Профіль освітньої програми

Цифрова економіка та електронний бізнес
Спеціальність051 Економіка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет міжнародного туризму та економіки
Випускова кафедраКафедра «Економіка та митна справа»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, обсяги: - на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС; - на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») - 120 кредитів ЄКТС; - на базі освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» -180 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіКваліфікація: бакалавр з економіки
Передумови вступуПовна загальна середня освіта; освітній ступінь «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»); освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр». Умови прийому на навчання за освітньою програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку vasilichev@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями й практичними навичками, необхідними для розв’язання економічних та управлінських завдань з цифрової економіки та електронного бізнесу на основі набутих професійних компетентностей.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність 051 «Економіка» Обов’язкова компонента – 73,3%; вибіркова компонента – 26,7%; практична підготовка – 2,5%; атестація – 1%. Об’єкт вивчення та/або діяльності: закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів. Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області. Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи економічних наук. Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології досліджень, розповсюдження та презентацій результатів досліджень. Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в професійній діяльності.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Загальна освіта в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітня програма «Цифрова економіка та електронний бізнес».
Особливості програми: Практична підготовка у вітчизняних бізнес-структурах, на підприємствах різних форм власності, державних та муніципальних установах, у підрозділах НУ «Запорізька політехніка». Залучення до співпраці професіоналів-практиків у сфері аналітичних досліджень в економіці, відомих та успішних випускників кафедри, представників роботодавців.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускники можуть згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 займати первинні посади, а також керівні посади відповідно професійних назв, що є складовими таких класифікаційних групувань: фахівець в галузі фінансів та торгівлі; агент з комерційних послуг та торговельний брокер; помічник керівника підприємства (установи, організації); тощо.
Подальше навчання: Можливість продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване, індивідуальне навчання, самонавчання, виконання індивідуальних завдань. Технології: проблемні, інформаційні, інтерактивні, саморозвиваючі, колективні, дослідницькі. Викладання відбувається у вигляді: лекційних, практичних та семінарських занять, консультацій. Методи: проблемні лекції, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінги тощо. Самостійна робота здійснюється на основі підручників та конспектів, електронних освітніх, навчально-методичних ресурсів розміщених на платформі Moodle. Акцент робиться на особистому саморозвитку, вмінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. Самостійна навчально-дослідна робота, проходження виробничої практики. Проведення консультацій викладачами здійснюється у формі особистісно-орієнтованої педагогічної взаємодії для забезпечення індивідуальної траєкторії навчання та з метою набуття професійних компетентностей.
Оцінювання: Згідно Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка», яке затверджено Вченою радою НУ «Запорізька політехніка» від 10.12.2021р., №507: тестування, опитування, дискусії, презентації індивідуальних та групових завдань, усні та письмові екзамени; захист: індивідуальних завдань, звіту з виробничої практики. Атестація здійснюється у формі атестаційного екзамену.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК2 Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК6 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК9 Здатність до адаптації та дій в новій ситуації
ЗК10 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК11 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК12 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК13 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК14 Здатність аналізувати історико-культурні явища та процеси, розуміти їх зв’язки та проводити історичні паралелі
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях
ФК2 Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами
ФК3 Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки
ФК4 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати
ФК5 Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави
ФК6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач
ФК7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів
ФК8 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин
ФК9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси
ФК10 Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів
ФК11 Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію
ФК12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення
ФК13 Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності
ФК14 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків
ФК15 Здатність до впровадження та використання цифрових технологій для ефективного функціонування складних економічних об’єктів, процесів і систем
ФК16 Здатність використовувати інформаційне забезпечення економічних систем та реалізовувати ефективні рішення проблем цифрової економіки
ФК17 Здатність аналізувати та моделювати бізнес-процеси, методи оцінювання ризиків проектування інформаційних систем та прогнозних моделей розвитку економічних процесів й систем у цифровому просторі
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу
РН2 ідтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя
РН3 Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки
РН4 Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем
РН5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади)
РН6 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності
РН7 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки
РН8 астосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач
РН9 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави
РН10 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності
РН11 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин
РН12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати
РН13 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники
РН14 Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку
РН15 Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні
РН16 Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки
РН17 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків
РН18 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність
РН19 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів
РН20 Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами
РН21 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів
РН22 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах
РН23 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення
РН24 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей
РН25 Впроваджувати та використовувати цифрові технології для ефективного функціонування складних економічних об’єктів, процесів і систем
РН26 Використовувати інформаційне забезпечення економічних систем та реалізовувати ефективні рішення проблем цифрової економіки
РН27 Вміти аналізувати та моделювати бізнес-процеси, методи оцінювання ризиків проектування інформаційних систем та прогнозних моделей розвитку економічних процесів й систем у цифровому просторі
РН28 Знати та використовувати закономірності історико-культурних явищ та процесів в Україні, що відбувалися у минулому та відбуваються нині, вписуючи їх у європейський контент
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Всі науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої програми, відповідають освітній та/або професійній кваліфікації науково-педагогічних працівників та п. 38 Ліцензійних умов.
Матеріально-технічне забезпечення: Матеріально-технічне забезпечення програми відповідає ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти і дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на високому рівні. Для проведення лекційних занять використовуються мультимедійні проектори, навчальні аудиторії обладнані необхідною комп’ютерною технікою. Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Інтернет-середовище НУ «Запорізька політехніка»: офіційний сайт, систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди, фонд електронних документів, технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS), Web of Science. http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka Наявність доступу до мережі Інтернет та електронної пошти, керування WEB-ресурсами НУ «Запорізька політехніка». Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/. Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені у системі дистанційного навчання на освітній платформі Moodle https://moodle.zp.edu.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» на території України визначається Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf Право на академічну мобільність реалізується на підставі договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, освітніх і наукових програм та проєктів, договорів про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» та вітчизняними закладами вищої освіти (https://zp.edu.ua/partnery), а також може бути реалізоване співробітниками та здобувачами освіти НУ «Запорізька політехніка» з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією НУ «Запорізька політехніка», на основі індивідуальних запрошень та інших процедур.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnist
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: На навчання приймаються іноземні громадяни на умовах контракту у відповідності до чинного законодавства України. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Цифрова економіка та електронний бізнес» спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з економіки.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: