Профіль освітньої програми

Промислові інформаційні технології, автоматизація та робототехніка
Спеціальність174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний На базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців. На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації», і не більше 60 кредитів ЄКТС, отриманих за іншими спеціальностями. Термін навчання 2 роки 10 місяців
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; НРК України – 6 рівень, FQ-EHЕA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчанняФорма навчання – очна та заочна
Кваліфікація в дипломіБакалавр з автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки за освітньою програмою «Промислові інформаційні технології, автоматизація та робототехніка»
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kafedra_eapu@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, має на меті підготовку фахівців, які володіють компетенціями в галузі автоматизації та приладобудування й здатні до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем при експлуатації, розробці та удосконаленні систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми:  - об’єкт діяльності: технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації об’єктів та процесів у різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій; - цілі навчання: підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення; - теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи теорії автоматичного керування, систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки; - методи, методики та технології: Здобувач має оволодіти методами та програмними засобами моделювання, проектування, інформаційними технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення різного призначення для систем автоматизації; - інструменти та обладнання: сучасні програмно-технічні засоби та комп’ютерно-інтегровані технології для проектування, моделювання, дослідження та експлуатації систем автоматизації.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Освітня програма орієнтована на підготовку освітньо-професійних кадрів, що володіють сучасними методами проєктування та комп’ютерно-інтегрованими технологіями для вивчення та впровадження технічного, інформаційного, математичного, програмного та організаційного забезпечення систем автоматизації у різних галузях. Ключові слова: автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології, робототехніка, промислова автоматика, електромеханіка, моделювання, проєктування, програмування.
Особливості програми: Особливістю програми є використання сучасного обладнання для формування практичних навичок діагностики і налагодження систем автоматизації на основі отриманих знань про їхні механічні, електричні, електронні, програмні та комунікаційні складові і вмінь поєднувати ці знання при вирішені конкретних задач. Володіння вказаними навичками підвищує конкурентоздатність молодого фахівця за рахунок скорочення терміну його адаптації до задач роботодавця в сучасних умовах. Передбачає поглиблене вивчення електромеханічних пристроїв автоматизації та виконавчих органів. Спрямована на формування у здобувача здатності визначати та розв’язувати комплексні проблеми в галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» в межах спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Акцент на здатність використовувати однокристальні мікропроцесорні контролери для розробки вбудованих систем керування промислової автоматики та збору даних технічних об’єктів та здатність приймати участь у розробці та налагодженні всіх рівнів автоматизації сучасних автоматизованих систем керування технологічними процесами.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець має кваліфікацію, яка дозволяє йому виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класифікатора професій ДК 003:2010: 3115 Технік з автоматизації виробничих процесів 3119 Технік з налагоджування та випробувань 3139 Технік-оператор електронного устаткування
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентрове, проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій, науково-дослідної роботи, самостійної роботи із розв’язування проблем і задач з використанням платформи Moodle; виконання проєктів, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи з використанням підручників, посібників, періодичних наукових видань, використання мережі інтернет.
Оцінювання: Освітня програма має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання) та сумативне (заліки та письмові іспити з навчальних дисциплін) оцінювання. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захист звітів лабораторних та практичних робіт), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів з практичної підготовки, захист курсових проектів (робіт), прилюдний захист кваліфікаційної роботи, а також комплексні контрольні роботи та ректорські контрольні роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»» затвердженого наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507 і відображені у робочих програм та силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі автоматизації або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів галузі.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2 ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК3 ЗК3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК4 ЗК4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК5 ЗК5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК6 ЗК6. Навички здійснення безпечної діяльності.
ЗК7 ЗК7. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК8 ЗК8. Здатність працювати в команді.
ЗК9 ЗК9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК11 Здатність до міжособистісної взаємодії, діяти по громадянські свідомо та соціально відповідально, розуміти та використовувати основні культурологічні поняття у повсякденному житті, порівнювати розвиток української культури з розвитком культур інших народів світу, зокрема культур Західної Європи, орієнтуватися в основних напрямках сучасної української культури, вміти дати їм об’єктивну оцінку та науково обґрунтовану характеристику, змістовно і послідовно аналізувати основні культурні епохи, їх історико-культурні пам’ятки, а також володіти основними елементами культурного етикету та виявляти свою всебічну обізнаність в питаннях української культури
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати знання математики, в обсязі, необхідному для використання математичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації.
ФК2 Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях.
ФК3 Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування.
ФК4 Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
ФК5 Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи, аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи керування.
ФК6 Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу.
ФК7 Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та уміти розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.
ФК8 Здатність проектування систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів.
ФК9 Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації.
ФК10 Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень.
ФК11 Врахування комерційного та економічного контексту при проектуванні систем автоматизації.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК12 Здатність використовувати однокристальні мікропроцесорні контролери для розробки вбудованих систем керування промислової автоматики та збору даних технічних об’єктів.
ФК13 Здатність приймати участь у розробці та налагодженні всіх рівнів автоматизації сучасних автоматизованих систем керування технологічними процесами.
ФК14 Здатність діагностувати сучасні системи автоматизації шляхом поділу на функціональні модулі і підсистеми з метою якнайшвидшого пошуку несправності (точки відмови).
ФК15 Здатність чітко встановлювати межі і задачі автоматизації з метою найбільш повного забезпечення потреб споживачів систем автоматизації і мінімізації в майбутньому спірних питань щодо працездатності системи.
ФК16 Здатність виділяти в комплексній мехатронній системі окремі механічні, електричні, електронні, програмні та комунікаційні складові, знати їх особливості і розуміти принципи взаємодії між ними.
ФК17 Здатність стисло і простими словами формулювати вимоги до регламентних робіт з обслуговування систем автоматизації з метою полегшення їх розуміння експлуатаційним персоналом і як наслідок подовження періоду безвідмовної роботи системи.
ФК18 Здатність прогнозувати наслідки некоректної роботи системи автоматизації з метою запобігання потенціальній шкоді технологічному обладнанню та обслуговуючому персоналу в процесі налагодження системи і при коригуванні прикладного програмного забезпечення.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, функції багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорія функції комплексної змінної, теорія ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, необхідному для користування математичним апаратом та методами у галузі автоматизації.
ПРН2 Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації.
ПРН3 Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернет-ресурси.
ПРН4 Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за галузями діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей.
ПРН5 Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування.
ПРН6 Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій.
ПРН7 Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик.
ПРН8 Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування.
ПРН9 Вміти проектувати багаторівневі системи керування і збору даних для формування бази параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-інтегровані технологій.
ПРН10 Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем управління на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.
ПРН11 Вміти виконувати роботи з проектування систем автоматизації, знати зміст і правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації та послідовність виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів.
ПРН12 Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування базами даних, методів комп’ютерної графіки.
ПРН13 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ПРН14 Вміти використовувати у виробничій та соціальній діяльності фундаментальні поняття і категорії державотворення для обґрунтовування власних світоглядних позицій та політичних переконань з урахуванням процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПРН15 Оволодіти культурологічним понятійно-категоріальним апаратом, розуміти сутність взаємозв’язків, виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства, надавати характеристику творчій діяльності видатних майстрів мистецтва.
ПРН16 Вміти використовувати однокристальні мікропроцесорні контролери для розробки вбудованих систем керування промислової автоматики та збору даних технічних об’єктів.
ПРН17 Вміти діагностувати сучасні системи автоматизації, виділяючи в них окремі механічні, електричні, електронні, програмні та комунікаційні складові і чітко розуміючи принципи взаємодії між ними.
ПРН18 Вміти прогнозувати наслідки некоректної роботи системи автоматизації з метою запобігання потенціальній шкоді технологічному обладнанню та обслуговуючому персоналу.
ПРН19 Вміти структурувати і систематизувати інформацію, яка передається з локальних систем керування технологічним процесом для відображення на автоматизованому робочому місці (АРМ) з метою полегшення її сприйняття оператором і, як наслідок, мінімізації помилок у прийнятті рішень.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають науковий ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально-методичної та науково-дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам затвердженим Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 365 від 24.03.2021 р.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає вимогам. Використання сучасного обладнання промислової автоматики. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Посилання на офіційний веб сайт Національного університету «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua Наукова бібліотека: навчальний процес забезпечено підручниками, довідковою літературою, методичними виданнями викладачів кафедри. Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. Забезпеченість бібліотеки фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю. http://library.zp.edu.ua Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. Електронні навчальні курси http://eir.zp.edu.ua.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf .
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf. На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+ та меморандумів про співпрацю.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми, із застосуванням теорій та методів спеціальності, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі автоматизації. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» або його підрозділу, або у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.