Профіль освітньої програми

Політологія
Спеціальність052 Політологія
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЮридичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Загальноправові та політичні науки»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр політології
Передумови вступу– повна загальна середня освіта, ступень «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»); – умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку aidcrash@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійнопонятійним та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки, знаннями сучасної політичної теорії та практики та вміють застосовувати теорії та методи політичних наук для розв’язання спеціалізованих задач та в рамках євроінтеграційних реформ
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Підготовка фахівців високого рівня для експертно-аналітичної, дослідницької, політико-консультаційної, громадської та суспільнополітичної діяльності в умовах реформи децентралізації
Особливості програми: Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку політологів враховуючи вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до сучасного політичного середовища в контексті євроінтеграційних реформ
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою: НРК України – 7 рівень, FQEHEA – другий цикл, EQF LLL –7 рівень. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання.
Оцінювання: Усне та письмове опитування, тестування, презентація наукової роботи, захист курсових робіт, захист кваліфікаційної бакалаврської роботи, заліки, екзамени.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у політичній сфері, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосовуванням теорій та методів політичної науки.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки
ЗК2 Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки
ЗК3 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК4 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК5 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК6 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК7 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки
ФК2 Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки
ФК3 Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах
ФК4 Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності
ФК5 Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування
ФК6 Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні
ФК7 Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності
ФК8 Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного аналізу
ФК9 Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для фахівців та нефахівців
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності
РН2 Вільно спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і письмово у професійній діяльності
РН3 Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності
РН4 Мати навички професійної комунікації
РН5 Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності
РН6 Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати їх у професійній діяльності
РН7 Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення
РН8 Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної науки
РН9 Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної думки
РН10 Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах
РН11 Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності
РН12 Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування
РН13 Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні
РН14 Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності
РН15 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, 5 технологій та інструментарію політичного аналізу
РН16 Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, запрошуються вітчизняні та закордонні фахівці в галузі політології. Кафедра особливо активно співпрацює з Маріупольський державний університет, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Поліський національний університет, Запорізький національний університет, Національний університет «Острозька академія», ГО «Український незалежний центр політичних досліджень», ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень». З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування, в т.ч. закордонні.
Матеріально-технічне забезпечення: − навчальні корпуси; − гуртожитки; − тематичні кабінети; − спеціалізовані лабораторії; − комп’ютерні класи; − пункти харчування; − точки бездротового доступу до мережі Інтернет; − мультимедійне обладнання; − спортивний зал, спортивні майданчики
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: − офіційний сайт НУ «Запорізька політехніка»: www.zntu.edu.ua; − точки бездротового доступу до мережі Інтернет; − необмежений доступ до мережі Інтернет; − наукова бібліотека, читальні зали; − пакет MS Office 365; − корпоративна пошта; − навчальні і робочі плани; − графіки навчального процесу; − навчально-методичні комплекси дисциплін; − навчальні та робочі програми дисциплін; − дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін; − програми практик; − методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), дипломних проектів (робіт); − критерії оцінювання рівня підготовки; − пакети комплексних контрольних робіт.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти
Міжнародна кредитна мобільність: − Університет має 58 чинних угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Республіки Білорусь, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. 6 − В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. − Кафедра особливо активно співпрацює з Образовательное учреждение «Казахско-немецкий политехнический колледж», Maria Curie-Sklodowska University, Університет ім. Я.Коменського у м. Братислава
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в політичній сфері із застосуванням теорій та методів політичної науки. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування.