Профіль освітньої програми

Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділТранспортний факультет
Випускова кафедраКафедра «Автомобілі»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний. На базі повної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклHPK України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр з галузевого машинобудування.
Передумови вступуНаявність документу про повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, сертифікати ЗНО. Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка», затвердженими Вченою радою НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку avshcherbinaav@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців для державних та приватних підприємств зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі механічної інженерії професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у експлуатації, випробуванні та сервісі автомобілів та тракторів, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань – 13 Механічна інженерія Спеціальність – 133 Галузеве машинобудування Освітньо-професійна програма – Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів
Орієнтація освітньої програми: ОПП має прикладну професійну орієнтацію і пропонує комплексний підхід до вирішення сучасних проблем експлуатації, випробуванні та сервісу автомобілів та тракторів на локальному, регіональному та національному рівнях. Дисципліни та розділи програми засновані на теоретичних знаннях, які тісно пов’язані з практичними навичками. Міждисциплінарна та професійна підготовка дозволяє здобувачам вищої освіти набути необхідних навичок в галузі механічної інженерії.
Основний фокус освітньої програми: Загальна освіта в галузі машинобудування. Акцент на здатність до експлуатаційної, діагностичної, організаційно-керівничої, проєктно-конструкторської та сертифікаційної діяльності на машинобудівних підприємствах та підприємства автосервісу.
Особливості програми: Комплексне поєднання знань та умінь у сферах експлуатації, випробування, сервісу та сертифікації автотранспортних засобів. Інтеграція фахової підготовки з інноваційною, конструкторсько-дослідницькою діяльністю. Передбачає підготовку на базі навчальних лабораторій НУ «ЗП», а також підприємств м. Запоріжжя та області відповідного профілю діяльності згідно угод про співпрацю, з урахуванням програмам академічної мобільності здобувачів вищої освіти.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець підготовлений до роботи в таких галузях машинобудування на виробничих підприємствах, організаціях та установах різних міністерств України, які в своєму складі мають структурні підрозділи з конструювання, дослідження, виробництва, експлуатації та обслуговування машин та мають право займати посади згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010. 3115 Технічні фахівці-механіки.
Подальше навчання: Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через лекції, практичні та комп’ютерні практикуми; курсові проекти; практики і екскурсії; підготовка кваліфікаційної роботи, що розвивають комунікативні та лідерські навички й уміння працювати, виконання дослідницької лабораторної роботи, конструкторські проробки.
Оцінювання: Рейтингова система оцінювання, усні та письмові заліки і екзамени, практика, самостійний курсовий проект, кваліфікаційна робота. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ECTS (А, В, С, D, Е, FX, F).
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Здатність планувати та управляти часом
ЗК4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК6 Здатність проведення досліджень на певному рівні
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК8 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК9 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК10 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК11 Здатність працювати в команді
ЗК12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп’ютерні програмні засоби для розв’язування інженерних завдань галузевого машинобудування, ефективні кількісні методи математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування
ФК2 Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, принципи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого машинобудування
ФК3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ФК4 Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації
ФК5 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в галузі машинобудування
ФК6 Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів, аналізу аналогів та використання доступних даних
ФК7 Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних матеріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв’язування інженерного завдання
ФК8 Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках в сфері галузевого машинобудування
ФК9 Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність у сфері галузевого машинобудування
ФК10 Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування за невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних обмежень, розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості продукції та її контролювання
ФК11 Здатність здійснювати діяльність в сфері сертифікації автотранспортних засобів, а також розуміти наслідки зміни конструкції автотранспортних засобів та порушення умов їх експлуатації
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі
РН2 Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку
РН3 Знати і розуміти системи автоматичного керування об’єктами та процесами галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання
РН4 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні
РН5 Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи
РН6 Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її
РН7 Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу
РН8 Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання
РН9 Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи
РН10 Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань
РН11 Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово державною та іноземною мовам
РН12 Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об’єктів і процесів у галузевому машинобудуванні
РН13 Розуміти структури і служби підприємств галузевого машинобудування
РН14 Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автоматизованого проектування
РН15 Знати вимоги та нормативну документацію щодо сертифікації автотранспортних засобів
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До реалізації програми залучаються штатні науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані досвідчені спеціалісти (за сумісництвом). З метою підвищення професійного рівня за дисциплінами, що викладаються, всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років підвищують кваліфікацію.
Матеріально-технічне забезпечення: Реалізація освітньо-професійної програми передбачає відповідність матеріально-технічного забезпечення університету вимогам Ліцензійних умов (Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 347, від 3 березня 2020 року N 180, від 24 березня 2021 року N 365 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»). Будівлі мають навчальні аудиторії для проведення занять лекційного, семінарського типу, групових та індивідуальних консультацій, самостійної роботи і приміщень для зберігання і профілактичного обслуговування навчального обладнання. Приміщення для самостійної роботи оснащені комп’ютерною технікою з можливістю підключення до мережі «Інтернет».
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Реалізація освітньо-професійної програми передбачає забезпечення здобувачів вищої освіти навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами, та також нормативною документацією. В навчанні використовується як бібліотечний фонд НУ «ЗП» та електронна база бібліотеки з режимом WEB-доступу, так і власні навчально-методичні розробки викладачів кафедр НУ «ЗП».
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та ЗВО України.
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн - партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+ .
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньо-професійної програми «Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломної роботи або проекту) та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації – «Бакалавр галузевого машинобудування)». Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Обов’язковою умовою допуску до захисту кваліфікаційної роби є виконання у повному обсязі індивідуального навчального плану, а також дотримання принципів академічної доброчесності. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Атестація здійснюється відкрито та публічно на засіданні екзаменаційної комісії.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота здобувача ступеня вищої освіти бакалавра є самостійним дослідженням, що відображає інтегральну компетентність її автора та є підсумком набутих їм знань, вмінь та навичок зі всіх освітніх компонент навчального плану. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат та розміщується у репозитарії НУ «Запорізька політехніка».