Профіль освітньої програми

Архітектура та містобудування
Спеціальність191 Архітектура та містобудування
Освітній ступіньБакалавр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Дизайн»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиОдиничний - на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС; - на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») ВНЗ має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF- LLL – 6 рівень
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломібакалавр архітектури
Передумови вступуНаявність повної загальної середньої освіти
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Забезпечити підготовку фахівців у сфері архітектури та містобудування шляхом здобуття ними базових компетентностей, завдяки поєднанню високого рівня професійної та практичної підготовки, наукового та системного підходів достатніх для розроблення проектів об’єктів різного призначення, під керівництвом головного архітектора.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності: об’єкти архітектури та містобудування - будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення; їх інтер’єри та обладнання; архітектурно- містобудівні комплекси; об’єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і декоративно- прикладного мистецтва; території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; реконструкція та реставрація об’єктів архітектури та містобудування, а також діяльність щодо їх створення. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сферах містобудування та архітектури. Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи архітектурно-містобудівної діяльності; основи теорії та історії архітектури, містобудування, мистецтва; теоретичні основи архітектурного проєктування; основи конструк- тивного, інженерного, технологічного розділів архітектурно-містобудівних проєктів. Методи, засоби та технології: методи та технології архітектурно-містобудівного проєктування; методи логічного, графічного, комп’ютерного моделювання об’єктів архітектури та містобудування; макетування; технології натурних обстежень об’єктів архітектури та містобудування, засоби архітектурно-будівельного контролю, а також авторського, технічного нагляду. Інструменти та обладнання: матеріали та обладнання для розроблення архітектурно–містобудівної документації, комп’ютерні програмні комплекси, вимірювальне та діагностичне обладнання для натурних обстежень.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма
Основний фокус освітньої програми: Орієнтація на формування базових знань і компетентностей у сфері архітектури та містобудування, на отримання навичок у сфері комплексного проектування, будівництва, планування територій. Ступінь бакалавра в галузі архітектури формує основи проектного мислення, в якому компетенції інтегруються в експертну, креативну здатність.
Особливості програми: Програма базується на широкому діапазоні курсів, поєднуючи художні, творчі, інженерно-технологічні соціально-економічні сфери знання. Програма орієнтована на баланс між теоретичними знаннями та практичним досвідом здобувача освіти, що дає критичне розуміння взаємодії різних дисциплін у процесах планування та будівництва. Освітньо-професійна програма спрямована на досягнення провідних цілей архітектурної освіти: - підготовка компетентних, творчих, критично мислячих, етично орієнтованих фахових проектувальників у галузі будівництва; - підготовка громадян світу, інтелектуально зрілих, екологічно- та соціально відповідальних
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: У сферах містобудування, архітектури та будівництва. Посади згідно з класифікатором професій України. 2141 – Професіонали в галузі архітектури та планування міст; 2141.1-Наукові співробітники (архітектура, планування міст); 2141.2 - Архітектори та планувальники міст; 2142 - Професіонали в галузі будівництва; 2142.1 - Наукові співробітники (будівництво); 2142.2 - Інженери в галузі будівництва; 2320 – викладач середніх навчальних закладів. Місце працевлаштування. Державні та приватні проектно-планові організації та майстерні, фірми та холдінги, компанії, адміністративні структури, пов’язані з управлінням територіями та плануванням регіональних територій та їх інфраструктури та архітектурних об’єктів містобудівного напрямку в аграрній галузі. Мають право започаткувати власний бізнес в сфері архітектурного проектування. Можливість сертифікації архітектурної діяльності
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та/або набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Програмою передбачено студентоцентроване навчання. Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні, проблемно-пошукові, дослідницькі. Технології змішаного та дистанційного навчання за окремими освітніми компонентами. Форми організації навчання: - комбінація лекцій, лабораторних та практичних занять у малих групах, індивідуальні завдання, консультації, самостійна робота, науково-дослідна робота студентів, практична підготовка, курсове проєктування та виконання кваліфікаційної роботи 7 (дипломного проєкту). - інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, обмін досвідом); - практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики освітніх установ, які функціонують в Україні); - використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та посібників, використання мультимедійних технологій).
Оцінювання: Освітня програма має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання) та сумативне (заліки та письмові іспити з навчальних дисциплін) оцінювання. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування), захист звітів семінарських та практичних робіт), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів з практичної підготовки, захист курсових проєктів, прилюдний захист кваліфікаційної роботи, а також комплексні та ректорські контрольні роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»» затвердженого наказом ректора від 10 грудня 2021 р. № 507 і відображені у робочих програмах та силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері містобудування та архітектури, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування сучасних архітектурних теорій та методів, та засобів суміжних наук
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК2 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК3 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК8 Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК9 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК10 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їх місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Усвідомлення соціально-економічних і культурних аспектів архітектури та містобудування.
ФК2 Здатність застосовувати теорії, методи і принципи фізико-математичних, природничих наук, комп’ютерних, технологій для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
ФК3 Усвідомлення особливостей розвитку історичних і сучасних стилів в архітектурі, містобудуванні, мистецтві та дизайні України та зарубіжних країн.
ФК4 Здатність дотримуватися вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил, технічних регламентів, інших нормативних документів у сферах містобудування та архітектури при здійсненні нового будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівель і споруд.
ФК5 Здатність до аналізу і оцінювання природно- кліматичних, екологічних, інженерно-технічних, соціально- демографічних і архітектурно- містобудівних умов архітектурного проєктування.
ФК6 Здатність до виконання технічних і художніх зображень для використання в архітектурно- містобудівному, архітектурно-дизайнерському і ландшафтному проєктуванні.
ФК7 Усвідомлення основних законів і принципів архітектурно-містобудівної композиції, формування художнього образу і стилю в процесі проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно- середовищних і ландшафтних об’єктів.
ФК8 Усвідомлення теоретико-методологічних основ архітектурного проєктування будівель і споруд, містобудівних, архітектурно-середовищних і ландшафтних об’єктів.
ФК9 Здатність розробляти архітектурно-художні, функціональні, об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, а також виконувати креслення, готувати документацію архітектурно-містобудівних проєктів.
ФК10 Здатність до участі в підготовці архітектурно- планувальних завдань на проєктування, в організації розробки архітектурно-містобудівних, архітектурно- середовищних і ландшафтних проєктів.
ФК11 Здатність до ефективної роботи в колективі, а також до співпраці з клієнтами, постачальниками, іншими партнерами та громадськістю при розробленні, узгодженні і публічному обговоренні архітектурних проєктів.
ФК12 Усвідомлення особливостей використання різних типів конструктивних та інженерних систем і мереж, їх розрахунків в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
ФК13 Здатність до розробки архітектурно- містобудівних рішень з урахуванням безпекових і санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і енерго- зберігаючих, техніко-економічних вимог і розрахунків.
ФК14 Усвідомлення особливостей застосування сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, а також технологій при створенні об’єктів містобудування, архітектури та будівництва.
ФК15 Здатність до здійснення комп’ютерного моделювання, візуалізації, макетування і підготовки наочних ілюстративних матеріалів до архітектурно- містобудівних проєктів.
ФК16 Усвідомлення загальних теоретичних, методичних і творчих засад архітектурного проєктування.
ФК17 Усвідомлення теоретичних основ місто- будування та здатність застосовувати їх для розв’язання складних спеціалізованих задач.
ФК18 Усвідомлення теоретичних основ архітектури будівель і споруд, основ реконструкції, реставрації архітектурних об’єктів та здатність застосовувати їх для розв’язання складних спеціалізованих задач.
ФК19 Здатність застосовувати теоретичні основи дизайну архітектурного середовища для розв’язання складних спеціалізованих задач.
ФК20 Здатність застосовувати теоретичні основи ландшафтної архітектури для розв’язання складних спеціалізованих задач.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК 21 Здатність до проектування житлових, громадських та виробничих будівель в структурі територій нових об’єднаних територіальних громад та в агропромисловому секторі регіонів України
ФК 22 Здатність до розробки містобудівних проєктів сільських та міських поселень в структурі нових об’єднаних територіальних громад у регіонах України
ФК 23 Здатність до системного аналізу і оцінки інженерно-технічних, архітектурномістобудівних умов архітектурного проектування при проведенні натурного обстеження, обмірних і геодезичних робіт.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. ПРН02. Знати основні засади та принципи архітектурно- містобудівної діяльності.
ПРН2 Знати основні засади та принципи архітектурно- містобудівної діяльності.
ПРН3 Застосовувати теорії та методи фізико- математичних, природничих, технічних та гуманітарних наук для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
ПРН4 Оцінювати фактори і вимоги, що визначають передумови архітектурно-містобудівного проєктування.
ПРН5 Застосовувати основні теорії проєктування, реконструкції та реставрації архітектурно- містобудівних, архітектурно-середовищних ландшафтних об’єктів, сучасні методи і технології, міжнародний і вітчизняний досвід для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування.
ПРН6 Збирати, аналізувати й оцінювати інформацію з різних джерел, необхідну для прийняття обґрунтованих проєктних архітектурно-містобудівних рішень.
ПРН7 Застосовувати програмні засоби, ІТ-технології та інтернет-ресурси для розв’язання складних спеціалізованих задач архітектури та містобудування
ПРН8 Знати нормативну базу архітектурно- містобудівного проєктування.
ПРН10 Застосовувати сучасні засоби і методи інженерної, художньої і комп’ютерної графіки, що використовуються в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
ПРН11 Застосовувати художньо-композиційні засади в архітектурно- містобудівному проєктуванні.
ПРН12 Застосовувати сучасні теоретико-методологічні та типологічні підходи до вирішення проблем формування та розвитку архітектурно-містобудівного та ландшафтного середовища.
ПРН13 Виявляти, аналізувати та оцінювати потреби і вимоги клієнтів і партнерів, знаходити ефективні спільні рішення щодо архітектурно-містобудівних проєктів.
ПРН14 Обирати раціональні архітектурні рішення на основі аналізу ефективності конструктивних, інженерно-технічних систем, будівельних матеріалів і виробів, декоративно- оздоблювальних матеріалів.
ПРН15 Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних, економічних, безпекових нормативних вимог в архітектурно-містобудівному проєктуванні.
ПРН16 Розуміти соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки пропонованих рішень у сфері містобудування та архітектури.
ПРН17 Застосовувати енергоефективні та інші інноваційні технології при проєктуванні архітектурних об’єктів.
ПРН18 Знати особливості участі в архітектурно- містобудівному конкурсному проєктуванні.
ПРН19 Організовувати презентації та обговорення проєктів архітектурно- містобудівного і ландшафтного середовища.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
ПРН 20 Знати та розуміти методику розробки містобудівних проєктів для різних регіонів України
ПРН 21 Розробляти комплексні архітектурно-містобудівні проекти нового будівництва і проекти реконструкції та реставрації існуючих об’єктів, використовувати результати творчого спілкування з фахівцями суміжних спеціальностей, в розробці комплексних архітектурно-містобудівних проєктів.
ПРН 22 Володіння навичками збереження та зміцнення здоров’я, дбайливого ставлення до особистого та суспільного здоров’я, використання сукупності принципів, прийомів, методів, які, доповнюючи педагогічні технології навчання та виховання, наповнюють їх ознаками здоров’язбереження.
ПРН 23 Створювати складні пластичні форми будівель і споруд методами архітектурного рисунку та композиції.
ПРН 24 Оволодіти культурологічним понятійно-категоріальним апаратом, 13 розуміти сутність взаємозв’язків, виокремлювати основні закономірності формування та етапи розвитку національної та європейської культури від давнини до сучасності, розпізнавати імена видатних діячів духовної культури людства, надавати характеристику творчій діяльності видатних майстрів мистецтва.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Провадження освітньої діяльності в рамках реалізації освітньої програми забезпечується науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, відповідно до чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Основний склад викладачів, які залучені до викладання на освітній програмі складається з професорсько-викладацького складу кафедри «Дизайн». Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову є активними й визнаними вченими, в переважній більшості мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності. відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні. До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців-практиків та компетентних експертів галузі.
Матеріально-технічне забезпечення: Кількісні показники матеріально-технічного забезпечення повністю відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси зі спеціалізованими та предметними авдиторіями, буфети, фізкультурнооздоровчий комплекс, гуртожитки. У навчальному комп’ютерному класі кафедри дизайну встановлено професійні графічні редактори Allplan 2020 (Allplan Архітектура, Allplan Конструювання, Allplan КЗ, Інженерні системи будинків, Генплан, благоустрій, ландшафт, Allcheck, DESIGN2STATIC) SketchUp, AutoCAD, ArchiCad, забезпечення мультимедійного супроводу занять
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/ Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-nationaluniversity. Навчальний процес за цією освітньою програмою забезпечується наступними інформаційнонавчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - навчально-методичний матеріал підготовлений викладачами (підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, семінарських занять, курсового проєктування тощо) як у паперовому, так й в електронному вигляді; - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» http://www.zntu.edu.ua/naukovabiblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі механічної інженерії; - пакети прикладного програмного забезпечення; - система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу; - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі механічна інженерія. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2022/Nakaz_N210 _vid_28.06.22.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність:  Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro _akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_nabo ru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної спеціалізованої творчої задачі або практичної проблеми у сфері архітектури та містобудування. Кваліфікаційною роботою є архітектурний проєкт з пояснювальною запискою. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена у репозитарії НУ «Запорізької політехніки».
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра – дипломного проєкта.
Вимоги до кваліфікаційної роботи:  Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) самостійно виконана розробка проєктного рішення обраного архітектурно-містобудівного об’єкта, Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» або його підрозділу, або у репозитарії НУ «Запорізька політехніка». Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.