Профіль освітньої програми

Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська
Спеціальність035 Філологія
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділГуманітарний факультет
Випускова кафедраКафедра «Теорія та практика перекладу»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС. - на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС; - на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати й перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої ОП підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС. - на базі ступенів «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст» заклад вищої освіти має право визнати й перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої ОП, обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС. 67 % обсягу ОПП спрямовано на забезпечення загальних і спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти за спеціальністю 035 – Філологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший рівень, EQF-LLL – 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчаннянемає
Кваліфікація в дипломібакалавр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Передумови вступуПовна загальна середня освіта. Умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку tarasenkokyryl@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач, до практичного застосування перекладознавчих практик з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій в умовах невизначеності та з урахуванням потреб регіону.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 03 – Гуманітарні науки 035 - Філологія 035.41 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Здобуття вищої освіти в галузі германської філології та перекладознавства. Акцент на здатності розробити та експлуатувати перекладознавчі практики, застосовувати комп’ютерні технології, виконувати наукові та проєктні роботи у галузі філології, а також брати участь у наукових дослідженнях у галузі германістики. Ключові слова: філологія, переклад, способи перекладу, стилістика, теорграматика, практика усного і письмового мовлення, галузевий переклад (науково-технічний, машинобудування, ливарне виробництво, ділова документація тощо)
Особливості програми: Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мови в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, стилістичному, соціокультурному та інших структурних аспектах; текстологія і дискурсологія; переклад, міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній та письмовій формі. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми в галузі філології, що передбачає проведення досліджень і характеризуються невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації двома мовами. Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. Методи, методики і технології: загальнонаукові та спеціальні методи аналізу мовних одиниць, методи і методики філологічних досліджень, інформаційно-комунікаційні технології. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку фахівців у галузі філології, з урахуванням сучасних вимог ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватися до сучасного стану промисловості. Унікальність цієї ОП полягає в тому, що в ній зроблено акцент на галузевому перекладі, що збігається як з місією вищого навчального закладу НУ «Запорізька Політехніка», так і з потребами Запорізького регіону.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Бакалавр-філолог може працювати в літературно-видавничій галузі, у засобах масової інформації, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства та промисловості, а також у сфері IT, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу та оцінювання текстів. Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010 2444 – Професіонали у галузі філології, лінгвістики та перекладознавства 2444.1 – Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 2444.2 – Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі
Подальше навчання: Випускники першого рівня можуть продовжити навчання в магістратурі для здобуття ступеня магістра філології у навчальних закладах вищої освіти за кордоном для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Методологія навчання передбачає студентоцентрований підхід, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, що передбачає такі види занять: семінари, наукові семінари, практичні заняття у групі, практика, консультації, робота разом з іншими студентами і спільна робота над проєктом; підготовка та виступ з презентацією; критичне осмислення своєї власної роботи. Навчання передбачає: залучення студентів до виконання окремих завдань у межах бюджетних та ініціативних науково- дослідних робіт; сприяння участі студентів у студентських наукових олімпіадах, конкурсах, які проводяться МОН України; інформаційна підтримка участі студентів у конкурсах на отримання іменних стипендій, премій, грантів (у т.ч. й міжнародних)
Оцінювання: Система оцінювання знань за дисциплінами цієї ОПП складається з поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі усного та письмового опитування, письмових тестів, аналізу текстів, есе, усних презентацій. Підсумковий контроль знань передбачає залік чи іспит. Оцінювання здійснюється за двома шкалами, – національною і міжнародною (ЄКТС). Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється згідно «Положення про організацію освітнього процесу», яке затверджено Вченою радою НУ «Запорізька політехніка».
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу) у процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теорій і методів філологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК4 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК5 Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями
ЗК6 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК7 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК8 Здатність працювати в команді та автономно
ЗК9 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК10 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК11 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК12 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК13 Здатність проведення досліджень на належному рівні
ЗК14 Здатність до міжособистісного спілкування та професійної взаємодії з представниками інших професійних груп, товариств, фундацій, з міжнародними партнерами, з експертами з інших галузей.
ЗК15 Здатність креативно мислити й ініціювати власні індивідуальні або групові проекти
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ
ФК2 Здатність використовувати у професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні
ФК3 Здатність використовувати у професійній діяльності знання з теорії та історії мов, що вивчаються
ФК4 Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію
ФК5 Здатність використовувати у професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації
РН2 Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати
РН3 Організовувати процес свого навчання й самоосвіти
РН4 Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства
РН5 Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо
РН6 Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності
РН7 Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів
РН8 Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мов і літератур, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності
РН9 Характеризувати соціальні різновиди мов, що вивчаються, описувати соціолінгвальну ситуацію
РН10 Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності
РН11 Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами
РН12 Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють
РН13 Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі
РН14 Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя
РН15 Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів
РН16 Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності
РН17 Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання
РН18 Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах
РН19 Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології
РН20 Здійснювати усний та письмовий переклад текстів різних галузей
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Кадровий склад кафедри теорії та практики перекладу, що забезпечує навчальний процес за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціалізацією 035.041 "Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська" нараховує 19 НПП на постійній основі. Із них з науковими ступенями і вченими званнями – 16 НПП (84%), а саме: доктори наук, професорів – 1 (5%), кандидати наук, доценти – 15 (79%)
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні корпуси; гуртожитки; комп’ютерні класи; пункти харчування; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; мультимедійне обладнання; спортивні зали, спортивні майданчики У розпорядженні кафедри є копіювальний апарат, сканер і принтер, які використовуються в навчальній, методичній, науковій діяльності студентів і викладачів. Клас комп’ютерної інформації (ауд. 248) кафедри призначений для проведення практичних занять і самостійної роботи студентів з дисциплін, що викладаються, а також для виконання курсових і дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей і рефератів. Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/; точки бездротового доступу до мережі Інтернет; необмежений доступ до мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні зали; пакет MS Office 365; корпоративна пошта; навчальні і робочі плани; графіки навчального процесу; навчально-методичні комплекси дисциплін; навчальні та робочі програми дисциплін; дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи; програми практик; методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт; критерії оцінювання рівня підготовки; пакети комплексних контрольних робіт.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність опанування студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти.
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має 58 чинних угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. Кафедра особливо активно співпрацює з кафедрою англійської мови технічного університету Ilmenau (ФРН, Тюрінгія), з Запорізьким національним університетом. з Харківським НУ ім. В.М. Каразіна, з Донецьким НУ ім. В. Стуса (м. Вінниця), з Київським лінгвістичним НУ, з Чернівецьким НУ ім В. Стефаника
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Не передбачено
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з основної іноземної мови та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації – бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Атестація здійснюється відкрито та публічно
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Атестаційний іспит (АІ) з основної іноземної мови для здобувачів вищої освіти за ступенем «бакалавр» є підсумковою формою перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів. Мета АІ полягає у контролі та оцінюванні рівня сформованості у студентів міжкультурної комунікативної компетентності з основної іноземної мови, перекладацької та соціокультурної компетентності як складових фахової компетентності перекладача, наявності у студентів знань основ галузевого перекладу з основної іноземної мови і вмінь реалізовувати ці знання в професійній діяльності.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з основної іноземної мови та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації – бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Атестація здійснюється відкрито та публічно. Атестаційний іспит (АІ) з основної іноземної мови для здобувачів вищої освіти за ступенем «бакалавр» є підсумковою формою перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів. Мета АІ полягає у контролі та оцінюванні рівня сформованості у студентів міжкультурної комунікативної компетентності з основної іноземної мови, перекладацької та соціокультурної компетентності як складових фахової компетентності перекладача, наявності у студентів знань основ галузевого перекладу з основної іноземної мови і вмінь реалізовувати ці знання в професійній діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з основної іноземної мови та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації – бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 – германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Атестація здійснюється відкрито та публічно. Атестаційний іспит (АІ) з основної іноземної мови для здобувачів вищої освіти за ступенем «бакалавр» є підсумковою формою перевірки й оцінки науково-теоретичної та практичної підготовки студентів. Мета АІ полягає у контролі та оцінюванні рівня сформованості у студентів міжкультурної комунікативної компетентності з основної іноземної мови, перекладацької та соціокультурної компетентності як складових фахової компетентності перекладача, наявності у студентів знань основ галузевого перекладу з основної іноземної мови і вмінь реалізовувати ці знання в професійній діяльності.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: