Профіль освітньої програми

Технології та устаткування зварювання
Спеціальність131 Прикладна механіка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділІнженерно-фізичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Обладнання та технологія зварювального виробництва»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом: одиничний Обсяг освітньої програми: - з повним терміном навчання на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС; - зі скороченим типом навчання (в разі наявності ступеня «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») - 180 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклза Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – «Бакалавр» Спеціальність – 131 «Прикладна механіка» Освітньо-професійна програма – «Технології та устаткування зварювання» Бакалавр з прикладної механіки
Передумови вступуНа освітню програму для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які: - здобули повну середню освіту; - здобули такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти; - здобувають такий самий ступінь (рівень) вищої освіти за спеціальністю не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план; - здобули ступінь «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» - для вступу на навчання за скороченим терміном
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку kulikovski@zp.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, має на меті підготовку фахівців, які володіють компетенціями в галузі прикладної механіки та здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми зварювання та споріднених процесів і технологій.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: - об’єкт діяльності: конструкції, машини, устаткування, механічні і біомеханічні системи та комплекси, процеси їх конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатації; - цілі навчання: професійна інженерна діяльність в галузі проєктування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робото-технічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв; - теоретичний зміст предметної області: загальні закони теоретичної механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади конструювання машин, технологій машинобудівних виробництв, механіки рідини і газів, деталей машин і конструкцій, прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем; - методи, методики та технології: фізико-математичні методи розрахунку статики, динаміки та стійкості елементів і конструкцій; аналітичні, чисельні та алгоритмічні методи моделювання кінематики та динаміки машин, аналізу напружено-деформованого стану елементів конструкцій; методики проєктування, контролю, дослідження, розробки технологій виготовлення і складання елементів машин та конструкцій; інформаційні технології в інженерних дослідженнях, проєктуванні і виробництві; методи та засоби числового програмного керування технологічного обладнання; технології автоматизованих машинобудівних виробництв; - інструменти та обладнання: верстати, інструменти, технологічні та контрольні пристрої, контрольно-вимірювальні засоби, системи числового програмного керування, приводи верстатних та робото-технічних систем.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма, з акцентом на виконання теоретичних та експериментальних робіт з елементами наукових досліджень, розв’язання актуальних задач і проблем в галузі механічної інженерії та технологій у зварюванні й споріднених процесах.
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі прикладної механіки, зварювання та споріднених процесів і технологій. Формування здатності здобувача до виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної, конструкторської діяльності на промислових підприємствах. Зміст програми побудовано із урахуванням сучасного стану інформаційних технологій, сучасних програмних комплексів комп’ютерного проєктування, робототехнічного обладнання, технологій кінцево-елементного аналізу, що забезпечує набуття компетентностей у проєктуванні технічних засобів та розробці технологічних процесів зварювання.
Особливості програми: - доступ до матеріалів і визнання сертифікатів навчальної онлайн-платформи Coursera за релевантними курсами та темами; - виконання кваліфікаційної роботи за тематикою реальних підприємств; - можливість навчання за дуальною формою освіти (поєднання роботи і навчання на підприємстві з теоретичним навчанням на базі НУ «Запорізька політехніка», а практична частина дуальної підготовки забезпечується підприємством-партнером); - періодичне залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців; - акцентована увага на набуття практичних навичок роботи з сучасними роботизованими промисловими комплексами та комп’ютерних CAD/CAM/CAE систем.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець має кваліфікацію, яка дозволяє йому виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класифікатора професій ДК 003:2010: 3115 Технічні фахівці - механіки 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки Фахівець може займати наступні первинні посади (професійні назви роботи): - Механік; - Механік виробництва; - Механік дільниці; - Механік з ремонту устаткування; - Механік цеху; - Технік з механізації трудомістких процесів; - Технік з автоматизації виробничих процесів; - Технік з експлуатації та ремонту устаткування; - Технік-конструктор (механіка); - Технік технолог (механіка); - Лаборант (галузі техніки); - Технік з підготовки виробництва; - Технік з підготовки технічної документації; - Технолог
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Програмою передбачено студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання. Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні, проблемно пошукові, дослідницькі. Форми організації освітньої активності: комбінація лекцій та лекцій-дискусій; семінари; лабораторні та практичні роботи у малих групах, індивідуальні завдання, консультації, самостійна робота з вивчення оприлюднених на платформі дистанційного навчання Moodle навчальних матеріалів; відео-лекції; науково-дослідна робота здобувачів; практична підготовка; курсове проєктування та виконання атестаційної роботи. При реалізації програми дуальної освіти здобувач виконує практичну частину навчального плану на підприємстві партнері під керівництвом наставника від підприємства.
Оцінювання: Освітня програма має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання) та сумативне (заліки та письмові іспити з навчальних дисциплін) оцінювання. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захист звітів лабораторних та практичних робіт), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів з практичної підготовки, захист курсових проєктів, прилюдний захист кваліфікаційної роботи, а також комплексні та ректорські контрольні роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»» затвердженого наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507 і відображені у робочих програмах та силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в прикладній механіці або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК3 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК5 Здатність працювати в команді
ЗК6 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК8 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК10 Навички здійснення безпечної діяльності
ЗК11 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК12 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК13 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК14 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК15 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність аналізу матеріалів, конструкцій та процесів на основі законів, теорій та методів математики, природничих наук і прикладної механіки
ФК2 Здатність робити оцінки параметрів працездатності матеріалів, конструкцій і машин в експлуатаційних умовах та знаходити відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в тому числі і за наявності деякої невизначеності
ФК3 Здатність проводити технологічну і техніко-економічну оцінку ефективності використання нових технологій і технічних засобів
ФК4 Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації
ФК5 Здатність використовувати аналітичні та чисельні математичні методи для вирішення задач прикладної механіки, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість в процесі статичного та динамічного навантаження з метою оцінки надійності деталей і конструкцій машин
ФК6 Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та критично оцінювати результати вимірювань
ФК7 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проєктування (CAD), виробництва (CAM), інженерних досліджень (CAE) та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань з прикладної механіки
ФК8 Здатність до просторового мислення і відтворення просторових об’єктів, конструкцій та механізмів у вигляді проєкційних креслень та тривимірних геометричних моделей
ФК9 Здатність представлення результатів своєї інженерної діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів
ФК10 Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні основних механічних теорій та практик, а також базових знаннях суміжних наук
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК11 Здатність аналізувати та проєктувати зварні конструкції, конструкції зварювального обладнання та оснащення, технологічні процеси при виготовленні зварних конструкцій
ФК12 Здатність на практиці застосовувати отримані під час навчання знання та навички в галузі проєктування, експлуатації, обслуговування зварювального обладнання та виробництва зварних конструкцій
ФК13 Здатність розробляти технічні завдання та технічні пропозиції з проєктування та експлуатації зварювального обладнання, оцінювати зварні конструкції, розробляти технологічні процеси зварювання способами зварювання плавлення та тиском, вміти проводити дослідження
ФК14 Здатність використовувати знання в галузі фізико-хімічних, термодеформаційних та металургійних процесів для обґрунтованого призначення способів, технологічних параметрів зварювання плавленням та тиском і споріднених процесів
ФК15 Здатність використовувати знання в галузі виробництва зварних конструкцій для забезпечення виконання технологічного процесу виготовлення типових зварних конструкцій
ФК16 Здатність проводити цільовий інформаційний пошук по проблемі вдосконалення технологій зварювання, зварних конструкцій, зварювального обладнання та споріднених процесів
ФК17 Здатність проєктувати пристрої для обертання, пересування і закріплення виробів, виконувати розрахунки та конструювати функціональні елементи складально-зварювального оснащення
ФК18 Здатність проводити аналіз впливу фізичних та металургійних процесів в зварюванні на структурно-фазовий стан й механічні властивості конструкційних матеріалів

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Вибирати та застосовувати для розв’язання задач прикладної механіки придатні математичні методи
РН2 Використовувати знання теоретичних основ механіки рідин і газів, теплотехніки та електротехніки для вирішення професійних завдань
РН3 Виконувати розрахунки на міцність, витривалість, стійкість, довговічність, жорсткість деталей машин
РН4 Оцінювати надійність деталей і конструкцій машин в процесі статичного та динамічного навантаження
РН5 Виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді просторових моделей і проєкційних зображень та оформлювати результат у виді технічних і робочих креслень
РН6 Створювати і теоретично обґрунтовувати конструкції машин, механізмів та їх елементів на основі методів прикладної механіки, загальних принципів конструювання, теорії взаємозамінності, стандартних методик розрахунку деталей машин
РН7 Застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам
РН8 Знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень.
РН9 Знати та розуміти суміжні галузі (механіку рідин і газів, теплотехніку, електротехніку, електроніку) і вміти виявляти міждисциплінарні зв’язки прикладної механіки на рівні, необхідному для виконання інших вимог освітньої програми
РН10 Знати конструкції, методики вибору і розрахунку, основи обслуговування і експлуатації робототехнічного обладнання
РН11 Розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та використовувати оптимальні засоби автоматики
РН12 Навички практичного використання комп’ютеризованих систем проєктування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень (CAE)
РН13 Оцінювати техніко-економічну ефективність виробництва
РН14 Здійснювати оптимальний вибір обладнання та комплектацію технічних комплексів
РН15 Враховувати при прийнятті рішень основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля, охорони праці та безпеки життєдіяльності
РН16 Вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та іноземною мовою, включаючи знання спеціальної термінології та навички міжособистісного спілкування
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН17 Мати базові знання про будову джерел живлення, експлуатацію, їх технічне діагностування
РН18 Знати засоби контролю якості виконання зварювальних робіт
РН19 Проводити аналіз технологічності виготовлення зварних конструкцій
РН20 Проєктувати технологічне зварювальне оснащення в залежності від конкретних завдань, використовуючи сучасні методи та засоби проєктування, нормативно-технічну документацію та враховуючі технічні вимоги
РН21 Вміти розробляти ескізні, технічні і робочі проєкти на виготовлення зварних конструкцій і зварювального обладнання
РН22 Знати і розуміти термодинамічні процеси зварювання і фізико-технологічні властивості отриманих з’єднань
РН23 Знати і розуміти механізм формування напружень і деформацій при зварюванні, принципи і способи зменшення зварювальних напружень, деформацій та переміщень у зварних конструкціях, практично використовувати розрахункові та експериментальні методи визначення параметрів залишкового напружено-деформованого стану
РН24 Здійснювати оптимальний вибір способів зварювання, розробляти технологічні процеси зварювання способами плавлення та тиском, виконувати розрахунки параметрів режимів зварювання для отримання якісного зварного з’єднання з сучасних конструкційних матеріалів
РН25 Знати основні принципи виготовлення зварних конструкцій, схеми розрахунку параметрів силових елементів складально-зварювального обладнання, загальні закономірності взаємодії та розвитку технологічних процесів, алгоритми та заходи з комплексної механізації і автоматизації зварювального виробництва
РН26 Вміти здійснювати обґрунтований вибір зварювальних матеріалів, мати навички практичного їх випробування на предмет оцінки зварювально-технологічних властивостей
РН27 Знати складнощі, які виникають при зварюванні спеціальних сталей і сплавів, технології їх зварювання, склад і специфіку допоміжних операцій

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації освітньої програми забезпечується науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Основна частина науково-педагогічних працівників, які залучені до викладання на освітній програмі складається з професорсько-викладацького складу кафедри обладнання та технології зварювального виробництва. Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову є активними й визнаними вченими, в переважній більшості мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності. відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні. До викладання окремих тем або складових освітніх компонентів освітньої програми залучаються фахівці-практики та компетентні експерти галузі.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. До загальної інфраструктури університету входять: - навчальні корпуси з лекційними, спеціалізованими та предметними аудиторіями, комп’ютерними класами та лабораторіями; - пункти харчування (буфети); - фізкультурно-оздоровчий комплекс; - гуртожитки; - бібліотека з читальними залами, електронна бібліотека та репозиторій; - медичний пункт; - актовий зал; - точки бездротового доступу до мережі Інтернет у навчальних корпусах та гуртожитку; - мультимедійне обладнання у лекційних аудиторіях. Освітній процес за освітньою програмою здійснюється в аудиторіях, лабораторіях та комп’ютерних класах університету, які обладнані мультимедійними засобами навчання, оснащені ліцензійним програмним забезпеченням CAD/CAM/CAE - систем й іншим лабораторно-технічним та зварювальним устаткуванням. Випускова кафедра «Обладнання та технологія зварювального виробництва» має філію на базі ТОВ «Тріада-зварка». Навчальна лабораторія філії оснащена сучасним роботизованим зварювальним комплексом та іншим спеціалізованим обладнанням, які у повній мірі відповідають потребам у матеріально-технічному забезпеченні освітніх компонентів, що викладаються за освітньою програмою
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/. Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/national-university-zaporizhzhia-polytechnic Навчальний процес за цією освітньою програмою забезпечується наступними інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - навчально-методичний матеріал підготовлений викладачами (підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, семінарських занять, курсового проєктування тощо); - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі механічної інженерії; - пакети прикладного програмного забезпечення; - система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу; - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі механічна інженерія. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках дії Програми ЄС Еразмус+ за напрямком KA1: Навчальна (академічна) мобільність запроваджено двосторонні обміни викладачами та студентами з Левенським католицьким університетом (Бельгія).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» або його підрозділу, або у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.