Профіль освітньої програми

Педагогіка фізичної культури і спорту 2024
Спеціальність011 Освітні, педагогічні науки
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Управління фізичною культурою та спортом»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії, одиничний ОНП складається з освітньої та наукової складових. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 40 кредитів ЄКТС. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі – чотири роки
Кваліфікаційний рівень / циклтретій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; НРК – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл; EQF-LLL – 8 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії з освітніх, педагогічних наук
Передумови вступудругий (магістерський) рівень вищої освіти
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку nivis73@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
ОНП розроблена відповідно до Стратегії НУ «Запорізька політехніка» і покликана зробити внесок у розвиток Української держави й суспільства, Південно-Східного регіону України, формуючи необхідний для цього високоосвічений й національно свідомий людський потенціал, здатний створювати нові знання і технології, проводячи теоретичні і прикладні дослідження. ОНП має на меті підготовку висококваліфікованих, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір професіоналів, здатних розв’язувати комплексні проблеми професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у галузі освіти та педагогіки, виконувати теоретичні і прикладні дослідження у сфері педагогіки фізичної культури і спорту для обґрунтування нових технологій навчальної і виховної роботи у відповідності до актуальних соціальних імперативів.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: системи освіти, освітні процеси у формальній та неформальній освіті, узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках, методики викладання освітніх курсів у закладах вищої освіти. Цілі навчання: набуття здатності продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері освіти та педагогіки, застосовувати наукову методологію у дослідницькій та педагогічній діяльності, виконувати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Теоретичний зміст: основні поняття, концепції, принципи освіти та педагогіки, теоретичні основи освітніх досліджень, освітня статистика, освітні вимірювання, управління освітою. Методи, методики та технології: Методи організації, здійснення, стимулювання, мотивації та контролю за ефективністю освітньо-пізнавальної діяльності; бінарні, інтегровані, індивідуально-орієнтовані, коучингові та консалтингові освітні технології; соціологічні та статистичні методи, сучасні технології навчання та організації освітнього процесу, цифрові технології. Інструменти та обладнання: інформаційні ресурси та програмні продукти, які застосовуються у практичній діяльності та дослідній роботі у галузі освітніх, педагогічних наук.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Особливістю програми є орієнтування здобувачів освіти на вирішення актуальних проблем в галузі педагогіки фізичної культури і спорту, що передбачає проведення ними теоретичних та експериментальних педагогічних досліджень, спрямованих на розв’язання завдань, пов’язаних із вихованням, особистісним розвитком, навчанням представників широких верств населення, які займаються фізичною культурою та спортом, а також проблематикою викладання спортивних дисциплін у закладах вищої освіти. ОНП повною мірою враховує регіональні потреби, досвід наукових шкіл університету, а також побажання і зауваження стейкхолдерів. Програма передбачає залучення здобувачів освіти до викладацької діяльності під час і після завершення навчання. Вона також орієнтована на розширення географії науково-дослідницьких проєктів.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Працевлаштування на посадах наукових і науково-педагогічних працівників у наукових установах і закладах вищої освіти, працівників найвищої кваліфікації у дослідницьких установах та організаціях: 2310.02 Викладач закладу вищої освіти; 2310.1 Доцент; 2310.1 Професор; 2310.02 Асистент та ін.
Подальше навчання: Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітньо-науковий процес здійснюється на засадах системного, діяльнісного, інтегративного, студентоцентрованого, компетентнісного підходів із застосуванням інноваційних та інтерактивних технологій, елементів дистанційного та проєктного навчання, лекційних, семінарських і практичних занять, викладацької практики, можливої участі у міжнародних проєктах та програмах, що забезпечує дослідницький характер і гуманістично-творчий стиль навчання. ОНП передбачає проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету (лабораторій, наукових центрів, бібліотек, комп’ютерних класів) і баз інших наукових і освітніх установ (бібліотек, закладів загальної середньої, вищої освіти; спортивних клубів, позашкільних навчальних закладів тощо). Виконання самостійного наукового дослідження супроводжується індивідуальним науковим консультуванням з боку наукового керівника.
Оцінювання: Оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захист звітів лабораторних та практичних робіт, рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль (семестрові екзамени та заліки), захист звіту з практики, публічний захист дисертаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного, контролю. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf) і відображені у робочих програмах та силабусах відповідно. Остаточне оцінювання має вигляд відкритого захисту дисертації.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі освіти та/або педагогіки у процесі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики; застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК3 Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК4 Здатність розв’язувати комплексні проблеми освіти та педагогіки на основі системного наукового світогляду і загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
CК1 Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень.
СК2 Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в освітніх, педагогічних науках та дотичних до них міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з політичних наук та суміжних галузей.
СК3 Здатність застосовувати сучасні методології, методи та інструменти емпіричних і теоретичних досліджень у сфері освітніх, педагогічних наук, сучасні цифрові технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення в науковій та освітній діяльності.
СК4 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
СК5 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері освітніх, педагогічних наук, оцінювати та забезпечувати якість виконаних досліджень.
СК6 Здатність ініціювати та реалізовувати інноваційні комплексні проекти у сфері освітніх, педагогічних наук та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти, лідерство під час їхньої реалізації.
СК7 Здатність аналізувати та оцінювати сучасний стан, тенденції розвитку освітніх, педагогічних наук.
СК8 Здатність складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень та реєстрації прав інтелектуальної власності.
СК9 Здатність до навчання впродовж життя, безперервного саморозвитку та самовдосконалення.
СК10 Здатність науково обґрунтовувати шляхи вирішення педагогічних проблем фізичної культури і спорту.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Мати передові концептуальні та методологічні знання з освітніх, педагогічних наук та на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері освітніх, педагогічних наук та/або здійснення інновацій.
РН2 Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми освіти і педагогіки державною та іноземною мовами, оприлюднювати результати досліджень у провідних наукових виданнях.
РН3 Розробляти та реалізовувати наукові та/або прикладні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові, методичні та технологічні проблеми освітніх та педагогічних наук з врахуванням етичних, соціальних, економічних та правових аспектів.
РН4 Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема результати емпіричних досліджень та теоретичного аналізу освітніх систем і педагогічних процесів.
РН5 Планувати і виконувати емпіричні та/або теоретичні дослідження з освітніх, педагогічних наук та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів та дотриманням норм професійної і академічної етики.
РН6 Критично аналізувати та узагальнювати результати власних досліджень і доробок інших дослідників у контексті всього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної наукової проблеми
РН7 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
РН8 Організовувати і здійснювати освітній процес у галузі освітніх, педагогічних наук, формувати його наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення, розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої освіти.
РН9 Глибоко розуміти загальні принципи та методи суспільних і гуманітарних наук, а також методологію наукових досліджень, застосовувати їх у власних дослідженнях у сфері освітніх, педагогічних наук та у викладацькій практиці.
РН10 Керувати дослідницькою та інноваційною діяльністю, організовувати роботу колективу дослідників.
РН11 Складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень, забезпечувати реєстрацію прав інтелектуальної власності.
РН12 Критично осмислювати особливості, протиріччя та проблеми розвитку педагогіки фізичної культури і спорту, знаходити шляхи вирішення цих проблем через наукові міждисциплінарні дослідження.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники, які відповідаю вимогам чинних Ліцензійних провадження освітньої діяльності (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п#Text). До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців, які мають звання «Заслужений тренер України», «Заслужений працівник фізичної культури і спорту», «Майстер спорту України», а також керівників Національних і регіональних федерацій з видів спорту.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення програми відповідає чинним Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п#Text). Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях та комп’ютерних класах, дослідження виконуються у наукових лабораторіях, а також на базі організацій-партнерів (СК Мотор-Січ, КРЦМтаШ, НФ Стрілецького хортингу України та ін.), з якими укладено угоди про співпрацю.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Здобувачі освіти за ОНП мають доступ до інформаційних ресурсів наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка», фонд якої поповнюється друкованими виданнями і електронними документами з галузі педагогічних і освітніх наук. Каталог періодичних видань з області знань «освіта, виховання, навчання» містить 44 видання, серед яких журнали: Вища освіта України (2005-2021 рр); Вища школа (2005-2022 рр); Теорія і методика фізичного виховання (2009-2020 рр); Теорія і методика фізичного виховання і спорту (2016-2022 рр); Педагогіка і психологія (2016-2019 рр); Педагогічна майстерня 2020 р; Інформаційний збірник для освітян (2019-2022 рр); Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві (2019-2022). Також наукова бібліотека надає передплачений доступ користувачів до баз даних Scopus, Science Direct, Web of Science, Springer Nature. Доступ користувачів до каталогів і інформаційних ресурсів наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» забезпечено через портал (http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka) та/або у приміщеннях університету. Доступ до навчально-методичного забезпечення ОНП здійснюється через Систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» (http://www.moodle.zp.edu.ua).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf ), а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка». Національний університет «Запорізька політехніка» є учасником програми академічної мобільності Erasmus+ кредитна мобільність для студентів https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnist, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері освіти і педагогіки або на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Дисертаційна не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Дисертація має бути розміщена в репозитарії НУ «Запорізька політехніка».
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері освіти і педагогіки або на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Дисертаційна не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Дисертація має бути розміщена в репозитарії НУ «Запорізька політехніка».