Профіль освітньої програми

Інженерія та програмування в радіоелектроніці
Спеціальність172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Радіотехніка та телекомунікації»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом бакалавра, одиничний, – на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС; – на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») зараховується не більше ніж 60 кредитів ЄТКС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)
Кваліфікаційний рівень / цикл6 рівень, згідно Національної рамки кваліфікацій та Європейської рамки кваліфікацій
Обмеження щодо форм навчанняденна та заочна
Кваліфікація в дипломіБакалавр з телекомунікацій та радіотехніки Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр Спеціальність – 172 «Телекомунікації та радіотехніка» Освітня програма – «Інженерія та програмування в радіоелектроніці»
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційних рівня «молодший спеціаліст» або ступеня «молодший бакалавр»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку chornobm@zntu.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування програмно-орієнтованих технологій телекомунікацій і радіоелектроніки, що сприяють соціальній стійкості та мобільності випускника на ринку праці.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення: сукупність технологій, програмно-апаратних радіоелектронних засобів, способів і методів обробки сигналів, включно з програмною реалізацією алгоритмів обробки та візуалізації, зберігання та обміну інформацією на відстані та з застосуванням електромагнітних коливань і хвиль, зокрема, в радіолокації, радіонавігації, бездротових телекомунікаціях для контролю і програмного керування машинами, механізмами та технологічними процесами в електронному, медичному обладнанні, вимірювальних пристроях та системах. Теоретичний зміст включає: – теорію, моделі та принципи функціонування радіоелектронних систем різного призначення; – сучасне програмно-апаратне забезпечення радіо-електронних систем та методи його розробки; – принципи, методи та засоби вимірювання та забезпечення заданих експлуатаційних характеристик і властивостей радіоелектронних систем, у тому числі за рахунок вбудованого програмного забезпечення; – нормативно-правову базу України та вимоги міжна-родних стандартів у сфері радіоінженерії, інженерії електронних пристроїв та засобів телекомунікації. Методи, методики, підходи та технології: методи розробки та програмування радіоелектронних пристроїв, методики забезпечення якості їх роботи, інформаційно-комунікаційні та інші технології. Інструменти та обладнання: – електронні системи, програмні засоби та середовища розробки, забезпечення, моніторингу та контролю процесів у радіоелектронних пристроях; – сучасне програмно-апаратне забезпечення технологій телекомунікацій та радіотехніки.
Орієнтація освітньої програми: Освітня програма орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності.
Основний фокус освітньої програми: Програма спрямована на оволодіння основами фундаментальних та практичних знань в області телекомунікацій та радіотехніки. Ключові слова: електроніка, телекомунікації, радіотехніка.
Особливості програми: Програма забезпечує формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування технологій телекомунікацій та радіотехніки, що базуються на поєднанні апаратних та програмно-оріентованих підходів, для сприяння соціальній стійкості та мобільності випускника на ринку праці, здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі телекомунікацій та радіотехніки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010 рекомендовано відповідно до кваліфікації: 3114 – Технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій
Подальше навчання: Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти та системи освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Освітньою програмою передбачено використання інноваційних підходів (студентоцентрованого, індивідуалізованого, кооперативного, проблемного тощо), технологій (структурно-логічних, інтеграційних, інформаційно-комп’ютерних, діалогово-комунікаційних тощо) і методів навчання (пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, евристичного, проблемного викладання тощо). Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання на основі підручників та конспектів, підготовки курсових робіт та проектів.
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), вербальною («зараховано», «не зараховано») системами. Види контролю: поточний, рубіжний, тематичний, підсумковий, самоконтроль. Форми контролю: письмові екзамени, диференційні заліки, тестові завдання, графічні роботи, перегляди, захист курсових робіт та проектів, звітів з практик, захист кваліфікаційного проекту (роботи).
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі телекомунікацій та радіотехніки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК3 Здатність планувати та управляти часом
ЗК4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК6 Здатність працювати в команді
ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК8 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК9 Навички здійснення безпечної діяльності
ЗК10 Прагнення до збереження навколишнього середовища
ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ПК1 Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства
ПК2 Здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки
ПК3 Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації
ПК4 Здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм
ПК5 Здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.) для вирішення професійних завдань
ПК6 Здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікацій-них мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах
ПК7 Готовність до контролю дотримання та забезпечення екологічної безпеки
ПК8 Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів
ПК9 Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів
ПК10 Здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки
ПК11 Здатність складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-технічного обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а також за програмами випробувань
ПК12 Здатність проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж
ПК13 Здатність організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем
ПК14 Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки
ПК15 Здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування
ПК16 Здатність програмувати на системному рівні для забезпечення показників і характеристик радіоелектронних вузлів та блоків у складі радіотехнічних систем, таких як системи радіолокації, радіонавігації, бездротових телекомунікацій та радіозв’язку
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Вміти аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні спеціалізованих задач та практичних проблем телекомунікацій та радіотехніки, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов
РН2 Вміти застосовувати результати особистого пошуку та аналізу інформації для розв’язання якісних і кількісних задач подібного характеру в інформаційно-комунікаційних мережах, телекомунікаційних і радіотехнічних системах
РН3 Вміти визначати та застосовувати у професійній діяльності методики випробувань інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних документів
РН4 Вміти пояснювати результати, отримані в результаті проведення вимірювань, в термінах їх значущості та пов’язувати їх з відповідною теорією
РН5 Мати навички оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних
РН6 Вміти адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем
РН7 Вміти грамотно застосовувати термінологію галузі телекомунікацій та радіотехніки
РН8 Описувати принципи та процедури, що використовуються в телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних мережах та радіотехніці
РН9 Аналізувати та виконувати оцінку ефективності методів проектування інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем
РН10 Спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та однією з поширених європейських мов (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською)
РН11 Застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з іншими людьми та залучення їх до командної роботи
РН12 Толерантно сприймати та застосовувати етичні норми поведінки відносно інших людей
РН13 Вміти застосовувати фундаментальні та прикладні науки для аналізу та розробки процесів, що відбуваються в телекомунікаційних та радіотехнічних системах
РН14 Застосування розуміння основних властивостей компонентної бази для забезпечення якості та надійності функціонування телекомунікаційних, радіотехнічних систем і пристроїв
РН15 Застосування розуміння засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності
РН16 Застосування розуміння основ метрології та стандартизації у галузі телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності
РН17 Розуміння та дотримання вітчизняних і міжнародних нормативних документів з питань розроблення, впровадження та технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем
РН18 Знаходити, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, необхідну для розв’язання професійних завдань, включаючи відтворення інформації через електронний пошук
РН19 Здійснювати стандартні випробування інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних документів
РН20 Пояснювати принципи побудови та функціонування апаратно-програмних комплексів систем керування та технічного обслуговування для розробки, аналізу і експлуатації інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем
РН21 Забезпечувати надійну та якісну роботу інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем
РН22 Контролювати технічний стан інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних і радіотехнічних систем у процесі їх технічної експлуатації з метою виявлення погіршення якості функціонування чи відмов, та його систематична фіксація шляхом документування. РН-А Брати участь у створенні прикладного та вбудованого програмного забезпечення для елементів (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних та електронних систем, систем телевізійного та радіомовлення. РН-Б Проводити розрахунки елементів радіоелектронних пристроїв та телекомунікаційних засобів, згідно технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням сучасних програмних засобів автоматизації проектування та розробки, в т. ч. створених самостійно
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Викладачі, які забезпечують підготовку бакалаврів за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» мають необхідну кваліфікацію та (або) науковий ступінь чи вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю, систематично займаються науковою та навчально-методичною діяльністю, регулярно проходять стажування, їх базова освіта відповідає профілю дисциплін, які вони викладають в НУ «Запорізька політехніка».
Матеріально-технічне забезпечення: Лекційні, аудиторні приміщення, спеціалізовані лабораторії (враховуючи лабораторії на філії кафедри на території НВК «Іскра»), основне та мультимедійне обладнання яких відповідають вимогам навчального процесу. Для проведення інформаційного пошуку та обробки результатів досліджень обладнано спеціалізовані комп’ютерні класи кафедри та університету, де наявне спеціалізоване програмне забезпечення та необмежений відкритий доступ до мережі Інтернет. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точки доступу.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, програми і бази для проходження практик, підручники, словники, навчальні посібники, довідкова література, фахові періодичні видання тощо. Офіційний веб-сайт http://www.zp.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на освітньому порталі http://www.zp.edu.ua/kafedra-radiotehniki-ta-telekomunikaciy . Всі ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» доступні через веб-сайт університету http://zp.edu.ua/naukova-biblioteka .
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та провідними технічними університетами України.
Міжнародна кредитна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах з додатковою мовною підготовкою.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Форми атестації здобувачів вищої освіти Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційного проекту (роботи).
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги до кваліфікаційного проекту (роботи) Кваліфікаційний проект (робота) має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в галузі телекомунікацій та радіотехніки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. У кваліфікаційному проекті (роботі) не може бути академічного плагіату та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти, його структурного підрозділу або у репозитарії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційного проекту (роботи).
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційний проект (робота) має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в галузі телекомунікацій та радіотехніки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. У кваліфікаційному проекті (роботі) не може бути академічного плагіату та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти, його структурного підрозділу або у репозитарії закладу вищої освіти.