Перелік компонентів освітньої програми

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма: Електричні машини і апарати
Код компонентаКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)Кількість кредитів ЄКТСФорма підсумкового контролю
Обов'язкові компоненти
ОК 1Вища математика19Екзамен
ОК 2Загальна фізика11Екзамен
ОК 3Іноземна мова6Залік, Екзамен
ОК 4Українська мова за професійним спрямуванням3Екзамен
ОК 5Історія та культура України 6Екзамен
ОК 6Політико-правова система України3Залік
ОК 7Безпека на підприємствах, установах та організаціях 3Диф. залік
ОК 8Теоретичні основи електротехніки12Залік, Екзамен
ОК 9Основи метрології та електричних вимірювань5Екзамен
ОК 10Філософія3Залік
ОК 11Основи електроніки та мікросхемотехніки6Екзамен
ОК 12Електричні машини16Залік, Екзамен, КП
ОК 13Електричні апарати6Екзамен
ОК 14Автоматизований електропривід8Залік, КП
ОК 15Електричні системи та мережі3Залік
ОК 16Основи релейного захисту та автоматики3Залік
ОК 17Техніка високих напруг3Залік
ОК 18Обчислювальна техніка та програмування6Екзамен
ОК 19Основи автоматизованого проєктування електричних пристроїв та електромеханічних систем6Залік, КП
ОК 20Технологія електромашинобудування6Екзамен
ОК 21Інженерне проєктування електричних машин та трансформаторів6Залік, КП
ОК 22Основи електроенергетики3Залік
ОК 23Технологія виробництва силових трансформаторів5Екзамен
ОК 24Електричні станції та підстанції3Залік
ОК 25Фізичне виховання6Залік
ОК 26Монтаж та налагодження електротехнічних пристроїв5Екзамен
ОК 27Виробнича практика4.5Екзамен
ОК 28Переддипломна практика4.5Екзамен
ОК 29Дипломне проектування9Екзамен
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:180
Вибіркові компоненти
60
Загальний обсяг вибіркових компонентів:6025%
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ240