Профіль освітньої програми

Організація торгівлі та комерційна логістика
Спеціальність076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет економіки та управління
Випускова кафедраКафедра «Маркетинг та логістика»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний. Обсяг освітньої програми: - 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти; - на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС (не більше, ніж 120 кредитів), отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень; НРК України – 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти; наявність ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку Євгенівна або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування та розвиток у майбутніх фахівців загальних та професійних компетентностей достатніх для вирішення практичних задач та виконання професійних обов’язків у сфері підприємництва, торгівлі, комерційної логістики та біржової діяльності, а також підготовка здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 07 Управління та адміністрування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Організація торгівлі та комерційна логістика Об’єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів. Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур. Методи, методики та технології: загальнонаукові й спеціальні методи, професійні методики i технології, застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання з організації, ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних i біржових структур. Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи та технології, прилади та обладнання, необхідні для формування професійних компетентно0стей бакалавра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма для підготовки бакалавра. Освітньо-професійна програма бакалавра базується на застосуванні сучасних підходів, методів і організаційно-технічних рішеннях й технологіях в області організації торгівлі та комерційної логістики. Програма орієнтована на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі підприємництва, торгівлі, комерційної логістики та біржової діяльності, враховує специфіку роботи та особливості розвитку у сферах, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача вищої освіти.
Основний фокус освітньої програми: Загальна: освіта і професійна підготовка у сфері підприємництва, торгівлі, комерційної логістики та біржової діяльності, яка передбачає зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. Ключові слова: підприємництво, торгівля, біржова діяльність, організація торгівлі, комерційна логістика.
Особливості програми: Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати конкретні наукові та практичні завдання щодо розвитку торгівлі та формування ефективного ланцюга поставок із забезпеченням прогнозованого рівня якості та конкурентоспроможності споживчих товарів. Практична підготовка на виробничих та торговельних підприємствах.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності може займати первинні посади (за ДК 003:2010): 3419. Інспектор торговельний; Інспектор-товарознавець; Організатор з постачання; Організатор із збуту; Товарознавець; 3429. Агент рекламний; Представник з реклами; Торговець (обслуговування бізнесу та реклами).
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою: 7 рівня НРК України. Здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, технологія проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, електронне навчання в системі Moodle, самонавчання, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться через комбінацію: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, модерації, ситуаційного навчання (кейс-методики), самостійного навчання на основі підручників та конспектів, консультації з викладачами.
Оцінювання: Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, звіти з загальноекономічної та фахової практики, контрольні роботи, курсові роботи. Підсумковий контроль: заліки, диференційовані заліки, іспити, атестація (комплексний кваліфікаційний екзамен), що оцінюються за 100-бальною шкалою та двобальною шкалою (зараховано - не зараховано). Позитивною оцінкою для всіх форм контролю є оцінка від 60 до 100 балів.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної біржової та логістичної діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації i функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур в частині інтегрованих ланцюгів постачань товарів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК7 Здатність працювати в команді
ЗК8 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
ЗК9 Прагнення до збереження навколишнього середовища
ЗК10 Здатність діяти вiдповiдально та свідомо
ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності
СК2 Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур
СК3 Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин
СК4 Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
СК5 Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності
СК6 Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності
СК7 Здатність визначати i виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
СК8 Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності
СК9 Здатність до організації зовнішньо-економічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур
СК10 Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків
СК11 Здатність до удосконалення комерційної діяльності підприємств торгівлі і втілення заходів, спрямованих на забезпечення ефективності логістичних процесів в ринковому середовищі
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях
РН2 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
РН3 Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами
РН4 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
РН5 Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
РН6 Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей
РН7 Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати
РН8 Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
РН9 Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави
РН10 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства
РН11 Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці
РН12 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних i біржових структур
РН13 Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
РН14 Вміти застосовувати iнновацiйнi підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
РН15 Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів
РН16 Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці
РН17 Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких і торговельних структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів
РН18 Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності
РН19 Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм
РН20 Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків
РН21 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань логістичної спрямованості в комерційній діяльності підприємства
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Випускова кафедра маркетингу та логістики у складі: 1 д.е.н., професора; 1 д.е.н., доцент; 3 канд. екон. наук, доцентів; 2 ст. викладачів; професори i доценти інших кафедр університету, які забезпечують викладання дисциплін циклу загальної підготовки та дисциплін циклу професійної підготовки. До реалізації програми залучаються висококваліфіковані спеціалісти з досвідом роботи за фахом. З метою підвищення фахового рівня всі педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування (в тому числі міжнародне за кордоном).
Матеріально-технічне забезпечення: Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам; 100% забезпеченість спеціалізованими навчальними лабораторіями, комп’ютерами та прикладними комп’ютерними програмами, мультимедійним обладнанням; соціальна інфраструктура, яка включає спортивний комплекс, їдальню, медпункт; 100% забезпеченість гуртожитком; доступ до мережі Інтернет, у т.ч. бездротовий доступ. Інформаційно-комунікаційні системи, прилади та обладнання, необхідні для формування професійних компетентностей бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (комп’ютерна техніка, пакети прикладних програм, програмні продукти, комплекти аналітично-розрахункових задач, тренінгових завдань тощо).
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Забезпеченість бібліотеки підручниками і посібниками, фаховими періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою; офіційний веб-сайт, наявність електронного ресурсу навчально-методичних матеріалів навчальних дисциплін, у т.ч. у системі дистанційного навчання. Використання Системи управління навчанням МOODLE.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та вищими навчальними закладами України.
Міжнародна кредитна мобільність: Відповідно до укладених угод НУ «Запорізька політехніка» та Програми Еразмус+ НУ «Запорізька політехніка» є грантхолдером та координатором міжнародного проєкту 619034-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Cross-domain competences for healthy and safe work in the 21st century» [WORK4CE].
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання здійснюється державною мовою. Підготовка іноземних громадян за умови вивчення української мови.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Організація торгівлі та комерційна логістика» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводиться у формі атестаційного екзамену –комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом (за обов’язковими дисциплінами, визначеними навчальним планом спеціальності та даною освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра). Комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом проводиться наприкінці 8-го семестру і включає: 1) тестову перевірку знань, що передбачає оцінювання результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти та цією освітньо-професійною програмою. Для тестової перевірки виносяться дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Організація торгівлі», «Логістика», «Ціноутворення в торгівлі», «Комерційна логістика», «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці». 2) письмове розв’язання задач з дисциплін «Логістика» та «Ціноутворення в торгівлі», які формують фахівця, що дає змогу перевірити сформованість відповідних компетентностей. Атестацію та присвоєння кваліфікації бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Екзаменаційна комісія, до складу якої можуть бути залучені представники роботодавців та їх об’єднань. Склад Екзаменаційної комісії визначається наказом ректора НУ «Запорізька політехніка».
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Організація торгівлі та комерційна логістика» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводиться у формі атестаційного екзамену – комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом (за обов’язковими дисциплінами, визначеними навчальним планом спеціальності та даною освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра). Комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом проводиться наприкінці 8-го семестру і включає: 1) тестову перевірку знань, що передбачає оцінювання результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти та цією освітньо-професійною програмою. Для тестової перевірки виносяться дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Організація торгівлі», «Логістика», «Ціноутворення в торгівлі», «Комерційна логістика», «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці». 2) письмове розв’язання задач з дисциплін «Логістика» та «Ціноутворення в торгівлі», які формують фахівця, що дає змогу перевірити сформованість відповідних компетентностей. Атестацію та присвоєння кваліфікації бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Екзаменаційна комісія, до складу якої можуть бути залучені представники роботодавців та їх об’єднань. Склад Екзаменаційної комісії визначається наказом ректора НУ «Запорізька політехніка».
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Організація торгівлі та комерційна логістика» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» проводиться у формі атестаційного екзамену – комплексного кваліфікаційного екзамену за фахом (за обов’язковими дисциплінами, визначеними навчальним планом спеціальності та даною освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра). Комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом проводиться наприкінці 8-го семестру і включає: 1) тестову перевірку знань, що передбачає оцінювання результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти та цією освітньо-професійною програмою. Для тестової перевірки виносяться дисципліни: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Організація торгівлі», «Логістика», «Ціноутворення в торгівлі», «Комерційна логістика», «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці». 2) письмове розв’язання задач з дисциплін «Логістика» та «Ціноутворення в торгівлі», які формують фахівця, що дає змогу перевірити сформованість відповідних компетентностей. Атестацію та присвоєння кваліфікації бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Екзаменаційна комісія, до складу якої можуть бути залучені представники роботодавців та їх об’єднань. Склад Екзаменаційної комісії визначається наказом ректора НУ «Запорізька політехніка».
Вимоги до кваліфікаційної роботи: