Профіль освітньої програми

Промислова і комунальна теплоенергетика 2023
Спеціальність144 Теплоенергетика
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні машини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 13 – Механічна інженерія, 14 – Електрична інженерія, 15 – Автоматизація та приладобудування, 17 – Електроніка та телекомунікації та галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями інших галузей. На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти». Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному законодавством.
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіКваліфікація в діпломі Бакалавр з теплоенергетики
Передумови вступу – повна загальна середня освіта (профільна загальна середня освіта); – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти – другий (магістерський) рівень вищої освіти.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку irinan842@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка національно-свідомих, сучасних, висококвалікованих та конкурентноспроможних на ринку праці фахівців, здатних проєктувати, обслуговавати, вдосконалювати теплоенергетичні системи та комплекси, розробляти та впроваджувати енергоефективні технології вироблення, транспортування, перетворення та використання енергії, забезпечувати сталий розвиток теплоенергетики Південно-Східного регіону.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності – теплоенергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій; теплотехнічне обладнання промислових та комунальних підприємств; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- та масообміні апарати; теплонасосні, холодильні установки; теплоносії та робочі тіла; процеси вироблення, перетворення, передавання, розподілу, використання енергії. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області – теоретичні та практичні знання теорії тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, термічної міцності, горіння, перетворення енергії, технічної механіки, комп’ютерних технологій проектування в теплоенергетиці. Методи, методики та технології – одержання, передачі, ефективного та екологічного використання енергії, експлуатації, контролю, моніторингу енергетичного обладнання, методи фізичного та математичного моделювання та обробки даних при експлуатації об’єктів діяльності. Засоби, пристрої, системи – основне і допоміжне устаткування, засоби автоматизування та керування; засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного устатковування виробничих процесів.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна.
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 144 «Теплоенергетика», що з використанням сучасних комп’ютерних засобів проектування та моделювання теплоенергетичних процесів та обладнання, гнучкої індивідуальної траєкторії навчання, разом із наданням загальновідомих наукових положень із врахуванням сучасного стану розвитку енергетики, дозволяє сформувати компетентності здобувачів вищої освіти, які створюють можливості для їх всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку з урахуванням нових реалій і викликів сьогодення, набуття освітньої кваліфікації для здійснення інженерної, практичної та інноваційної діяльності у галузі промислової і комунальної теплоенергетики.
Особливості програми: Особливості ОПП полягають у її орієнтованності під потреби Запоріького регіону, який має багато спеціалізованих підприємств промислової і комнальної теплонерегетки, що створює широку базу практики, надає можливості для залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців та інших стейкхолдерів до освітнього процесу, та наданні сучасних інженерних і науково-дослідних підходів в теплоенергетиці та енергозбереженні для підготовки сучасних висококваліфікованних фахівців, здатних проєктувати, обслуговавати, вдосконалювати теплоенергетичні системи та комплекси, розробляти та впроваджувати енергоефективні технології вироблення, транспортування, перетворення та використання енергії, забезпечувати сталий розвиток теплоенергетики регіону.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією національного класифікатора України (Класифікатор професій ДК 003:2010 зі змінами від березня 2016 року), які може виконувати випускник: 3111 – фахівець із нетрадиційних видів енергії; 3113 – енергетик; 3113 – технік-енергетик; 3113 – енергетик дільниці; 3113 – енергетик цеху; 3115 – теплотехнік; 3115 – технік з експлуатації та ремонту устаткування; 3119 – технік-теплотехнік; 3449 – державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії;
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Викладання та навчання Використовується студентоцентроване навчання, самонавчання, технологія проблемного та диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, навчання через лабораторну практику, навчальні та виробничі практики. Лекції, практичні заняття, виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації із викладачами, наукові семінари, демонстраційні класи, елементи дистанційного (он-лайн, електронного) навчання проходження практики на профільних підприємствах та в науково-дослідних установах, підготовка кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Методи та критерії оцінювання узгоджені з результатами навчання і з видами навчальної діяльності. Методи оцінювання – екзамени, тести, заліки, звіти з лабораторних робіт та звіти про проходження практик, контрольні, курсові проекти, курсові роботи, презентації, поточний контроль, кваліфікаційна бакалаврська робота. Оцінювання ведеться за 100-бальною шкалою (іспит) та за двобальною шкалою (залік).
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК7 Здатність працювати в команді.
ЗК8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК10 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні методи, методи природничих та технічних наук і комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в теплоенергетичній галузі.
ФК2 Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння інших інженерних дисциплін для вирішення професійних проблем.
ФК3 Здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне обладнання.
ФК4 Здатність виявляти, класифікувати і оцінювати ефективність систем і компонентів на основі використання аналітичних методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі.
ФК5 Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними аспектами і проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі.
ФК6 Здатність враховувати знання і розуміння комерційного та економічного контексту при прийнятті рішень в теплоенергетичній галузі.
ФК7 Здатність враховувати ширший міждисциплінарний інженерний контекст у професійній діяльності в сфері теплоенергетики.
ФК8 Здатність використовувати наукову і технічну літературу та інші джерела інформації у професійній діяльності в теплоенергетичній галузі.
ФК9 Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію теплоенергетичного обладнання.
ФК10 Здатність дотримуватися професійних і етичних стандартів високого рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі.
ФК11 Здатність забезпечувати якість в теплоенергетичній галузі.
ФК12 Здатність забезпечувати захист інтелектуальної власності, готувати, оформлювати і виконувати контракти в теплоенергетичній галузі.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК13 Здатність розробляти і реалізовувати енергозберігаючі заходи при проєктуванні та експлуатації теплоенергетичних систем та комплексів
ФК14 Здатність розробляти конструкції та експлуатаційні режими теплообмінного обладнання; систем паливо та водопідготовки; оцінювати ефективність і загальну економічність використання енергетичних ресурсів та відновлювальних джерел енергії

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знати і розуміти математику, фізику, хімію на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми.
РН2 Знати і розуміти інженерні науки, що лежать в основі спеціальності «Теплоенергетика» відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки у сфері теплоенергетики.
РН3 Розуміння міждисциплінарного контексту спеціальності «Теплоенергетика».
РН4 Аналізувати і використовувати сучасні інженерні технології, процеси, системи і обладнання у сфері теплоенергетики.
РН5 Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких досліджень.
РН6 Виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання у теплоенергетиці; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень.
РН7 Розробляти і проектувати складні вироби в теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що задовольняють встановлені вимоги, які можуть включати обізнаність про технічні й нетехнічні (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) аспекти.
РН8 Застосовувати передові досягнення електричної інженерії та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів теплоенергетики.
РН9 Вміти знаходити необхідну інформацію в технічній літературі, наукових базах даних та інших джерелах інформації, критично оцінювати і аналізувати її.
РН10 Знати і розуміти технічні стандарти і правила техніки безпеки у сфері теплоенергетики.
РН11 Мати лабораторні / технічні навички, планувати і виконувати експериментальні дослідження в теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і обладнання, оцінювати точність і надійність результатів, робити обґрунтовані висновки.
РН12 Розуміти ключові аспекти та концепції теплоенергетики, технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії.
РН13 Розуміти основні методики проектування і дослідження в теплоенергетиці, а також їх обмеження.
РН14 Мати навички розв’язання складних задач і практичних проблем, що передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення досліджень відповідно до спеціалізації.
РН15 Розуміти основні властивості та обмеження застосовуваних матеріалів, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів.
РН16 Розуміти нетехнічні (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідки інженерної практики.
РН17 Аргументувати і доносити судження, які відбивають інженерні рішення в сфері теплоенергетики та відповідні соціальні, екологічні та етичні проблеми до фахівців і нефахівців.
РН18 Вміти керувати професійною діяльністю, участі у роботі над проектами, відповідальності за прийняття рішень у сфері теплоенергетики.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН19 Вміти розробляти і реалізовувати енергозберігаючі заходи при проєктуванні та експлуатації теплоенергетичних систем та комплексів
РН20 Вміти розробляти конструкції та експлуатаційні режими теплообмінного обладнання; систем паливо та водопідготовки; виконувати оцінку їх енергоефективності та економічності використання енергетичних ресурсів та відновлювальних джерел енергії.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Кількісні та якісні показники рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за освітньою програмою, повністю відповідають чинним Ліцензійним умовам.
Матеріально-технічне забезпечення: Для виконання освітньої програми кафедра електричних машин має дві лекційні аудиторії, одну спеціалізованулабораторію та два комп’ютерних класи, оснащених сучасною обчислювальною технікою. Навчальні аудиторії і компютерні класи повністю забезпечені мультимедійним обладнанням, а також кондиціонерами. Усе комп’ютерне обладнання підключено до мережі Інтернет, також забезпечено безпровідний доступ до цієї мережі. Для загальноосвітніх дисциплін використовуються лекційні аудиторії та лабораторії відповідних загальнозабезпечувальних кафедр, що мають необхідне оснащення. Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечуються гуртожитком.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди на паперових носіях, фонд електронних документів, технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS), Web of Science: http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka). Також бібліотека забезпечує читачів виданнями інших бібліотек регіону через відділ міжбібліотечного абонементу та безкоштовну електронну доставку документів (http://library.zp.edu.ua/edd_mba.html), надає доступ до цифрових баз даних і бібліотек (http://library.zp.edu.ua/test_dostup.html), надає консультації з пошуку літератури (зокрема дистанційно: https://form.123formbuilder.com/2711963?wwwNgRedir). Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету: https://zp.edu.ua. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх освітніх компонентів, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську систему керування навчанням moodle.zp.edu.ua з системою відеоконференцзв’язку Thebigbluebuttion, електронну бібліотеку університету http://e-library.zntu.edu.ua/, інституціональний репозиторій http://eir.zntu.edu.ua/. Оперативне інформування здобувачів та співробітників, а також інших стейкхолдерів про діяльність університету та кафедри, розклад занять, навчальні і наукові заходи здійснюється через сайти університету (http://zp.edu.ua), сторінку кафедри (https://zp.edu.ua/kafedra-elektrichnih-mashin), соціальні мережі та месенджери (https://t.me/+G2cVlJSLtahlMjAy).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ No 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz N210 vid 28.06.22.pdf). Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Кожен здобувач вищої освіти має можливість проходити навчання у ЗВО-партнерах (окремі курси, навчання протягом семестру) з подальшим визнанням отриманих результатів та кредитів навчання. Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України:  Національний університет «Львівська політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/lpnu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Державний університет «Житомирська політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/ztu.edu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Національний університет «Одеська політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/op.edu.ua/Uhoda_pro_partnerstvo_i_spivpratsiu.pdf); - Приазовський державний технічний університет» https://zp.edu.ua/uploads/partnery/pstu.edu/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Можливість навчання за кількома спеціальностями або в кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України. Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/NakazN210vid28.06.22.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами:  Urgench State University (Узбекистан) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/urdu.uz/Cooperation_Agreement.pdf);  Maria Curie-Sklodowska University (Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/umcs.pl/Academic_Agreement_of_Cooperation.pdf);  Левенский католицький університет (Бельгія) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/kuleuven.be/Student_Exchange_Agreement.pdf);  Трансільванський університет Брасова (Румунія) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/unitbv.ro/Inter-institutional_agreement.pdf);  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/wsg.byd.pl/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf);  Гданський університет (м. Гданськ, Польща) (https://zp.edu.ua/uploads/partnery/ug.edu.pl/Memorandum_of_Understanding.pdf). У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми теплоенергетики, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів електричної інженерії.