Профіль освітньої програми

Менеджмент у будівництві
Спеціальність073 Менеджмент
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, Обсяг освітньої програми на базі: - повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС; - на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчаннянемає
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – бакалавр Спеціальність – 073 «Менеджмент» Освітня програма – Менеджмент у будівництві, Бакалавр менеджменту
Передумови вступуУмови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» Наявність повної загальної середньої освіти (3 рівень НРК) чи ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку elenakrainik2@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців з менеджменту у будівництві, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач у сфері управління будівельними організаціями та їх підрозділами набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність – 073 «Менеджмент» Об’єкт вивчення: управління будівельними організаціями та їх підрозділами з адаптуванням до викликів зовнішнього середовища. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління будівельними організаціями та їх підрозділами. Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, операційного, енергетичного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту, менеджменту персоналу, менеджменту у будівництві, технології прийняття управлінських рішень тощо. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (аналіз, діагностика, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). – Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна Освітня програма бакалавра базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з менеджменту та орієнтована на формування розуміння і здатності здобувача застосовувати сучасний інструментарій менеджменту у розв’язанні широкого кола задач у сфері управління будівельними організаціями та їх підрозділами.
Основний фокус освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач у сфері управління будівельними організаціями та їх підрозділами набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля Ключові слова: менеджмент, менеджмент у будівництві, менеджмент персоналу, процес управління, лідерство
Особливості програми: Характерною особливістю програми є підготовка фахівців, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач у сфері управління будівельними організаціями та їх підрозділами набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, здібних до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля. Фокусування на інтегрованому підході до підготовки здобувачів вищої освіти шляхом структурно-логічної композиції теоретичних і прикладних дисциплін, управлінських і соціокультурних освітніх компонентів. Унікальність освітніх компонент полягає в акцентуванні уваги здобувачів на прийнятті управлінських рішень в будівництві в умовах невизначеності та мінливості середовища його функціонування. Виокремлення комунікативного аспекту підготовки фахівців у сфері управління будівельними організаціями та їх підрозділами, що відповідають потребам регіону.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівці з менеджменту у будівництві можуть займати посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угрупувань Національного класифікатору України «Класифікатор професій» (ДК 003:2010). Розвиток професійних можливостей передбачає заснування та самостійне/партнерське ведення власної справи. Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) бакалавр менеджменту у будівництві підготовлений до роботи: 121 Business Services and Administration Managers.
Подальше навчання: Випускники мають право: - продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти; - набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Mооdle Особистісно-орієнтований та індивідуально-творчий підхід. Лекції, мультимедійні лекції та практичні заняття (з елементами наукових досліджень, ситуаційного завдання, кейсів тощо), самостійна дослідницька робота, розробка інноваційних проектів, написання курсових робіт, підготовка кваліфікаційної роботи та консультації із викладачами (групові та індивідуальні) Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, що проводяться на базі НУ «Запорізька політехніка» та інших вишів України, Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетентностей. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom У період карантину, пов’язаного з пандемією Cоvid-19, навчання здійснюється у змішаній формі з використанням засобів відеоконференцзв’язку, інфокомунікаційних технологій та «Системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»», зокрема: - системи дистанційного навчання Moodle: https://moodle.zp.edu.ua/ - сайту університету: http://zp.edu.ua/ - репозиторію університету: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9 - бібліотеки університету: http://library.zp.edu.ua/
Оцінювання: Оцінювання здобувачів здійснюється як за національною шкалою так і за шкалою ESTS за результатами контрольних заходів, перелік яких визначено Положенням про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (зі змінами від 27.08.2021р.) https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf та Положенням про організацію освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf, а саме у формі: заліків, диференційованих заліків, екзаменів, ректорських контрольних роботів, захисту звітів з практики та курсових робіт, а також атестації. Ректорський контроль якості навчання здобувачів здійснюється відповідно до Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_rektorskyy_kontrol.pdf Оцінювання захисту звітів з практики здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів НУ Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_praktyku_studentiv.pdf Атестація здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи здійснюється відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_EkzKom.pdf та спрямована на визначення рівня знань і набутих здобувачами компетентностей у відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України №1165 від 29.10.18 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr-1.pdf
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК11 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК13 Цінування та повага різноманітності та мультикуль-турності
ЗК14 Здатність працювати у міжнародному контексті
ЗК15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність визначати та описувати характеристики організації
СК2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища
СК3 Здатність визначати перспективи розвитку організації
СК4 Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними
СК5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту
СК6 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо
СК7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту
СК8 Здатність планувати діяльність організації та управляти часом
СК9 Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань
СК10 Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації
СК11 Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління
СК12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення
СК13 Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності
СК14 Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності
СК15 Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ДК1 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями в площині діяльності будівельного підприємства
ДК2 Здатність розуміти витоки та сучасні тенденції розвитку світової архітектури та будівництва
ДК3 Здатність застосовувати кошторисні норми, формувати кошторисну документацію та визначати вартість проектних та/або будівельних робіт
ДК4 Здатність управляти будівельними організаціями
ДК5 Здатність використовувати сучасні смарт-технології в управлінні створенням розумних будинків

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ПРН2 Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя
ПРН3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства
ПРН4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень
ПРН5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації
ПРН6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень
ПРН7 Виявляти навички організаційного проектування
ПРН8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації
ПРН9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи
ПРН10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації
ПРН11 Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації
ПРН12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації
ПРН13 Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами
ПРН14 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації
ПРН15 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності
ПРН16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним
ПРН17 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера
ПРН18 Самостійно аналізувати діяльність будівельного підприємства, виконувати техніко-економічне обґрунтування, оцінювати економічні ризики при експлуатації будівель, споруд та інженерних систем
ПРН19 Демонструвати розуміння основних процесів історичного розвитку будівництва та архітектури
ПРН20 Демонструвати навички з формування кошторисної документації та ціноутворення у будівництві
ПРН21 Застосовувати управлінські методи для забезпечення ефективної діяльності будівельних організацій
ПРН22 Демонструвати навички використання смарт-технологій в управлінні створенням розумних будинків
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально–методичної та науково–дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам затвердже-ним Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних вишах згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Окремі викладачі мають сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою. Крім того для освітнього процесу використовується комп’ютерний клас загальнофакультетського підпорядкування, де є доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі вищої освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та ін. Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. В освітньому процесі використовуються стандартне програмне забезпечення з управління проектами. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри з подальшим їх розміщенням у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів у відповідності до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf)
Міжнародна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі міжнародної кредитної мобільності за двосторонніми договорами, укладеними між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+KA, інформацію щодо яких подано на веб-сторінках https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnis, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty Право на міжнародну академічну мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf)
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні. В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta _navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має бути спрямована на розв’язання проблем та складних спеціалізованих задач у сфері управління будівельними організаціями та їх підрозділами. У кваліфікаційній роботі не допускається академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на офіційному сайті вищого навчального закладу або його підрозділу. Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи регламентується внутрішніми документами й положеннями вищого навчального закладу, складеними на базі норм Стандарту вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент», затвердженого Наказом МОН України від 29.10.2018 р. за №1165
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота має бути спрямована на розв’язання проблем та складних спеціалізованих задач у сфері управління будівельними організаціями та їх підрозділами. У кваліфікаційній роботі не допускається академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на офіційному сайті вищого навчального закладу або його підрозділу. Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи регламентується внутрішніми документами й положеннями вищого навчального закладу, складеними на базі норм Стандарту вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент», затвердженого Наказом МОН України від 29.10.2018 р. за №1165
Вимоги до кваліфікаційної роботи: