Профіль освітньої програми

Терапія та реабілітація 2024
Спеціальність227 Фізична терапія, ерготерапія
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Фізична терапія та ерготерапія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом доктора філософії, одиничний ОНП складається з освітньої та наукової складових, обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 40 кредитів ЄКТС; нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
Кваліфікаційний рівень / циклТретій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; за Національною рамкою кваліфікацій України – 8 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – третій цикл; за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 8
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії з терапії та реабілітації
Передумови вступудругий (магістерський) рівень вищої освіти.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку petrysh@zp.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньо-наукової програми є внесок у розвиток Української держави й суспільства, Південно-Східного регіону України, формуючи необхідний для цього високоосвічений й національно свідомий людський потенціал; створюючи нові знання і технології, шляхом підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктора філософії в галузі охорони здоров’я за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація, здатних розв’язувати комплексні проблеми у професійній та дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань в структурі охорони здоров’я, зокрема у фізичній терапії, науково-педагогічній діяльності та професійній практиці, які зроблять вагомий внесок у забезпечення сталого розвитку суспільства.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності – нові підходи до відновлення, збереження, сповільнення втрати та/або компенсації порушених функцій організму та функціонування людини заходами фізичної терапії з метою забезпечення максимально високого рівня незалежності людини відповідно до її бажань і потреб. Цілі навчання: застосування набутих компетенцій для здійснення наукової та педагогічної діяльності, продукування нових ідей, постановки та розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження та захисту дисертації в предметній галузі фізичної терапії. Теоретичний зміст предметної області: знання дисциплін професійної підготовки, основ наукових досліджень, іноземної мови (мов) в обсязі, необхідному для вирішення складних професійно-прикладних, навчальних та науково-дослідницьких завдань. Методи та методики: менеджменту галузях охорони здоров’я, освіти і соціального захисту; визначення та прогнозування функціональних можливостей пацієнта; обробка інформації; планування заходів та застосування стратегій фізичної терапії; ведення наукової дискусії державною та іноземною мовами в усній та письмовій формі; володіння науковою термінологією; дотримання професійних компетенцій та етичних норм; викладацька діяльність. Інструменти та обладнання: пристрої, прилади та обладнання, які використовуються у наукових дослідженнях; при проведенні заходів фізичної терапії; у навчальній діяльності.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма, з акцентом на виконання науково-дослідних робіт, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі терапії та реабілітації.
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: Освітня програма для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти реалізується при поєднанні теоретичної, наукової, практичної та інтегрованої підготовки. Передбачено проведення обов`язкової науково-педагогічної практики, дисциплін фахової підготовки, які передбачають поглиблення знань та вмінь фахівців в галузі терапії та реабілітації в т.ч. і дисциплін фахової мовної підготовки. До освітньої програми входять спеціальні (фахові предметні) компетентності спеціальності, а також програмні результати навчання з врахуванням сучасних вимог та рекомендацій законодавства і ринку праці.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники спроможні обіймати посади, кваліфікаційні вимоги яких передбачають наявність ступеня доктора філософії: - науково-дослідницька та викладацька робота у закладах вищої освіти; - науково-дослідницька робота у науково- дослідних установах охорони здоров’я, фізичної культури і спорту. Випускники можуть бути працевлаштовані на посадах (за чинним Класифікатором професій України ДК 003:2010): 2351.1 Наукові співробітники 2310.1 Професори та доценти; 2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти; 2419.3 Професіонали державної служби та місцевого самоврядування.
Подальше навчання: Випускники мають право продовжувати освіту для здобуття наукового ступеня доктора наук, брати участь у відповідних постдокторський програмах.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Проблемно-орієнтоване навчання, що поєднує наступні методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні, проблемно-пошукові, дослідницькі. Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету (лабораторій, наукових центрів, бібліотек, комп’ютерних класів), закладів охорони здоров’я, що є партнерами НУ «Запорізька політехніка», інших закладів охорони здоров’я. Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником. Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі.
Оцінювання: Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захист звітів лабораторних та практичних робіт, рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль (семестрові екзамени та заліки), захист звіту з практики, публічний захист дисертаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється: за 100‐бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано – не зараховано). Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними навчальною програмою освітнього компонента обов’язковими видами поточного, контролю. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до чинного «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка».
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати комплексні проблеми, пов’язані з відновленням порушених функцій органів та систем заходами фізичної терапії або ерготерапії; провадити менеджмент у галузі охорони здоров’я; наукову та навчальну діяльність із застосуванням положень, теорій і методів біологічних, медичних, педагогічних та соціальних наук, фізичної культури, наукових досліджень, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної діяльності.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до наукового пошуку та формулювання наукових гіпотез.
ЗК2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та оцінки сучасних наукових досягнень, генерування нових знань при вирішенні дослідницьких і практичних завдань.
ЗК3 Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження на основі системного наукового світогляду з використанням основних універсальних методологічних принципів та знань в області історії і філософії науки.
ЗК4 Здатність представляти наукові результати та вести наукову дискусію державною та іноземною мовою в усній та письмовій формі, володіння науковою термінологію.
ЗК5 Здатність ефективно спілкуватися із професійною аудиторією державною та іноземною мовами, представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб для загальної аудиторії усно і письмово.
ЗК6 Готовність цінувати та поважати культурну, етнічну, релігійну і соціальну різноманітність при професійному спілкуванні.
ЗК7 Готовність організувати роботу колективу в розв’язанні актуальних наукових і науково-освітніх завдань.
ЗК8 Здатність провадити освітню діяльність.
ЗК9 Здатність планувати та здійснювати особистий та професійний розвиток.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність володіти сучасними методами збору інформації для наукового дослідження у фізичній терапії, виокремлення первинних і вторинних джерел, використання технологій.
СК2 Здатність відокремлювати структурні елементи, які складають основу системи фізичної терапії.
СК3 Здатність критичного осмислення та перевірки зроблених іншими дослідниками припущень чи висновків, які вважаються доведеними у фізичній терапії.
СК4 Здатність застосовувати знання, набуті під час попередніх фундаментальних та прикладних досліджень, у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають у фізичній терапії в Україні та інших країнах.
СК5 Здатність до використання традиційних та новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і сучасного наукового обладнання у фізичній терапії.
СК6 Здатність аналізувати отриману наукову інформацію, з метою прогнозування змін, що відбудуться у результаті проведення заходів фізичної терапії, планувати наукові дослідження.
СК7 Здатність виконувати оригінальні дослідження в фізичній терапії різних груп населення та досягати наукових результатів, які створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використання новітніх наукових методів.
СК8 Готовність брати участь у роботі українських і міжнародних дослідницьких колективів для вирішення наукових і науково-освітніх завдань у фізичній терапії.
СК9 Здатність формулювати та відстоювати результати власних досліджень у наукових дискусіях.
СК10 Здатність проводити аналіз результатів наукових досліджень і використовувати їх в науковій, освітній та практичній діяльності, усвідомлювати їх потенційні наслідки.
СК11 Здатність до ефективної професійної взаємодії у мультидисциплінарній команді.
СК12 Здатність розуміти та пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної терапії, аналізувати особливості впровадження реабілітаційних технологій в процес відновлення функцій, активності та участі в осіб різних вікових, професійних та нозологічних груп.
СК13 Здатність збирати реабілітаційний анамнез, аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію, розуміти, використовувати та описувати наукові медичні, педагогічні, соціальні методи, пов’язані з практикою фізичної задля провадження ефективної та безпечної наукової та практичної діяльності.
СК14 Здатність адаптувати наукову діяльність до змінних практичних умов.
СК15 Здатність обирати науково обґрунтовані підходи у фізичній терапії, організовувати та забезпечувати процеси управлінської діяльності з урахуванням тенденцій реформування галузі.
СК16 Здатність до ведення спеціальної документації
СК17 Здатність використовувати сучасне інформаційне забезпечення у професійній, науковій та навчальній діяльності.
СК18 Здатність впроваджувати в науково-дослідну діяльність елементи та стратегії раннього втручання в межах спеціальності терапія та реабілітація.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Здобуття знань і розумінь поглибленого рівня в розв’язанні наукових проблем в фізичній терапії шляхом застосування комплексу сучасних методик та методів досліджень.
РН2 Здатність здійснювати обробку та інтерпретацію отриманих експериментальних і емпіричних даних, використовувати сучасні статистичні методи при обробці наукових даних досліджень.
РН3 Здатність до здійснення пошукової (евристичної) діяльності, дослідження пріоритетних напрямів розвитку фізичної терапії, організації і проведення наукових досліджень з проблем.
РН4 Вміння на теоретичному рівні генерувати ідеї, гіпотези наукового дослідження, розробляти доказову базу, визначати закономірності притаманні предметній області фізичної терапії.
РН5 Здатність до формалізації, як процесу систематизації та уточнення знань в напрямку фізичної терапії, виявлення взаємозв’язку її різних елементів, методологічного уточнення різних положень.
РН6 Вміння застосовувати знання, отримані та відібрані в ході експериментальних досліджень і практичної діяльності, для визначення ефективності, систематизації, узагальнення та пояснення.
РН7 Здатність до аналізу, співставлення, порівняння варіантів розвитку системи фізичної терапії, розв’язання у контексті сучасних викликів.
РН8 Здатність підготувати та успішно захистити дисертаційну роботу на основі власних досліджень, а також використовувати (та визнати) результати роботи інших членів наукової групи.
РН9 Здатність до усвідомлення мовних норм, що склалися історично в фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування в предметній області фізичної терапії в процесі використання державної чи іноземної мови.
РН10 Здатність адекватно і доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення.
РН11 Здатність до проведення вербального і невербального спілкування, спостереження, вислуховування, постановки запитань, здатність вести співбесіду з різними групами співрозмовників, проведення і участі в зборах.
РН12 Здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, досягнення партнерами взаєморозуміння, краще усвідомлення ситуації і предмета спілкування.
РН13 Здатність спілкуватися з іншими фахівцями своєї галузі (робота в мультидисциплінарній команді). Вміння спілкування з пацієнтами/клієнтами, людьми з різними психологічними якостями, різного віку, рівня освіти, соціальної і професійної приналежності.
РН14 Здатність до використання набутих умінь у передовій професійній практиці та викладацькій діяльності за допомогою оригінальних досліджень та прогресивних учень.
РН15 Здатність і готовність до підготовки, проведення та участі у наукових семінарах, конференціях, оприлюднення результатів наукових досліджень в спеціалізованих зарубіжних та затверджених ДАК України наукових виданнях.
РН16 Здатність здійснювати інформаційний пошук та роботу з бібліотечними ресурсами, базами даних та онлайн ресурсами за обраною тематикою наукового дослідження.
РН17 Здатність розробки наукового проекту відповідно до завдань дисертаційного дослідження, підготовку аплікацій для подання для отримання грантів на розробку наукових досліджень.
РН18 Формування системи знань в фізичної терапії використовуючи унікальні дані, обґрунтовані рішення, нові інтерпретації, інноваційні методи.
РН19 Здатність використовувати сучасні дані, накопичені в результаті наукових досліджень як безпосередньо в предметній області фізичної терапії, так і в фізіології, медицині, біохімії, біомеханиці, психології, педагогіці, теорії управління.
РН20 Здатність до розробки, організації та впровадження профілактичних та реабілітаційних стратегій на основі особистих досліджень та методик при створенні та реалізації індивідуального плану фізичної терапії або його компонентів з метою покращення здоров’я, функціональних можливостей, адаптації до оточуючих умов, підвищення рівня рухової активності населення різного віку та з різними можливостями.
РН21 Здатність використовувати сучасне комп’ютеризоване обладнання та програмне забезпечення у науково-освітній діяльності в сфері охорони здоров’я.
РН22 Здатність впроваджувати в реабілітаційну практику знання з надання послуг раннього втручання.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. в чинній редакції. До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців-практиків та компетентних експертів галузі.
Матеріально-технічне забезпечення: Площа навчальних приміщень для здійснення освітнього процесу з реалізації програми, рівень забезпеченості їх комп’ютерними робочими місцями та мультимедійним обладнанням, соціально-побутова інфраструктура відповідають вимогам, щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в чинній редакції. Передбачено використання матеріально-технічного обладнання лікувальних установ-партнерів в межах договорів про співпрацю з НУ «Запорізька політехніка».
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в чинній редакції. Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв.), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS), Web of Science. http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka ). Університет підключено до Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі URAN. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську платформу moodle.zp.edu.ua.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210_vid_28.06.22.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка». Національний університет «Запорізька політехніка» є учасником програми академічної мобільності Erasmus+KA1 кредитна мобільність для студентів https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnist, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Університет має право здійснювати підготовку іноземних студентів. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері терапії та реабілітації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання здобувачем його індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи. Дисертаційна робота має відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері терапії та реабілітації, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання здобувачем його індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи. Дисертаційна робота має відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством.