Профіль освітньої програми

Відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій 2023
Спеціальність131 Прикладна механіка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділІнженерно-фізичний факультет
Випускова кафедраІнтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничнийю. – на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців; – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС; – на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр з прикладної механіки за спеціалізацією «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»
Передумови вступуНаявність атестата про повну загальну середню освіту, диплом «молодшого бакалавра» (молодшого спеціаліста), наявність сертифікатів ЗНО з предметів, визначених Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку aek@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма має на меті підготовку високоосвічених й національно свідомих фахівців, які здатні робити внесок у розвиток Української держави й суспільства, Південно-Східного регіону України шляхом інтелектуальної підтримки підприємств, установ і організацій; створюючи нові знання і технології в галузі прикладної механіки; забезпечуючи можливості та умови для розвитку особистості; розв’язуючи складні прикладні спеціалізовані задачі та практичні проблеми відновлення або створення нових та/або підвищення строку служби деталей і конструкцій шляхом застосування процесів і способів інженерії поверхні та споріднених технологій.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: - об’єкт діяльності: конструкції, машини, устаткування, механічні системи та комплекси, процеси їх конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатації; - цілі навчання: професійна інженерна діяльність в галузі проєктування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв; - теоретичний зміст предметної області: загальні закони теоретичної механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади конструювання машин, технологій машинобудівних виробництв, механіки рідини і газів, деталей машин і конструкцій, прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем; - методи, методики та технології: фізико-математичні методи розрахунку статики, динаміки та стійкості елементів і конструкцій; аналітичні, чисельні та алгоритмічні методи моделювання кінематики та динаміки машин, аналізу напружено-деформованого стану елементів конструкцій; методики проєктування, контролю, дослідження, розробки технологій виготовлення і складання елементів машин та конструкцій; інформаційні технології в інженерних дослідженнях, проєктуванні і виробництві; методи та засоби числового програмного керування технологічного обладнання; технології автоматизованих машинобудівних виробництв; - інструменти та обладнання: інструменти, технологічні та контрольні пристрої, контрольно-вимірювальні засоби, системи числового програмного керування, приводи робото-технічних систем.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма, з акцентом на виконання теоретичних та експериментальних робіт з елементами прикладних досліджень, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі механічної інженерії, а саме технологій інженерії поверхні й споріднених процесах.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Спеціальна освіта в галузі прикладної механіки, інженерії поверхні та споріднених процесів і технологій. Формування здатності здобувача до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, дослідної, конструкторської діяльності на промислових підприємствах. До освітнього процесу періодично залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців. Акцентована увага на набуття практичних навичок дослідження процесу виходу з ладу деталей внаслідок зношування та розробці рекомендацій для сповільнення або повного усунення цих процесів. Особлива увага приділяється технологіям та обладнанню для підвищення строку служби деталей машин та конструкцій шляхом створення на їх поверхні покриттів із спеціальними властивостями. Можливість навчання за дуальною формою освіти https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Pol_pro_dualnu_formu_zdob_vo.pdf (поєднання роботи і навчання на підприємстві з теоретичним навчанням на базі НУ «Запорізька політехніка», а практична частина дуальної підготовки забезпечується підприємством-партнером).
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець здатний займати первинні посади (орієнтовні) до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (затверджено і надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами)): 3115 Технічні фахівці – механіки. 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки. Фахівець може займати наступні первинні посади (професійні назви роботи): - механік; - механік виробництва; - механік дільниці; - механік з ремонту устаткування; - механік цеху; - технік з механізації трудомістких процесів; - технік з автоматизації виробничих процесів; - технік з експлуатації та ремонту устаткування; - технік-конструктор (механіка); - технік технолог (механіка); - лаборант (галузі техніки); - технік з підготовки виробництва; - технік з підготовки технічної документації; - технолог.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоорієнтоване навчання, проблемно-орієнтоване навчання тощо. Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні, проблемно пошукові, дослідницькі. Форми організації освітньої активності: комбінація лекцій та лекцій-дискусій; семінари; лабораторні та практичні роботи у малих групах, індивідуальні завдання, консультації, самостійна робота з вивчення оприлюднених на платформі дистанційного навчання Moodle навчальних матеріалів; відео-лекції; науково-дослідна робота здобувачів; практична підготовка; курсове проєктування та виконання атестаційної роботи. При реалізації програми дуальної освіти здобувач виконує практичну частину навчального плану на підприємстві партнері під керівництвом наставника від підприємства.
Оцінювання: Семестрові екзамени та заліки, захист курсової роботи (проєкту), захист звіту з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100-бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в прикладній механіці або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5 Здатність працювати в команді.
ЗК6 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК10 Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК11 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК12 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК13 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК16 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти по громадські свідомо розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур народів Західної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну та науково обґрунтовану характеристику, змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культурного етикету та виявляти всебічну обізнаність в питаннях української культури.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів математики, природничих наук і прикладної механіки.
ФК2 Здатність робити оцінки параметрів працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в тому числі і за наявності деякої невизначеності.
ФК3 Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності використання нових технологій і технічних засобів.
ФК4 Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації.
ФК5 Здатність використовувати аналітичні та чисельні математичні методи для вирішення задач прикладної механіки, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в процесі статичного та динамічного навантаження з метою оцінки надійності деталей і конструкцій машин.
ФК6 Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та критично оцінювати результати вимірювань.
ФК7 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проєктування (CAD), виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки.
ФК8 Здатність до просторового мислення і відтворення просторових об’єктів, конструкцій та механізмів у вигляді проєкційних креслень та тривимірних геометричних моделей.
ФК9 Здатність представлення результатів своєї інженерної діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів.
ФК10 Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК11 Здатність аналізувати та проєктувати зварні конструкції, конструкції зварювального обладнання та оснащення, технологічні процеси при виготовленні зварних конструкцій, що використовуються на підприємствах Південно-Східного регіону України, зокрема авіабудівної, металургійної та машинобудівної галузей.
ФК12 Здатність на практиці застосовувати отримані під час навчання знання та навички в галузі проєктування, експлуатації, обслуговування зварювального обладнання та виробництва зварних конструкцій.
ФК13 Здатність розробляти технічні завдання та технічні пропозиції з проєктування та експлуатації зварювального обладнання, оцінювати зварні конструкції, розробляти технологічні процеси зварювання способами зварювання плавлення та тиском, вміти проводити дослідження.
ФК14 Здатність використовувати знання в галузі фізико-хімічних, термодеформаційних та металургійних процесів для обґрунтованого призначення способів, технологічних параметрів зварювання плавленням та тиском і споріднених процесів.
ФК15 Здатність використовувати знання в галузі виробництва зварних конструкцій для забезпечення виконання технологічного процесу виготовлення типових зварних конструкцій.
ФК16 Здатність проводити цільовий інформаційний пошук по проблемі вдосконалення технологій зварювання, зварних конструкцій, зварювального обладнання та споріднених процесів.
ФК17 Здатність проєктувати пристрої для обертання, пересування і закріплення виробів, виконувати розрахунки та конструювати функціональні елементи складально-зварювального оснащення.
ФК18 Вміння аналізувати та критично оцінювати вплив технологічних параметрів, умов та фізичних і металургійних процесів при наплавленні на структурно-фазовий стан та властивості наплавленого металу спеціальних сталей і сплавів деталей машин.
ФК19 Здатність аналізувати конструкції обладнання, оснащення, деталі машин та технологічні процеси з інженерії поверхні та розробляти технічні завдання і технічні пропозиції з інженерії поверхні способами наплавлення та напилення.
ФК20 Вміння застосовувати знання в галузі механічної інженерії для визначення параметрів взаємодії елементів трибосистем.
ФК21 Здатність застосовувати методики визначення оптимальної термічної обробки матеріалів для підвищення їх зносостійкості в залежності від умов експлуатації вузлів тертя.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Вибирати та застосовувати для розв’язання задач прикладної механіки придатні математичні методи.
РН2 Використовувати знання теоретичних основ механіки рідин і газів, теплотехніки та електротехніки для вирішення професійних завдань.
РН3 Виконувати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість деталей машин.
РН4 Оцінювати надійність деталей і конструкцій машин в процесі статичного та динамічного навантаження.
РН5 Виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді просторових моделей і проєкційних зображень та оформлювати результат у виді технічних і робочих креслень.
РН6 Створювати і теоретично обґрунтовувати конструкції машин, механізмів та їх елементів на основі методів прикладної механіки, загальних принципів конструювання, теорії взаємозамінності, стандартних методик розрахунку деталей машин.
РН7 Застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам.
РН8 Знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень.
РН9 Знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, електротехніку, електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки на рівні, необхідному для виконання інших вимог освітньої програми.
РН10 Знати конструкції, методики вибору і розрахунку, основи обслуговування і експлуатації приводів верстатного і робототехнічного обладнання.
РН11 Розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та використовувати оптимальні засоби автоматики.
РН12 Навички практичного використання комп’ютеризованих систем проєктування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень (CAE).
РН13 Оцінювати техніко-економічну ефективність виробництва.
РН14 Здійснювати оптимальний вибір обладнання та комплектацію технічних комплексів.
РН15 Враховувати при прийнятті рішень основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
РН16 Вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та іноземною мовою, включаючи знання спеціальної термінології та навички міжособистісного спілкування.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН17 Мати базові знання про будову джерел живлення, експлуатацію, їх технічне діагностування.
РН18 Знати засоби контролю якості виконання зварювальних робіт.
РН19 Проводити аналіз технологічності у зварювальному виробництві.
РН20 Проєктувати технологічне зварювальне оснащення в залежності від конкретних завдань, використовуючи сучасні методи та засоби проєктування, нормативно-технічну документацію та враховуючі технічні вимоги.
РН21 Вміти розробляти ескізні, технічні і робочі проєкти на виготовлення зварних конструкцій і зварювального обладнання.
РН22 Знати і розуміти термодинамічні процеси зварювання і фізико-технологічні властивості отриманих з’єднань або поверхонь задля отримання оптимальних фізико-технологічних властивостей матеріалів.
РН23 Знати і розуміти механізм формування напружень і деформацій при зварюванні, принципи і способи зменшення зварювальних напружень, деформацій та переміщень у зварних конструкціях, практично використовувати розрахункові та експериментальні методи визначення параметрів залишкового напружено-деформованого стану.
РН24 Здійснювати у оптимальний вибір способів, розробляти технологічні процеси та виконувати розрахунки параметрів режимів у зварювальному виробництві.
РН25 Знати основні принципи виготовлення та ремонту зварних конструкцій, схеми розрахунку параметрів силових елементів складально-зварювального обладнання, загальні закономірності взаємодії та розвитку технологічних процесів, алгоритми та заходи з комплексної механізації і автоматизації зварювального виробництва.
РН26 Вміти здійснювати обґрунтований вибір зварювальних матеріалів, мати навички практичного їх випробування на предмет оцінки зварювально-технологічних властивостей.
РН27 Знати складнощі, які виникають при наплавленні спеціальних сталей і сплавів, а також з’єднання різнорідних і композитних матеріалів, що використовуються на підприємствах Південно-Східного регіону України, зокрема авіабудівної, металургійної та машинобудівної галузей, технології їх зварювання, склад і специфіку допоміжних операцій.
РН28 Оволодіти культурологічним понятійно-категоріальним апаратом, розуміти сутність взаємозв’язків, виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства, надавати характеристику творчій діяльності видатних майстрів мистецтва.
РН29 Вміти визначати втрати на тертя, коефіцієнт тертя в реальних конструкціях трибосистем при проєктуванні нових зразків техніки; визначати швидкість зношення та розраховувати ресурс трибосистем, аналізувати конструкції вузлів тертя та здійснювати вибір мастильних матеріалів для їх експлуатації.
РН30 Здійснювати оптимальний вибір способів наплавлення та напилення, технологічних параметрів, матеріалу, обладнання та оснащення задля відновлення вихідного геометричного розміру чи зміцнення робочих поверхонь деталей машин.
РН31 Знати та розуміти потенційні можливості підвищення зносостійкості матеріалів деталей машин методами термічної обробки, технологічними методами в різних умовах руйнування поверхні.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації освітньої програми забезпечується досвідченими науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Основний склад викладачів, які залучені до викладання на освітній програмі складається з професорсько-викладацького складу кафедри «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій». Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову є активними й визнаними вченими, в переважній більшості мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні. До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців-практиків та компетентних експертів галузі.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси зі спеціалізованими та предметними авдиторіями, буфети, фізкультурно-оздоровчий комплекс, гуртожитки. Освітній процес за освітньою програмою здійснюється в аудиторіях, лабораторіях та комп’ютерних класах університету, які обладнані мультимедійними засобами навчання, оснащені ліцензійним програмним забезпеченням CAD/CAM/CAE-систем й іншим лабораторно-технічним та зварювальним устаткуванням. Крім того, випускова кафедра «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій» має договір про партнерство та співпрацю з ТОВ «Тріада-зварка» та ТОВ «Мультифлекс» для викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин. Навчальні лабораторії підприємств оснащені відповідно сучасним роботизованим комплексом та обладнанням для виробництва матеріалів, призначеним для створення нових та відновлення і підвищення стійкості існуючих виробів за технологіями 3D принтингу, який у повній мірі забезпечує потреби освітніх компонентів, що викладаються згідно навчального плану.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/ та сторінка на якій розміщена основна інформація про діяльність кафедри «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій» https://zp.edu.ua/kafedra-integrovanih-tehnologiy-zvaryuvannya-ta-modelyuvannya-konstrukciy. Навчальний процес за цією освітньою програмою забезпечується наступними інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - навчально-методичний матеріал підготовлений викладачами (підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, семінарських занять, курсового проєктування тощо) як у паперовому, так й в електронному вигляді; - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі механічної інженерії; - пакети прикладного програмного забезпечення; - система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу; - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі механічна інженерія. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf), а також на основі двосторонніх угод між НУ «Запорізька політехніка» та вітчизняними закладами вищої освіти (https://zp.edu.ua/?q=node/9124), зокрема Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» і ін.
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між НУ«Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках дії Програми ЄС Еразмус+ за напрямком KA1: Навчальна (академічна) мобільність запроваджено двосторонні обміни викладачами та студентами з Левенським католицьким університетом (Бельгія).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови відповідно до чинного законодавства.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» спеціальності 131 «Прикладна механіка» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми прикладної механіки у сфері технологій та устаткування зварювання, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.