Профіль освітньої програми

Архітектура та містобудування 2023
Спеціальність191 Архітектура та містобудування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Дизайн»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний – на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців; – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС; - на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою.
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр архітектури та містобудування
Передумови вступу– повна загальна середня освіта (профільна загальна середня освіта);
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, має на меті підготовку фахівців, які володіють компетенціями в галузі архітектурно-містобудівного проєктування та здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов в архітектурі та містобудуванні з урахуванням потреб післявоєнного періоду щодо відновлення регіональної сфери архітектури та будівництва на засадах ефективної співпраці з органами публічної влади та іншими стейкхолдерами.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності: - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення; їх інтер’єри та обладнання; архітектурно- містобудівні комплекси; об’єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і декоративно- прикладного мистецтва; території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; реконструкція та реставрація об’єктів архітектури та містобудування, а також діяльність щодо їх створення. Цілі навчання: - підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сферах містобудування та архітектури. Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи архітектурно-містобудівної діяльності; основи теорії та історії архітектури, містобудування, мистецтва; теоретичні основи архітектурного проєктування; основи конструктивного, інженерного, технологічного розділів архітектурно- містобудівних проєктів. Методи, засоби та технології: - методи та технології архітектурно-містобудівного проєктування; методи логічного, графічного, комп’ютерного моделювання об’єктів архітектури та містобудування; макетування; технології натурних обстежень об’єктів архітектури та містобудування, засоби архітектурно-будівельного контролю, а також авторського, технічного нагляду. Інструменти та обладнання: - матеріали та обладнання для розроблення архітектурно–містобудівної документації, комп’ютерні програмні комплекси, вимірювальне та діагностичне обладнання для натурних обстежень.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма орієнтована на отримання теоретичних знань та практичних навичок у галузі архітектурно-містобудівного проєктування. Нормативні та вибіркові дисципліни, включені в програму, орієнтовані на сучасні напрями і вимоги в архітектурно-містобудівному проєктуванні, що надає можливості для подальшої професійної діяльності здобувача.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Програма базується на широкому діапазоні курсів, що поєднують художні, творчі, інженерно-технологічні соціально-економічні сфери знання. Програма орієнтована на баланс між теоретичними знаннями та практичним досвідом здобувача освіти, що дає критичне розуміння взаємодії різних дисциплін у процесах планування та будівництва. Освітньо-професійна програма спрямована на досягнення провідних цілей архітектурної освіти: - підготовка компетентних, творчих, критично мислячих, етично орієнтованих фахових проектувальників у галузі будівництва; - підготовка громадян світу, інтелектуально зрілих, екологічно- та соціально відповідальних. Перелік освітніх компонентів ОПП розроблено у відповідності до освітніх програм закладів вищої освіти відповідної спеціальності.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: У сферах містобудування, архітектури та будівництва. Фахівець має право працювати в державних та приватних проєктних організаціях, архітектурних та дизайнерських майстернях та бюро. Займати посади архітектора, планувальника міст, інженера та дизайнера у проєктних відділах у справах будівництва, архітектури та реставрації міських, обласних, районних адміністрацій. Професії та професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010. Основна сфера зайнятості відповідає коду 3112: технік з архітектурного проектування; технік-проектувальник; технік-дизайнер (будівництво); кресляр; 3471 дизайнер-виконавець.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та/або набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: - інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, обмін досвідом); - практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики освітніх установ, які функціонують в Україні); - модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); - використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій).
Оцінювання: Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється під час проведення контрольних заходів. Контрольні заходи передбачають поточний і підсумковий контроль. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння навичок виконання графічних та розрахунково-графічних завдань, уміння самостійно опрацьовувати тексти, публічно та письмово представляти певний матеріал тощо. Формами поточного контролю є виконання індивідуальних графічних, текстових, проєктних завдань; які виконуються в аудиторії або під час самостійної роботи; підготовка і захист рефератів; захист графічних та розрахунково-графічних робіт. Для здійсненн поточного контролю успішності студентів ректоратом щосеместрово проводяться ректорські контрольні роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на відповідному освітньому рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену або диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою у терміни, встановлені навчальним планом. Для здійснення контролю залишкових знань щосеместрово проводяться ККР. Навчальні дисципліни, з яких заплановано проведення ККР та РКР, та терміни проведення контрольних заходів визначаються робочим навчальним планом. Оцінювання результатів навчання студентів НУ «Запорізької політехніки» проводиться методами, що відповідають специфіці конкретної навчальної дисципліни. Контроль успішності студента здійснюється за допомогою 100-бальної системи оцінювання з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСTS. Рейтинг успішності студентів оприлюднюється на вебсайті НУ «Запорізької політехніки».
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері містобудування та архітектури, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування сучасних архітектурних теорій та методів, та засобів суміжних наук.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК2 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК3 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їх місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Усвідомлення соціально-економічних і культурних аспектів архітектури та містобудування.
ФК2 Здатність застосовувати теорії, методи і принципи фізико-математичних, природничих наук, комп’ютерних, технологій для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
ФК3 Усвідомлення особливостей розвитку історичних і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн.
ФК4 Здатність дотримуватися вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, технічних регламентів, інших нормативних документів у сферах містобудування та архітектури при здійсненні нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд.
ФК5 Здатність до аналізу і оцінювання природно-кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально-демографічних і архітектурно- містобудівних умов архітектурного проєктування.
ФК6 Здатність до виконання технічних і художніх зображень для використання в архітектурно- містобудівному, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному проєктуванні.
ФК7 Усвідомлення основних законів і принципів архітектурно-містобудівної композиції, формування художнього образу і стилю в процесі проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів.
ФК8 Усвідомлення теоретико-методологічних основ архітектурного проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів.
ФК9 Здатність розробляти архітектурно-художні, функціональні, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, а також виконувати креслення, готувати документацію архітектурно-містобудівних проєктів.
ФК10 Здатність до участі в підготовці архітектурно-планувальних завдань на проєктування, в організації розробки архітектурно-містобудівних, архітектурно- середовищних і ландшафтних проєктів
ФК11 Здатність до ефективної роботи в колективі, а також до співпраці з клієнтами, постачальниками, іншими партнерами та громадськістю при розробленні, узгодженні і публічному обговоренні архітектурних проєктів.
ФК12 Усвідомлення особливостей використання різних типів конструктивних та інженерних систем і мереж, їх розрахунків в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
ФК13 Здатність до розробки архітектурно- містобудівних рішень з урахуванням безпекових і санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і енерго- зберігаючих, техніко-економічних вимог і розрахунків.
ФК14 Усвідомлення особливостей застосування сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а також технологій при створенні об’єктів містобудування, архітектури та будівництва.
ФК15 Здатність до здійснення комп’ютерного моделювання, візуалізації, макетування і підготовки наочних ілюстративних матеріалів до архітектурно- містобудівних проєктів.
ФК16 Усвідомлення загальних теоретичних, методичних і творчих засад архітектурного проєктування.
ФК17 Усвідомлення теоретичних основ місто- будування та здатність застосовувати їх для розв’язання складних спеціалізованих задач.
ФК18 Усвідомлення теоретичних основ архітектури будівель і споруд, основ реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів та здатність застосовувати їх для розв’язання складних спеціалізованих задач.
ФК19 Здатність застосовувати теоретичні основи дизайну архітектурного середовища для розв’язання складних спеціалізованих задач.
ФК20 Здатність застосовувати теоретичні основи ландшафтної архітектури для розв’язання складних спеціалізованих задач.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК21 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією українською та іноземною мовою для розв’язання професійних завдань.
ФК22 Усвідомлення принципів здорового способу життя, користі активного здорового способу життя, як фундаментальної потреби людини, реалізації її природного потенціалу; як ресурсу, процесу і результату задоволення фізичних, психічних і соціальних потреб кожної людини, що проявляється в здатності зберігати й покращувати природне місце існування, збільшувати тривалість і покращувати якість життя завдяки можливості контролю та керування факторами, що їх зумовлюють.
ФК23 Здатність до системного аналізу і оцінки природно-кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально-демографічних і архітектурно-містобудівних умов архітектурного проектування при проведенні натурного обстеження, обмірних і геодезичних робіт.
ФК24 Володіння теоретичними положеннями архітектурної ергономіки як діяльності, орієнтованої на оптимізацію архітектурного (предметного) середовища, як складової екологічної системи "населення - середовище", практичними навичками застосування положень ергономічного підходу до формування комфортного рівня архітектурного середовища.
ФК25 Знання теоретичних основ інженерного благоустрою міських територій, заходів інженерної підготовки територій; вміння вирішувати питання вертикального планування міських вулиць, доріг, промислових і сельбищних утворень, міських парків, садів та інших елементів міста.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
РН2 Знати основні засади та принципи архітектурно- містобудівної діяльності.
РН3 Застосовувати теорії та методи фізико-математичних, природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
РН4 Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проєктування.
РН5 Застосовувати основні теорії проєктування, реконструкції та реставрації архітектурно- містобудівних, архітектурно-середовищних ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
РН6 Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно-містобудівних рішень.
РН7 Застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
РН8 Знати нормативну базу архітектурно- містобудівного проєктування.
РН9 Розробляти проєкти, здійснювати передпроєктний аналіз у процесі архітектурно-містобудівного проєктування з урахуванням цілей, ресурсних обмежень, соціальних, етичних та законодавчих аспектів.
РН10 Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно- містобудівному проєктуванні.
РН11 Застосовувати художньо-композиційні засади в архітектурно- містобудівному проєктуванні.
РН12 Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища.
РН13 Виявляти, аналізувати та оцінювати потреби і вимоги клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення щодо архітектурно-містобудівних проєктів.
РН14 Обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних матеріалів і виробів, декоративно- оздоблювальних матеріалів.
РН15 Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
РН16 Розуміти соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки пропонованих рішень у сфері містобудування та архітектури
РН17 Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проєктуванні архітектурних об’єктів.
РН18 Знати особливості участі в архітектурно- містобудівному конкурсному проєктуванні.
РН19 Організовувати презентації та обговорення проєктів архітектурно- містобудівного і ландшафтного середовища.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН20 Знати і використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті; змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки; аналізувати закономірності розвитку світової культури та особливості їх прояву/відображення в українській культурі; застосовувати культурологічні знання для визначення особистої орієнтації в культурному просторі.
РН21 Здатність аналізувати історичні документи та історико-географічні тексти з різних періодів, інтерпретувати та контекстуалізувати їх правильно в курсовій роботі, письмових звітах та результуючій бакалаврській роботі; визначати етапи і напрями історичного розвитку класичних і сучасних художніх стилів в архітектурно-містобудівному, дизайнерському і садово-парковому мистецтві.
РН22 Володіти методами художньо-композиційного, образного мислення в ландшафтному проектуванні та прогнозуванні.
РН23 Розробляти комплексні архітектурно-містобудівні проекти нового будівництва і проекти реконструкції та реставрації існуючих об’єктів, використовувати результати творчого спілкування з фахівцями суміжних спеціальностей, в розробці комплексних архітектурно-містобудівних проектів.
РН24 Володіння навичками збереження та зміцнення здоров’я, дбайливого ставлення до особистого та суспільного здоров’я, використання сукупності принципів, прийомів, методів, які, доповнюючи педагогічні технології навчання та виховання, наповнюють їх ознаками здоров’я.
РН25 Створювати складні пластичні форми будівель і споруд методами архітектурного рисунку та композиції

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації освітньої програми забезпечується науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Основний склад викладачів, які залучені до викладання на освітній програмі складається з професорсько-викладацького складу кафедри «Дизайн». Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову є активними й визнаними вченими, в переважній більшості мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності. відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні. Інформація про склад і діяльність кафедри, що забезпечує підготовку магістрів з дизайну міститься на сайті університету на сторінці кафедри дизайну: https://zp.edu.ua/vykladachi-ta-spivrobitnyky-kafedry-dyzaynu Для проведення консультацій та відкритих занять запрошуються провідні фахівці з архітектури та містобудування, керівники та представники архітектурних майстерень, спілки архітекторів та палати архітекторів Запоріжжя та Запорізької області. Для головування у ДЕК запрошуються висококваліфіковані спеціалісти з архітектури та містобудування.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні, побутові, спортивні приміщення, де проходять заняття, відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. У наявності: навчальні приміщення, комп’ютерні класи, бібліотека, читальні зали, точки бездротового доступу до мережі Інтернет, спортивний комплекс, гуртожитки, їдальні, санаторій-профілакторій, бази відпочинку та ін. Кафедра дизайну розташована у 7 навчальних аудиторіях та практичних майстерень загальною площею 435,2 м2. Площа, яка відведена, під навчальні спеціалізовані майстерні та комп’ютерний клас складає 348,5 м2. Кімнати професорського і викладацького складу займають площу в 86,7 м2. Навчальні аудиторії кафедри дизайну оснащені мультимедійним обладнанням для проведення лекційних занять та пристосовані до роботи із комп’ютерами для виконання практичних завдань. У навчальних комп’терних класах кафедри дизайну встановлено спеціалізовані програмні засоби за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Internet-представництво НУ «Запорізька політехніка»: - офіційний сайт (https://zp.edu.ua/), - системи дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу (https://moodle.zp.edu.ua/), - оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять (https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-3), - бібліотеку наукових праць (https://library.zp.edu.ua), - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, функціонування електронних бібліотек, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників НУ «Запорізька політехніка» і здобувачів вищої освіти, дотримання норм Етичного кодексу вченого України та інших процедур і заходів, що забезпечують виконання чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ No 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf ) Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Кожен здобувач вищої освіти має можливість проходити навчання у ЗВО партнерах (окремі курси, навчання протягом семестру) з подальшим визнанням отриманих результатів та кредитів навчання. Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України. Можливість навчання за кількома спеціальностями або в кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України. Підвищення кваліфікації(стажування) науково-педагогічних працівників у вітчизняних ЗВО-партнерах на основі двосторонніх договорів між Львівською політехнікою, КНУБА
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf) , а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів. На кафедрі «Дизайн» діють угоди про співпрацю з Краківської політехнікою, Академією образотворчого мистецтва (Катовіця), Академією образотворчого мистецтва (Гданськ). https://zp.edu.ua/kafedra-dizaynu
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf .
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра (дипломного проєкта).
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) передбачає розв’язання складної спеціалізованої творчої задачі або практичної проблеми у сфері архітектури та містобудування, що характеризується комплексністю підходів із застосуванням теорій та методів архітектурно-містобудівного проєктування.. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.