Профіль освітньої програми

Льотна експлуатація повітряних суден
Спеціальність272 Авіаційний транспорт
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділТранспортний факультет
Випускова кафедраКафедра «Транспортні технології»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, кредитів ЄКТС – 240, термін навчання – 3 роки і 10 місяців. На основі ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС, 2 роки та 10 місяців. Не більше ніж 60 кредитів ЄКТС перезараховується із освітньо-професійної програми молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста.
Кваліфікаційний рівень / циклза Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з авіаційного транспорту
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти. Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на ОПП освітнього рівня бакалавр.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Створення цілісної системи підготовки бакалаврів, що забезпечує здобуття теоретичних знань, практичних умінь і навичок (компетентностей), достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері експлуатації літальних апаратів. Підготовка фахівців з вищою освітою, здатних до практичної реалізації отриманих знань в науці, виробництві та бізнесі.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 27 Транспорт. Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт». Спеціалізація: «Льотна експлуатація повітряних суден».
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодіння концептуальними засадами дослідження, експлуатації, розв’язання актуальних задач авіаційного транспорту.
Основний фокус освітньої програми: Освітньо-професійна програма сфокусована на підготовці фахівців з фундаментальними знаннями та практичними навичками експлуатації гелікоптерів, безпілотних літальних комплексів та геліпортів (гелікоптерних майданчиків). Ключові слова: авіаційний транспорт, безпілотний літальний комплекс, гелікоптер, експлуатація літальних апаратів, літальний апарат.
Особливості програми: Освітньо-професійна програма передбачає отримання поглиблених знань і умінь в сфері експлуатації гелікоптерів, безпілотних літальних комплексів та геліпортів (гелікоптерних майданчиків).
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Бакалавр з транспортних технологій може виконувати професійну діяльність, пов’язану з експлуатацією літальних апаратів та займати первинні посади (за ДК 003:2010): 3115 Авіаційний технік з планера та двигунів; 3115 Авіаційний технік з приладів та електроустаткування; 3115 Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден; 3143 Бортмеханік; 3143 Бортоператор; 3143 Бортштурман; 3143 Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування; 3143 Інженер бортовий; 3143 Інспектор-пілот; 3143 Командир повітряного судна (літака, вертольота); 3143 Льотчик-випробувач; 3144 Диспетчер аеродромного диспетчерського (авіаційно-диспетчерського) пункту; 3144 Диспетчер центру керування повітряним рухом; 3144 Диспетчер-інспектор з руху (літаків); 3144 Дистанційний командир безпілотного повітряного судна; 3144 Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом; 3144 Старший штурман авіаційної ескадрильї, об’єднаної з аеропортом; 3144 Штурман-оператор авіаційної космічної та радіолокаційної далекої навігації; 3152 Інспектор-пілот з безпеки польотів; 3439 Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації; 3439 Інспектор державний з авіаційного нагляду та ін.
Подальше навчання: Право продовження навчання на магістерському рівні / сьомому рівні Національної рамки кваліфікацій та другому циклі вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Викладання здійснюється державною мовою. Освітній процес є студентоцентрованим та його організація ґрунтується на принципах: поваги до кожної людини, забезпечення її прав і свобод, зокрема права на освіту; неухильної відповідності Конституції України, чинному законодавству, що регламентує освітню діяльність; науковості, гуманізму, демократизму; ступеневості, наступності, нерозривності; органічної єдності навчальної, методичної, науково-дослідницької та виховної роботи; гуманізації освіти як невід’ємної складової суспільної діяльності; нерозривної єдності форм і змісту навчання та потреб професійної діяльності; неприйнятності втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій. Освітній процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
Оцінювання: Результати навчання здобувача у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» оцінюються за допомогою контрольних заходів, передбачених даною освітньою програмою та програмами освітніх компонентів: за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) або за двобальною («зараховано» – «не зараховано») шкалою (для заліків). Методологія оцінювання результатів навчання за певними освітніми компонентами зазначається у робочих програмах та силабусах. Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» – за двобальною шкалою.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК2 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК3 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК4 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК5 Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК6 Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК7 Здатність працювати автономно.
ЗК8 Здатність працювати в команді.
ЗК9 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК11 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність дотримуватися у професійній діяльності вимог міжнародних та національних нормативно-правових документів в галузі авіаційного транспорту, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авіаційного транспорту та їх систем.
ФК2 Здатність аналізувати об’єкти авіаційного транспорту та їх складові, визначати вимоги до їх конструкції, параметрів та характеристик.
ФК3 Здатність здійснювати експериментальні дослідження та вимірювання параметрів та характеристик об’єктів авіаційного транспорту, їх агрегатів, систем та елементів.
ФК4 Здатність розробляти та впроваджувати технологічні процеси, технологічне устаткування і технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації при виробництві, експлуатації, ремонті та обслуговуванні об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів.
ФК5 Здатність розробляти та впроваджувати у виробництво технологічні процеси будівництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авіаційного транспорту, їх систем, оформлювати відповідну документацію, інструкції, правила та методики.
ФК6 Здатність розробляти з урахуванням безпечних умов використання, міцнісних, естетичних, ергономічних і економічних параметрів технічні завдання і технічні умови на проектування об’єктів авіаційного транспорту, його систем та окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховувати завантаження устаткування та показники якості продукції.
ФК7 Здатність аналізувати технологічні процеси виробництва й ремонту об’єктів авіаційного транспорту.
ФК8 Здатність організовувати експлуатацію об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів, з обґрунтуванням структури управління експлуатацією, технічного обслуговування та ремонту.
ФК9 Здатність організовувати виробничу діяльність структурних підрозділів авіаційних підприємств та заводів, малих колективів виконавців (бригад, дільниць, цеху), щодо виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів, включаючи обґрунтування технології виробничих процесів.
ФК10 Здатність застосовувати методи та засоби технічних вимірювань, технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи при технічному діагностуванні об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів.
ФК11 Здатність застосовувати сучасні програмні засоби для розробки проектно-конструкторської та технологічної документації зі створення, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів.
ФК12 Здатність організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, статистичного, технологічного) роботи об’єктів та систем авіаційного транспорту, здійснювати діловодство, документування та управління якістю згідно нормативно-правових актів, інструкцій та методик.
ФК13 Здатність аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів з метою виявлення та усунення негативних чинників та підвищення ефективності виробничого процесу.
ФК14 Здатність організовувати власну роботу, роботу підлеглих та підпорядкованих підрозділів відповідно до вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки на об’єктах авіаційного транспорту при їх побудові, виробництві, експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті.
ФК15 Здатність організовувати ти виконувати взаємодію між задіяними підрозділами та службами з експлуатації засобів авіаційного транспорту та наземного забезпечення польотів авіації відповідно до встановлених технічних регламентів.
ФК16 Здатність враховувати метеорологічні, кліматичні, сейсмічні та інші природні фактори при проектуванні, експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті об’єктів авіаційного транспорту.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК17 Здатність визначення придатності ділянок та інфраструктури для використання їх у якості гелікоптерних майданчиків (у т.ч. для безпілотних літальних апаратів), організація їх утримання у функціональному стані. Здатність створення та удосконалення мережі геліпортів та гелікоптерних майданчиків з метою оптимізації маршрутів переміщення гелікоптерів (у т.ч. безпілотних літальних апаратів).

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Здійснювати професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і етичних засадах.
РН2 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
РН3 Застосовувати сучасні інформаційні технології, технічну літературу, бази даних, інші ресурси та сучасні програмні засоби для розв’язання спеціалізованих складних задач авіаційного транспорту.
РН4 Використовувати принципи формування трудових ресурсів, виявляти резерви та забезпечувати ефективність праці співробітників авіаційного транспорту.
РН5 Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, ефективно працювати у команді.
РН6 Аналізувати і обґрунтовувати соціальну значущість професійної діяльності для сталого розвитку країни.
РН7 Використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній та громадській діяльності.
РН8 Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.
РН9 Аналізувати основні історичні етапи розвитку предметної області спеціальності.
РН10 Знати основні положення нормативно-правових та законодавчих актів України у сфері авіаційного транспорту, інструкцій та рекомендацій з експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів.
РН11 Аналізувати побудову і функціонування об’єктів авіаційного транспорту, їх систем, елементів, фактори, що впливають на їхні характеристики та параметри.
РН12 Визначати параметри об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів шляхом проведення вимірювального експерименту з оцінкою його результатів.
РН13 Знати основні технологічні операції, технологічне устаткування, технологічне оснащення, засоби автоматизації та механізації що використовуються в експлуатації, ремонті та обслуговуванні об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів.
РН14 Розробляти і впроваджувати у виробництво документацію щодо технологічних процесів будівництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та інших інструктивних вказівок, правил та методик.
РН15 Знати особливості та вміти розробляти технічні завдання і технічні умови на проектування об’єктів авіаційного транспорту, його систем та окремих елементів; складати плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховувати завантаження устаткування та показники якості продукції.
РН16 Виконувати розрахунок основних характеристик та параметрів технологічних процесів виробництва й ремонту об’єктів авіаційного транспорту.
РН17 Розуміти і вдосконалювати структуру управління експлуатацією, технічного обслуговування та ремонту об’єктів авіаційного транспорту, його систем та окремих елементів.
РН18 Знати призначення, специфіку та вміти аналізувати роботу структурних підрозділів авіаційних підприємств та заводів, малих колективів виконавців (бригад, дільниць, цеху), щодо виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів.
РН19 Здійснювати технічне діагностування об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів, використовуючи ефективні засоби, відповідні технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи.
РН20 Розробляти проектно-конструкторську та технологічну документацію зі створення, експлуатації, ремонту та обслуговування об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів використовуючи спеціалізовані сучасні програмні засоби.
РН21 Знати та розраховувати основні показники звітності та обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) підприємства під час експлуатації та ремонту об’єктів та систем авіаційного транспорту.
РН22 Розрахувати техніко-економічні та експлуатаційні показники об’єктів авіаційного транспорту, їх систем та елементів.
РН23 Знати основні вимоги охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічного режиму при здійсненні професійної діяльності.
РН24 Вміти організовувати взаємодію між службами та підрозділами з експлуатації літальних апаратів та наземного забезпечення польотів авіації в процесі виробничо-технологічної діяльності об’єктів авіаційного транспорту, приймати в ній безпосередню участь.
РН25 Знати необхідні положення авіаційної метеорології та транспортної географії, вміти їх використовувати при проектуванні, експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті об’єктів авіаційного транспорту.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН26 Вміти визначати відповідність та придатність ділянок та інфраструктури для використання їх у якості гелікоптерних майданчиків (у т.ч. для безпілотних літальних апаратів), організовувати їх утримання у функціональному стані. Вміти створювати та удосконалювати мережу геліпортів та гелікоптерних майданчиків з метою оптимізації маршрутів переміщення гелікоптерів (у т.ч. безпілотних літальних апаратів).

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: У викладанні навчальних дисциплін беруть участь доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, викладачі, фахівці даної галузі знань, які мають стаж практичної, науково-педагогічної роботи тощо.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. До загальної інфраструктури університету входять: - навчальні корпуси з лекційними, спеціалізованими та предметними аудиторіями, комп’ютерними класами та лабораторіями; - пункти харчування; - фізкультурно-оздоровчий комплекс; - гуртожитки; - бібліотека з читальними залами, електронна бібліотека та репозитарій; - медичний пункт; - актова зала; - точки бездротового доступу до мережі Інтернет у навчальних корпусах та гуртожитках; - мультимедійне обладнання у аудиторіях. Освітній процес за освітньою програмою здійснюється в аудиторіях, лабораторіях та комп’ютерних класах, які обладнані мультимедійними засобами навчання, оснащені ліцензійним програмним забезпеченням.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Основними джерелами інформаційного забезпечення є методичний фонд кафедр, цифровий інституційний репозитарій, бібліотека університету з її фондами та електронні засоби інформації. На території університету надається безкоштовний доступ до мережі Internet.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_ak ademichnu_mobilnist.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_a kademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. В університеті діє програма ERASMUS+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе після вивчення іноземними здобувачами української мови.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Експлуатація літальних апаратів» спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» спеціалізації «Льотна експлуатація повітряних суден» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації бакалавр з авіаційного транспорту.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: