Профіль освітньої програми

Промислова і комунальна теплоенергетика
Спеціальність144 Теплоенергетика
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділЕлектротехнічний факультет
Випускова кафедраКафедра «Електричні машини»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців. Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі знань 13 – Механічна інженерія, 14 – Електрична інженерія, 15 – Автоматизація та приладобудування, 17 – Електроніка та телекомунікації та галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, і не більше 60 кредитів ЄКТС отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями інших галузей.
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHЕA - перший цикл. EQF-LLL - 6 рівень. НРК України – 6 кваліфікаційний рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіКваліфікація - бакалавр з теплоенергетики.
Передумови вступуНаявність середньої освіти, наявність диплома молодшого спеціаліста
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку irinan842@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Надати фундаментальні та прикладні знання та вміння щодо самостійного проектування, експлуатації та технічного обслуговування основних об’єктів теплоенергетики, на основі всебічного аналізу визначати оптимальні параметри теплофізичних пристроїв різної 6 потужності та призначення; проводити інженерні роботи у сфері енергоефективних технологій, що сприятиме зменшенню використання первинних енергоресурсів, підвищенню екологічної безпеки та збільшенню ефективності перетворення теплової енергії.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика Об’єкти вивчення та діяльності – теплоенергетичне обладнання теплових та атомних електростанцій; теплотехнічне обладнання промислових та комунальних підприємств; парові, водогрійні котли; теплові двигуни; тепло- та масообміні апарати; теплонасосні, холодильні установки; теплоносії та робочі тіла; процеси вироблення, перетворення, передавання, розподілу, використання енергії. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Теоретичний зміст предметної області – теоретичні та практичні знання теорії тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, термічної міцності, горіння, перетворення енергії, технічної механіки, комп’ютерних технологій проектування в теплоенергетиці. Методи, методики та технології – одержання, передачі, ефективного та екологічного використання енергії, експлуатації, контролю, моніторингу енергетичного обладнання, методи фізичного та математичного моделювання та обробки даних при експлуатації об’єктів діяльності. Засоби, пристрої, системи – основне і допоміжне устаткування, засоби автоматизування та керування; засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного устатковування виробничих процесів.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Загальна – діяльність з організації та управління теплоенергетичними об’єктами. Спеціальна – діяльність з розроблення та експлуатації енергоефективного обладнання та систем в сферах вироблення, транспортування, перетворення та використання енергії. Ключові слова: теплоенергетика, теплотехнологія, енергоефективність, теплоенергетичні системи та комплекси
Особливості програми: Програму розроблено із врахуванням регіональних особливостей та з метою підготовки фахівців для вирішення регіональних теплоенергетичних проблем. Це, зокрема, розробка енергоефективних, екологічно чистих технологій вироблення, транспортування, перетворення та використання енергії в промисловості та житлово-комунальному секторі
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Професійні назви робіт згідно з чинною редакцією національного класифікатора України (Класифікатор професій ДК 003:2010 зі 7 змінами від березня 2016 року), які може виконувати випускник: 1222.2 – завідувач станції охолодження; 1222.2 – майстер з ремонту устаткування (промисловість); 1222.2 – начальник котельні; 1222.2 – начальник відділу енергонагляду; 1222.2 – начальник енергоінспекції; 2143.2 – інженер служби розподільних мереж; 2145.2 – інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування; 2149.2 – експерт з енергозбереження та енергоефективності; 2149.2 – інженер із впровадження нової техніки та технології; 2149.2 – інженер з розрахунків та режимів; 2149.2 – консультант з енергозбереження та енергоефективності; 3111 – фахівець із нетрадиційних видів енергії; 3113 – енергетик; 3113 – технік-енергетик; 3113 – енергетик дільниці; 3113 – енергетик цеху; 3115 – механік дизельної та холодильної установки; 3115 – теплотехнік; 3115 – технік з експлуатації та ремонту устаткування; 3119 – технік-теплотехнік; 3449 – державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії; 7233 – монтажник устаткування котельних установок; 7233 – монтажник систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації; 7233 – монтажник устаткування холодильних установок; 8161 – машиніст енергоблоку; 8162 – оператор котельні; 8163 – машиніст насосних, компресорних, холодильних установок; Права випускників на працевлаштування не обмежуються
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Використовується студентоцентроване навчання, самонавчання, технологія проблемного та диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, навчання через лабораторну практику, навчальні та виробничі практики. Лекції, практичні заняття, виконання курсових проектів та робіт, дослідницькі лабораторні роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації із викладачами, наукові семінари, демонстраційні класи, елементи дистанційного (он-лайн, електронного) навчання проходження практики на профільних підприємствах та в науководослідних установах, підготовка кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Методи та критерії оцінювання узгоджені з результатами навчання і з видами навчальної діяльності. Методи оцінювання – екзамени, 8 тести, заліки, звіти з лабораторних робіт та звіти про проходження практик, контрольні, курсові проекти, курсові роботи, презентації, поточний контроль, кваліфікаційна бакалаврська робота. Оцінювання ведеться за двома шкалами: за 100-бальна або за двобальною шкалою (зарахонвано, не зараховано) згідно Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» введеного в дію Наказом №507 від 10 грудня 2021 року
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:ІК-1. Здатність розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК7 Здатність працювати в команді
ЗК8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК9 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК10 Здатність спілкуватися іноземною мовою
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні методи, методи природничих та технічних наук і комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в теплоенергетичній галузі
ФК2 Здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння інших інженерних дисциплін для вирішення професійних проблем
ФК3 Здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне обладнання
ФК4 Здатність виявляти, класифікувати і оцінювати ефективність систем і компонентів на основі використання аналітичних методів і методів моделювання в теплоенергетичній галузі
ФК5 Здатність визначати, досліджувати та розв’язувати проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними аспектами і проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі
ФК6 Здатність враховувати знання і розуміння комерційного та 9 економічного контексту при прийнятті рішень в теплоенергетичній галузі
ФК7 Здатність враховувати ширший міждисциплінарний інженерний контекст у професійній діяльності в сфері теплоенергетики
ФК8 Здатність використовувати наукову і технічну літературу та інші джерела інформації у професійній діяльності в теплоенергетичній галузі
ФК9 Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію теплоенергетичного обладнання
ФК10 Здатність дотримуватися професійних і етичних стандартів високого рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі
ФК11 Здатність забезпечувати якість в теплоенергетичній галузі
ФК12 Здатність забезпечувати захист інтелектуальної власності, готувати, оформлювати і виконувати контракти в теплоенергетичній галузі
ФК13 Здатність розробляти і реалізовувати енергозберігаючі заходи при проєктуванні та експлуатації теплоенергетичних систем та комплексів
ФК14 Здатність розробляти конструкції та експлуатаційні режими теплообмінного обладнання; систем паливо та водопідготовки; оцінювати ефективність і загальну економічність використання енергетичних ресурсів та відновлювальних джерел енергії
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Знати і розуміти математику, фізику, хімію на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми
РН2 Знати і розуміти інженерні науки, що лежать в основі спеціальності «Теплоенергетика» відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки у сфері теплоенергетики
РН3 Розуміння міждисциплінарного контексту спеціальності «Теплоенергетика»
РН4 Аналізувати і використовувати сучасні інженерні технології, процеси, системи і обладнання у сфері теплоенергетики
РН5 Обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких досліджень
РН6 Виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання у теплоенергетиці; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень
РН7 Розробляти і проектувати складні вироби в теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що задовольняють встановлені вимоги, які можуть включати обізнаність про технічні й нетехнічні (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) аспекти
РН8 Застосовувати передові досягнення електричної інженерії та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів теплоенергетики
РН9 Вміти знаходити необхідну інформацію в технічній літературі, наукових базах даних та інших джерелах інформації, критично оцінювати і аналізувати її
РН10 Знати і розуміти технічні стандарти і правила техніки безпеки у сфері теплоенергетики
РН11 Мати лабораторні / технічні навички, планувати і 10 виконувати експериментальні дослідження в теплоенергетиці за допомогою сучасних методик і обладнання, оцінювати точність і надійність результатів, робити обґрунтовані висновки
РН12 Розуміти ключові аспекти та концепції теплоенергетики, технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії
РН13 Розуміти основні методики проектування і дослідження в теплоенергетиці, а також їх обмеження
РН14 Мати навички розв’язання складних задач і практичних проблем, що передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення досліджень відповідно до спеціалізації
РН15 Розуміти основні властивості та обмеження застосовуваних матеріалів, обладнання та інструментів, інженерних технологій і процесів
РН16 Розуміти нетехнічні (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) наслідки інженерної практики
РН17 Аргументувати і доносити судження, які відбивають інженерні рішення в сфері теплоенергетики та відповідні соціальні, екологічні та етичні проблеми до фахівців і нефахівців
РН18 Вміти керувати професійною діяльністю, участі у роботі над проектами, відповідальності за прийняття рішень у сфері теплоенергетики
РН19 Вміти розробляти і реалізовувати енергозберігаючі заходи при проєктуванні та експлуатації теплоенергетичних систем та комплексів
РН20 Вміти розробляти конструкції та експлуатаційні режими теплообмінного обладнання; систем паливо та водопідготовки; виконувати оцінку їх енергоефективності та економічності використання енергетичних ресурсів та відновлювальних джерел енергії.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Кількісні та якісні показники рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за освітньою програмою, повністю відповідають вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р., № 365 від 24.03.2021 р.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р., № 365 від 24.03.2021 р. Використання обладнання для проведення лекцій у форматі презентацій, мережевих технологій, зокрема на платформі дистанційного навчання Moodle.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р., № 365 від 24.03.2021 р. Користування Науково-технічною бібліотекою НУ «Запорізька політехніка».
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можливість укладення угод про академічну мобільність, про подвійне дипломування тощо.
Міжнародна кредитна мобільність: Можливе укладення угод про міжнародну академічну мобільність, про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе, після вивчення курсу української мови
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти:  Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи або атестаційного екзамену
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми теплоенергетики, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів електричної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, фальсифікації та фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті закладу вищого навчального закладу або його підрозділу, або у депозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.
Форми атестації здобувачів вищої освіти:  Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи або атестаційного екзамену
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми теплоенергетики, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів електричної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, фальсифікації та фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті закладу вищого навчального закладу або його підрозділу, або у депозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.