.
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Здатність планувати та управляти часом.
ЗК4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК6 Здатність проведення досліджень на певному рівні.
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК8 Здатність діяти соціально-відповідально та свідомо.
ЗК9 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК10 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК11 Здатність працювати в команді.
ЗК12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені Стандартом вищої освіти ФК1 Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп’ютерні програмні засоби для розв’язування інженерних завдань галузевого машинобудування, ефективні кількісні методи математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування.
ФК2 Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, принципи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого машинобудування.
ФК3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ФК4 Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації.
ФК5 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в галузі машинобудування.
ФК6 Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів, аналізу аналогів та використання доступних даних.
ФК7 Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних матеріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв’язування інженерного завдання.
ФК8 Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках в сфері галузевого машинобудування
ФК9 Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність у сфері галузевого машинобудування.
ФК10 Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування за невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних обмежень, розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості продукції та її контролювання.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК11 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, визначені НУ «Запорізька політехніка» ФК11 Здатність забезпечувати взаємозамінність деталей обладнання галузевого машинобудування при проектуванні; призначати методи та засоби контролю для деталей та вузлів різного рівня складності
ФК12 Здатність володіти базовими знаннями та практичними навичками з вибору та застосування сучасних програмних засобів, включаючи CAD/CAM системи, для моделювання та/або проектування металообробного обладнання та/або його елементів; вибору та /або розрахунку раціональних режимів обробки; створення керуючих програм верстатів з ЧПК, технологічних процесів його виготовлення.
ФК13 Здатність вибирати і обґрунтовувати металообробне обладнання та інструмент для виконання технологічних задач виробництва; виконувати розрахунки і конструювання вузлів та деталей верстатного обладнання, металорізального інструменту; створювати програм по обслуговуванню верстатів для підвищення ефективності та довговічності обладнання

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.
РН2 Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.
РН3 Знати і розуміти системи автоматичного керування об’єктами та процесами галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання.
РН4 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.
РН5 Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи.
РН6 Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.
РН7 Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу.
РН8 Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання.
РН9 Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи.
РН10 Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань.
РН11 Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово державною та іноземною мовам.
РН12 Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об’єктів і процесів у галузевому машинобудуванні.
РН13 Розуміти структури і служби підприємств галузевого машинобудування.
РН14 Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автоматизованого проектування.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН15 Розуміти та вміти забезпечувати взаємозамінність деталей обладнання галузевого машинобудування в залежності від їх функціонального призначення, методи та засоби їх контролю
РН16 Розуміти методи та підходи до створення, підтримання та поліпшення якості на різних рівнях виробництва та існування продукції, вміти використовувати їх на практиці
РН17 Знати і вміти підбирати та використовувати CAD/CAM системи та інші програмні засоби для вирішення практичних завдань по моделюванню та/або проектуванню верстатного обладнання та/або його частин, металорізального інструменту; створенню технологічних процесів та керуючих програм верстатів з ЧПК, що забезпечують високу продуктивність механічної обробки та належну якість продукції
РН18 Вміти поєднувати теорію і практику для розв’язання інженерного завдання забезпечення зносостійкості деталей при проектуванні металообробного обладнання та/або його частин; призначення періодів експлуатації металообробного обладнання.
РН19 Здійснювати розрахунки, конструювання, вибір вузлів і деталей верстатного обладнання та металорізального інструменту для вирішення конструкторських та технологічних задач в галузевому машинобудуванні

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, що відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Викладання освітніх компонентів здійснюють 6 викладачі, що мають відповідну кваліфікацію. Серед них 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, доценти.
Матеріально-технічне забезпечення: Для виконання освітньої програми кафедра «Металорізальні верстати та інструменти» має комп’ютерний клас на 25 робочих місць з програмним забезпеченням PowerShape, PowerMill, PowerInspect від Autodesk; SolidWorks; верстаний парк, що включає: 3 токарно-гвинторізних верстатів 2 з яких з ЧПК; 1 плоскошліфувальний верстат; 1 гравірувально-фрезерний верстат з ЧПК Camaro; 4 спеціалізованих заточувальних верстати; 2 зуборізні верстати; 1 фрезерний верстат-сканер малогабаритний MDM; 1 модернізований верстат для електроконтактної обробки; вимірювальна рука; 3 D принтер; 2 3-D сканери; 2 динамометра багатоканальних з комплектом комп’ютеризованого обладнання АЦП; 1 профілометр-профілограф; 2 трибологічні машини; 3 пристрої для налагодження інструментальних блоків.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Бібліотека Університету має традиційні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів (http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka). За галуззю знань 13 Механічна інженерія бібліотечний фонд містить більш 2 тис. назв примірників, 8 періодичних видань. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує доступ до інформації, обмін нею, розповсюдження , накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, проведення відеоконференцій тощо. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена інформація про діяльність університету http://zntu.edu.ua/ Розроблено та затверджено навчально-методичне забезпечення освітньої програми: навчальні плани, робочі програми, конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт, самостійної роботи студентів. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську централізовану платформу moodle.zp.edu.ua та/або фонд електронних документів. Забезпечено доступ та використання в навчальному процесі професійних акаунтів платформи Zoom.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Металорізальні верстати та системи» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми галузевого машинобудування у сфері конструювання елементів металообробного обладнання або металорізального інструменту; розробки технологічного забезпечення механічної обробки; призначення обладнання та оснастки для здійснення механічної обробки; розробки керуючої програми для механічної обробки на верстатах з ЧПК. Задача або проблема що вирішуються в кваліфікаційній роботі має характеризуватися комплексністю та невизначеністю умов та вирішуватися із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота оприлюднюється у репозитарії НУ «Запорізька політехніка» у відповідності з «Регламентом роботи Національного репозитарію академічних текстів» https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/reglament-red-11-10-2017.pdf Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.