Профіль освітньої програми

Будівництво та цивільна інженерія
Спеціальність192 Будівництво та цивільна інженерія
Освітній ступіньДоктор філософії
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Будівельне виробництво та управління проектами»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиТип диплому - одиничний Обсяг 40 кредитів
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України - 8 рівень; FQ-EHEA - третій цикл: EQF-LLL - 8 рівень.
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіДоктор філософії з будівництва та цивільної інженерії
Передумови вступуНаявність освітнього ступеня магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальністю. Умови вступу визначаються «Правилами прийому до аспірантури і докторантури Національного університету «Запорізька політехніка», які затверджені Вченою Радою і є актуальними на рік вступу на навчання.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку bud.zntu@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку докторів філософії за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія шляхом формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язування складних інженерно-технічних та/або науково-дослідних задач і проблем у сфері будівництва та цивільної інженерії, для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий та вітчизняний науково-освітні простори фахівців.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми:  Об’єкти вивчення та діяльності: наукові основи, технології, об’єкти та споруди, процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів та інженерних систем. Мета навчання: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язання складних спеціалізованих задач та вирішення практичних питань у сфері будівництва та цивільної інженерії та здійснення науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічної та практичної діяльності в професійній та дослідницькій діяльності. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи, способи та методи створення та утримання будівельних об’єктів та інженерних систем. Методи, методики та технології: експериментальні методи досліджень матеріалів і процесів, методи фізичного та математичного моделювання, методики проектування, технології зведення будівельних об’єктів та інженерних систем. Інструменти та обладнання: експериментально-вимірювальне обладнання, устаткування та програмне забезпечення, необхідне для натурних, лабораторних та дистанційних досліджень у будівництві та цивільній інженерії.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-наукова програма, спрямована на академічну підготовку наукових та науково-педагогічних фахівців. Освітньо-наукова програма враховує сучасні тенденції розвитку будівельної галузі, спрямована на вивчення та дослідження актуальних аспектів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», охоплює дисципліни, які передбачають поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками.
Основний фокус освітньої програми: Освітньо-наукова програма спрямована на формування професійних компетентностей, необхідних для інноваційної, науково-дослідної та виробничої діяльності з розробки та впровадження сучасних технологій, поглиблення фахового наукового світогляду, забезпечення підґрунтя для проведення наукових досліджень, а також створення умов для розвитку подальшої наукової та викладацької кар’єри у будівництві та цивільній інженерії.
Особливості програми: Програма враховує сучасні тенденції розвитку будівельної галузі та охоплює дисципліни, які передбачають поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками майбутньої професійної діяльності. Передбачена можливість вільного вибору дисциплін із загально університетського та кафедральних каталогів. За погодженням із науковим керівником аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження. Завдяки вибірковій складовій, передбачається формування індивідуальної траєкторії з орієнтацією на розвиток різних напрямків у будівельному виробництві та розв’язання наукових та прикладних задач будівництва та цивільної інженерії.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Випускники аспірантури мають перспективи працевлаштування у ЗВО та наукових установах України і Європи (молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, викладач вищого навчального закладу), в органах державної влади та органах місцевого самоврядування та в організаціях і підприємствах будівельної галузі України, згідно Національного класифікатора України (Класифікатор професій №64 (ДК 003:2010), зокрема, наукова та викладацька діяльність у сфері будівництва та архітектури. 2142 Професіонали в галузі цивільного будівництва 2142.1 Наукові співробітники (цивільне будівництво) 2142.2 Інженери в галузі цивільного будівництва 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів Виробнича діяльність у сфері будівництва та архітектури. 1223.1 Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві 1223.2 Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві 1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання 144 Менеджери (управителі) у будівництві 1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю
Подальше навчання: Особа, яка закінчила навчання за освітньо-науковою програмою та здобула освітній ступень доктора філософії, може продовжувати освіту на четвертому (доктора наук) рівні вищої освіти, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту, брати участь в освітніх програмах та дослідницьких грантах і стипендіях.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: В ОНП навчання і викладання передбачено: формування гнучких індивідуальних навчальних траєкторій; широке використання різноманітних педагогічних методів; забезпечення відповідного супроводу та підтримка з боку наукового керівника (викладача) та адміністрації. Лекційні та практичні заняття, консультації, робота з науковою літературою, педагогічна практика, виступи на конференціях, написання наукових праць та оформлення дисертації.
Оцінювання: Результати навчання здобувача оцінюються за допомогою контрольних заходів, передбачених освітньою програмою та програмами освітніх компонентів за 100-бальною шкалою або за двобальною шкалою (зараховано - не зараховано). Оцінка підсумкового контролю визначається за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) або за двобальною шкалою «зараховано - не зараховано» (для заліків). Оцінка підсумкового контролю може враховувати результати поточного та проміжного (рубіжного) контролю у порядку, визначеному програмою освітнього компонента. Позитивними оцінками для всіх форм контролю є оцінки від 60 до 100 балів за 100-бальною шкалою та оцінка «зараховано» за двобальною шкалою. Межею незадовільного навчання за результатами підсумкового контролю є оцінка нижче 60 балів за 100-бальною шкалою або оцінка «не зараховано» за двобальною шкалою. Отримання оцінки 60 балів та вище або оцінки «зараховано» передбачає отримання позитивних оцінок за всіма визначеними програмою освітнього компонента обов’язковими видами контролю. Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі будівництва та цивільної інженерії та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК01 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК02 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
ЗК03 Здатність працювати автономно.
ЗК04 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК05 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК06 Формування системного наукового/мистецького світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК01 Концептуальні та методологічні знання в галузі будівництва та цивільної інженерії.
СК02 Здатність демонструвати спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері архітектури та будівництва, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики.
СК03 Здатність до започаткування, планування, реалізації та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності.
СК04 Здатність до критичного аналізу, оцінка і синтез нових та комплексних ідей.
СК05 Здатність до вільного спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань у сфері архітектури та будівництва, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому.
СК06 Здатність використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній діяльності та дослідженнях.
СК07 Здатність демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності.
СК08 Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН01 Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень) і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані.
РН02 Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів, систем, об’єктів та явищ, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у будівельній інженерії та дотичних міждисциплінарних напрямах.
РН03 Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з будівельної інженерії та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
РН04 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
РН05 Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми будівельної інженерії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.
РН06 Досліджувати, розробляти, застосовувати, вдосконалювати та впроваджувати рішення, засоби та методи інженерних і точних наук, а також методи та технології будівельної інженерії для вирішення проблем, пов’язаних зі стаціонарною роботою будівельних споруд.
РН07 Вирішувати завдання і проблеми будівельної інженерії для штучного створення або заміни будівельних матеріалів для штучного вдосконалення і корекції їх функцій.
РН08 Читати та розуміти наукові англомовні тексти, спілкуватися англійською мовою на спеціалізовані теми, володіти навичками академічного письма.
РН09 Демонструвати системний науковий світогляд та філософсько-культурний кругозір, який включає розвине не критичне мислення, професійну етику, академічну доброчесність, повагу до різноманітності та мультикультурності в поєднанні з володінням передовими методиками викладання у вищій школі.
РН10 Досліджувати, розробляти, застосовувати та вдосконалювати фундаментальні методи і прикладні інструменти для архітектурних та будівельних задач.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Кадрове забезпечення освітньо-наукової програми «Будівництво та цивільна інженерія» складається з науково- педагогічних працівників, які відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладами освіти: науково-педагогічні працівники, задіяні до викладання циклу дисциплін, що забезпечують спеціальні (фахові) компетентності аспіранта, мають наукові ступені та вчені звання. Викладачі та фахівці з відповідних галузей науки, що мають відповідні вчені звання та наукові ступені, мають досвід використання сучасних інформаційних ресурсів у науково-педагогічній діяльності. Залучення викладачів, які володіють іноземною (англійською) мовою на рівні В2 та вище (підтверджено відповідними сертифікатами та дипломами про освіту).
Матеріально-технічне забезпечення: Приміщення кафедри будівельного виробництва та управління проектами розташовані у 7 навчальних, лабораторних та допоміжних аудиторіях загальною площею 302,5 кв.м., які розташовані в п’ятому навчальному корпусі університету. Площа, яка відведена, під навчальні аудиторії, лабораторії та комп’ютерний клас складає 243,7 кв.м. Кімнати професорського і викладацького складу займають площу в 58,8 кв.м. Кафедра має достатню матеріально-технічну базу, що забезпечує проведення всіх видів теоретичної і практичної підготовки, передбачених навчальним планом здобувача освіти, а також оснащені науковим обладнанням. Частина занять проводяться в комп’ютерному класі НУ «Запорізька політехніка», оснащених ліцензійними операційними системами та прикладним програмним забезпеченням, наприклад: MS Office, AutoCAD, Revit, Archi CAD, Robot Structural Analysis. Здобувачі освіти забезпечені гуртожитком. Наявна соціально-побутова та спортивна інфраструктура.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Обсяг, склад та якість інформаційного та навчально- методичного забезпечення повністю відповідають Ліцензійним умовам впровадження освітньої діяльності закладів освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загально-університетську платформу moodle.zp.edu.ua. Бібліотека поєднує традиційні бібліотечні фонди, фонд електронних документів, технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів, зокрема до ресурсів Elsevier (SCOPUS), Web of Science. http://www.zntu.eduua/naukova-biblioteka). Нa офіційному веб-сайті НУ «Запорізька політехніка» розміщена основна інформація про її діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, правила прийому, контактна інформація).
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права ira академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також договорами про міжнародну кредитну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка»
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" проводиться у формі захисту дисертаційної роботи доктора філософії та завершується видачею документу який засвідчує присудження ступеня доктора філософії. Диплом доктора філософії видається після затвердження атестаційною колегією МОН України рішення ради. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту визначаються КМУ.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" проводиться у формі захисту дисертаційної роботи доктора філософії та завершується видачею документу який засвідчує присудження ступеня доктора філософії. Диплом доктора філософії видається після затвердження атестаційною колегією МОН України рішення ради. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях. Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту визначаються КМУ.