Профіль освітньої програми

Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах
Спеціальність124 Системний аналіз
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет комп’ютерних наук і технологій
Випускова кафедраКафедра «Системний аналіз та обчислювальна математика»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК - 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл; EQF-LLL - 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з системного аналізу
Передумови вступуНаявність атестата про повну загальну середню освіту, диплом «молодшого бакалавра» (молодшого спеціаліста), наявність сертифікатів ЗНО з предметів, визначених Правилами прийому до Національного університету "Запорізька політехніка"
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку elina_vt@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу, зокрема методи інтелектуальних технологій та прийняття рішень в складних системах, для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань - 12 Інформаційні технології спеціальність - 124 Системний аналіз Об’єкт: математичні методи, інтелектуальні та інформаційні технології аналізу, моделювання, прогнозування, проектування та прийняття рішень стосовно складних систем різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, технічних, організаційних, екологічних тощо). Теоретичний зміст предметної області: теорія керування та прийняття рішень, математичне і комп’ютерне моделювання, математична статистика, аналіз даних, дослідження операцій, оптимізація систем та процесів. Методи, методика та технології: методи математичного моделювання, аналізу даних, оптимізації та дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії керування та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання, сталого розвитку та інтелектуальні технології Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна Освітня програма орієнтована на формування розуміння та здатності застосовувати сучасні методи і технології системного аналізу до розв’язування широкого класу задач проєктування та аналізу складних систем різної природи.
Основний фокус освітньої програми: Загальна вища освіта в галузі 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 Системний аналіз з акцентом на інтелектуальні технології та задачі прийняття рішень. Ключові слова: системний аналіз, інтелектуальні технології, прийняття рішень, комп’ютерне моделювання, методи штучного інтелекту, аналіз даних, оцінювання ризиків, прогнозування.
Особливості програми: Орієнтація на застосування сучасних технологій системного аналізу, зокрема інтелектуальних технологій і методів прийняття рішень для розв’язання актуальних реальних задач з використанням відкритих даних.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 3121 Фахівець з інформаційних технологій 3434 Допоміжний персонал у сфері статистики та математики
Подальше навчання: Продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, проєктна робота.
Оцінювання: Екзамени, заліки, диференційовані заліки, захист курсових робіт, звіти з практики, захист кваліфікаційної роботи
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми системного аналізу у професійній діяльності або в процесі навчання, що передбачають застосування теоретичних положень та методів системного аналізу та інформаційних технологій і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):К01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
К02 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
К03 Здатність планувати і управляти часом
К04 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
К05 Здатність спілкуватися державною мовою усно і письмово
К06 Здатність спілкуватися іноземною мовою
К07 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
К08 Здатність бути критичним і самокритичним
К09 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
К10 Здатність працювати автономно
К11 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
К12 Здатність працювати в команді
К13 Здатність працювати в міжнародному контексті
К14 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
К15 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
К16 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
К17 Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем
К18 Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів
К19 Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем із зосередженими та розподіленими параметрами із урахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів
К20 Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними
К21 Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування
К22 Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних
К23 Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань
К24 Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення
К25 Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі
К26 Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них
К27 Здатність розробляти і застосовувати моделі інтелектуальних систем прийняття рішень
К28 Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР01 Знати і вміти застосовувати на практиці диференціальне та інтегральне числення, ряди та інтеграл Фур’є, аналітичну геометрію, лінійну алгебру та векторний аналіз, функціональний аналіз та дискретну математику в обсязі, необхідному для вирішення типових завдань системного аналізу
ПР02 Вміти використовувати стандартні схеми для розв’язання комбінаторних та логічних задач, що сформульовані природною мовою, застосовувати класичні алгоритми для перевірки властивостей та класифікації об’єктів, множин, відношень, графів, груп, кілець, решіток, булевих функцій тощо
ПР03 Вміти визначати ймовірнісні розподіли стохастичних показників та факторів, що впливають на характеристики досліджуваних процесів, досліджувати властивості та знаходити характеристики багатовимірних випадкових векторів та використовувати їх для розв’язання прикладних задач, формалізувати стохастичні показники та фактори у вигляді випадкових величин, векторів, процесів
ПР04 Знати та вміти застосовувати базові методи якісного аналізу та інтегрування звичайних диференціальних рівнянь і систем, диференціальних рівнянь в частинних похідних, в тому числі рівнянь математичної фізики
ПР05 Знати основні положення теорії метричних просторів, лебегівської теорії міри та інтеграла, теорії обмежених лінійних операторів в банахових та гільбертових просторах, застосовувати техніку і методи функціонального аналізу для розв’язання задач керування складними процесами в умовах невизначеності
ПР06 Знати та вміти застосовувати основні методи постановки та вирішення задач системного аналізу в умовах невизначеності цілей, зовнішніх умов та конфліктів
ПР07 Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем
ПР08 Володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій
ПР09 Вміти створювати ефективні алгоритми для обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки прийняття рішень
ПР10 Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем і комп’ютерних мереж
ПР11 Знати і вміти застосовувати на практиці системи управління базами даних і знань та інформаційні системи
ПР12 Застосовувати методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математичного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання, технології системного і статистичного аналізу
ПР13 Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними і знаннями в комп’ютерних системах і мережах
ПР14 Розуміти і застосовувати на практиці методи статистичного моделювання і прогнозування, оцінювати вихідні дані
ПР15 Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для обробки фахових інформаційно-літературних джерел, професійного усного і письмового спілкування, написання текстів за фаховою тематикою.)
ПР16 Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ПР17 Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя
ПР18 Обирати ефективні методи та здійснювати формалізоване подання складних систем і процесів з метою побудови і дослідження відповідних моделей
ПР19 Розробляти інтелектуальні системи прийняття рішень, у тому числі за допомогою методів штучного інтелекту, моделювання систем, теорії прийняття рішень
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Гарантом освітньої програми є доцент Терещенко Еліна Валентинівна кандидат фіз.-мат. наук за відповідною спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Сферами наукових інтересів є дискретна оптимізація, задачі класифікації, дослідження систем засобами нечіткої математики. Серед науково-педагогічних працівників, що забезпечують освітній процес за спеціальністю мають великий досвід з дослідження і управління складними системами різної природи - технічними, економічними, виробничими, соціальними, природничими тощо. Серед них 3 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук. Завідувач кафедри, професор, д.ф.-м.н. Корніч Г.В. є керівником наукових досліджень в галузі комп’ютерного моделювання та аналізу складних гетерогенних наноатомних систем з ознаками саморегуляції та оптимізації під дією зовнішніх факторів, розробки нових відповідних розрахункових підходів суперкомп’ютерного обчислювального рівня із застосуванням аналітичних та чисельних засобів, нейронних мереж, а також технології розпаралелювання. Професор, д.ф.-м.н. Бахрушин В.Є. є відомим фахівцем з дослідження освітніх систем та освітньої статистики, є помічником-консультантом Голови підкомітету з вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, координатором Сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, членом Національної команди експертів з реформування вищої освіти, працював радником Міністра освіти і науки України, брав участь у виконанні низки міжнародних проєктів. Професор, д.е.н., к.ф.-м.н. Бакурова А.В. є керівником наукових досліджень в галузі математичного моделювання соціально-економічних, юридичних систем, процесів децентралізації, самоорганізації регіональних спільнот методами штучного інтелекту та багатокритеріальної оптимізації, результати яких оприлюднюються на міжнародних конференціях SCOPUS citation: MoMLeT, Colins, CITRisk. Зі сторони стейкголдерів запрошено для керівництва практикою та виконанням кваліфікаційних робіт голову Правління ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», доктора технічних наук (05.13.22 – управління проєктами та програмами) Кійко С. Г. Сфера наукових інтересів доцента, к.т.н. Денисенко О.І. це комп’ютерне моделювання складних технічних та природничих мультифізичних систем. Сфера наукових інтересів доцента, к.ф.-м.н. Подковаліхіної О.О. - дискретна оптимізація в умовах стохастичної невизначеності, теорія керування. Доцент, к.ф.-м.н. Савранська А.В. є учасником досліджень у соціально-економічній сфері, направлених на виявлення та вивчення актуальних проблем розвитку місцевої громади, проведення громадського аудиту та аналізу бюджетних коштів місцевих рад, контролю роботи органів місцевих рад, а також поширення результатів цих досліджень серед мешканців громади та місцевої влади для прийняття ефективних рішень в управлінському процесі. Кандидат фіз.-мат. наук Широкорад Д.В. є автором програмного комплексу з моделювання складних природничих наноатомних систем з ознаками саморегуляції та оптимізації під дією зовнішніх факторів, учасник досліджень з нейромережевих підходів до детектування об’єктів у неоднорідних середовищах.
Матеріально-технічне забезпечення: Для виконання освітньої програми кафедра системного аналізу та обчислювальної математики має два комп’ютерні класи і лабораторію системного аналізу та обчислювальних методів. Крім того, для освітнього процесу використовується велика комп’ютерна зала загальнофакультетського підпорядкування. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням становить 50 відсотків. Здобувачі вищої освіти, які цього потребують, забезпечені гуртожитком.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв.), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS), Web of Science. http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka ). За галуззю знань 12 Інформаційні технології бібліотечний фонд містить більше 2 тис назв видань, передплачує 9 періодичних видань. Університет підключено до Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua. Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську платформу moodle.zp.edu.ua.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі національної кредитної мобільності: навчання у закладах вищої освіти - партнерах в межах України, відмінному від НУ “Запорізька політехніка”, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та відповідних компетентностей, результатів навчання, що будуть визнані в НУ “Запорізька політехніка”. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним. Кафедра системного аналізу та обчислювальної математики є ініціатором та відповідальним підрозділом при виконанні договорів про співробітництво з Національним університетом “Києво-Могилянська академія", Національним університетом “Дніпровська політехніка”, Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова, Національна металургійна академія України. http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/8069 Право на національну академічну мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі міжнародної кредитної мобільності: навчання у закладах вищої освіти - партнерах поза межами України з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та відповідних компетентностей, результатів навчання, що будуть визнані в НУ “Запорізька політехніка”. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним. Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка» Національний університет «Запорізька політехніка» є учасником програми академічної мобільності Erasmus+ KA1 кредитна мобільність для студентів https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnis, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Університет має право здійснювати підготовку іноземних студентів. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Форми атестації здобувачів вищої освіти Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми системного аналізу із застосуванням теоретичних положень і методів системного аналізу, інтелектуальних та/або інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена шляхом розміщення в репозиторії НУ “Запорізька політехніка”.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Форми атестації здобувачів вищої освіти Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми системного аналізу із застосуванням теоретичних положень і методів системного аналізу, інтелектуальних та/або інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена шляхом розміщення в репозиторії НУ “Запорізька політехніка”.