Профіль освітньої програми

Металорізальні верстати та системи 2023
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділМашинобудівний факультет
Випускова кафедраКафедра «Металорізальні верстати та інструменти»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, На базі освітнього ступеню не нижче бакалавра становить 90 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік 4 місяці
Кваліфікаційний рівень / циклДругий (магістерський) рівень вищої освіти; • За Національною рамкою кваліфікацій України – 7 рівень - «Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур; здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах; здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності» • За Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Master’s degree (Second cycle); • За European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 7
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з галузевого машинобудування за освітньою програмою (спеціалізацією) «Металорізальні верстати та системи»
Передумови вступуДля здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що здобули освітній ступінь не нижче «бакалавра»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Мета освітньої програми полягає у реалізації внеску у розвиток Української Держави через: - формування високоосвіченого та національно-свідомого людського потенціалу що є конкурентоспроможним при вирішенні складних завдань в сфері професійної діяльності що передбачають проведення наукових та/або професійних досліджень, та/або здійснення інновацій; володіє загальними та спеціальними компетентностями які пов’язані (але не вичерпуються): зі створенням раціональних технологічного та програмного забезпечення механічної обробки на багатокоординатних верстатів з ЧПК в тому числі на основі комп’ютерних моделей; оптимізацією виробничих процесів в тому числі механічної обробки; раціональним використанням новітнього металообробного обладнання та забезпеченням його надійності при проектуванні і експлуатації; управлінням проектами; організацією наукових досліджень, обробкою та аналізом їх результатів; організацією планування та управління підприємством. - забезпечення можливостей та умов для розвитку особистості за рахунок наявності вибіркових освітніх компонентів які розширюють та доповнюють компетентності; стимулюванням самостійної роботи
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності: системний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації, що включає: – машини, обладнання, методи машинобудівного виробництва; технології і засоби їхнього проектування, дослідження, виготовлення та експлуатації; – процеси, обладнання та організація галузевого машинобудування; – засоби і методи випробування та контролювання якості продукції галузевого машинобудування. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування в умовах невизначеності. Теоретичний зміст предметної області: сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати та експлуатувати продукцію галузевого машинобудування. Методи, методики та технології: методи, засоби й технології розрахунку, проєктування, конструювання, виробництва, випробування та контролювання об’єктів і процесів галузевого машинобудування; сучасні інформаційні технології проектування на базі CAD/CAM систем; методи дослідження об’єктів і процесів галузевого машинобудування. Інструменти та обладнання: основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизації й керування; засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна (магістра) Програма прикладної орієнтації Структура програми передбачає оволодіння знаннями щодо виконання досліджень, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Програма робить наголос на використанні спеціалізованого програмного забезпечення та САПР для створення моделей виробів галузевого машинобудування, розробки раціональних програм їх механічної обробки на багатокоординатних верстатах з ЧПК; прийнятті оптимальних рішень при управлінні виробничими процесами, виробництвом в цілому та проектами; забезпеченні надійності та якості металообробного обладнання; організації наукових досліджень та аналізі їх результатів; організацією планування та управління підприємством. Для отримання практичних навичок та закріплення теоретичного матеріалу для студентів передбачається можливість дуальної форми освіти, проходження стажування в тому числі за кордоном
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Виконання відповідних посадових обов’язків у сфері галузевого машинобудування, організаційно-управлінських службах, науково-дослідних організаціях, професійно-технічних, середніх та вищих навчальних закладах на первинних посадах згідно штатного розпису. Самостійне працевлаштування. Відповідно до КВЕД-2010 випускники спеціальності можуть займатися наступними видами економічної діяльності секції М на підприємствах та установах будь-якої організаційно правової форми: • 71 - Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; • 72 - Наукові дослідження та розробки • 74 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010, на підготовку до яких спрямована освітньо-професійна програма: • 1222 - керівники виробничих підрозділів у промисловості; • 2145.1 – науковий співробітник (інженерна механіка); • 2145.2 – інженер конструктор (механіка); • 2145.2 – інженер технолог (механіка); • 2145.2 – інженер механік груповий; • 2149.2 – інженер з ремонту; • 2149.2 – інженер з впровадження нової техніки та технологій; • 2149.2 – Інженер контролер
Подальше навчання: Здобувач вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня має право на здобуття освіти на третьому (Освітньо - науковому) рівні вищої освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студенто-центроване навчання з елементами завдання-орієнтованого навчання. Лекції, мультимедійні лекції, семінарські, практичні та лабораторні роботи, курсові проекти, самостійна робота з консультацією викладачів. Крім того: - інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, обмін досвідом); - практична спрямованість (виконання практичних та лабораторних робіт; курсових проектів в тому числі комплексного, дипломного проекту, які базуються на вирішенні реальних виробничих або науково-виробничих завдань); - модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); - використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій).
Оцінювання: Система оцінювання складається з: • Поточного контролю, який проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на лабораторних та практичних заняттях, у формі тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення модульної оцінки, при проведенні заліку і враховуються при визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни. Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на лабораторних та практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) - на практичних та підсумкових заняттях та/або виконанням індивідуальної семестрової роботи. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 1. тестові завдання; 2. розв’язування задач; 3. виконання практичних завдань; 4. виконання індивідуальної семестрової роботи. Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних, практичних та індивідуальних занять. • Семестровий підсумковий контроль з дисциплін є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового заліку та / або екзамену в терміни, встановлені графіком освітнього процесу. Включає семестрові екзамени та заліки, захист курсових робот (проєктів), захист звітів з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного та семестрового контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми галузевого машинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК
ЗК1 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4 Здатність бути критичним та самокритичним.
ЗК5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК7 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК9 Здатність працювати в команді.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп’ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема в умовах технічної невизначеності.
ФК2 Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв’язання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку.
ФК3 Здатність створювати нові техніку і технології в галузі механічної інженерії.
ФК4 Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі.
ФК5 Здатність розробляти і реалізовувати плани і проєкти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК6 Здатність опановувати передові знання та практичні навички у виборі та використанні сучасних програмних засобів, включаючи графічні СAD/CAM системи, для моделювання та проектування ефективних конструкцій обладнання в галузевому машинобудуванні; розробки та формування раціонального технологічного та програмного забезпечення для його виробництва.
ФК7 Здатність володіти знаннями та практичними навичками з вибору та використання сучасного високотехнологічного обладнання для ефективної реалізації технологічних процесів механічної обробки в галузевому машинобудуванні; обладнання та комплексів з вимірювання розмірів, контролювання параметрів форми та взаємного розташування поверхонь деталей та вузлів в галузевому машинобудуванні
ФК8 Здатність визначати критерії оптимальності, обмеження, фактори та моделі при пошуку оптимальних рішень та вирішувати задачі оптимізації чисельними методами; забезпечувати та підвищувати надійність виробів – в тому числі при вирішенні питань якості продукції.
ФК9 Здібність формулювати, записувати, проводити, впроваджувати та демонструвати результати наукових досліджень, включаючи самостійні; приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації наукових проектів і програм на різних рівнях

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.
РН2 Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.
РН3 Знати і розуміти процеси галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання.
РН4 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.
РН5 Аналізувати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.
РН6 Відшукувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.
РН7 Готувати виробництво і експлуатувати вироби галузевого машинобудування протягом життєвого циклу.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН8 Знати і вміти підбирати та використовувати комп’ютерні графічні СAD/CAM системи та інші програмні засоби для вирішення практичних завдань по моделюванню та/або проектуванню обладнання та/або його частин в галузевому машинобудуванні; автоматизованому формуванню технологічних процесів механічної обробки а також програмного забезпечення, що забезпечують високу продуктивність механічної обробки та належну якість продукції.
РН9 Знати і вміти підбирати та використовувати методи, типові вузли, механізми та обладнання з метою ефективної обробки деталей в галузевому машинобудуванні відповідно до поставленого завдання; вимірювальне обладнання або вимірювальні комплекси для контролю розмірів, параметрів форми та взаємного розташування поверхонь деталей та вузлів в галузевому машинобудуванні в тому числі на основі тривимірних моделей.
РН10 Розуміти необхідність прийняття оптимальних рішень при вирішенні задач галузевого машинобудування; вміти формулювати критерії оптимальності, створювати, використовувати, аналізувати та досліджувати оптимізаційні моделі; здійснювати оптимізацію чисельними методами, в тому числі при вирішенні питань якості продукції. Вміти аналізувати, забезпечувати та поліпшувати експлуатаційні характеристики об’єктів та процесів галузевого машинобудування задля забезпечення їх надійності.
РН11 Здатність вибирати теоретичні та практичні методи дослідження, відповідні методи аналізу, застосовувати моделі та методи моделювання й виводити на передовий рівень рішення складних завдань і проблем в науково-дослідних та/або інноваційних сферах. Збирати і виражати наукову і спеціалізовану інформацію, використовуючи актуальні інформаційно-комунікаційні технології і пошукові системи.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, що відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Викладання освітніх компонентів здійснюють 6 викладачі, що мають відповідну кваліфікацію. Серед них 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, доценти.
Матеріально-технічне забезпечення: Для виконання освітньої програми кафедра «Металорізальні верстати та інструменти» має комп’ютерний клас на 25 робочих місць з програмним забезпеченням PowerShape, PowerMill, PowerInspect від Autodesk; SolidWorks; верстаний парк, що включає: 3 токарно-гвинторізних верстатів 2 з яких з ЧПК; 1 плоскошліфувальний верстат; 1 гравірувально-фрезерний верстат з ЧПК Camaro; 4 спеціалізованих заточувальних верстати; 2 зуборізні верстати; 1 фрезерний верстат-сканер малогабаритний MDM; 1 модернізований верстат для електроконтактної обробки; вимірювальна рука; 3 D принтер; 2 3-D сканери; 2 динамометра багатоканальних з комплектом комп’ютеризованого обладнання АЦП; 1 профілометр-профілограф; 2 трибологічні машини; 3 пристрої для налагодження інструментальних блоків.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Бібліотека Університету має традиційні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів (http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka). За галуззю знань 13 Механічна інженерія бібліотечний фонд містить більш 2 тис. назв примірників, 8 періодичних видань. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує доступ до інформації, обмін нею, розповсюдження , накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, проведення відеоконференцій тощо. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена інформація про діяльність університету http://zntu.edu.ua/ Розроблено та затверджено навчально-методичне забезпечення освітньої програми: навчальні плани, робочі програми, конспекти лекцій, методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт, самостійної роботи студентів. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загально університетську централізовану платформу moodle.zp.edu.ua та/або фонд електронних документів. Забезпечено доступ та використання в навчальному процесі професійних акаунтів платформи Zoom.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка», https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist а також договорами про міжнародну академічну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка» та університетами-партнерами, зокрема з бельгійськім університетом KU Leuwen
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Металорізальні верстати та системи» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра (дипломного проекту).
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота (дипломний проект) має передбачати розв’язання актуальної складної задачі чи проблеми галузевого машинобудування, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій. Робота може виконуватися за одним з напрямків згідно переліку що не є вичерпним: • Розробка (проектування) металообробного обладнання, пристосувань та/або їх елементів; • Розробка (проектування) обладнання для електро-фізичних та фізико-хімічних методів обробки; • Розробка програмного забезпечення для різноманітних методів обробки; • Розробка постпроцесорів; • Моделювання процесів обробки; • Розробка математичних моделей та/або алгоритмів, пов’язаних з галузевим машинобудуванням; • Розробка та / або оптимізація технологічних процесів; • Розробка та оптимізація програм обробки деталей; • Оптимізація режимів механічної обробки, параметрів інструменту; • Дослідження та оптимізація будь яких процесів механічної обробки або обробки з використанням фізико-хімічних методів обробки; • Аналіз будь яких процесів обробки з метою оптимізації та / або розробки практичних рекомендацій; • Підвищення якості продукції галузевого машинобудування; • Проектування спеціального металорізального інструменту; • Дослідження металорізального інструменту; • Дослідження електро-фізичних та фізико-хімічних методів обробки; • Питання підготовки виробництва; • Дослідження та підвищення надійності металообробного обладнання та / або інструменту; • Питання раціональної експлуатації металообробного обладнання з метою підвищення економічної ефективності • Модернізація металообробного та іншого технологічного обладнання • Розробка та вдосконалення технології виготовлення металорізального інструменту; • Проектування робочих та контрольних пристосувань для виготовлення металорізального інструменту; • Підвищення зносостійкості деталей машин та металорізального інструменту Робота повинна містити обґрунтування актуальності теми та детальний літературний аналізу актуального стану питання. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота оприлюднюється у репозитарії НУ «Запорізька політехніка» у відповідності з «Регламентом роботи Національного репозитарію академічних текстів» https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/reglament-red-11-10-2017.pdf Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.