Профіль освітньої програми

Радіоелектронні апарати та засоби
Спеціальність172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Інформаційні технології електронних засобів»
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Кваліфікаційний рівень / цикл
Обмеження щодо форм навчанняВідсутні
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – Бакалавр Спеціальність – 172 Телекомунікації та радіотехніка Освітня програма – Радіоелектронні апарати та засоби Професійні права: 3114- технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми

Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: сукупність технологій, засобів, способів і методів обробки, зберігання й обміну інформацією на відстані та застосування електромагнітних коливань і хвиль, зокрема в радіолокації та радіонавігації, для контролю і керування машинами, механізмами та технологічними процесами в електронному, медичному обладнанні, вимірювальних пристроях та системах.Мета навчання: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування технологій телекомунікацій і радіотехніки, що сприяють соціальній стійкості та мобільності випускника на ринку праці.Теоретичний зміст включає:-теорію, моделі та принципифункціонування телекомунікаційних та радіотехнічних систем;-принципи, методи та засоби забезпечення заданих експлуатаційних характеристик і властивостей телекомунікаційних та радіотехнічних систем;-нормативно правову базу України та вимоги міжнароднихстандартів у сфері телекомунікацій та радіотехніки;-сучасне програмно-апаратне забезпеченнярадіотехнічних та телекомунікаційних систем і мереж.Методи, методики, відходи та технології:Методи, методики інформаційно-комунікаційні та інші технології телекомунікації та радіотехніки.Інструменти та обладнання:-системи розробки, забезпечення, моніторингу та контролю процесів у телекомунікаційних та радіотехнічних системах;-сучасне програмно-апаратне забезпечення технологій телекомунікацій та радіотехніки.
Орієнтація освітньої програми: 
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: 
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 
Подальше навчання: Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: 
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі телекомунікацій та радіотехніки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Здатність планувати та управляти часом
ЗК4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК6 Здатність працювати в команді
ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК8 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК9 Навики здійснення безпечної діяльності
ЗК10 Прагнення до збереження навколишнього середовища
ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства
ФК2 Здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки
ФК3 Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації
ФК4 Здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм
ФК5 Здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.) для вирішення професійних завдань
ФК6 Здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах
ФК7 Готовністьдо контролю дотримання та забезпечення екологічної безпеки
ФК8 Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів
ФК9 Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів
ФК10 Здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки
ФК11 Здатність складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-технічного обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а також за програмами випробувань
ФК12 Здатність проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж
ФК13 Здатність організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем
ФК14 Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки
ФК15 Здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Академічна мобільність
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота бакалавраза спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за змістом та обсягом повинна демонструвати набутий рівень компетентності здобувачівта відповідати сучасним вимогам промисловості.Кваліфікаційна робота бакалаврапідлягає обов’язковій перевірці на академічний плагіат