Профіль освітньої програми

Гостинність, туризм, рекреація
Спеціальність242 Туризм
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет міжнародного туризму та економіки
Випускова кафедраКафедра «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії, одиничний. Обсяг освітньої складової становить 40 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклТретій (освітньо-науковий) рівень за Національною рамкою кваліфікацій України – 8 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – третій цикл; за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 8
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії з туризму і рекреації
Передумови вступуДо аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній ступінь вищої освіти за іншими спеціальностями, передбачати перевірку набуття особою компетентностей та здобуття нею результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка високоосвічених і національносвідомих науковців за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація», інтегрованих у глобальний науково-освітній простір, здатних створювати нові знання і технологіїй в гостинності, туризмі, рекреації; проводити прикладні дослідження, експертизи і консультаційї для інтелектуальної підтримки органів влади й самоврядування, підприємств, установ і організацій; реалізація можливостей та умов розвитку особистості, імплементація результатів наукових досліджень світового, регіонального туристичних ринків в освітню діяльність та бізнес.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення:  туризм як суспільний феномен і складна динамічна система, що включає об’єкти, явища, умови та процеси географічного, економічного, організаційно-правового, соціокультурного, екологічного, психологічного змісту, пов’язані з безпечним подорожуванням та обслуговуванням туристів; туризм як сфера професійної діяльності суб’єктів індустрії туризму щодо організації та управління рекреаційно-туристичним процесом на різних ієрархічних рівнях, забезпечення умов функціонування і розвитку туристичного ринку. Цілі навчання: набуття здатності продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійного та дослідницько-інноваційного характеру у сфері туризму і рекреації, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, виконувати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи туризму і рекреації. Методи, методики та технології: загально- та спеціальнонаукові, теоретичні та емпіричні методи наукового пізнання: геопросторового, економічного, маркетингового, соціологічного аналізу та синтезу, моделювання, прогнозування, проєктування, менеджменту, польових досліджень; сучасні цифрові технології. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи та програмні продукти, картографічні джерела.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Підготовка інтелектуальних науковців та освітян (докторів філософії з туризму і рекреації), спроможних провадити соціальну відповідальність науковця, розробляти, організовувати виконання, реалізацію, ефективно, раціонально управляти науковими проєктами, трансформувати отримані наукові результати в бізнес на базі використання сучасного цифрового інструментарію, вивчення доказової бази впровадження кращих міжнародних практик в гостинності, туризму, рекреації; публічного оприлюднення наукових результатів та імплементація їх в освітній процес. Міждисциплінарність, яка обумовлена комплексністю туризму як суспільного феномену в багатоаспектності його проявів, що потребує узагальнення теоретико-методологічних положень дисциплін, які формують туризмологію.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Працевлаштування на посадах наукових і науковопедагогічних працівників в наукових установах і закладах вищої освіти, в органах державного управління туризмом, наукових консультантів в органах влади.
Подальше навчання: 
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання:  компетентнісне та проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та дистанційне навчання зокрема: 1) системи дистанційного навчання Moodle: https://moodle.zp.edu.ua/. 2) сайту університету: http://zp.edu.ua/. 3) репозитарію університету: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9. 4) бібліотеки університету: http://library.zp.edu.ua/.  Особистісно-орієнтований та індивідуально-творчий підхід.  Лекції, мультимедійні лекції та практичні заняття (з елементами наукових досліджень, ситуаційного завдання, кейсів тощо), самостійна дослідницька робота, розробка інноваційних проектів, підготовка дисертаційної роботи та консультації із викладачами (групові та індивідуальні). Базується на індивідуальному навчанні та масштабному дослідницькому проєкті.  Самостійна робота здобувачів з інформаційними джерелами за темою дисертації у бібліотеці університету та в наукових бібліотеках України, використання сучасних інформаційних технологій та можливостей мережі Інтернет для вільного доступу до електронних ресурсів. Підготовка публікацій у наукових фахових виданнях.
Оцінювання: Оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та проводиться відповідно до встановлених в Університеті процедур згідно з нормативними актами: - Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів : Потанова КМУ № 502 від 19.05.2023 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502-2023-%D0%BF#Text - Положення про підготовку докторів філософії в Національному університеті «Запорізька політехніка» затвердженого наказом ректора від 07.12.2022 р. №420) Щорічне оцінювання здобувачів освіти здійснюється відповідно до визначених освітньо-науковою програмою форм контролю; порядку оцінювання результатів навчання, що висвітлюється в програмах навчальних дисциплін, силабусах навчальних дисциплін; обліку результатів навчання та звітування за індивідуальним планом
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері туризму і рекреації, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, генерування ідей та критичної їх оцінки з метою ухвалення раціональних рішень.
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК3 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК4 Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері туризму і рекреації на основі системного наукового та кроскультурного світогляду із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності для самоосвіти та безперервного розвитку
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері туризму і рекреації, оцінювати та забезпечувати якість й результативність досліджень.
СК2 Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у туризмі і рекреації та дотичних до них галузях знань і міждисциплінарних напрямах, що можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з туризму та суміжних наук для проведення прикладних досліджень, експертиз, консультацій для інтелектуальної підтримки органів влади і самоврядування, підприємств, установ, організацій Запорізького регіону та в межах України
СК3 Здатність застосовувати сучасні цифрові технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній діяльності.
СК4 Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та іноземними мовами, розуміти іншомовні наукові тексти за напрямом досліджень.
СК5 Здатність до науково-організаційної діяльності та управління науково-дослідницькими проєктами з урахуванням оптимізації витрат часу в організації та здійсненні наукового пошуку, наукових досліджень, винахідницької й інноваційної діяльності, організації наукової роботи та управлінні науковою кар’єрою.
СК6 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті, відповідати нормам, принципам, правилам академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Глибоко розуміти загальні принципи та методи наук, які формують знання з туризму і рекреації, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях та у викладацькій практиці.
ПРН2 Володіти передовими концептуальними та методологічними знаннями з туризму та рекреації і на межі предметних галузей, а також дослідницькими навичками, достатніми для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні передових світових досягнень, отримання нових знань та/або продукування інновацій та трансформувати їх в бізнес-середовищі галузі гостинності, туризму та рекреації.
ПРН3 Планувати та виконувати наукові дослідження з туризму і рекреації й дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів.
ПРН4 Формулювати і перевіряти гіпотези, використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, емпіричних досліджень, моделювання, наявні літературні дані.
ПРН5 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
ПРН6 Критично аналізувати та узагальнювати результати власних досліджень і доробок інших дослідників у контексті комплексу сучасних знань щодо досліджуваної наукової проблеми у сфері туризму і рекреації для інтелектуальної підтримки органів влади і самоврядування, підприємств, установ, організацій Запорізького регіону та в межах України
ПРН7 Розв’язувати науково значущі проблеми туризму і рекреації з дотриманням норм академічної етики і доброчесності, з урахуванням соціальних, економічних, екологічних, правових аспектів.
ПРН8 Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові проблеми з туризму і рекреації державною та іноземними мовами, оприлюднювати результати досліджень у провідних національних та міжнародних наукових виданнях.
ПРН9 Розробляти і реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику, керувати дослідницькою, інноваційною, інвестиційною та проєктною діяльністю.
ПРН10 Організовувати і здійснювати освітній процес у сфері туризму і рекреації, його наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення, розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Всі викладачі, які забезпечують освітні компоненти фахової підготовки, мають кваліфікацію відповідно до спеціальності. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес за спеціальністю, активно співпрацюють з провідними іноземними та українськими університетами в рамках освітніх міжнародних програм, постійно беруть участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах та симпозіумах як в Україні, так і за кордоном. Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних вишах згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка», опублікували спільні наукові та навчально-методичні матеріали разом з іноземними колегами. Окремі викладачі мають сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2). Залучаються також провідні фахівці туристичних підприємств та органів місцевої влади з питань розвитку туризму.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення відповідає чинним технологічним вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Навчальні, побутові, спортивні приміщення, де проходять заняття відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. У наявності: навчальні приміщення, комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії, бібліотека, читальні зали, точки бездротового доступу до мережі Інтернет, спортивний комплекс, гуртожитки, їдальні, санаторій-профілакторій, бази відпочинку та ін. Зокрема, комп’ютерний клас кафедри «Туристичного, готельного та ресторанного бізнесу»; навчальна лабораторія «Готельно-ресторанного бізнесу», навчальна лабораторія «Туристична фірма». Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та ін. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу тощо. Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. В освітньому процесі використовуються стандартне програмне забезпечення з управління проектами, а саме: ActiveCollab, Central Desktop та Basecamp. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри з подальшим їх розміщенням у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ No 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz N210 vid 28.06.22.pdf). Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України https://zp.edu.ua/?q=node/9124 зокрема: Університет імені Альфреда Нобеля, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка(ТНПУ ім. В. Гнатюка), Класичний приватний університет, Український державний універстет науки і технологій (Дніпро)
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/NakazN210vid28.06.22.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів. https://zp.edu.ua/?q=node/9128, зокрема Університет Градец Кралове (Чехія)
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/deptinter/polproorgnaborutanavchinozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту дисертації.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми у сфері туризму і рекреації або на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Дисертація не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Дисертація має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти (наукової установи), де здійснюється її захист.