Профіль освітньої програми

Пристрої систем силової електроніки та перетворювальної техніки
Спеціальність171 Електроніка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні та електронні апарати»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиЗагальний обсяг освітньо-професійної програми 240 кредитів
Кваліфікаційний рівень / цикл за Законом України «Про вищу освіту» – перший рівень Національна рамка кваліфікацій України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломі бакалавр з Електроніки
Передумови вступуНа основі повної загальної середньої освіти або ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку nii-pre@ukr.net, andrpd@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньо-професійної програми є підготовка для електротехнічних підприємств України та Запорізького регіону висококваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці кадрів у галузі електроніки та перетворювальної техніки шляхом здобуття ними компетенцій, достатніх для виконання технічних завдань, результати яких мають практичне значення, а також досягнення стратегічних та операційних цілей, направлених на реалізацію місії Національного університету «Запорізька політехніка» та внесок у розвиток Української держави, суспільства, Південно-Східного регіону Україну, формуючи необхідній для цього високоосвічений і національно-свідомий людський потенціал; створюючи нові знання і технології; забезпечуючи можливості та умови для розвитку особистості; проводячи прикладні дослідження, експертизи й консультації для інтелектуальної підтримки органів влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності: апаратні та програмні засоби електроніки, мікропроцесорні та мікроконтролерні пристрої, пристрої та системи силової електроніки та перетворювальної техніки, первинні та вторинні системні перетворення інформації, аналогові та цифрові компоненти, процеси та системи збору, зберігання, захисту, обробки, передавання інформації та інтегрування цих систем для автоматизації інженерних завдань на основі сучасної комп’ютерної техніки й програмних засобів. Цілі навчання: набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей та інших особистих якостей, достатніх для розв’язання складних спеціалізованих теоретичних та практичних задач розробки, проєктування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних пристроїв та систем. Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи електротехніки, фізичні основи електроніки, теорія інформації, обробка сигналів, комп’ютерно-інтегрованих технологій. Методи, методики та технології створення сучасної електронної елементної бази, розробки, програмування, налагоджування і експлуатації електронних пристроїв та систем різноманітного призначення. Інструменти та обладнання: основне і допоміжне устаткування електроніки, засоби автоматизування та керування процесами перетворення електричних сигналів; технологічні, інструментальні, метрологічні, діагностичні, інформаційні засоби та устаткування.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійну програму розроблено згідно з місією та стратегією розвитку університету з метою підготовки висококваліфікованих фахівців з електроніки нового покоління. Орієнтація освітньо-професійної програми спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння в області електроніки та перетворювальної техніки, що дасть їм можливості ефективно впроваджувати нові електронні технології, автоматизацію та інформатизацію в усі ланки суспільства, в тому числі у промисловому та оборонному комплексі Запорізького регіону.
Основний фокус освітньої програми: Фокус програми – Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі електроніки та телекомунікацій, спеціальності 171 «Електроніка». Загальний. Засвоєння знань щодо: фізичних явищ і процесів, на яких ґрунтується функціонування електронних пристроїв та систем, схемотехнічних рішень, розробки апаратних і програмних засобів електроніки, налагодження та експлуатації електронної апаратури. Спеціальний. 1. Сучасна промислова і енергетична електроніка. 2. Пристрої аналогової та цифрової електроніки. 3. Мікропрограмні автомати та мікропроцесорні системи управління та обробки інформації. 4. Системи моделювання і автоматизованого проєктування електронних систем. 5 Напівпровідникові перетворювачі 6. Економіка та маркетинг в електроніці 7. Інформаційні технології Програма відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з електроніки на основі аналізу професійної діяльності та вимог до змісту освіти з боку держави та окремих стейкголдерів Запорізького регіону. Ключові слова: електроніка, напівпровідникові прилади, перетворювальна техніка, електронні схеми, мікроконтролери
Особливості програми: Наявність освітніх компонентів міждисциплінарних програм, близьких до електроніки (мікро- та нанотехнології, автоматизація, приладобудування, телекомунікації, радіотехніка та інші), програм з інженерії та інформатики. Передбачає залучення до викладання дисциплін та проведення інтерактивних лекцій фахівців зі значним досвідом науково-педагогічної роботи, а також практичним досвідом роботи на промислових підприємствах. Поглиблена направленість в побудові пристроїв систем силової електроніки та перетворювальної техніки (складової спеціальності 171 - "Електроніка") як засобу ресурсо- та енергозбереження шляхом оптимізації перетворення електричної енергії. Формує бакалаврів, здатних застосовувати засвоєні знання, генерувати нові на базі сучасних досягнень науки, вирішуючи комплексні завдання в галузі електроніки і телекомунікацій, енергетиці та електромеханіці.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: По завершенню навчання випускник може працювати у сфері електроніки, зокрема: на промислових підприємствах, малого та середнього бізнесу, в державних установах та концернах, займати посади і виконувати роботу, зазначені у Класифікаторі професій ДК 003:2010: 3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій - технік електрозв’язку; - технік з радіолокації; - технік з сигналізації; - технік-конструктор (електроніка) ; - технік-технолог (електроніка); 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки - диспетчер зі збору навігаційної інформації; - лаборант (з електроніки); - технік з підготовки технічної документації (з електроніки); - фахівець з технічної експертизи (з електроніки) ; - технік з налагоджування та випробувань; 3123 Контролери та регулювальники промислових роботів - контролер роботів; 3132 Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування - радіоелектронік; 3133 Оператори медичного устаткування - оператор медичного устаткування; 3139 Інші оператори оптичного та електронного устаткування - технік з діагностичного устаткування; - технік-оператор електронного устаткування; - технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів; 3111 Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями - технік-технолог (з електроніки); 3439 Інші технічні фахівці в галузі управління - фахівець з організації побутового обслуговування;
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK, тобто здобувачі вищої освіти в результаті виконання даної освітньої програми мають право на продовження навчання на другому освітньому рівні «магістр» у ЗВО України та за кордоном, а також підвищувати свою кваліфікацію на рівні «бакалавр» в системі післядипломного підвищення кваліфікації та набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання. Стиль навчання – активний, що дає можливість студенту обирати предмети та організовувати час. Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, написанню бакалаврської дипломної роботи, яку студент презентує та захищає перед екзаменаційною комісією.
Оцінювання: Накопичувальна бально-рейтингова система, оцінювання студентів за видами формальної та неформальної освіти, поточний контроль, заліки, екзамени в усній та письмовій формі, захисти звітів з практики, захист кваліфікаційної роботи, зокрема, з результатами впровадження власних розробок.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
8 Навички міжособистісної взаємодії.
9 Здатність працювати в команді.
10 Навички здійснення безпечної діяльності.
11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
13 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
14 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
15 Здатність до аналізу процесів у складних системах.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів для проєктування та застосування приладів, пристроїв та систем електроніки.
ФК2 Здатність виконувати аналіз предметної області та нормативної документації, необхідної для проєктування та застосування приладів, пристроїв та систем електроніки.
ФК3 Здатність інтегрувати знання фундаментальних розділів фізики та хімії для розуміння процесів твердотільної, функціональної та енергетичної електроніки, електротехніки.
ФК4 Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі електроніки.
ФК5 Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові й технічні методи, сучасні інформаційні технології і комп’ютерне програмне забезпечення, навички роботи з комп’ютерними мережами, базами даних та Інтернет-ресурсами для вирішення інженерних задач в галузі електроніки.
ФК6 Здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у приладах, пристроях та системах електроніки за допомогою аналітичних методів, засобів моделювання, дослідних зразків та результатів експериментальних досліджень.
ФК7 Здатність застосовувати творчий та інноваційний потенціал в синтезі інженерних рішень і в розробці конструкцій пристроїв та систем електроніки.
ФК8 Здатність вирішувати інженерні задачі в галузі електроніки з урахуванням всіх аспектів розробки, проєктування, виробництва, експлуатації та модернізації електронних приладів, пристроїв та систем.
ФК9 Здатність визначати та оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв для проєктування мікропроцесорних та електронних систем.
ФК10 Здатність застосовувати на практиці галузеві стандарти та стандарти якості функціонування пристроїв та систем електроніки.
ФК11 Здатність контролювати і діагностувати стан обладнання, застосовувати сучасні електронні компоненти та технічні засоби, виконувати профілактику, ремонт та технічне обслуговування електронних пристроїв та систем, монтувати, налагоджувати та ремонтувати аналогові, цифрові та оптичні модулі, розробляти та виготовляти друковані плати, розробляти програмне забезпечення для мікроконтролерів.
ФК12 Здатність інтегрувати засоби електронної техніки у системи відновлюваної енергетики, електромеханіки та електротехнології.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Описувати принцип дії за допомогою наукових концепцій, теорій та методів та перевіряти результати при проєктуванні та застосуванні приладів, пристроїв та систем електроніки.
ПРН2 Застосовувати знання і розуміння диференційного та інтегрального числення, алгебри, функціонального аналізу дійсних і комплексних змінних, векторів та матриць, векторного числення, диференційних рівняння в звичайних та часткових похідних, ряду Фур’є, статистичного аналізу, теорії інформації, чисельних методів для вирішення теоретичних і прикладних задач електроніки.
ПРН3 Знаходити рішення практичних задач електроніки шляхом застосування відповідних моделей та теорій електродинаміки, аналітичної механіки, електромагнетизму, статистичної фізики, фізики твердого тіла.
ПРН4 Оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, розуміти основи твердотільної електроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, перетворювальної та мікропроцесорної техніки.
ПРН5 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для вирішення задач проєктування та налагодження електронних систем, демонструвати навички програмування, аналізу та відображення результатів вимірювання та контролю.
ПРН6 Застосовувати експериментальні навички (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів) для перевірки гіпотез та дослідження явищ електроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, планувати, складати схеми; аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати.
ПРН7 Аналізувати складні цифрові та аналогові інформаційно-вимірювальні системи з розширеною архітектурою комп’ютерних та телекомунікаційних мереж з урахуванням специфікації вибраних технічних засобів електроніки та відповідної технічної документації.
ПРН8 Визначати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів при розробці у комп’ютерному середовищі нових складних електронних систем та виборі оптимального рішення.
ПРН9 Проєктувати складні системи реального часу та засоби збору і обробки інформації, узгоджені з заданими інформаційними та програмними засобами шляхом застосування програмного забезпечення для вбудованих систем на основі мікроконтролерів.
ПРН10 Розробляти технічні засоби для побудови та діагностування технічного стану електронних пристроїв та систем, організовувати та проводити плановий та позаплановий ремонт, налагодження та переналагодження електронного устаткування у відповідності до поточних вимог виробництва.
ПРН11 Аргументувати нормативно-правові засади при впровадженні електронних пристроїв та систем; оцінювати переваги інженерних розробок, їх екологічність та безпечність; захищати власні світоглядні позиції та переконання у виробничій або соціальній діяльності.
ПРН12 Використовувати документацію, пов’язану з професійною діяльністю, із застосуванням сучасних технологій та засобів офісного устаткування; використовувати англійську мову, включаючи спеціальну термінологію, для спілкування з фахівцями, проведення літературного пошуку та читання текстів з технічної та фахової тематики
ПРН13 Вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації, знаходити нові нешаблонні рішення і засоби їх здійснення; відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досягненні мети, раціонального використання та нормування часу, дисциплінованості, відповідальності за свої рішення та діяльність.
ПРН14 Дотримуватися норм сучасної української ділової та професійної мови.
ПРН15 Виявляти навички самостійної та колективної роботи, лідерські якості, організовувати роботу за умов обмеженого часу з наголосом на професійну сумлінність.
ПРН16 Застосовувати розуміння теорії стохастичних процесів, методи статистичної обробки та аналізу даних при розв’язанні професійних завдань.
ПРН17 Демонструвати навички проведення експериментальних досліджень, пов’язаних з професійною діяльністю; вдосконалювати методики вимірювання; контролювати достовірність отриманих результатів; систематизувати та аналізувати дані, отримані експериментальним шляхом.
ПРН18 Застосовувати методи математичного моделювання і оптимізації електронних систем для розробки автоматизованих та роботизованих виробничих комплексів.
ПРН19 Вміти розглядати та аналізувати засоби електронної техніки у взаємодії з іншими елементами складного електротехнологічного комплексу.
ПРН20 Вміти аналізувати динамічні процеси у складних технічних системах з застосуванням перетворювальної техніки.
ПРН21 Вміти застосовувати засоби перетворювальної техніки в енергетиці, в тому числі у відновлюваній.
ПРН22 Вміти оцінювати вплив історичних подій на розвиток культури і відносин у суспільстві.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Понад 80% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені за спеціальністю та відповідають чинним ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Під час організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом.
Матеріально-технічне забезпечення: Забезпеченість навчальними приміщеннями, сучасним дослідницьким обладнанням, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідно до діючих вимог. Наявність усієї необхідної соціально-побутової інфраструктури, відповідно до чинних ліцензійних умов.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Інформаційне забезпечення здійснюється підручниками , навчальними посібниками тощо, та електронними ресурсами. Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності відповідними навчально—методичними матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. Посилання на офіційний сайт НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/ Наукова бібліотека: https://zp.edu.ua/naukova-biblioteka http://library.zp.edu.ua/ Електронний репозитарій: http://eir.zp.edu.ua/ Система дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/kafedra-elektrichnih-ta-elektronnih-aparativ https://moodle.zp.edu.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnist). Студенти мають можливість брати участь у міжнародних проєктах програм мобільності ERASMUS+KA1 та TEPUS.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Згідно з Статутом НУ «Запорізька політехніка» за освітньою програмою можуть навчатися іноземці та/або особи без громадянства. Навчальні плани для цього контингенту мають розширену мовну підготовку з української мови. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності вищий заклад має право прийняти рішення про викладання однієї/кількох/усіх дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому здобування вищої освіти відповідної дисципліни держаною мовою. Для викладання начальних дисциплін іноземною (англійською) мовою утворюються окремі групи для українських студентів та іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобути вищу освіту за кошти фізичних та юридичних осіб, або розробляють індивідуальні програми. При цьому НУ «Запорізька політехніка» забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої дисципліни.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи бакалавра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота містить розв’язання складної інженерної задачі в сфері електроніки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов і передбачає застосування теорій та методів проєктування електронних виробів та перетворювальної техніки. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена до захисту на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» у репозитарії. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи бакалавра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота містить розв’язання складної інженерної задачі в сфері електроніки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов і передбачає застосування теорій та методів проєктування електронних виробів та перетворювальної техніки. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена до захисту на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» у репозитарії. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.