Профіль освітньої програми

Психологія
Спеціальність053 Психологія
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Соціальна робота та психологія»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра. Одиничний. 240 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQFLLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з психології
Передумови вступуПовна загальна середня освіта
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку zastelo@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт вивчення: психічні явища, їх виникнення функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, вчинки; взаємодія людей у малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності. Цілі навчання: формування наукових уявлень про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності. Теоретичний зміст предметної області: система психологічних знань, базових категорій і понять, закономірностей, механізмів, методологічних підходів, пояснювальних принципів, науково-прикладних завдань. Методи, методики та технології: методи теоретичного та емпіричного дослідження, валідні, стандартизовані психодіагностичні методики, методи аналізу даних технології психологічної допомоги. Інструменти та обладнання: психологічні прилади, комп’ютерна техніка, сучасні інформаційні та комунікаційні технології.
Орієнтація освітньої програми: В освітньо-професійній програмі акцент робиться на ґрунтовній фундаментальній та базовій підготовці фахівців у сфері психології.
Основний фокус освітньої програми: Загальна освіта в області психології Ключові слова: психічні явища; поведінка; діяльність; вчинки; психологічна допомога, наукові дослідження у психології.
Особливості програми: Здобуття ґрунтовних сучасних теоретичних знань і уявлень про тенденції та закономірності розвитку психологічної науки та практики психологічної допомоги
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (Класифікатор професій ДК 003:2010) випускник з професійною кваліфікацією «бакалавр психології» може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт 2445.2 Психолог 3423 Організатор з персоналу 3443 Інспектор з соціальної допомоги
Подальше навчання: Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: − опис основних підходів, методів та технологій, передбачених програмою (наприклад, студентоцентроване навчання, самонавчання, професійно-орієнтоване навчання); − інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, тренінги, обмін досвідом); − практична спрямованість (широко використовуються метод кейсів); − модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); − використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій, робота в дистанційному просторі з використанням moodle.zp.ua, zoom, Google Classroom тощо).
Оцінювання: Згідно «Положення про організацію освітнього процесу студентів», яке затверджено Вченою радою НУ «Запорізька політехніка» від 30 серпня 2019 р. Письмові екзамени, письмові та усні заліки, поточний контроль, атестаційний екзамен та публічний захист кваліфікаційної роботи перед Екзаменаційною комісією
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК3 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК5 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК8 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК9 Здатність працювати в команді
ЗК10 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК11 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології
ФК2 Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ
ФК3 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків
ФК4 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел
ФК5 Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій
ФК6 Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження
ФК7 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації
ФК8 Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову)
ФК9 Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту
ФК10 Здатність дотримуватися норм професійної етики
ФК11 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
РН2 Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань
РН3 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань
РН4 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел
РН5 Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги
РН6 Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження
РН7 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки
РН8 Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців
РН9 Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання
РН10 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника
РН11 Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій
РН12 Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника
РН13 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності
РН14 Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості
РН15 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку
РН16 Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога
РН17 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності
РН18 Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Викладачі, які забезпечують виконання навчальної програми з підготовки фахівців за спеціальністю «Психологія», є фахівцями із закріплених за ними дисциплін, мають теоретичну підготовку, практичний досвід та наявність наукових публікацій із відповідної тематики . Залучаються також провідні фахівці з надання психологічної допомоги. Доктор психологічних наук, доктор соціологічних наук, кандидат психологічних наук, кандидат політичних наук, кандидат педагогічних наук, кандидат соціологічних наук, кандидат філософських наук.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні, побутові, спортивні приміщення, що відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. Комп’ютерний клас кафедри соціальної роботи та психології. Навчальна лабораторія психотренінгу та психологічної корекції..
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Internetпредставництво НУ «Запорізька політехніка»: офіційний сайт, систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка» (забезпечує самостійну та індивідуальну підготовку, контроль), бібліотеку наукових праць. Наявність доступу до мережі Інтернет та електронної пошти, керування WЕВ-ресурсами НУ «Запорізька політехніка», управління бібліотечним фондом. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; реалізація інформаційної політики НУ «Запорізька політехніка»; оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять, а також всіх складових забезпечення освітнього процесу, які підлягають опублікуванню згідно з Законом України «Про вищу освіту». Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників НУ «Запорізька політехніка» і здобувачів вищої освіти, дотримання норм Етичного кодексу вченого України та інших процедур і заходів, що забезпечують виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. А також відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка».
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС «Еразмус+» на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливо після вивчення курсу української мови.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі: публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота повинна передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі чи практичної проблеми у сфері психології, що передбачаає застосування основних психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації