Профіль освітньої програми

Автоматизація, мехатроніка та робототехніка
Спеціальність174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет інформаційної безпеки та електронних комунікацій
Випускова кафедраКафедра «Інформаційні технології електронних засобів»
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Кваліфікаційний рівень / цикл
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломі
Передумови вступу
Мета освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Викладання та оцінювання
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:
Загальні компетентності (ЗК):
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Академічна мобільність
Форма атестації