Профіль освітньої програми

Фітнес та рекреація
Спеціальність017 Фізична культура і спорт
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Фізична культура, олімпійські та неолімпійські види спорту»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний: – на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, – на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (ОКР «молодший спеціаліст») – 120-180 кредитів ЄКТС, заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями у галузі 017 Фізична культура і спорт
Кваліфікаційний рівень / циклQF-EHEA – перший цикл / EQF-LLL – 6 рівень; НРК України – 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчанняВідсутні
Кваліфікація в дипломіБакалавр фізичної культури і спорту Ступінь вищої освіти – Бакалавр. Спеціальність – 017 Фізична культура і спорт. Освітня програма – Фітнес та рекреація.
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти, освіт-нього ступеня «молодший бакалавр» (ОКР «молод-ший спеціаліст»).
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити набуття здобувачами вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання, необхідних для виконання професійних завдань, обов’язків прикладного характеру; здатності до виробничої та професійної діяльності, а також інших соціально важливих навичок (soft skills). В професійному контексті – це підготовка фахівців з фітнесу та рекреації, які володіють сучасним мисленням; теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності з використанням сучасних уявлень педагогічних процесів; вміють генерувати, аналізувати та прогнозувати роботу у галузі фізичної культури і спорту, здійснювати фізкультурно - спортивну роботу з різними віковими групами населення, реалізовувати програми оздоровчого тренування, з широким доступом до працевлаштування; знають основи до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: - об’єкт діяльності: сфера масової фізичної культури, ама-торського та професійного фітнес-спорту, фітнес-індустрії (фітнес-обладнання, устаткування, фітнес-технології, екіпіювання, традиційні та інноваційні системи та комплекси фітнес-тренування, процеси їх конструювання, дослідження та адаптації для різних цілей та контингентів широкого загалу аматорів оздоровчого фітнес-тренування, професійних спортсменів, тренерів, та функціонерів; - цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання.; - теоретичний зміст предметної області: парадигми, кон-цепції, теорії фізичної культури і спорту; соціально-гуманітарні науки; педагогіка і психологія; основи анатомії, фізіології, біохімії, гігієни, спортивної медицини; загальна теорія здоров’я, здорового способу життя; - методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності; спостереження, опитування, тестування та вимірювання у фізичній культурі і спорті; словесні, наочні та практичні методи фізичного виховання та спортивної підготовки; технології організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; надання долікарської допомоги; інформаційно-комунікаційні технології; - інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікативне обладнання; спеціалізоване програмне забезпечення; фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання.
Орієнтація освітньої програми: Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здат-них до ефективної реалізації навчально-тренувального про-цесу в умовах фітнес-клубів, клубів активного відпочинку, спортивно-оздоровчих комплексів, спеціалізованих спортивних та рекреаційних закладів.
Основний фокус освітньої програми: Загальна вища освіта в галузі фізичної культури і спорту. Спеціалізація «Фітнес та рекреація». Підготовка фахівців для практичної професійної діяльності в галузі фітнес-індустрії, фізичної рекреації, масової фізичної культури та спорту з акцентом на оздоровчі та здоров`язбережувальні технології, масові фізкультурні та фізкультурно-спортивні (спортивно-масові) заходи.
Особливості програми: Поєднання теоретичної та практичної підготовки у закладах роботодавців та інших стейкхолдерів. Випускники програми володіють сучасним педагогічним мисленням і навичками необхідними для розв’язання спеціалізованих задач в галузі фізичної культури і спорту, здатні виконувати професійну та виробничу діяльність, володіють іншими соціально важливими навичками (soft skills).
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Можуть займати первинні посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність кваліфікації бакалавра фізичної культури і спорту за спеціалізацією «Фітнес та рекреація» та керівні (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010): 3414 – Фахівець із організації дозвілля; International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08); 3424 – Fitness and Recreation Instructors and Programmer Leaders; 3475 – Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени, наприклад 3475 – тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції); фітнес-тренер; ін-структор з аеробіки; інструктор-методист тренажерного комплексу (залу); інструктор-методист спортивної школи; спортсмен-інструктор; спортсмен-професіонал з виду спорту та інші в рамках одержаної професійної спеціалізації. Також посади спортивних закладів, фізкультурно-оздоровчих організацій, профіль або окремі напрямки діяльності яких, відповідають одержаній професійній спеціалізації бакалавра.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, вільний вибір дисциплін, ініціативне самонавчання. Технології очного, змішаного та дистанційного навчання (онлайн – Zoom, BigBlueButton, електронного – Moodle, E-mail, мобільного – Viber, Telegram) та інших. Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття; навчальні практикуми; виконання курсових робіт та проєктів, з можливістю консультацій з викладачем. Самостійна робота з методичним забезпеченням дисциплін та ініціативна самостійна робота. Практична підготовка на підприємствах роботодавців та інших стейкхолдерів. Керівництво та консультування при підготовці до атестаційного екзамену.
Оцінювання: Основні види контролю: поточний контроль; поточний рубіжний контроль; модульний контроль; семестровий (підсумковий) контроль; державна атестація здобувачів вищої освіти. Форми контролю: письмове або усне опитування; контрольна робота; залік; диференційний залік; письмовий або усний екзамен; електронне або письмове тестування; захист курсового проекту (роботи) на засіданні фахової комісії; атестація здобувачів вищої освіти проводиться відповідно до встановленого порядку у формі атестаційного екзамену. Критерієм оцінювання є досягнення здобувачем вищої освіти граничних рівнів оцінок, які визначаються за допомогою якісних критеріїв і трансформуються в оцінку за шкалою ECTS – числову (рейтингову) і національну шкалу: А – 90-100 (відмінно); В – 85-89 (добре); С – 75-84 (добре); D – 70-74 (задовільно); E – 60-69 (задовільно); FX – 35-59 (незадовільно з можливістю повторного складання); F – 1-34 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни).
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів наук з фізичного виховання і спорту, та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК2 Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК3 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій
ЗК4 Здатність працювати в команді
ЗК5 Здатність планувати та управляти часом
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК9 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК10 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК11 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК12 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Компетентності, визначені освітньо-професійною програмою
ЗК 13 Здатність до фахового спілкування з непрофесіоналами у галузі
ЗК 14 Уміння мотивувати людей і досягати спільних цілей
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості
ФК2 Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у змаганнях
ФК3 Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення
ФК4 Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що їх потребують
ФК5 Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя
ФК6 Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту
ФК7 Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини
ФК8 Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини
ФК9 Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів
ФК10 Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми
ФК11 Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом
ФК12 Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар
ФК13 Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту
ФК14 Здатність до безперервного професійного розвитку
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК15 Здатність керувати спортивною підготовкою в обра-ному виді спорту з урахуванням особливостей учнів на основі положень дидактики, теорії та методики фізичної культури, вимог стандартів спортивної підготовки; організовувати і проводити змагання, здійснювати суддівство у обраному виді спорту
ФК16 Здатність забезпечувати в процесі професійної діяль-ності дотримання вимог безпеки, санітарно-гігієнічних пра-вил і норм, проводити профілактику травматизму; організовувати відновлювальні заходи з урахуванням віку і статі осіб
ФК17 Здатність реалізовувати програми оздоровчого та кондиційного тренування для різного контингенту, використовувати різні методи та прийоми менеджменту у фітнесі
ФК18 Здатність організовувати і проводити фізкультурно-оздоровчі та масові спортивні заходи для залучення різних груп населення та оздоровчо-рекреаційної рухової активності та здорового способу життя; готовність майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання інноваційних видів рухової активності у професійній діяльності

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1) здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізич-ної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем;
РН2) спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування;
РН3) уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій;
РН4) показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення;
РН5) засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег;
РН6) мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці;
РН7) здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами;
РН8) здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань;
РН9) демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення;
РН10) оцінювати рухову активність людини та ії фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи;
РН11) обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного спорту;
РН12) аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях;
РН13) використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності оздоровчої спрямованості;
РН14) застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом;
РН15) визначити функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом;
РН16) надавати долікарську медичну допомогу при невід-кладних станах та патологічних процесах в організмі людини;
РН17) знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і виховання людини;
РН18) аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною культурою і спортом;
РН19) аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі суб’єктів фізичної культури і спорту; мати навички лідерства;
РН20) використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність;
РН21) Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати;
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН22) проектувати програми, організовувати та проводити заняття різними формами та напрямами оздоровчого фітнесу з урахуванням індивідуальних особливостей, цілей та потреб клієнта;
РН23) здійснювати комунікаційну взаємодію з клієнтами, підвищувати їх мотивацію до занять оздоровчим фітнесом та фізичною рекреацією;
РН24) організовувати та проводити заходи з фізичної рекреації для підвищення рівня залучення різних груп населення до рухової активності;
РН25) застосовувати знання, вміння та навички для консультування осіб заради зміни їх поведінки для підвищення рівня рухової активності та дотримання інших вимог здорового способу життя;

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 6. Людські ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси) та (Критерій 9. Прозорість та публічність), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977. Інформацій ресурс НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/kafedra-mashin-i-tehnologiyi-livarnogo-virobnictva
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співпрацю між вітчизняними за-кладами вищої освіти, а також може бути реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціативи, на основі індивідуальних запрошень. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів. Індивідуальна академічна мобільність забезпечується з власної ініціативи здобувачів вищої освіти, в рамках програми кредитної мобільності для викладачів та студентів Erasmus + , а також інших міжнародних програм.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах та базується на принципах засвоєння дис-циплін, передбачених навчальним планом освітньої програми. Методика викладання – українською мовою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Атестація здійснюється відкрито і публічно. За результатами успішної атестації видається документ встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр фізичної культури і спорту за спеціалізацією «Фітнес та рекреація»