Профіль освітньої програми

Економіка бізнесу
Спеціальність076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, Обсяг освітньої програми на базі: - повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС; - на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). Термін навчання: - на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС (термін навчання 4 роки (8семестрів)); - на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфі-каційного рівня «молодший спеціаліст») 120 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – бакалавр Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма – Економіка бізнесу,Бакалавр з економіки бізнесу
Передумови вступуУмови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» Наявність повної загальної середньої освіти (3 рівень НРК) чи ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців з економіки бізнесу, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач у сфері управління бізнесом набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Об’єкт вивчення: діяльність з організації та функціону-вання підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів. Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Теоретичний зміст предметної області: наукові теорії, положення, концепції, принципи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і методологія їхнього використання для організації та ефективного функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (аналіз, діагностика, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, необхідні для формування професійних компетентностей бакалавра з економіки бізнесу.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна Освітня програма бакалавра базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з економіки бізнесу та орієнтована на формування розуміння і здатності здобувача застосовувати сучасний інструментарій у розв’язанні широкого кола задач у сфері бізнесу.
Основний фокус освітньої програми: Підготовка фахівців, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач з економіки бізнесу набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля
Особливості програми: Характерною особливістю програми є підготовка фахівців, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач у сфері бізнесу набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, здібних до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля. Фокусування на інтегрованому підході до підготовки здобувачів вищої освіти шляхом структурно-логічної композиції теоретичних і прикладних дисциплін, управлінських і соціокультурних освітніх компонентів. Унікальність освітніх компонент полягає в акцентуванні уваги здобувачів на прийнятті управлінських рішень в бізнесі, функціонуючого в умовах невизначеності та мінливості середовища його функціонування. Виокремлення комунікативного аспекту підготовки фахівців з економіки бізнесу, що відповідають потребам регіону.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець з економіка бізнесу підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010: N – Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Фахівці з економіка бізнесу можуть займати посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угрупувань Національного класифікатору України «Класифікатор професій» (ДК 003:2010). Розвиток професійних можливостей передбачає також заснування та самостійне/партнерське ведення власної справи. Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) бакалавр з економіки бізнесу підготовлений до роботи: 121 Business Services and Administration Managers.
Подальше навчання: Випускники мають право: - продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти; - набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Mооdle Особистісно-орієнтований та індивідуально-творчий підхід. Лекції, мультимедійні лекції та практичні заняття (з елементами наукових досліджень, ситуаційного завдання, кейсів тощо), самостійна дослідницька робота, розробка інноваційних проектів, написання курсових робіт, підготовка кваліфікаційної роботи та консультації із викладачами (групові та індивідуальні) Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, що проводяться на базі НУ «Запорізька політехніка» та інших вишів України, Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетентностей. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom У період карантину, пов’язаного з пандемією Cоvid-19, навчання здійснюється у змішаній формі з використанням засобів відеоконференцзв’язку, інфокомунікаційних технологій та «Системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»», зокрема: - системи дистанційного навчання Moodle: https://moodle.zp.edu.ua/ - сайту університету: http://zp.edu.ua/ - репозиторію університету: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9 - бібліотеки університету: http://library.zp.edu.ua/
Оцінювання: Оцінювання здобувачів здійснюється за за результатами контрольних заходів, перелік яких визначено Положенням про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (зі змінами від 27.08.2021 р.)https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf та Положенням про організацію освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка від 10.12.2021р. №507 https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf, а саме у формі: заліків, диференційованих заліків, екзаменів, тестування, презентації проектів, ректорських контрольних роботів, захисту звітів з практики та курсових робіт, а також атестації. Ректорський контроль якості навчання здобувачів здійснюється відповідно до Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_rektorskyy_kontrol.pdf Оцінювання захисту звітів з практики здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів НУ Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_praktyku_studentiv.pdf Атестація здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи здійснюється відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_EkzKom.pdf та спрямована на визначення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня знань, а також набутих компетентностей у відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України №1165 від 29.10.18 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr-1.pdf
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК7 Здатність працювати в команді
ЗК8 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
ЗК9 Прагнення до збереження навколишнього середовища
ЗК10 Здатність діяти відповідально та свідомо
ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності
СК2 Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.
СК3 Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин
СК4 Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
СК5 Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності
СК6 Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності
СК7 Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
СК8 Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності
СК9 Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур
СК10 Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ДК1 Здатність до управління проектами
ДК2 Здатність до управління ризиками
ДК3 Здатність управління капіталом
ДК4 Здатність до управління потенціалом
ДК5 Здатність до управління сталим розвитком бізнесу

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях
ПРН2 Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
ПРН3 Мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами
ПРН4 Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
ПРН5 Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
ПРН6 Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей
ПРН7 Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати відповідальність за результати
ПРН8 Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
ПРН9 Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави
ПРН10 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства
ПРН11 Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці
ПРН12 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур
ПРН13 Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємни-цьких, торговельних та біржових структур
ПРН14 Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності
ПРН15 Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів
ПРН16 Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці
ПРН17 Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів
ПРН18 Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і біржовій діяльності
ПРН19 Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм
ПРН20 Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків
ПРН21 Демонструвати навички з управління проектами
ПРН22 Демонструвати навички з управління ризиками
ПРН23 Демонструвати навички з управління капіталом
ПРН24 Демонструвати навички з управління потенціалом
ПРН25 Демонструвати навички з управління сталим розвитком бізнесу
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально–методичної та науково–дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам затвердже-ним Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних вишах згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Окремі викладачі мають сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою. Крім того для освітнього процесу використовується комп’ютерний клас загально-факультетського підпорядкування, де є доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі вищої освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та ін. Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. В освітньому процесі використовуються стандартне програмне забезпечення з Економіка бізнесу, а саме: ActiveCollab, Central Desktop та Basecamp. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри з подальшим їх розміщенням у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів у відповідності до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі міжнародної кредитної мобільності за двосторонніми договорами, укладеними між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+KA, інформацію щодо яких подано на веб-сторінках https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnis, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty Право на міжнародну академічну мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні. В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta _navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має бути спрямована на розв’язання теоретичних завдань та вирішення практичних проблем з економіки бізнесу. У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на офіційному сайті вищого навчального закладу або його підрозділу. Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи регламентується внутрішніми документами й положеннями вищого навчального закладу, складеними на базі норм цього стандарту.