Профіль освітньої програми

Туризмознавство
Спеціальність242 Туризм
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет міжнародного туризму та економіки
Випускова кафедраКафедра «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Одиничний. На базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. На основі ступеня «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки «фаховий молодший бакалавр», молодшого бакалавра («молодший спеціаліст»). Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в порядку, визначеному законодавством
Кваліфікаційний рівень / циклза Національною рамкою кваліфікацій України – 6 рівень; за Qualifications Framework for the European Higher Education Area (QF-EHEA) – Bachelor’s degree (First cycle); за European Qualifications Framework (EQF-LLL) – Level 6
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіБакалавр з туризму Ступінь вищої освіти – Бакалавр Спеціальність – 242 Туризм Освітня програма – Туризмознавство
Передумови вступуПередумови На освітню програму для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які: - здобули повну середню освіту; - здобули такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти; - здобувають такий самий ступінь (рівень) вищої освіти за спеціальністю не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план; - здобули ступінь «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» - для вступу на навчання за скороченим терміном. Умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку 0994300103@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма розроблена у відповідності до місії та стратегії Національного університету «Запорізька політехніка» та має на меті підготовку висококваліфікованих бакалаврів з туризму, які володіють загальними і фаховими компетентностями та здатні розв’язувати комплексні складні професійні задачі і вирішувати практичні проблеми у сфері рекреації й туризму, які характеризуються багаторівневістю, мінливістю та невизначеністю умов післявоєнного відновлення й подальшого сталого розвитку регіональної індустрії туризму на засадах ефективної співпраці з органами публічної влади та іншими стейкхолдерами.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт: - туризм як суспільний феномен, складна соціоеколого-економічна система, яка охоплює географічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і явища, пов’язані з комфортним та безпечним подорожуванням; - туризм як сфера професійної діяльності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності з організації комплексного туристичного обслуговування в індустрії туризму. Ціль навчання: формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму. Теоретичний зміст предметної області. Поняття: туризм, турист, сфера туризму, рекреаційно-туристичні ресурси, об’єкти та атракції туризму, форми та види туризму; туристичний продукт, екскурсія, туристична дестинація, туристична діяльність, туристичний сервіс, індустрія туризму, туристична інфраструктура, ринок туристичних послуг, суб’єкти туристичного бізнесу; концепції: 1) гуманістична, патріотично-виховна, національної ідентичності; 2) глобалізації та глокалізації туризму; 3) геоторіальності туризму, геопросторової організації туристичного процесу; 4) сталого туризму задля розвитку; 5) інформаційнотехнологічна; 6) холістичного маркетингу, 7) сервісна; 8) соціально відповідального бізнесу; принципи, які визначають закономірності підготовки фахівців: комптентністно-орієнтований, студентоцентричний, науковості, систематичності і 6 послідовності навчання, практико-орієнтований, міждисциплінарний. Предметна область містить знання з географії та історії туризму, туристичного краєзнавства і країнознавства, рекреалогії, організації туризму та екскурсійної діяльності, організації готельної та ресторанної справи, транспортного обслуговування, інформаційних систем і технологій в туризмі, економіки туризму, туроперейтингу, менеджменту та маркетингу туризму, правового регулювання та безпеки туристичної діяльності. Методи, методики та технології: загально- та спеціальнонаукові методи: географічні, економічні, соціологічні, психологічні, інформаційні, методи туристичного обслуговування (технологічно-виробничі, інтерактивні, сервісні). Інструменти та обладнання: технічне обладнання та оснащення для обробки інформації, дотримання безпеки в туризмі та туристичної діяльності суб’єктів туристичного ринку, спеціалізовані прикладні ліцензовані програми, карти, атласи, спортивне спорядження.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна. Програма розвиває перспективи практичного опанування навичок туристичної діяльності, містить орієнтири сучасного розвитку сфери туризму, рекреації. Практична підготовка на підприємствах, які здійснюють туристичну діяльність в Україні і за кордоном. Виконується в активному дослідницькому середовищі. Залучення до навчального процесу відомих фахівців-практиків. Окремі модулі програми можуть викладатися англійською мовою.
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в сфері туризмознавства. Формування здатності здобувача до сервісно-технологічної, організаційно-управлінської, науково-дослідної діяльності на туристичних підприємствах. Зміст програми побудовано із урахуванням сучасного досвіду організації міжнародного туристичного бізнесу, глобальних систем управління туристичними й рекреаційними комплексами, пріоритетів розвитку національного ринку туризму в України, регіональної специфіки та туристичної інфраструктури, інноваційних та інформаційних технологій у сфері обслуговування, що забезпечує набуття навичок і компетентностей у підприємницькому туристичному середовищі.
Особливості програми: Залучення до навчального процесу відомих фахівців-практиків. Практична підготовка на підприємствах, що здійснюють діяльність в туристичній сфері в Україні та за кордоном. Доступ до матеріалів і визнання сертифікатів навчальних онлайн-платформ (Coursera, Prometheus, ВУМ-онлайн тощо) за релевантними курсами і темами. Виконання кваліфікаційної роботи (дипломування) за актуальною та сучасною тематикою, яка пропонується регіональними органами публічної влади, провідними підприємствами, стейкхолдерами, які мають досвід в туристичному бізнесі. Проходження практики на підприємствах, що здійснюють діяльність в готельній, ресторанній, рекреаційній, курортній, туристичній сфері в Україні і за кордоном. Залучення до освітнього процесу експертів галузі, професіоналів-практиків, представників органів публічної влади, роботодавців.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування:  Фахівець має кваліфікацію, яка дозволяє виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класифікатора професій ДК 003:2010 (додаток Б), а саме: 3414 Організатор подорожей (екскурсій); 3414 Екскурсовод; 3414 Фахівець із туристичного обслуговування; 3414 Організатор туристичної та готельної діяльності; 3414 Фахівець із розвитку сільського туризму;
Подальше навчання: Академічна мобільність (програмами академічної мобільності, мовне стажування). Освіта дорослих (освіта впродовж життя) для реалізації права повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку і потреб економіки: післядипломна освіта; професійне навчання працівників; курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; безперервний професійний розвиток; будь-які інші складники, що передбачені законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою. Можливість продовжити навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: - студентоцентрований підхід у навчанні, самонавчання, навчання на основі практики передбачених ОП; - інтенсивний характер навчання (всі заняття базуються на активному залученні здобувачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, робота в міні-групах, обмін досвідом, інтерактивні методи, аналіз «кейсів»); - практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики туристичних та готельно-ресторанних підприємств, компаній та установ, які функціонують в Україні, а також в digital-просторі); - модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість набуття базових компетентностей та отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); - використання інноваційних методів та digital-технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників, посібників, методичних вказівок й інших матеріалів, використання мультимедійних технологій, робота в дистанційному форматі з використанням платформ та ресурсів moodle.zp.ua, zoom, Google Classroom тощо).
Оцінювання: Освітня програма має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання) і сумативне (заліки, письмові іспити з навчальних дисциплін) оцінювання. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають в себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захистів звітів лабораторних та практичних робіт), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів практики, захист курсових робіт, прилюдний захист кваліфікаційної роботи, а також комплексні та ректорські контрольні роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною дисципліною розроблено у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» затвердженого наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507 (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf) і відображені в силабусах та робочих програмах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання і практичні проблеми у галузі туризму та рекреації як у процесі навчання, так і під час роботи, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК): ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, підтримувати загальний рівень фізичної активності й здоров’я для ведення активної соціальної та професійної діяльності
ЗК3 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо до сприйняття культури та звичаїв інших країн і народів, толерантного ставлення до національних, расових, конфесійних відмінностей, здібність до міжкультурних комунікацій у туристичній сфері
ЗК4 Здатність до абстрактного, критичного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами.
ЗК5 Прагнення до збереження навколишнього середовища
ЗК6 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел із використанням новітніх інформаційних технологій
ЗК7 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК8 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій ЗК 9 Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми
ЗК9 Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми
ЗК10 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК11 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК12 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК13 Здатність планувати та управляти часом
ЗК14 Здатність працювати в команді та автономно
ЗК15 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗК16 Здатність до організації підприємницької діяльності
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності
ФК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ФК3 Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій
ФК4 Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління
ФК5 Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів
ФК6 Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного)
ФК7 Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту
ФК8 Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем
ФК9 Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах
ФК10 Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал
ФК11 Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку
ФК12 Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу
ФК13 Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації
ФК14 Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці
ФК15 15 Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства
ФК16 Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК17 Здатність трансформувати провідний міжнародний туристичний досвід в розвиток підприємницьких структур сфери туризму
ФК18 Здатність приймати ефективні рішення щодо розв’язання новітніх проблем у сфері туризму з урахуванням регіональної специфіки

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу
ПРН2 Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук
ПРН3 Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ
ПРН4 Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору
ПРН5 Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території
ПРН6 Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслуговування туристів
ПРН7 Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт
ПРН8 Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися
ПРН9 Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.
ПРН10 Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна)
ПРН11 Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності
ПРН12 Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг
ПРН13 Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей
ПРН14 Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття
ПРН15 Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання професійних завдань
ПРН16 Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості
ПРН17 Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері
ПРН18 Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях
ПРН19 Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань
ПРН20 Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання
ПРН21 Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності
ПРН22 Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПРН23 Сприяти становленню та розвитку інфраструктури внутрішнього ринку на засадах світових стандартів якості обслуговування
ПРН24 Презентувати унікальність та специфічні риси певного регіону для вітчизняних та іноземних туристів на високому професійному рівні
ПРН 25 Виокремлювати закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розуміти тренди розвитку європейських культурних цінностей і вміти проводити історико-культурний їх аналіз для визначення перспектив інтеграції національного та європейського туризму.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації освітньої програми забезпечується науково-педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 85% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені, вчені звання та фахову освіту за спеціальністю «Туризм». Для проведення проблемних занять запрошуються фахівці з професійного середовища сфери туризму, а також з регіональних органів публічної влади. Всі науково-педагогічні працівники, що залучені до викладання освітніх компонент, щонайменше один раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації (стажування) на провідних вітчизняних (Запорізької області, зокрема) та закордонних туристичних підприємствах та у закладах вищої освіти України, Європейських країн. Крім того, постійно беруть участь у професійних тренінгах, семінарах, вебінарах та інших заходах.
Матеріально-технічне забезпечення: Навчальні, побутові, спортивні приміщення, де проходять заняття відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України. У наявності: навчальні приміщення, комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії, бібліотека, читальні зали, точки бездротового доступу до мережі Інтернет, спортивний комплекс, гуртожитки, їдальні, санаторій-профілакторій, бази відпочинку та ін. Зокрема, комп’ютерний клас кафедри «Туристичного, готельного та ресторанного бізнесу»; навчальна лабораторія «Готельно-ресторанний бізнес», навчальна лабораторія «Туристична фірма».
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:  Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом через Internet-представництво Національного університету «Запорізька політехніка»: - офіційний сайт (https://zp.edu.ua/), - системи дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу (https://moodle.zp.edu.ua/), - оприлюднення на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» розкладу занять (https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-3), - бібліотеку наукових праць (https://library.zp.edu.ua), - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій в туризмі (http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/397); - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблене навчально-методичне забезпечення: навчальні плани, затверджені в установленому порядку, робочі програми з навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми, рекомендацій стейкхолдерів та сучасних тенденцій розвитку галузі обслуговування, зокрема в туристичній сфері. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, функціонування електронних бібліотек, реалізації дистанційних методів моніторингу, ін. Забезпечення ефективної системи запобігання і виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників НУ «Запорізька політехніка» і здобувачів вищої освіти, дотримання норм Етичного кодексу вченого України й інших процедур і заходів, що забезпечують виконання чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ No 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf). Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Кожен здобувач вищої освіти має можливість проходити навчання у ЗВО-партнерах (окремі курси, навчання протягом семестру) з подальшим визнанням отриманих результатів та кредитів навчання. Національна академічна мобільність здійснюється на підставі укладених договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти України. Можливість навчання за кількома спеціальностями або в кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України. Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників у вітчизняних ЗВО-партнерах. На основі двосторонніх договорів між Класичним приватним університетом від 01.09.2021р. (м. Запоріжжя); Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка (ТИПУ ім. В. Гнатюка) від 01.09.2021р; Університетом імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) від 17.02.2021 р.
Міжнародна кредитна мобільність:  Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти країн партнерів
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти:  Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного екзамену і публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестаційний екзамен має передбачати перевірку досягнення результатів навчання визначених Стандартом та освітньою програмою.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота повинна передбачати теоретичні та аналітичні узагальнення або розв’язання практичної задачі у сфері туризму і рекреації із застосуванням теорій та методів туризмознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Перевірка на плагіат та оприлюднення на офіційному сайті відповідного підрозділу закладу вищої освіти. Незалежне експертне оцінювання (рецензування) науковцями і фахівцями сфери туризму
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного екзамену і публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестаційний екзамен має передбачати перевірку досягнення результатів навчання визначених Стандартом та освітньою програмою.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота повинна передбачати теоретичні та аналітичні узагальнення або розв’язання практичної задачі у сфері туризму і рекреації із застосуванням теорій та методів туризмознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Перевірка на плагіат та оприлюднення на офіційному сайті відповідного підрозділу закладу вищої освіти. Незалежне експертне оцінювання (рецензування) науковцями і фахівцями сфери туризму