Профіль освітньої програми

Германські мови та літератури (переклад включно) 2023
Спеціальність035 Філологія
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділГуманітарний факультет
Випускова кафедраКафедра «Іноземні мови професійного спілкування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 66% обсягу ОПП спрямовано на забезпечення загальних і спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для другого (магістерського) рівня вищої освіти
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL –7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр філології за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»
Передумови вступу- освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка», серед яких складання єдиного фахового вступного випробування.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою змісту ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-філологів з належними комунікативними навичками для формування соціокультурного кластеру регіону в галузі міжкультурної комунікації та технічного перекладу.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єктом вивчення та професійної діяльності магістра філо¬логії є германські мови (перша та друга), а предметом – їх оволодіння в теоретичному і практичному, синхронному і діахронному, у структурному й зіставному аспектах, а також їх осмислення у вимірах стилістики й риторики, соціо- і лінгвокультурології, лінгвосеміотики і лінгвотранслятології, текстології та дискурсології, тобто у параметрах сучасної когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістики, яка відкриває нові можливості розуміння й інтерпретування міжкультурної комунікації в усній і письмовій формах. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми в галузі філології, що передбачає набуття здобувачами певних теоретичних знань і практичних навичок, у т.ч. й проведення відповідних наукових досліджень. У своїй сукупності вони мають забезпечити такий рівень філологічної кваліфікації, який в умовах складності факторів і вимог діяльності має сприяти аналізу, творенню (зокрема, перекладу) і оцінюванню усних і письмових текстів різних жанрів і стилів, організації успішної комунікації двома мовами. Теоретичний зміст предметної області становить система наукових теорій, концепцій, підходів, принципів, категорій, методів і понять філології. Серед них провідними стають логіко-філософські, лінгвістичні, літературознавчі та пере-кладознавчі парадигми, а саме: закони й принципи діалектики, система і структура мови, мова і мислення, мова і суспільство, перекладацькі трансформації, полісистемність літератури, еволюційних шлях розвитку літературознавства та ін. Методи, методики і технології: загальнонаукові та спеціальні методи аналізу мовних і мовленнєвих одиниць, методи і методики філологічних досліджень, інформаційно-комунікаційні технології. Всі вони базуються на принципах діалектики наукового пізнання – системності, єдності форми і змісту, загального і часткового, дедукції та індукції, аналізу та синтезу, абстрагування й конкретизації. Екстраполяція цих принципів на мовні об’єкти передбачає їх розгляд у вимірах парадигматики й синтагматики, семасіології та ономасіології, синхронії та діахронії.
Орієнтація освітньої програми: ОПП орієнтована на набуття здобувачами теоретичних знань і прикладних навичок, у т.ч. й у проведенні наукових досліджень як у галузі гуманітаристики з акцентом на міжкультурній комунікації, так і в галузі науково-технічного перекладу з акцентом на машинобудуванні, механічній інженерії, технологіях зварювання тощо.
Основний фокус освітньої програми: Підготовка фахівців до аналітичної, науково-дослідної, професійно-прикладної та організаційно-управлінської діяльності як у галузі гуманітарного знання, так і у філології як його предметної області та, зокрема, в перекладознавстві. Ключові слова: міжкультурна комунікація (культурно специфічні комунікативні стратегії і тактики, інофонна аудиторія), лінгвістика тексту, дискурсологія, практика усного і письмового мовлення, галузевий переклад (науково-технічний, машинобудування, ливарне виробництво, ділова документація тощо), семіотика (знакові системи, культурні коди), інтерсеміотичний переклад, лінгвокультурологія, лінгвоконцептологія, прагмалінгвістика, інтерпретація тексту, когнітивна лінгвістика, мультимодальність.
Особливості програми: ОПП містить істотну теоретико-методологійну і прикладну компоненти, які зумовлюють належний рівень оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками та уміннями, а також іншими професійно орієнтованими компентностями, що є достатніми для якісного виготовлення перекладацької продукції як у галузі дослідницько-інноваційної, так і професійно-прикладної діяльності, а також для здійснення самостійних наукових досліджень.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Магістр-філолог може працювати в науковій, видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних і адміністративних посадах у закладах освіти; у засобах масової інформації, Інтернет-маркетингу, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів. Фахівець, підготовлений за цією ОПП, може залучатися до таких видів економічної діяльності (за ДК 003-2010 і за ДК 009-2010): 2444. Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів: 2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, переклади); 2444.1 Філолог-дослідник; 2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі: 2444.2 Гід-перекладач; 2444.2 Перекладач технічної літератури; 2444.2 Редактор-перекладач; 2310.2 Викладач університетів та вищих навчальних закладів
Подальше навчання: Випускники мають право на навчання на третьому (освітньо-нау¬ковому) рівні вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії, на набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти, а також на здобуття іншої спеціальності в навчальних закладах вищої освіти в Україні і/або за кордоном.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Методологія навчання передбачає студентоцентричне навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, що передбачає такі види занять: семінари, наукові семінари, практичні заняття у групі, практика, консультації, робота разом з іншими студентами і спільна робота над проєктом; підготовка та виступ з презентацією; критичне осмислення своєї власної роботи. Навчання передбачає: залучення студентів до виконання окремих завдань у межах бюджетних та ініціативних науково-дослідних робіт; сприяння участі студентів у студентських наукових олімпіадах, конкурсах, які проводяться МОН України; інформаційна підтримка участі студентів у конкурсах на отримання іменних стипендій, премій, грантів (у т.ч. й міжнародних).
Оцінювання: ОП має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів у процесі навчання, формування навичок самооцінювання) та сумативне (заліки та іспити з навчальних дисциплін) оцінювання. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів з практичної підготовки, захист курсових робіт, прилюдний захист кваліфікаційної роботи, а також ректорські контрольні роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»», затвердженого наказом ректора № 507 від 10.12.2021 р., і відображено в робочих програмах і силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, перекладу і міжкультурної комунікації у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення наукових досліджень і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК2 Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК5 Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК6 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
СК4 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого матеріалу й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
ЗК10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).
ЗК11 Здатність проведення досліджень на належному рівні.
ЗК12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних, напрямах і школах.
СК2 Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.
СК3 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
СК4 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого матеріалу й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
СК5 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
СК6 Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
СК7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
СК8 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
СК9 Уміння аналізувати, порівнювати й зіставляти одиниці та явища близькоспоріднених і різносистемних мов на предмет з’ясування спільних і відмінник ознак на всіх рівнях їхньої структури.
СК10 Володіння двома іноземними мовами відповідно до загальноєвропейських стандартів мовної освіти (CEFR): рівень С1 для першої (англійська) мови, рівень В2 – для другої мови.
СК11 Здатність здійснювати двосторонній (усний і письмовий) переклад з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну з огляду на коректне використання лексико-граматичних трансформацій.
СК12 Володіння навичками науково-пошукової роботи у галузі філології, методами добору, аналізу й обробки даних, всебічно застосовувати їх у підготовці кваліфікаційної роботи.
СК13 Володіння сучасними методиками навчання іноземних мов і перекладу.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН2 Упевнено володіти державною та іноземними мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
ПРН3 Застосовувати сучасні методики й технології для успішного та ефективного здійснення професійної діяльності, забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
ПРН4 Оцінювати і критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів і прогнозування.
ПРН5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН7 Аналізувати, порівнювати й класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.
ПРН8 Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.
ПРН9 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
ПРН10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ПРН11 Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого та літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методо¬логічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
ПРН12 Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН13 Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
ПРН14 Створювати, аналізувати та редагувати тексти різних стилів і жанрів.
ПРН15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
ПРН16 Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог.
ПРН17 Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПРН18 Мати ґрунтовні знання про структуру й систему мови, її знаковий характер, суспільну природу і функції, про її зв’язок з мисленням.
ПРН19 Володіти культурою мовленнєвої поведінки, яка включає в себе уміння здійснювати самостійну побудову письмових і усних текстів різної спрямованості і навички здійснення аргументованого, доцільного та коректного доведення власної думки, позиції.
ПРН20 В опорі на володіння іноземними мовами відповідно до загально¬європейського стандарту CEFR і на належне володіння відповідними перекладаць¬кими трансформаціями професійно здійснювати двосторонній (усний і письмовий) переклад текстів різних жанрів і стилів.
ПРН21 Володіти передовими технологіями комп’ютерної обробки текстів, навичками редагування та постредагування текстів перекладу, а також робити реферування технічних текстів двома іноземними мовами.
ПРН22 Знати й розуміти психолого-педагогічні засади вивчення й викладання іноземних мов і перекладу та володіти сучасними методиками їх навчання.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації ОПП забезпечується науково-педагогічними працівниками, які гарантують реалізацію освітніх компонентів відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Основний склад викладачів, залучених до викладання на освітній програмі, належить до професорсько-викладацького складу кафедри теорії та практики перекладу. Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову, є активними й творчими науковцями, усі мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової та професійної активності, відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні.
Матеріально-технічне забезпечення: До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси; гуртожитки; пункти харчування; спортивні зали, спортивні майданчики, тематичні кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнання.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/ Сторінка на офіційному веб-сайті університету, на якій розміщена основна інформація про діяльність кафедри: https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Навчальний процес за цією ОПП забезпечується такими інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - необмежений доступ до мережі Internet - доступ до репозитарію університету; - навчально-методичний матеріал (підручники, конспекти лекцій, методичні вказівки тощо) як у паперовому, так і в електронному вигляді; - інформаційні ресурси бібліотеки університету http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники тощо); - система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін ОПП, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу. Навчально-методичне забезпечення розроблено й затверджено в установленому порядку: навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, силабуси, програми практик; методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт та ін. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через централізовану загальноуніверситетську платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей і сучасних тенденцій розвитку галузі.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має 58 чинних угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. Кафедра активно співпрацює з кафедрою англійської мови технічного університету Ilmenau (ФРН, Тюрінгія, договір від 26.04.2021 р.), а також підписано угоду про наміри з університетом м. Вюрцбург (Німеччина).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних студентів можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Германські мови та літератури (переклад включно)» спеціальності 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова – англійська» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження їм ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр філології».
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота (КР) – самостійна письмова наукова робота теоретико-прикладного характеру, яка виконується здобувачами на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових і практичних завдань. КР спрямована на розв’язання спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми в галузі лінгвістично релевантної проблематики. У КР розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовується його мета і вирішуються конкретні теоретичні й практичні завдання, визначається методика дослідження, його новизна, теоретичне й практичне значення. Підготовка КР передбачає поглиблене наукове дослідження, добір, систематизацію та аналіз мовних явищ студентом та висновки науково-практичного характеру. КР має відповідати чинним вимогам щодо змісту та форми (оформлення). Матеріали, представлені у КР, апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедри або у вигляді наукової публікації. КР не повинна містити академічний плагіат, фабрикації та/або фальсифікації. КР має бути розміщена в репозитарії Університету. Захист КР проводиться у формі публічної наукової доповіді та наукової дискусії.