Профіль освітньої програми

Дизайн
Спеціальність022 Дизайн
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Дизайн»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС.
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень. Національна рамка кваліфікації – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр дизайну
Передумови вступуНаявність НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, FQLLL – 6 рівень До освоєння освітньо-професійної програми «Дизайн» зі спеціальності 022 «Дизайн» допускаються особи, які мають ступінь вищої освіти бакалавра та/або магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) здобутого за іншими спеціальностями. Конкурсний відбір проводиться на основі результатів творчого конкурсу та іспиту з іноземної мови. Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на здобуття ОР магістр.
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечення підготовки висококваліфікованих магістрів у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн» шляхом здобуття ними загальних і фахових компетентностей, достатніх для розв‘язання комплексних завдань у галузі дизайну, вирішення складних проблем проєктування об’єктів графічного дизайну, промислового та дизайну середовища із застосуванням набутих теоретичних та практичних знань. Сформувати програмні результати навчання, що допоможуть у подальшому працевлаштуванні та професійному зростанні.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 02 Культура і мистецтво 022 «Дизайн» ОПП «Дизайн» Об’єкти вивчення: об’єкти графічного дизайну (дизайн візуальних комунікацій, дизайн реклами, дизайн пакування, дизайн книги, Веб-дизайн, продуктовий дизайн тощо), об’єкти промислового дизайну (екодизайн, нові технології у макетуванні, предметне оточення: світильники, меблі, транспорт, малі архітектурні форми тощо), об’єкти дизайну середовища (дизайн архітектурного середовища: дизайн інтер’єру, дизайн екстер’єру, дизайн міського садово-паркового середовища) в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних до ефективного та успішного виконання наукової, педагогічної, виробничої діяльності, розв’язання складних задач та проблем у сфері графічного дизайну, дизайну промислових виробів та об’єктів, дизайну середовища, що характеризуються комплексністю та здобуття ними загальних і фахових компетентностей, достатніх для розв’язання складних завдань і проблем у певній галузі професійної діяльності, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну. Теоретичний зміст предметної області: поглиблені знання з графічного дизайну, дизайну промислових виробів та об’єктів, дизайну середовища, поняття, концепції, принципи та методи дослідження, розроблення нових проєктів та проєктів модернізації дизайну та їх застосування у проєктуванні. Методи, методики та технології: Методи аналізу та синтезу, теоретичні та експериментальні методи та методики дослідження задач предметної області, зокрема моделювання та прогнозування експлуатаційної, функціональної, естетичної якості проєктованих об’єктів у міському середовищі, застосування інноваційних технологій. Сучасні методи та технології організаційного, інформаційного, правового забезпечення наукових досліджень, освіти, виробництва. Виконання науково-дослідної роботи. Інструменти та обладнання: Засоби інформаційно-комунікаційних технологій та глобальних інформаційних ресурсів у виробничій, дослідницькій та педагогічній діяльності у спеціальному контексті.
Орієнтація освітньої програми: Дослідницька і прикладна. Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні прикладні наукові дослідження в галузі дизайну, які допомагають сформувати фахові компетентності для проєктування на концептуальному рівні, вирішення складних проблем проєктування об’єктів графічного дизайну, дизайну середовища, дизайну промислових виробів та об’єктів з високими споживчими властивостями, забезпечуючи естетичні характеристики цілісного продукту через організацію і гармонійне поєднання його елементів, відповідно до його призначення/функцій, а також здійснювати викладацьку діяльність на належному науково-методичному рівні, враховуючи специфіку роботи організацій, установ та підприємств у вказаній галузі.
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі дизайну. Основний фокус спрямовано на дослідження закономірностей щодо загального: - вивчення напрямів розвитку національного дизайну та визначення принципів, що забезпечують трансформацію цього процесу; - вивчення загальнокультурних тенденцій та закономірностей розвитку дизайну; - системи методів та важелів провадження дизайн-проектування та оцінки їх ефективності на мікро-, мезо- та макрорівнях; - розробки критеріїв ефективності дизайну та його складових на засадах сталого розвитку; - теоретичних та методологічних основ, методів та засобів підвищення ефективності механізмів управління дизайн-проектуванням на національному, галузевому, міжгалузевому та виробничому рівнях; - розроблення принципів національного дизайну, шляхів та засобів його реалізації в умовах поглиблення інтеграційних процесів та глобалізації; - дослідження теоретичних та прикладних проблем підвищення конкурентоспроможності національної дизайн-продукції на мікро- та макро рівнях; Основний фокус спрямовано на дослідження закономірностей щодо професійного: - удосконалення методів дизайн-проєктування; - розробки та обґрунтування ефективних технологій управління дизайн-проєктом; - визначення принципів прогнозування та планування в системі проєктної діяльності; - вивчення механізмів інвестицій в дизайн-проєкти та їх реалізації; - розширення інструментарію методів управління людськими ресурсами та якісного відтворення людського потенціалу в дизайн-проєктуванні; - визначення та наукове обґрунтування ефективних механізмів розвитку національного дизайну; - розробка програм та прогнозів розвитку національного дизайну в умовах глобалізаційних викликів; - дослідження механізмів забезпечення екологічної безпеки дизайн-виробів; - розробка й наукове обґрунтування методів сучасної діагностики й аналізу дизайн-діяльності макро- та мікрорівня; - удосконалення організаційних структур на мікрорівні; - удосконалення та наукове обґрунтування сучасних методів комунікацій в управлінні підприємствами; - розробка програм впровадження інформаційних технологій в дизайн-процес; - удосконалення теоретичних та прикладних засад системи управління дизайнерською діяльністю мікро- та мезорівнів; - дослідження галузевої специфіки розвитку дизайну; - дослідження та розробка ефективних виробничих програм модернізації дизайн-проєктування; - дослідження й обґрунтування програм підприємницької діяльності в галузі дизайну; - розробка принципів ефективної соціально-відповідальної дизайнерської діяльності; - розробка та дослідження ефективних моделей соціальної корпоративної відповідальності в процесі дизайн-проєктування; - формування компетентностей для здійснення діяльності у сфері дизайну. Акцент на здатність розробки креативних художньо-проєктних рішень, на розвиток ефективних навичок комплексного підходу під час вирішення поставлених завдань у фаховій галузі.
Особливості програми: Вимагає спеціальної практики. Програма орієнтує на розширення та поглиблення теоретико-методологічного та науково-методичного базису розвитку дизайн-проєктування, оволодіння практичним інструментарієм наукових досліджень в сфері дизайну та орієнтує на співробітництво із закладами системи Академії наук України, бізнес сектором, закордонними науковцями та грантову діяльність.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець може займати первинні посади за національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»: 1237.1 - Головний дизайнер (художник-конструктор); 1237.1 - Головний дизайнер (художник-конструктор) проекту; 2452.1 - Дизайнер-дослідник; 2452.2 - Дизайнер графічних робіт; 2452.2 - Дизайнер мультимедійних об’єктів; 2452.2 - Дизайнер пакування; 2452.2 - Художник-графік телебачення; 2452.2 - Дизайнер інтер’єру; 2452.2 - Дизайнер меблів; 2452.2 - Дизайнер промислових виробів та об’єктів
Подальше навчання: Має право на освоєння програм доктора мистецтв, доктора філософії, міждисциплінарних програм, близьких до дизайну. Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK України
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: - опис основних підходів, методів та технологій, передбачених програмою (наприклад, студентоцентроване навчання, самонавчання, навчання на основі практики); - інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, обмін досвідом); - практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики освітніх установ, які функціонують в Україні); - модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної вищої освіти без відриву від основної виробничої діяльності); - використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій).
Оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS). Система оцінювання якості підготовки студентів включає: поточний, семестровий, підсумковий контролі та атестацію здобувачів вищої освіти. Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять та виконання графічних робіт, розрахунково-графічних робіт, курсових робіт та проектів, звітів з практик і оцінюється сумою набраних балів. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між науково- педагогічними працівниками та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або письмового контролю, захисту графічних, розрахунково-графічних робіт, курсових робіт та проектів. Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі іспиту, чи заліку (диференційного), визначених навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК2 Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми
ЗК3 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК4 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК5 Здатність розробляти та керувати проектами
ЗК6 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність здійснювати концептуальне проектування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог (за спеціалізацією)
ФК2 Здатність проведення проектного аналізу усіх впливових чинників і складових проектування та формування авторської концепції проекту
ФК3 Здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв’язки у розвитку дизайну та сучасних видів мистецтв
ФК4 Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва та дизайну
ФК5 Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки дизайнерів; планування власної науково-педагогічної діяльності
ФК6 Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій
ФК7 Здатність застосовувати засоби спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями), а також методики використання апаратних і програмних засобів комп’ютерних технологій
ФК8 Здатність вести ефективну економічну діяльність у сфері дизайну
ФК9 Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і послуги)
ФК10 Вміння переконливо демонструвати споживачу привабливу культурну цінність та економічну вартість створеного креативного продукту
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та культурній сферах
РН2 Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв’язання фахової проблеми
РН3 Обирати певну модель поведінки при спілкуванні з представниками інших професійних груп різного рівня
РН4 Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в Україні та поза її межами
РН5 Розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту
РН6 Формувати проектні складові у межах проектних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності
РН7 Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв’язання завдань і проблем у галузі дизайну
РН8 Здійснювати передпроектний аналіз із урахуванням усіх вагомих чинників, що впливають на об’єкт проектування; формулювати авторську концепцію проекту
РН9 Застосовувати методику концептуального проектування та здійснювати процес проектування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних вирішень, а також функціональних та естетичних вимог до об’єкта дизайну
РН10 Критично опрацьовувати художньо-проектний доробок українських і зарубіжних фахівців, застосовувати сучасні методики та технології наукового аналізу для формування авторської концепції, пошуку українського національного стилю
РН11 Визначати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та напрямків з урахуванням генезису сучасного художнього процесу в дизайні; мати синтетичне уявлення щодо історії формування сучасної візуальної культури
РН12 Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності; застосовувати правила оформлення прав інтелектуальної власності.
РН13 Обирати оптимальні методи викладання матеріалу студентській аудиторії в межах фахових компетентностей; вміти програмувати, організовувати та здійснювати навчально-методичне забезпечення фахових дисциплін
РН14 Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалом (за спеціалізаціями)
РН15 Представляти концептуальне вирішення об’єктів дизайну засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми графічної подачі при розв’язанні художньо-проектних завдань (за спеціалізаціями)
РН16 Формувати дизайн-маркетингову стратегію позиціонування та просування продуктів дизайну (товарів і послуг) на внутрішньому та глобальному ринках
РН17 Управляти процесом вироблення продукту дизайну (товарів і послуг) на різних етапах брендингу та ребрендингу (за спеціалізаціями)
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Викладачі, які забезпечують підготовку магістрів за спеціальністю 022 «Дизайн» мають науковий ступінь та вчене звання за відповідною або спорідненою спеціальністю, систематично займаються науковою і навчально-методичною діяльністю, регулярно проходять стажування, їх базова освіта відповідає профілю дисциплін, які вони викладають в НУ «Запорізька політехніка».
Матеріально-технічне забезпечення: Кількісні показники матеріально-технічного забезпечення повністю відповідають Ліцензійним умовам впровадження освітньої діяльності закладів освіти. Лекційні, аудиторні приміщення, спеціалізовані комп’ютерні кабінети, майстерні обладнані мультимедійним обладнанням відповідно до вимог навчального процесу. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точки доступу. Для проведення інформаційного пошуку та обробка результатів є спеціалізовані комп’ютерні класи кафедри та університету, де встановлені професійні графічні редактори Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDRAW, Adobe After Effects, CINEMA 4D Studio, Allplan 2020 (Allplan Архітектура, Allplan, Allplan КЗ, Allcheck, DESIGN2STATIC). SketchUp, AutoCAD, ArchiCad.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, програми і бази для проходження практик, підручники, словники, навчальні посібники, довідкова література, фахові періодичні видання тощо. Офіційний веб-сайт http://www.zp.edu.ua містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Всі зареєстровані в НУ «Запорізька політехніка» користувачі мають необмежений доступ до мережі Інтернет. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на освітньому порталі https://zp.edu.ua/napryami-ta-specialnosti-3 Фонд наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» містить понад 10000 назв, це 884717 примірників навчальної, наукової літератури та періодичних наукових видань. Електронний архів НУ «Запорізька Політехніка» містить 8 тисяч найменувань наукових праць. Читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Комп’ютерна мережа бібліотеки налічує 2 сервери, 7 сканерів, 7 принтерів, 2 копіювальні апарати, 1 багатофункціональний пристрій та 76 комп’ютерів, які об’єднані в єдину інформаційну мережу. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету http://zp.edu.ua/naukova-biblioteka.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: В межах України
Міжнародна кредитна мобільність: На підставі міжнародних договорів про співпрацю в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, договорів про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів передбачена можливість міжнародної кредитної мобільності.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна магістерська робота виконується студентом самостійно під керівництвом викладача на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих протягом усього терміну навчання. Кваліфікаційна магістерська робота передбачає розв’язання складної задачі або комплексної проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю, інноваційністю та технологічністю із застосуванням певних методів та етапів проєктування в галузі дизайну. Обсяг та структура роботи встановлюється вищим навчальним закладом. Робота повинна перевірятися на наявність плагіату згідно з процедурою, визначеною системою забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Кваліфікаційна робота розміщується на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної магістерської роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна магістерська робота виконується студентом самостійно під керівництвом викладача на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих протягом усього терміну навчання. Кваліфікаційна магістерська робота передбачає розв’язання складної задачі або комплексної проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю, інноваційністю та технологічністю із застосуванням певних методів та етапів проєктування в галузі дизайну. Обсяг та структура роботи встановлюється вищим навчальним закладом. Робота повинна перевірятися на наявність плагіату згідно з процедурою, визначеною системою забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Кваліфікаційна робота розміщується на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.