Профіль освітньої програми

Облік і аудит 2023
Спеціальність071 Облік і оподаткування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Облік і оподаткування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, - 240 кредитів ЄКТС, 3 роки та 10 місяців навчання
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень. Національна рамка кваліфікації – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр обліку і оподаткування
Передумови вступу- повна загальна середня освіта, ступень молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста); - умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку lena.lyshchenko@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних спеціалізованих завдань та прикладних проблем у сфері обліку, аудиту та оподаткування, застосовуючи положення законодавчо-нормативної бази України і міжнародних стандартів, сучасних програмно-технічних засобів й інформаційних технологій
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Об’єкт: теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб’єктів господарювання і їх оподаткування; Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування; Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Здобуття вищої освіти в галузі обліку і оподаткування. Акцент на здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, використовуючи новітні технології.
Особливості програми: Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку ініціативних і здатних швидко пристосовуватись до змін соціально-економічних відносин у суспільстві фахівців з обліку, аудиту та оподаткування суб’єктів господарювання різних галузей економіки, установ і організацій в контексті сучасних вимог ринку праці. Передбачає обов’язкове проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики з обліку та оподаткування.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Основні місця роботи: облікові, економічні, фінансові та виробничі підрозділи й служби підприємств та організацій різних галузей і форм власності; фінансові, кредитні й страхові установи; органи державної та регіональної влади. Фахівець може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, кредитно-трансферна система організації навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання на основі підручників та конспектів, підготовки курсових робіт.
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами. Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, самоконтроль. Форми контролю: усні та письмові екзамени, тестові завдання в тому числі захист курсових робіт та проектів, звітів з практик, атестація.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК3 Здатність працювати в команді
ЗК4 Здатність працювати автономно.
ЗК5 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК7 Здатність бути критичним та самокритичним.
ЗК8 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК9 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
СК7 Здатність застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
СК8 Здатність застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
ЗК10 Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11 Навички використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК12 Здатність діяти соціальновідповідально та свідомо.
ЗК13 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя
ЗК16 Здатності міжособистісної взаємодії, здатність діяти по-громадянськи свідомо та соціально відповідально, розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну оцінку та науково обґрунтовану характеристику, здатність змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культурного етикету та виявляти свою всебічну обізнаність в питаннях української культури
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
СК2 Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
СК3 Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
СК4 Здатність застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
СК5 Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
СК6 Здатність здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
СК7 Здатність застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
СК8 Здатність ідентифікувати і оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
СК9 Здатність здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку та оподаткування.
СК10 Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
СК11 Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР1 Знати та розуміти категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
ПР2 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
ПР3 Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль в господарській діяльності.
ПР4 Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
ПР5 Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування господарської діяльності підприємств.
ПР6 Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
ПР7 Знати механізм функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати її особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.
ПР8 Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації
ПР9 Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності.
ПР10 Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.
ПР11 Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.
ПР12 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
ПР13 Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.
ПР14 Вміти застосовувати економікоматематичні методи в обраній професії.
ПР15 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціальноекономічних явищ і господарських процесів на підприємстві.
ПР16 Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.
ПР17 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.
ПР18 Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері права на основі системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
ПР19 Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.
ПР20 Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.
ПР21 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
ПР22 Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, праві свобод людини і громадянина України.
ПР23 Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПР24 Оволодіти культурологічним понятійно-категоріальним апаратом, розуміти сутність взаємозв’язків, виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства, надавати характеристику творчій діяльності видатних майстрів мистецтва.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі НОК, залучені до реалізації освітньої програми, мають науковий ступінь і/або вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності, що відповідає вимогам ліцензійних умов. Усі науково-педагогічні працівники мають показники академічної та професійної кваліфікації відповідно до дисципліни, викладання якої вони забезпечують, та пройшли стажування за фахом.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення програми відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на високому рівні. Для проведення лекційних занять використовуються мультимедійні проектори, навчальні аудиторії обладнані необхідною комп’ютерною технікою. До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 150 місць, абонемент та копіювальна техніка. Є доступу до мережі Інтернетi. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо професійної програми викладені на освітній платформі Moodle, в університетському репозитарії бібліотеки НУЗП: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/380. Відкрито доступ до платформи Web of Science та бази рецензованої літератури Scopus.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) здобувачами вищої освіти принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти.
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може проводитися на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здійснюється у формі атестаційного екзамену - комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом (за нормативними дисциплінами, визначеними навчальним планом спеціальності). Склад Екзаменаційної комісії визначається наказом ректора НУ «Запорізька політехніка».
Вимоги до кваліфікаційної роботи: