Профіль освітньої програми

Фізичне виховання
Спеціальність017 Фізична культура і спорт
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Управління фізичною культурою та спортом»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіБакалавр фізичної культури і спорту
Передумови вступуПовна загальна середня освіта
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку nivis73@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність 017 Фізична культура і спорт Об’єкти вивчення та діяльності: сфера фізичної культури і спорту Теоретичний зміст предметної області: парадигми, концепції, теорії фізичної культури і спорту; соціально-гуманітарні науки; педагогіка і психологія; основи анатомії, фізіології, біохімії, гігієни, спортивної медицини; загальна теорія здоров’я, здорового способу життя.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Фокус: Спеціальна освіта в галузі фізичної культури і спорту; вивчення теоретичних засад та методологічних концептуальних положень, механізмів організації спортивних і фізкультурних практик.
Особливості програми: Передбачено можливість дуальної освіти
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Після закінчення навчання за освітніми програмами бакалавра фізичної культури і спорту випускник здатен займати відповідну первинну посаду (за ДК 003:2010): 3475 – Суддя з виду спорту; 3475 – Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції); 3475 – Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.).
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Загальний стиль навчання студентсько-центрований (student-centerededucation). Загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності; спостереження, опитування, тестування та вимірювання у фізичній культурі і спорті; словесні, наочні та практичні методи фізичного виховання та спортивної підготовки; технології організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; надання долікарської допомоги; інформаційно-комунікаційні технології.
Оцінювання: Усні та письмові екзамени; практика; тестування знань; оцінювання якості самостійного виконання рухових вправ, а також організації виконання таких вправ іншими особами; презентації; проєктна і лабораторна робота
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК2 Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК3 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій
ЗК4 Здатність працювати в команді
ЗК5 Здатність планувати та управляти часом
ЗК6 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК9 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК10 Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК11 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК12 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК 1 Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості
ФК 2 Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у змаганнях
ФК 3 Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення
ФК 4 Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що їх потребують
ФК 5 Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя
ФК 6 Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту
ФК 7 Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини
ФК 8 Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини
ФК 9 Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів
ФК 10 Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми
ФК 11 Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом
ФК 12 Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар
ФК 13 Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту
ФК 14 Здатність до безперервного професійного розвитку
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
1. Здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем.
2. Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних задач будівництва та цивільної інженерії
3. Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
4. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення.
5. Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.
6. Мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці.
7. Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами.
8. Здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань.
9. Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров’я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До забезпечення реалізації програми залучено фахівців, які мають практичний досвід спортивної діяльності (29% - майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу), а також досвід наукової роботи (60% доктори і кандидати наук).
Матеріально-технічне забезпечення: Сучасне інформаційно-комунікативне обладнання; спеціалізоване програмне забезпечення; фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Система дистанційного навчання Moodle, ресурси наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка»
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можлива (на загальних підставах у межах України).
Міжнародна кредитна мобільність: Можлива у рамках програми (проведення закордонних практик з укладанням угод щодо академічної мобільності за встановленої формою).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» проводиться у формі атестаційного екзамену, який має оцінити рівень досягнення результатів навчання, визначених стандартом і освітньою програмою та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням професійної кваліфікації: 3475 – Суддя з виду спорту; 3475 – Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції). Атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: