Профіль освітньої програми

Менеджмент організацій та адміністрування 2023
Спеціальність073 Менеджмент
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Менеджмент»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців; на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС; на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з менеджменту
Передумови вступуПовна загальна середня освіта, ступень молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста); - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка» https://pk.zp.edu.ua/pravyla-pryjomu
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку pulina@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання у сфері управління організаціями різних видів і форм економічної діяльності в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення та розвитку регіону.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері управління організаціями та їх підрозділами. Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові); методи реалізації функції менеджменту ( методи маркетингового досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування та планування; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо) , методи менеджменту ( адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технологія обгрунтування управлінських рішень ( економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). Інструментарій та обладнання: Сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна, з акцентом на виконання теоретичних та практичних робіт з елементами наукових досліджень, розв’язання актуальних завдань і проблем в галузі управління та адміністрування.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Особливість ОП полягає в підготовці менеджерів для підприємств промислового комплексу, сфери послуг та публічних установ Запорізької області відповідно до стратегій, програм та планів відновлення та розвитку регіону.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності); 3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації); 343 Технічний фахівець в галузі управління
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, технології проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Moodle, самонавчання, навчання на основі участі у виконанні наукових досліджень, розробки проектів для організацій (територіальних громад, медичних установ). Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні заняття, самостійне навчання, консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра, ситуаційні завдання, індивідуальні і групові форми, тренінги. Самостійна робота здійснюється на основі підручників та конспектів, електронних освітніх ресурсів, розміщених у репозитарію НУ «Запорізька політехніка» та на платформі Moodle. Проведення консультацій викладачами здійснюється у формі особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії ЗВО для забезпечення індивідуальної траєкторії навчання та з метою набуття професійних компететностей.
Оцінювання: Положення про організацію освітнього процесу Національного університету “Запорізька політехніка” https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf п.4.4 Контрольні заходи включають: семестрові екзамени та заліки, захист курсової роботи (проєкту), захист звіту з практики, публічний захист кваліфікаційної роботи, тощо. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК10 Здатність до проведення досліджень на відповідному
ЗК11 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК13 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності
ЗК14 Здатність працювати у міжнародному контексті.
ЗК15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК16 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти по громадянські свідомо та соціально відповідально, розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну оцінку та науково обґрунтовану характеристику, змістовно і послідовно аналізувати сновні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культурного етикету та виявляти свою всебічну обізнаність в питаннях української культури.
ЗК17 Здатність працювати автономно
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність визначати та описувати характеристики організації.
ФК2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
ФК3 Здатність визначати перспективи розвитку організації.
ФК4 Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними.
ФК5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту,
ФК6 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
ФК7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
ФК8 Здатність планувати діяльність організації та управляти часом.
ФК9 Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.
ФК10 Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації.
ФК11 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
ФК12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
ФК13 Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності.
ФК14 Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
ФК15 Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК16 Здатність формулювати завдання оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень.
ФК17 Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід.
ФК18 Здатність виокремлювати характерні ознаки та тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції
ФК19 Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин та моделей економічного розвитку.
ФК20 Здатність готувати проєкти управлінських рішень та їх впроваджувати

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
РН2 Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
РН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
РН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
РН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
РН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
РН7 Виявляти навички організаційного проектування.
РН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.
РН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.
РН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації.
РН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.
РН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
РН13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.
РН14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.
РН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності.
РН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
РН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН18 Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язування прикладних задач управління та проектування складних систем.
РН19 Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції.
РН20 Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку регіону.
РН21 Оволодіти культурологічним понятійно-категоріальним апаратом, розуміти сутність взаємозв’язків, виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої програми, відповідають освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників та п. 37, 38 чинних ліцензійних умов.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічні забезпечення програми відповідають чинним ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на високому рівні.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на освітній платформі Moodle, в університетському репозитарії бібліотеки НУ «Запорізька політехніка». Відкрито доступ до платформи Web of Science та бази рецензованої літератури Scopus.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Кожен ЗВО має можливість проходити навчання у ЗВО-партнерах (окремі куси, навчання протягом семестру з подальшим визнанням отриманих результатів та кредитів навчання. Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України: Київський національний університет будівництва і архітектури https://zp.edu.ua/uploads/partnery/knuba.edu.ua/Dohovir_pro_orh_proh_vnutr_akadem_mob_zdob_vo.pdf, Національний університет «Львівська політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/partnery/lpnu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf, Державний університет «Житомирська політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/partnery/ztu.edu.ua/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf, Національний університет «Одеська політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/partnery/op.edu.ua/Uhoda_pro_partnerstvo_i_spivpratsiu.pdf, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» https://zp.edu.ua/uploads/partnery/pstu.edu/Dohovir_pro_spivpratsiu.pdf.
Міжнародна кредитна мобільність: Можливість навчання за кількома спеціальностями або в кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України. Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf, а також на основі двосторонніх угод між НУ «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами: проєкт DILLUGIS https://zp.edu.ua/prodovzhennya-proyektu-dillugis-u-2024-roci; Stanisław Staszic State University of Applied Sciences in Piła https://ans.pila.pl/en/, https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/memorandum_polshcha_misto_pila.pdf; University of the Third Age in Gromadka», Poland https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/memorandum_polshcha_gromadka.pdf У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти:  Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою. Положення про відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами Національний університет «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_vmd_ta_ris.pdf Положення про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної (дипломування) роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи:  Кваліфікаційна (дипломування) робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в сфері управління, що характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. У кваліфікаційній (дипломування) роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна (дипломування) робота має бути оприлюднена в репозитарії НУ «Запорізька політехніка» .