Профіль освітньої програми

Маркетинг
Спеціальність075 Маркетинг
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Маркетинг та логістика»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний. Обсяг освітньої програми: - 240 кредитів ECTS на базі повної загальної середньої освіти; - на базі ступеня «молодший бакалавр» (ОКР «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ECTS, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста): спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також спеціальності 051 «Економіка» (не більше, ніж 120 кредитів ECTS), інших спеціальностей не більше, ніж 60 кредитів ECTS.
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень; НРК України – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр маркетингу
Передумови вступуНаявність документу про повну загальну середню освіту Наявність диплому молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста): спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також спеціальності 051 «Економіка»
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців з маркетингу, які володіють сучасним креативним мисленням та здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері управління маркетинговою діяльністю підприємства різних галузей національного господарства, розробки маркетингових програм, дослідження ринків.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та соціальних інтересів. Цілі навчання: підготовка бакалаврів маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності. Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та формування управлінських рішень у сфері маркетингу. Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, професійні методики та технології, необхідні для забезпечення ефективної маркетингової діяльності. Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для прийняття та імплементації маркетингових управлінських рішень.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна (для бакалавра). Академічна орієнтація. Освітня програма «Маркетинг» орієнтована на сучасні світові наукові підходи та методики в галузі викладання маркетингу. Здобувачі освіти виконують наукові проекти, беруть участь у конкурсах наукових робіт різних рівнів. Здобувачі освіти за освітньою програмою «Маркетинг» проходять загальноекономічну (6 семестр) та фахову (8 семестр) практики, що дає їм можливість набути професійних компетентностей. Також здобувачі освіти під керівництвом кураторів кафедри мають змогу брати участь в професійних змаганнях (кейс-чемпіонатах) від відомих компаній, роботодавців та інших організацій.
Основний фокус освітньої програми: Загальна освіта в галузі маркетингу Ключові слова: маркетинг, маркетингова товарна політика, інтернет-маркетинг, маркетингове ціноутворення, маркетингові комунікації, маркетингові дослідження, мерчандайзинг, бренд-менеджмент
Особливості програми: Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати конкретні наукові та практичні завдання у сфері маркетингової діяльності. Практична підготовка на виробничих та торговельних підприємствах.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 3415. Комівояжер Мерчандайзер 3419. Організатор із збуту Товарознавець 3429. Агент рекламний Представник з реклами Торговець (обслуговування бізнесу та реклами) 3436. Помічник керівника іншого основного підрозділу
Подальше навчання: Право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Викладання освітніх компонент в програмі побудовано за принципами студентсько-центрованого навчання, з використанням елементів самонавчання, проблемно-орієнтованого навчання, навчання через практику. Електронне навчання в системі Moodle.
Оцінювання: Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, звіти з загальноекономічної та фахової практики, контрольні роботи, курсові роботи. Підсумковий контроль: заліки, диференційовані заліки, іспити, атестація (комплексний кваліфікаційний екзамен), що оцінюються за 100-бальною шкалою та двобальною шкалою (зараховано - не зараховано). Позитивною оцінкою для всіх форм контролю є оцінка від 60 до 100 балів.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК5 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
ЗК6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК8 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК10 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК11 Здатність працювати в команді
ЗК12 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК13 Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу
СК2 Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу
СК3 Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі
СК4 Здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв’язків між її складовими
СК5 Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу
СК6 Здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності
СК7 Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів
СК8 Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності
СК9 Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності
СК10 Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності
СК11 Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків
СК12 Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати досліджень у сфері маркетингу
СК13 Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в кросфункціональному розрізі
СК14 Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності
РН2 Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності
РН3 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу
РН4 Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію
РН5 Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів
РН6 Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності
РН7 Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію
РН8 Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища
РН9 Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень
РН10 Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта
РН11 Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта
РН12 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним
РН13 Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи
РН14 Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення
РН15 Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості
РН16 Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки
РН17 Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної термінології
РН18 Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої програми мають науковий ступінь і/або вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності, що відповідає вимогам ліцензійних умов. Усі науково-педагогічні працівники мають показники академічної та професійної кваліфікації відповідно до дисципліни, викладання якої вони забезпечують.
Матеріально-технічне забезпечення: У навчальному процесі використовуються навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, бібліотека, фонд якої сформовано відповідно до потреб освітнього процесу. До послуг студентів і викладачів є також читальний зал, абонемент. Є доступ до мережі Інтернет, функціонує безкоштовний Wi-Fi. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт http://www.zp.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені в репозитарії бібліотеки НУ «Запорізька політехніка»: http:// http://eir.zp.edu.ua/. Читальний зал забезпечений доступом до мережі Інтернет. Усі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету: http:// http://library.zp.edu.ua/. Вільний доступ через сайт НУ «Запорізька політехніка» до баз даних періодичних фахових наукових видань (в тому числі, англійською мовою) забезпечується участю бібліотеки університету у консорціуму ElibUkr. Навчально-методичні матеріали по дисциплінах наявні у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та вищими навчальними закладами України.
Міжнародна кредитна мобільність: 
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання здійснюється державною мовою. Підготовка іноземних громадян за умови вивчення української мови та відповідно до вимог чинного законодавства.
Форма атестації