Профіль освітньої програми

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділМашинобудівний факультет
Випускова кафедраКафедра «Деталі машин і підйомно-транспортні механізми»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиОбсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти, становить 240 кредитів ЄКТС. Нормативний строк підготовки: Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми: за спеціальностями галузі знань 13 "Механічна інженерія" не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклПерший (бакалаврський) рівень вищої освіти; НРК України – 6 рівень; FQ-EHEA – перший цикл; EQFLLL – 6 рівень.
Обмеження щодо форм навчанняОбмеження відсутні
Кваліфікація в дипломіБакалавр з галузевого машинобудування за спеціалізацією підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Ступінь вищої освіти - бакалавр Спеціальність - 133 Галузева машинобудування Спеціалізація, освітня програма - Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Передумови вступуНаявність атестата про повну загальну середню освіту, диплом «молодшого бакалавра» (молодшого спеціаліста), наявність сертифікатів ЗНО з предметів, визначених Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку l.martovitskii@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування конкурентоздатних фахівців, спроможних ефективно вирішувати складні задачі та практичні проблеми, пов’язані зі створенням і проектуванням, виробництвом та експлуатацією підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машин і обладнання.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об ’єкти навчання та діяльності : Системний інжиніринг зі створення технічних об’єктів машинобудування та їх експлуатації, що включає: - процеси, обладнання та організація галузевого машинобудівного виробництва та галузевих підприємств; - засоби і методи випробовування та контролю якості продукції машинобудування та експлуатації на галузевих підприємствах; - системи технічної документації, метрології та стандартизації. Цілі навчання - підготовка фахівців, здатних: - обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні технічні об’єкти машинобудування; - розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні процеси виробництва та утилізації продукції машинобудування; - застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання технічних об’єктів та процесів галузевого машинобудування. Теоретичний зміст предметної області: - сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування. Методи, засоби та технології: - методи системного інжинірингу зі створення технічних об’єктів машинобуду-вання та їх супроводження протягом всього життєвого циклу, що включає: - методи, засоби і технології розрахунків, проектування, конструювання, виробництва, випробування, ремонту та контролю об’єктів навчання та діяльності; - методи комп’ютерного інжинірингу, що містять комплекс спеціальних програм цифрового 3D - моделювання технічних об’єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу: - сучасні інформаційні технології проектування на базі CAD/CAM/CAE систем. Інструменти та обладнання: - основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизація та керування виробничими процесами галузевого машинобудування; засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, ін-формаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта з галузевого машинобудування, яка має забезпечити можливість розробляти та удосконалювати підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання з застосуванням сучасних інформаційних технологій.
Особливості програми: Здобувачі вищої освіти мають можливість приймати участі в програмах міжнародної мобільності. Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р.). Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу НУ «Запорізька політехніка». Поєднання теоретичної та практичної підготовки на підприємствах роботодавців та інших стейкхолдерів. Випускники програми володіють сучасним інженерним мисленням і навичками необхідними для розв’язання спеціалізованих задач в галузі підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машин і обладнання, здатні виконувати професійну та виробничу діяльність, володіють іншими соціально важливими навичками (soft skills). Акцентована увага на набуття практичних навичок роботи з сучасними роботизованими промисловими комплексами та комп’ютерними CAD/CAM/CAE системами.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Виконання відповідних посадових обов’язків у сфері галузевого машинобуду-вання, організаційно-управлінських службах, науково- дослідних організаціях, професійно-технічних, середніх та вищих навчальних закладах на первинних посадах згідно штатного розпису та національного класифікатору професій.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, вільний вибір дисциплін, ініціативне самонавчання. Технології очного, змішаного та дистанційного навчання (онлайн – Zoom, електронного – Moodle, E-mail, мобільного – Viber, Telegram) та інших. Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, всі форми дистанційного та змішаного навчання, практики, в тому числі кваліфікаційна підготовка кваліфікаційної роботи, публічний захист кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Здатність планувати та управляти часом
ЗК4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК6 Здатність проведення досліджень на певному рівні
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК8 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК9 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК10 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК11 Здатність працювати в команді
ЗК12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп’ютерні програм-ні засоби для розв’язування інженерних завдань галузевого машинобудування, ефективні кількісні методи математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування
ФК2 Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, принципи для розв’язування професійних задач і практичних проблем галузевого машинобудування
ФК3 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ФК4 Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних, правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, підтримання працездатності, діагностики та утилізації
ФК5 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування та спеці-алізоване прикладне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в галузі машинобудування
ФК6 Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів, аналізу аналогів та використання доступних даних
ФК7 Здатність приймати ефективні рішення щодо вибору конструкційних мате-ріалів, обладнання, процесів та поєднувати теорію і практику для розв’язування інженерного завдання
ФК8 Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках в сфері галузевого машинобудування
ФК9 Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність у сфері галузевого машинобудування
ФК10 Здатність розробляти плани і проекти у сфері галузевого машинобудування за невизначених умов, спрямовані на досягнення мети з урахуванням наявних обмежень, розв’язувати складні задачі і практичні проблеми підвищування якості продукції та її контролювання
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі
РН2 Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку
РН3 Знати і розуміти системи автоматичного керування об’єктами та процесами галузевого машинобудування, мати навички їх практичного використання
РН4 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні
РН5 Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи
РН6 Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її
РН7 Готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу
РН8 Розуміти відповідні методи та мати навички конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання
РН9 Обирати і застосовувати потрібне обладнання, інструменти та методи
РН10 Розуміти проблеми охорони праці та правові аспекти інженерної діяльності у галузевому машинобудуванні, навички прогнозування соціальних й еколо-гічних наслідків реалізації технічних завдань
РН11 Вільно спілкуватися з інженерним співтовариством усно і письмово державною та іноземною мовам
РН12 Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об’єктів і процесів у галузевому машинобудуванні
РН13 Розуміти структури і служби підприємств галузевого машинобудування
РН14 Розробляти деталі та вузли машин із застосуванням систем автоматизованого проектування
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відсоток професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, які мають відповідні наукові ступені до дисциплін, що викладають, становить 75%. Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 6. Людські ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Використання віртуального навчального середовища НУ «Запорізька політехніка» та авторських розробок професорсько-викладацького складу. Відповідно до «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси) та (Критерій 9. Прозорість та публічність), затвердженого Наказом МОН України від 11.07.2019 р. № 977. Офіційний інформаційний ресурс, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету НУ «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/ Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-nationaluniversity https://zp.edu.ua/kafedra-detaley-mashin-i-pidyomno-transportnih-mehanizmiv
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На підставі договорів про співпрацю між вітчизняними закладами вищої освіти, а також може бути реалізована здобувачем вищої освіти з власної ініціативи, на основі індивідуальних запрошень. Порядок організації програм академічної мобільності регламентується «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка». https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf
Міжнародна кредитна мобільність: У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між НУ «Запорзька політехніка» та університетами партнерами. Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: На загальних умовах з обов’язковим вивченням дисципліни «Українська мова як іноземна». Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Форма атестації Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціа-лізованої задачі або практичної проблеми галузевого машинобуду-вання, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Обсяг кваліфікаційної роботи - до 40 сторінок, що охоплюють осно-вні розділи роботи. Представлення роботи супроводжується крес-леннями (4 аркуші) або до 10 презентаційних слайдів Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена в репозитарії університе-ту. Всі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої в університеті процедури.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціа-лізованої задачі або практичної проблеми галузевого машинобуду-вання, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Обсяг кваліфікаційної роботи - до 40 сторінок, що охоплюють осно-вні розділи роботи. Представлення роботи супроводжується крес-леннями (4 аркуші) або до 10 презентаційних слайдів Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена в репозитарії університе-ту. Всі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої в університеті процедури.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми галузевого машинобудування, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів механічної інженерії. Обсяг кваліфікаційної роботи - до 40 сторінок, що охоплюють основні розділи роботи. Представлення роботи супроводжується кресленнями (4 аркуші) або до 10 презентаційних слайдів Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена в репозитарії університету. Всі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої в університеті процедури.