Профіль освітньої програми

Двигуни внутрішнього згорання
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділТранспортний факультет
Випускова кафедраКафедра «Двигуни внутрішнього згорання»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; НРК України – 6 рівень; QF-EHEA – перший цикл; EQF-LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчанняОбмеження відсутні
Кваліфікація в дипломіБакалавр з галузевого машинобудування
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити набуття здобувачами вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання, необхідних для виконання професійних завдань, обов’язків прикладного характеру в галузі «Механічна інженерія», здатності до виробничої та професійної діяльності за спеціальністю «Галузеве машинобудування», зокрема, підготовки фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми використання і впровадження систем ДВЗ, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми:  - об’єкт діяльності: Системний інжиніринг зі створення технічних об’єктів машинобудування та їх експлуатації, що включає: - процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного виробництва та галузевих підприємств; - засоби і методи випробовування та контролю якості продукції машинобудування та експлуатації на галузевих підприємствах; - системи технічної документації, метрології та стандартизації. - цілі навчання – підготовка фахівців, здатних: - обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні технічні об’єкти машинобудування; - розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні процеси виробництва та утилізації продукції машинобудування; - застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання технічних об’єктів та процесів галузевого машинобудування. - теоретичний зміст предметної області: - сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування. - методи, методики та технології: методи системного інжинірингу зі створення технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу, що включає: - методи, засоби і технології розрахунків, проектування, конструювання, виробництва, випробування, ремонту та контролю об’єктів навчання та діяльності; - методи комп’ютерного інжинірингу, що містять комплекс спеціальних програм цифрового 3D - моделювання технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу: - сучасні інформаційні технології проектування на базі CAD/CAM/CAE систем. - інструменти та обладнання: - основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизація та керування виробничими процесами галузевого машинобудування; - засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма, з акцентом на розв’язання актуальних задач і проблем в робочих процесах ДВЗ
Основний фокус освітньої програми: Загальна вища освіта в галузі механічної інженерії. Спеціалізація «Двигуни внутрішнього згорання». Підготовка фахівців для інженерної та виробничої діяльності у сфері проектування, експлуатації та дослідження ДВЗ.
Особливості програми: Передбачає здобуття поглиблених теоретичних, практичних та дослідницьких знань, умінь та навичок у галузі машинобудування. До освітнього процесу періодично залучаються професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: 
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентрове, проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій, самостійної роботи із розв’язування проблем і задач з використанням технологій змішаного та дистанційного навчання за окремими освітніми компонентами (платформи Moodle, Zoom, Viber, Telegram та інші); виконання проєктів, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи
Оцінювання: Методи оцінювання – екзамени, тести, заліки, звіти з лабораторних робіт та звіти про проходження практик, контрольні, курсові проекти, курсові роботи, презентації, поточний контроль, кваліфікаційна бакалаврська робота. Оцінювання ведеться за двома шкалами: національна (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), 100-бальна за ЄКТС. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»» (затверджено наказом ректора від 30 серпня 2019 р. № 228) і відображено у робочих програмах та силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Здатність планувати та управляти часом
ЗК4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК6 Здатність проведення досліджень на певному рівні
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК8 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК9 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК10 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК11 Здатність працювати в команді
ЗК12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп’ютерні програмні засоби для розв’язування інженерних завдань галузевого машинобудування, ефективні кількісні методи математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування
ФК2 Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, принципи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого машинобудування
ФК3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ФК4 Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації
ФК5 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в галузі машинобудування
ФК6 Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів, аналізу аналогів та використання доступних даних
ФК7 Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних матеріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв’язування інженерного завдання
ФК8 Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках в сфері галузевого машинобудування
ФК9 Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність у сфері галузевого машинобудування
ФК10 Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування за невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних обмежень, розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості продукції та її контролювання
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі
РН2 Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку
РН3 Знати і розуміти системи автоматичного керування об’єктами та процесами галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання
РН4 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні
РН5 Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи
РН6 Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її
РН7 Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу
РН8 Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання
РН9 Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи
РН10 Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й екологічних наслідків реалізації технічних завдань
РН11 Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово державною та іноземною мовам
РН12 Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об’єктів і процесів у галузевому машинобудуванні
РН13 Розуміти структури і служб підприємств галузевого машинобудування
РН14 Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автоматизованого проектування
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 6. Людські ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977. Основний склад викладачів, які залучені до викладання на освітній програмі, складається з професорсько-викладацького складу кафедри двигунів внутрішнього згорання. До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців-практиків та компетентних експертів галузі.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (додаток 4 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. Навчально-лабораторна база, сучасні комп’ютерні засоби та програмне забезпечення дозволяють організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на достатньому рівні. До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси зі спеціалізованими та предметними авдиторіями, буфети, фізкультурно-оздоровчий комплекс, гуртожитки.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності включає в себе бібліотечні ресурси: http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka, сайт НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/, та сайт кафедри: https://zp.edu.ua/kafedra-dvyguniv-vnutrishnogo-zgorannya, на яких розміщена основна інформація щодо освітньої діяльності за ОП. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється також через загальноуніверситетську централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі механічна інженерія.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між Університетом та вищими навчальними закладами України. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів. У рамках дії Програми ЄС Еразмус+ за напрямком KA1: Навчальна (академічна) мобільність запроваджено двосторонні обміни викладачами та студентами з Льовенським католицьким університетом (Бельгія).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання проводиться на загальних умовах після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Форми атестації здобувачів вищої освіти Атестація здобувачів вищої освіти освітньої програми «Двигуни внутрішнього згорання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здійснюється у формі кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми галузевого машинобудування, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті або в репозитарії Національного університету «Запорізька політехніка».
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти освітньої програми «Двигуни внутрішнього згорання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здійснюється у формі кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми галузевого машинобудування, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті або в репозитарії Національного університету «Запорізька політехніка».