Профіль освітньої програми

Прикладна механіка 2023
Спеціальність131 Прикладна механіка
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділМашинобудівний факультет
Випускова кафедраКафедра «Технологія машинобудування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом: одиничний Обсяг освітньої програми – 40 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклза Національною рамкою кваліфікацій України – 8 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – third cycle; за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 8
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії з прикладної механіки
Передумови вступуНа освітню програму для здобуття ступеня доктор філософії приймаються особи, які: - здобули другий (магістерський) рівень вищої освіти; - здобули такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку djadja@zp.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Стратегічна мета розвитку університету – задоволення потреб суспільства і держави в сучасній якісній освіті для підвищенні вартості людського капіталу, якості життя громадян та розвиток України. Тому, мета освітньо-наукової програми полягає у підготовці висококваліфікованих, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір професіоналів, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі механічної інженерії за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», проводити прикладні та фундаментальні наукові дослідження машин і устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, розробляти ощадливі технології виготовлення деталей для машинобудівних підприємств.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: - об’єкт діяльності: технології використання конструкцій, машин, устаткування, механічних систем та комплексів, зокрема мехатронних та робототехнічних, процеси їх конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатації; - цілі навчання: професійна діяльність в галузі наукових досліджень, вищої освіти, проектування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв; - теоретичний зміст предметної області: закони механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади проектування, аналізу і оптимізації конструкцій та технологій виробництва машин, організація та проведення наукових досліджень механічних властивостей матеріалів, динаміки машин та процесів, поведінки рідини і газів, деталей машин і конструкцій, моделювання та прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем; - методи, методики та технології: аналітичні та чисельні методи розрахунку та аналізу машин і конструкцій, математичного та комп’ютерного моделювання і симуляції машин та механізмів; методи і методики наукових теоретичних та експериментальних досліджень; інформаційні технології в наукових дослідженнях, проектуванні і виробництві; інструменти та обладнання: верстати, інструменти, устаткування, технологічні та контрольні пристрої, контрольно-вимірювальні інформаційні системи, апаратне та програмне забезпечення дослідницьких робіт.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова програма, з акцентом на виконання теоретичних та експериментальних наукових робіт, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі механічної інженерії.
Основний фокус освітньої програми: Основний фокус освітньої програми Програма виконується в активному дослідницькому середовищі і акцентована на використання передового зарубіжного і вітчизняного досвіду в машинобудуванні, металообробці, терті та зношуванні у вузлах.
Особливості програми: До освітнього процесу періодично залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців. Акцентована увага на набуття практичних навичок дослідження процесів машинобудівних виробництв та розробці рекомендацій для вдосконалення цих процесів. Особлива увага приділяється адитивним технологіям створення деталей машин та механізмів. Інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, загальнонаукової, дослідницької, іншомовної та педагогічної підготовки
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Доктор філософії має кваліфікацію, яка дозволяє йому виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класифікатора професій ДК 003:2010: - 2310.2 – викладач ЗВО; - 1222.1 – керівники виробничих підрозділів у промисловості (головний механік, головний технолог); - 2149.1 – науковий співробітник (галузь інженерної справи); науковий співробітник консультант (галузь інженерної справи); - 1237.1 головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники; - 1238 керівники проектів та програм. Місця працевлаштування. Посади у відділах та лабораторіях наукових установ, профільних кафедрах університетів, академій. Відповідні посади (наукові дослідження та управління) підприємств, установ та організацій.
Подальше навчання: Мають право на здобуття наукового ступеня доктора наук
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Доктор філософії має кваліфікацію, яка дозволяє йому виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класифікатора професій ДК 003:2010: - 2310.2 – викладач ЗВО; - 1222.1 – керівники виробничих підрозділів у промисловості (головний механік, головний технолог); - 2149.1 – науковий співробітник (галузь інженерної справи); науковий співробітник консультант (галузь інженерної справи); - 1237.1 головні фахівці – керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники; - 1238 керівники проектів та програм. Місця працевлаштування. Посади у відділах та лабораторіях наукових установ, профільних кафедрах університетів, академій. Відповідні посади (наукові дослідження та управління) підприємств, установ та організацій.
Оцінювання: Освітня програма має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання) та сумативне (заліки та письмові іспити з навчальних дисциплін) оцінювання і здійснюється за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного контролю. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захист звітів лабораторних та практичних робіт), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів з практичної підготовки, прилюдний захист дисертаційної роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка», затвердженого наказом ректора від 27 листопада 2023 р. № 466, та «Порядку підготовки здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Національному університеті «Запорізька політехніка», затвердженого наказом ректора від 07 грудня 2022р. №420, і відображені у робочих програмах та силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати комплексні проблеми на базі сучасних методів досліджень, розробки технологічних процесів виготовлення деталей різної складності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1
ЗК2 Розуміння теоретичних і практичних проблем.
ЗК3 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК4 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК6 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК7 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність використовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання з наукових досліджень і проектування конструкцій, машин та/або процесів в галузі машинобудування та на межі суміжних предметних галузей.
СК2 Здатність критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей в процесі розробки та реалізації механічних конструкцій, машин, матеріалів і виробничих процесів машинобудування на основі новітніх знань в галузі механіки та суміжних предметних галузей.
СК3 Здатність представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також повного розуміння іншомовних наукових текстів за спеціальністю.
СК4 Здатність зрозумілого і недвозначного донесення власних висновків, знань та пояснень до фахівців і нефахівців, зокрема в процесі викладацької діяльності, усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою.
СК5 Здатність створювати нові формоутворюючі технології на основі фундаментальних та спеціальних знань.
СК6 Здатність розробляти та управляти науковими проектами, захищати інтелектуальну власність.
СК7 Здатність обирати та застосовувати сучасне комп’ютерне забезпечення для обробки результатів експериментальних вимірювань, моделювання технічних об’єктів або процесів.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знати та розуміти загальнонаукові та філософські категорії, спрямовані на формування системного наукового світогляду, абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
РН2 Вміти самостійно визначати та вирішувати задачі інноваційного характеру в томі числі при виконанні кваліфікаційної роботи.
РН3 Застосовувати нормативні і довідникові дані, а також результати власних досліджень для прийняття обґрунтованих рішень.
РН4 Мати мовні компетентності, достатні для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також для написання іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.
РН5 Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми формоутворення деталей, зокрема використання адитивних технологій для різних матеріалів, а також проводити експертизу таких проєктів
РН6 Вміти спілкуватися на конференціях, симпозіумах, наукових семінарах з широкою науковою спільнотою та громадськістю з метою обговорення дискусійних питань, результатів досліджень, узгодження дій і спільної роботи.
РН7 Вміти презентувати результати наукових досліджень у формі доповідей, презентацій, публікацій українською та іноземною (англійською) мовою, а також розуміти іншомовні наукові тексти за спеціальністю.
РН8 Вміти відслідковувати, обробляти, аналізувати, синтезувати та використовувати найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі наукових досліджень, працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними платформами.
РН9 Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів
РН10 Знати основні принципи і методології постановки експерименту та обробки результатів експерименту із використанням сучасних інформаційних технологій в подальшій їх інтерпретації та використанні на практиці.
РН11 Набувати універсальні навички з організації та проведення навчальних занять.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Кадрове забезпечення ОНП формується відповідно до п.37, п.38 Ліцензійних умов, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. До загальної інфраструктури університету входять: - навчальні корпуси з лекційними, спеціалізованими та предметними аудиторіями, комп’ютерними класами та лабораторіями; - пункти харчування (буфети); - фізкультурно-оздоровчий комплекс; - гуртожитки; - бібліотека з читальними залами, електронна бібліотека та репозитарій; - медичний пункт; - актовий зал; - точки бездротового доступу до мережі Інтернет у навчальних корпусах та гуртожитку; - мультимедійне обладнання у лекційних аудиторіях. Освітній процес за освітньою програмою здійснюється в аудиторіях, лабораторіях та комп’ютерних класах університету, які обладнані мультимедійними засобами навчання, оснащені ліцензійним програмним забезпеченням CAD/CAM/CAE - систем й іншим лабораторно-технічним та спеціальним устаткуванням. Крім того, випускова кафедра має лабораторію динамічних досліджень процесів різання з фрезерним та токарним верстатами з ЧПК, унікальними пристосуваннями для досліджень, 3D принтери, які у повній мірі відповідають потребам освітніх компонентів, що викладаються згідно освітньої програми.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/ Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Навчальний процес за цією освітньою програмою забезпечується наступними інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - навчально-методичний матеріал підготовлений викладачами (підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, семінарських занять, курсового проєктування тощо) як у паперовому, так й в електронному вигляді; - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі механічної інженерії; - пакети прикладного програмного забезпечення; загальноуніверситетська централізована платформа дистанційного навчання Moodle https://moodle.zp.edu.ua/, яка забезпечує доступ до навчально-методичних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу; - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, силабуси, робочі програми методичні вказівки та тестові питання з усіх навчальних дисциплін, програма практичної підготовки. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі механічна інженерія. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobil nist.pdf), а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка». Національний університет «Запорізька політехніка» є учасником програми академічної мобільності Erasmus+KA1 кредитна мобільність для студентів https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnist, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Університет має право здійснювати підготовку іноземних студентів. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою ЗВО, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також відгуки офіційних опонентів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного університету «Запорізька політехніка» згідно з чинним законодавством.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Дисертаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або у репозитарії Національного університету «Запорізька політехніка». Оприлюднення дисертаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою ЗВО, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також відгуки офіційних опонентів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного університету «Запорізька політехніка» згідно з чинним законодавством.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Дисертаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або у репозитарії Національного університету «Запорізька політехніка». Оприлюднення дисертаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.