Профіль освітньої програми

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Спеціальність136 Металургія
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділІнженерно-фізичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Машини і технологія ливарного виробництва»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний: – на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС; – на базі освітнього ступеня «молодший бакалавр» (ОКР «молодший спеціаліст») – 120-180 кредитів ЄКТС, заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Кваліфікаційний рівень / циклQF-EHEA – перший цикл / EQF-LLL – 6 рівень; НРК України – 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчанняВідсутні. Форми навчання – денна, заочна (дистанційна).
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – Бакалавр. Спеціальність – 136 Металургія. Освітня програма – Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів. Бакалавр з металургії
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти, освітнього ступеня «молодший бакалавр» (ОКР «молодший спеціаліст»).
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку ivanov@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити набуття здобувачами вищої освіти компетентностей та програмних результатів навчання, необхідних для виконання професійних завдань, обов’язків прикладного характеру; здатності до виробничої та професійної діяльності, а також інших соціально важливих навичок (soft skills). В професійному контексті – це підготовка фахівців металургів та ливарників, які володіють сучасним інженерним мисленням; теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності з використанням сучасних уявлень металургійних процесів; вміють генерувати, аналізувати та прогнозувати типові технологічні процеси ливарного виробництва; знають основи технологічного і комп’ютерного проєктування ливарних процесів, та роботу обладнання металургії і ливарного виробництва.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт вивчення: наукові основи, технології та обладнання металургії в ливарному виробництві чорних та кольорових металів і сплавів. Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати сучасні технології ливарного виробництва металів і сплавів, а також іншої продукції металургії. Теоретичний зміст предметної області: теоретичні основи процесів металургійного та ливарного виробництва. Методи, методики та технології: експериментальні методи дослідження матеріалів і процесів, методи моделювання, спеціальні методи виробництва виливків, технології виробництва ливарної продукції. Інструменти та обладнання: експериментальне обладнання, вимірювальні інструменти, технологічне обладнання металургії та ливарного виробництва, спеціалізоване програмне забезпечення.
Орієнтація освітньої програми: Освітня програма базується на сучасних дослідженнях про ливарне виробництво різних виливків, та орієнтована на розробку спеціальних технологій, що забезпечують виробництво виливків із різних металів і сплавів.
Основний фокус освітньої програми: Загальна вища освіта в галузі металургії. Спеціалізація «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів». Підготовка фахівців для інженерної та виробничої діяльності в галузі металургії і ливарного виробництва з акцентом на методи та процеси виготовлення виливків із чорних та кольорових металів і сплавів, із застосуванням, як традиційних, так і спеціальних методів лиття.
Особливості програми: Поєднання теоретичної та практичної підготовки на підприємствах роботодавців та інших стейкхолдерів. Випускники програми володіють сучасним інженерним мисленням і навичками необхідними для розв’язання спеціалізованих задач в галузі металургії та ливарного виробництва, здатні виконувати професійну та виробничу діяльність, володіють іншими соціально важливими навичками (soft skills).
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Можуть займати первинні посади інженерні та керівні (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010): 3117 Технічні фахівці в галузі видобувної про-мисловості та металургії, наприклад 3117 Технік-технолог (лиття металів) та інші в рамках одержаної професійної спеціалізації. Також посади промислових підприємств, проектно-конструкторських та дослідних організацій, профіль або окремі напрямки діяльності яких, відповідають одержаній професійній спеціалізації бакалавра.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістер-ському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, вільний вибір дисциплін, ініціативне самонавчання. Технології очного, змішаного та дистанційного навчання (онлайн – Zoom, електронного – Moodle, E-mail, мобільного – Viber, Telegram) та інших. Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття; навчальні, ливарні та комп’ютерні практикуми; виконання ку-рсових робіт та проєктів, з можливістю консультацій з викладачем. Самостійна робота з методичним забезпеченням дисциплін та ініціативна самостійна робота. Практична підготовка на підприємствах роботодавців та інших стейкхолдерів. Керівництво та консультування при виконанні випускної кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Основні види контролю: поточний контроль; поточний рубіжний контроль; модульний контроль; семестровий (підсумковий) контроль; державна атестація здобувачів вищої освіти. Форми контролю: письмове або усне опитування; контрольна робота; залік; диференційний залік; письмовий або усний екзамен; електронне або письмове тестування; захист курсового проекту (роботи) на засіданні фахової комісії; публічний захист випускної кваліфікаційної роботи, з попередньою обов’язковою перевіркою на плагіат. Критерієм оцінювання є досягнення здобувачем вищої освіти граничних рівнів оцінок, які визначаються за допомогою якісних критеріїв і трансформуються в оцінку за шкалою ECTS – числову (рейтингову) : А – 90-100 (відмінно); В – 85-89 (добре); С – 75-84 (добре); D – 70-74 (задовільно); E – 60-69 (задовільно); FX – 35-59 (незадовільно з можливістю повторного складання); F – 1-34 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми металургії у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних положень та методів інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):К01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
К02 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
К03 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
К04 Здатність працювати в команді
К05 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
К06 Навички використання інформаційних і комунікацій-них технологій
К07 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
К08 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
К09 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
К10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
К11 Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження навколишнього середовища
К12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
К13 Здатність приймати обґрунтовані рішення
К14 Здатність планувати та управляти часом
К15 Здатність спілкуватися іноземною мовою
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
К16 Здатність застосовувати системний підхід до вирішення проблем металургії
К17 Здатність вирішувати типові інженерні завдання відповідно до спеціалізації
К18 Критичне осмислення наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів, необхідних для професійної діяльності в сфері металургії
К19 Здатність застосовувати і інтегрувати знання на основі розуміння інших інженерних спеціальностей
К20 Здатність застосовувати наукові і інженерні методи, а також комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення типових та комплексних завдань металургії за спеціалізацією, у тому числі в умовах невизначеності
К21 Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал в синтезі рішень і в розробці проєктів в металургії
К22 Здатність виявляти, класифікувати і описувати ефективність систем, компонентів і процесів в металургії на основі використання аналітичних методів і методів моделювання
К23 Усвідомлення контекстів, в яких можуть бути застосовані знання металургії (наприклад, управління процесами та обладнанням, менеджмент, розробка технології тощо)
К24 Здатність визначити та дослідити проблему у сфері спеціалізації, а також ідентифікувати обмеження, зокрема ті, що пов’язані з питаннями сталого розвитку, охорони природи, здоров’я і безпеки та з оцінками ризиків
К25 Усвідомлення характеристик специфічних матеріалів, обладнання, процесів та продуктів відповідної спеціалізації
К26 Здатність працювати з технічною невизначеністю
К27 Здатність використовувати математичні принципи і методи, необхідні для підтримки спеціалізації в металургії
К28 Здатність управляти комплексними діями або проектами відповідно до спеціалізації для забезпечення досягнення поставленої мети з урахуванням всіх аспектів вирі-шуваної проблеми, у тому числі пов’язаних із виробництвом, експлуатацією, технічним обслуговуванням та утилізацією
К29 Здатність забезпечувати якість продукції
К30 Усвідомлення комерційного та економічного контекстів діяльності; здатність ідентифікувати фактори, що впливають на витрати в планах і проєктах, відповідно до спеціалізації, та керувати ними; здатність застосовувати методи управління, адекватні поставленим цілям та завданням
К31 Усвідомлення вимог до діяльності в сфері спеціалізації, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку
К32 Усвідомлення питань інтелектуальної власності та кон-трактів у металургії
К33 Здатність реалізовувати концепції ощадливого виробництва та загальні принципи зниження виробничих витрат у металургії, а також впроваджувати ресурсозберігаючі технології, які дозволяють акумулювати ресурси, спрямовані на досягнення цілей в усіх напрямках діяльності металургійного підприємства
К34 Здатність застосовувати кращі світові практики, стандарти діяльності у металургії за спеціалізацією
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
К35 Здатність застосовувати загально-гуманітарні знання з історико-політичних подій та фактів минулого та сьогодення, аналізувати історичні процеси та адекватно реагувати і оцінювати сучасні історичні події
К36 Здатність застосовувати та демонструвати базові знання з фундаментальних розділів фізичної хімії, ливарної гідравліки, металургійних та ливарних процесів і технологій виробництва, основ одержання якісних металів і сплавів
К37 Здатність до практичного володіння методами проектування модельної оснастки і ливникових систем, розрахунків режимів заливки ливарних форм, та управління процесами структуроутворення у виливках в умовах наведеного технологічного процесу
К38 Здатність управляти фізико-хімічними явищами, між-фазними взаємодіями, перебігом процесів в металургійних системах, а також технологією виробництва чорних та кольорових металів і сплавів в різних металургійних агрегатах
К39 Здатність використовувати залежності між будовою, структурою і властивостями металів і сплавів, їх термічною обробкою для отримання якісних виливків відповідно до умов їхньої експлуатації
К40 Здатність практично вибирати оптимальний склад формувальних і стрижневих сумішей та протипригарних покриттів, знати і впливати на їх властивості, прогнозувати і аналізувати якість ливарних виробів
К41 Здатність проєктувати і розробляти ливарну технологію, робити технологічні розрахунки елементів ливарної форми та креслення модельно-опочної оснастки, у тому числі в умовах невизначеності
К42 Здатність змінювати фізико-хімічні, механічні властивості та структуру чавунів, сталей, кольорових металів і сплавів, мати уявлення про взаємодію цих металевих розплавів з футеровкою печей, флюсами і навколишнім середовищем, вміти рафінувати від неметалевих і газових включень та модифікувати
К43 Здатність аргументувати вибір металургійних та інших печей, ливарного устаткування на основі аналізу експлуатації та поєднати з необхідним технологічним процесом виробництва виливків, володіти інженерними методами розрахунку і проектування конструктивних вузлів обладнання
К44 Здатність моделювати технічні системи і процеси, створювати конструкторські розробки, математично оптимізувати за допомогою комп’ютерних САПР систем реальні технологічні процеси металургії та ливарного виробництва
К45 Здатність обирати метрологічне забезпечення технологічних процесів з використанням сучасних руйнівних і неруйнівних методів контролю якості ливарної продукції, та практично здійснювати такий контроль в умовах виробництва
К46 Здатність пошуку і обгрунтування сучасних методів, пристроїв, оснастки, устаткування для механізації і автоматизації виробничих процесів, що забезпечують високопродуктивне, технічно безпечне, ощадливе, екологічне і ресурсозберігаюче виробництво якісної ливарної продукції
К47 Здатність аргументувати вибір методу лиття на основі аналізу вимог до виливків (художніх виробів), розробляти технологічні процеси виробництва, як традиційними, так і спеціальними методами формоутворення і лиття
К48 Навички практичного використання знань металургії та ливарного виробництва чорних та кольорових металів і сплавів у лабораторних та промислово-виробничих умовах

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР01 Концептуальні знання і розуміння фундаментальних наук, що лежать в основі відповідної спеціалізації металургії, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми
ПР02 Знання і розуміння інженерних наук, що лежать в основі спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів програми, у тому числі достатня обізнаність в їх останніх досягненнях
ПР03 Передові знання принаймі за однією зі спеціалізацій в металургії
ПР04 Вміння виявляти, формулювати і вирішувати типові та складні й непередбачувані інженерні завдання і проблеми відповідно до спеціалізації, що включає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір і використання відповідних обладнання, інструментів та методів, застосування інноваційних підходів
ПР05 Розуміння важливості нетехнічних обмежень, пов’язаних із суспільством, здоров’ям і безпекою, охоро-ною навколишнього середовища, економікою, промисловістю
ПР06 Вміння обирати і застосовувати придатні типові методи досліджень (аналітичні, розрахункові, моделювання, експериментальні); правильно інтерпретувати результати таких досліджень та робити висновки
ПР07 Вміння здійснювати пошук літератури, консультуватися і критично використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації з метою детального вивчення і дослідження інженерних питань відповідно до спеціалізації
ПР08 Вміння розробляти і проєктувати, відповідно до спеціалізації, складні вироби, процеси і системи, які задовольняють встановлені вимоги, що передбачає обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка) аспекти, обрання і застосовування адекватної методології проектування, у тому числі інструментами автоматизованого проєктування
ПР09 Вміння обирати і використовувати системи управління і організації виробництва згідно із спеціалізацією
ПР10 Розуміння особливостей матеріалів, що застосовуються, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів, а також їх обмежень відповідно до спеціалізації
ПР11 Вміння поєднувати теорію і практику для вирішення інженерних завдань відповідної спеціалізації металургії
ПР12 Вміння демонструвати розуміння проблем здоров’я, безпеки і правових питань та відповідних обов’язків згідно із спеціалізацією, соціальних та екологічних наслідків технічних рішень, відповідальності та обов’язків щодо дотримання кодексу професійної етики і норм інженерної практики
ПР13 Вміння застосовувати стандарти інженерної діяльності відповідно до спеціалізації
ПР14 Вміння ефективно формувати комунікаційну стратегію і спілкуватися державною та іноземною мовами з питань інформації, ідей, проблем та рішень, що стосуються спеціалізації, з інженерним співтовариством і суспільством загалом
ПР15 Готовність до подальшого навчання з високим рівнем автономності
ПР16 Розуміння широкого міждисциплінарного контексту металургії
ПР17 Вміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах
ПР18 Готовність відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб
ПР19 Вміння впроваджувати автоматизовані інструменти управління в усіх напрямках діяльності
ПР20 Вміння перетворювати нові ідеї в бізнес-проекти та успішно їх презентувати аудиторії
ПР21 Вміння застосовувати концепції бережливого виробництва та загальні принципи зниження виробничих витрат у металургії
ПР22 Навички прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, зокрема, рішень, спрямованих на усунення або запобігання виникненню несприятливого (кризового, аварійного) стану металургійного обладнання
ПР23 Розуміння питань впровадження ресурсозберігаючих технологій, які дозволяють акумулювати ресурси, спрямовані на досягнення цілей в усіх напрямках діяльності металургійного підприємства
ПР24 Розуміння кращих світових практик і стандартів діяльності та навички застосовувати їх у металургійній галузі України
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПР25 Розуміння причин та закономірностей процесів історичного, соціально-економічного та політичного життя держави протягом історії існування
ПР26 Концептуальні знання і розуміння фундаментальних розділів фізичної хімії, ливарної гідравліки, основ металургійних, ливарних процесів і технологій, засобів механізації і автоматизації ливарного виробництва
ПР27 Розуміння ливарних основ виробництва якісних виливків із чорних та кольорових металів і сплавів
ПР28 Володіння сучасними методами проєктування модельної оснастки і ливникових систем, розрахунку режимів заливки ливарних форм, управління процесами структуроутворення при кристалізації і охолодженні виливків
ПР29 Вміння управляти фізико-хімічними явищами, міжфазними взаємодіями, перебігом процесів в металургійних системах, корегувати технологію виробництва чорних та кольорових металів і сплавів в різних металургійних агрегатах
ПР30 Вміння використовувати залежність між будовою, структурою і властивостями металів і сплавів, режими їх термічної обробки для отримання необхідних показників якості виливків відповідно до умов експлуатації
ПР31 Вміння практично вибирати оптимальний склад формувальних і стрижневих сумішей та захисних покриттів, впливати на їх властивості, прогнозувати і аналізувати якість ливарної продукції
ПР32 Вміння проектувати і розробляти технологію ливарного виробництва різноманітних виливків, робити технологічні розрахунки елементів ливарної форми та креслення модельно-опочної оснастки
ПР33 Розуміння впливу на хімічні, фізико-механічні властивості та макро- і мікроструктуру виливків із чавунів, сталей та кольорових металів і сплавів
ПР34 Уявлення про взаємодію рідкого металу з футеровкою печі, шлаком, флюсом, навколишнім середовищем і ливарною формою
ПР35 Вміння застосовувати методи рафінування від неметалевих і газових включень, обирати модифікатори і визначати способи їх введення у рідкий метал
ПР36 Навички прийняття рішень при виборі металургійних та інших печей, ливарного, допоміжного устаткування для організації виробництва, та їх поєднанні з необхідним технологічним процесом виробництва виливків
ПР37 Розуміння методів проєктування та інженерних розрахунків конструктивних механізмів, вузлів металургійного і ливарного обладнання
ПР38 Вміння моделювати технічні системи і процеси, формалізувати та складати алгоритми інженерних задач реальних процесів ливарного виробництва
ПР39 Навички створення креслень і конструкторської документації за допомогою комп’ютерних САПР систем та застосування методів математичної оптимізації
ПР40 Вміння організувати метрологічне забезпечення технологічних процесів з використанням типових і сучасних методів контролю параметрів
ПР41 Вміння проводити обробку та аналіз результатів експериментів із застосуванням стандартних засобів, пакетів програм і методик
ПР42 Вміння оцінювати якість ливарної продукції та використовувати сучасні прилади для руйнівних і неруйнівних методів контролю
ПР43 Розуміння питань впровадження ресурсозберігаючих технологій, засобів автоматизованого керування виробничими процесами і устаткуванням ливарного виробництва, які дозволяють акумулювати ресурси та зберігати навколишнє середовище
ПР44 Вміння обирати доцільний метод лиття на основі аналізу вимог до виливка, розробляти традиційні та спеціальні технології ливарного виробництва
ПР45 Готовність до подальшого використання знань з базових компонентів, знань металургії та ливарного виробництва у виробничих умовах з високим рівнем автономності

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 6. Людські ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси) та (Критерій 9. Прозорість та публічність), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977. Інформацій ресурс НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/kafedra-mashin-i-tehnologiyi-livarnogo-virobnictva
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співпрацю між вітчизняними закладами вищої освіти, а також може бути реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціативи, на основі індивідуальних запрошень. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн-партнерів. Індивідуальна академічна мобільність забезпечується з власної ініціативи здобувачів вищої освіти, в рамках програми кредитної мобільності для викладачів та студентів Erasmus + , а також інших міжнародних програм.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах та базується на принципах засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом освітньої програми. Методика викладання – українською мовою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційного проєкту
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційний проєкт має передбачати розв’язання спеціалізованого завдання або практичної проблеми ві-дповідної спеціалізації металургії (ливарного виробни-цтва чорних та кольорових металів і сплавів), що хара-ктеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів металургії та ливарно-го виробництва. Кваліфікаційний проєкт має бути попередньо обов’язково перевірений на плагіат. Кваліфікаційний проєкт має бути розміщений на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозді-лу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційного проєкту. Кваліфікаційний проєкт має передбачати розв’язання спеціалізованого завдання або практичної проблеми ві-дповідної спеціалізації металургії (ливарного виробни-цтва чорних та кольорових металів і сплавів), що хара-ктеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів металургії та ливарно-го виробництва. Кваліфікаційний проєкт має бути попередньо обов’язково перевірений на плагіат. Кваліфікаційний проєкт має бути розміщений на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозді-лу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційного проєкту.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційний проєкт має передбачати розв’язання спеціалізованого завдання або практичної проблеми відповідної спеціалізації металургії (ливарного виробництва чорних та кольорових металів і сплавів), що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів металургії та ливарного виробництва. Кваліфікаційний проєкт має бути попередньо обов’язково перевірений на плагіат. Кваліфікаційний проєкт має бути розміщений на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.