Профіль освітньої програми

Архітектура та містобудування
Спеціальність191 Архітектура та містобудування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Дизайн»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиОдиничний - на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС; - на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») ВНЗ має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF- LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломібакалавр архітектури
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку фахівців у сфері архітектури та містобудування шляхом здобуття ними базових компетентностей, завдяки поєднанню високого рівня професійної та практичної підготовки, наукового та системного підходів достатніх для розроблення проектів об’єктів різного призначення, під керівництвом головного архітектора.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності: об’єкти архітектури та містобудування - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення; їх інтер’єри та обладнання; архітектурно- містобудівні комплекси; об’єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і декоративно- прикладного мистецтва; території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; реконструкція та реставрація об’єктів архітектури та містобудування, а також діяльність щодо їх створення. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сферах містобудування та архітектури. Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи архітектурно-містобудівної діяльності; основи теорії та історії архітектури, містобудування, мистецтва; теоретичні основи архітектурного проєктування; основи конструк- тивного, інженерного, технологічного розділів архітектурно-містобудівних проєктів. Методи, засоби та технології: методи та технології архітектурно-містобудівного проєктування; методи логічного, графічного, комп’ютерного моделювання об’єктів архітектури та містобудування; макетування; технології натурних обстежень об’єктів архітектури та містобудування, засоби архітектурно-будівельного контролю, а також авторського, технічного нагляду. Інструменти та обладнання: матеріали та обладнання для розроблення архітектурно–містобудівної документації, комп’ютерні програмні комплекси, вимірювальне та діагностичне обладнання для натурних обстежень.
Орієнтація освітньої програми: 
Основний фокус освітньої програми: Орієнтація на формування базових знань і компетентностей у сфері архітектури та містобудування, на отримання навичок у сфері комплексного проектування, будівництва, планування територій. Ступінь бакалавра в галузі архітектури формує основи проектного мислення, в якому компетенції інтегруються в експертну, креативну здатність.
Особливості програми: Програма базується на широкому діапазоні курсів, поєднуючи художні, творчі, інженерно-технологічні соціально-економічні сфери знання. Програма орієнтована на баланс між теоретичними знаннями та практичним досвідом здобувача освіти, що дає критичне розуміння взаємодії різних дисциплін у процесах планування та будівництва. Освітньо-професійна програма спрямована на досягнення провідних цілей архітектурної освіти: - підготовка компетентних, творчих, критично мислячих, етично орієнтованих фахових проектувальників у галузі будівництва; - підготовка громадян світу, інтелектуально зрілих, екологічно- та соціально відповідальних
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: У сферах містобудування, архітектури та будівництва. Посади згідно з класифікатором професій України. 2141 – Професіонали в галузі архітектури та планування міст; 2141.1-Наукові співробітники (архітектура, планування міст); 2141.2 - Архітектори та планувальники міст; 2142 - Професіонали в галузі будівництва; 2142.1 - Наукові співробітники (будівництво); 2142.2 - Інженери в галузі будівництва; 2320 – викладач середніх навчальних закладів. Місце працевлаштування. Державні та приватні проектно-планові організації та майстерні, фірми та холдінги, компанії, адміністративні структури, пов’язані з управлінням територіями та плануванням регіональних територій та їх інфраструктури та архітектурних об’єктів містобудівного напрямку в аграрній галузі. Мають право започаткувати власний бізнес в сфері архітектурного проектування. Можливість сертифікації архітектурної діяльності
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та/або набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване навчання, що передбачає: - заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу; - створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищо ї освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; - побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між учасниками освітнього процессу.
Оцінювання: Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється під час проведення контрольних заходів. Контрольні заходи передбачають поточний і підсумковий контроль. Завданням поточного контролю є перевірка розуміння і засвоєння певного матеріалу вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, публічно чи письмово представляти певний матеріал тощо. Формами поточного контролю є виконання індивідуальних завдань; виконання тестових завдань; виконання контрольних робіт, які виконуються в аудиторії або під час самостійної роботи; написання і захист рефератів; захист лабораторних робіт. Для здійснення поточного контролю успішності студентів ректоратом щосеместрово проводяться ректорські контрольні роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на відповідному освітньому рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студента. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену або диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Для здійснення контролю залишкових знань щосеместрово проводяться ККР. Навчальні дисципліни, з яких заплановано проведення ККР та РКР, та терміни проведення контрольних заходів визначаються робочим навчальним планом. Оцінювання результатів навчання студентів НУ «Запорізької політехніки» проводиться методами, що відповідають специфіці конкретної навчальної дисципліни. Контроль успішності студента здійснюється за допомогою 100-бальної системи оцінювання з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСTS. Рейтинг успішності студентів оприлюднюється на вебсайті НУ «Запорізької політехніки». Оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників щорічно здійснюється та оприлюднюється відповідно до окремого положення, затвердженого Вченою радою НУ «Запорізької політехніки».
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері містобудування та архітектури, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування сучасних архітектурних теорій та методів, та засобів суміжних наук
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК2 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК3 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їх місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Усвідомлення соціально-економічних і культурних аспектів архітектури та містобудування.
ФК2 Здатність застосовувати теорії, методи і принципи фізико-математичних, природничих наук, комп’ютерних, технологій для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
ФК3 Усвідомлення особливостей розвитку історичних і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн.
ФК4 Здатність дотримуватися вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, технічних регламентів, інших нормативних документів у сферах містобудування та архітектури при здійсненні нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд.
ФК5 Здатність до аналізу і оцінювання природно- кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально- демографічних і архітектурно- містобудівних умов архітектурного проєктування.
ФК6 Здатність до виконання технічних і художніх зображень для використання в архітектурно- містобудівному, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному проєктуванні.
ФК7 Усвідомлення основних законів і принципів архітектурно-містобудівної композиції, формування художнього образу і стилю в процесі проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно- середовищних і ландшафтних об’єктів.
ФК8 Усвідомлення теоретико-методологічних основ архітектурного проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів.
ФК9 Здатність розробляти архітектурно-художні, функціональні, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, а також виконувати креслення, готувати документацію архітектурно-містобудівних проєктів.
ФК10 Здатність до участі в підготовці архітектурно- планувальних завдань на проєктування, в організації розробки архітектурно-містобудівних, архітектурно- середовищних і ландшафтних проєктів.
ФК11 Здатність до ефективної роботи в колективі, а також до співпраці з клієнтами, постачальниками, іншими партнерами та громадськістю при розробленні, узгодженні і публічному обговоренні архітектурних проєктів.
ФК12 Усвідомлення особливостей використання різних типів конструктивних та інженерних систем і мереж, їх розрахунків в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
ФК13 Здатність до розробки архітектурно- містобудівних рішень з урахуванням безпекових і санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і енерго- зберігаючих, техніко-економічних вимог і розрахунків.
ФК14 Усвідомлення особливостей застосування сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а також технологій при створенні об’єктів містобудування, архітектури та будівництва.
ФК15 Здатність до здійснення комп’ютерного моделювання, візуалізації, макетування і підготовки наочних ілюстративних матеріалів до архітектурно- містобудівних проєктів.
ФК16 Усвідомлення загальних теоретичних, методичних і творчих засад архітектурного проєктування.
ФК17 Усвідомлення теоретичних основ місто- будування та здатність застосовувати їх для розв’язання складних спеціалізованих задач.
ФК18 Усвідомлення теоретичних основ архітектури будівель і споруд, основ реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів та здатність застосовувати їх для розв’язання складних спеціалізованих задач.
ФК19 Здатність застосовувати теоретичні основи дизайну архітектурного середовища для розв’язання складних спеціалізованих задач.
ФК20 Здатність застосовувати теоретичні основи ландшафтної архітектури для розв’язання складних спеціалізованих задач.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. ПРН02. Знати основні засади та принципи архітектурно- містобудівної діяльності.
ПРН2 Знати основні засади та принципи архітектурно- містобудівної діяльності.
ПРН3 Застосовувати теорії та методи фізико- математичних, природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
ПРН4 Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проєктування.
ПРН5 Застосовувати основні теорії проєктування, реконструкції та реставрації архітектурно- містобудівних, архітектурно-середовищних ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
ПРН6 Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно-містобудівних рішень.
ПРН7 Застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування
ПРН8 Знати нормативну базу архітектурно- містобудівного проєктування.
ПРН10 Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
ПРН11 Застосовувати художньо-композиційні засади в архітектурно- містобудівному проєктуванні.
ПРН12 Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища.
ПРН13 Виявляти, аналізувати та оцінювати потреби і вимоги клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення щодо архітектурно-містобудівних проєктів.
ПРН14 Обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних матеріалів і виробів, декоративно- оздоблювальних матеріалів.
ПРН15 Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
ПРН16 Розуміти соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки пропонованих рішень у сфері містобудування та архітектури.
ПРН17 Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проєктуванні архітектурних об’єктів.
ПРН18 Знати особливості участі в архітектурно- містобудівному конкурсному проєктуванні.
ПРН19 Організовувати презентації та обговорення проєктів архітектурно- містобудівного і ландшафтного середовища.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: 
Матеріально-технічне забезпечення: 
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: 
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Академічна мобільність здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізької політехніки» може бути реалізована на основі угод і договорів. Наприклад, угод про співпрацю між НУ «Запорізька політехніка» та ЗВО України, іноземними ЗВО.
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна та національна кредитна мобільність здійснюється за узгодженими та затвердженими індивідуальними навчальними планами здобувачів вищої освіти бакалавра; реалізовуються як навчальні програми, так і професійні стажування у якості практики
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: -
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої творчої задачі або практичної проблеми у сфері архітектури та містобудування. Кваліфікаційною роботою є архітектурний проєкт з пояснювальною запискою. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена у репозитарії НУ «Запорізької політехніки».