Профіль освітньої програми

Фізичне виховання
Спеціальність017 Фізична культура і спорт
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет управління фізичною культурою та спортом
Випускова кафедраКафедра «Управління фізичною культурою та спортом»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 75% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення результатів навчання за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. 12 кредитів ЄКТС призначено для практики. Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані за попередньою освітньою програмою підготовки магістра (спеціаліста) за іншою спеціальністю. Максимальний обсяг кредитів ЄКТС, що може бути перезарахований, не може перевищувати 15% від загального обсягу освітньої програми
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти - Магістр Освітня кваліфікація - Магістр фізичної культури і спорту
Передумови вступуНаявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати задачі і практичні проблеми інноваційного та/або наукового характеру у сфері фізичної культури і спорту.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність 017 Фізична культура і спорт Об’єкти вивчення та діяльності: процеси забезпечення рухової активності людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового способу життя; процеси виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовленості шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них; організація і забезпечення освітнього процесу в закладах вищої освіти з підготовки фахівців для системи фізичної культури і спорту. Теоретичний зміст предметної області: система ідей, понять, категорій, теорій, концепцій, принципів залучення людей до занять фізичною культурою або підвищення спортивної майстерності.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі фізичної культури і спорту; вивчення наукових, теоретичних та методологічних засад, концептуальних положень, механізмів організації спортивних і фізкультурних практик. Ключові слова: фізичне виховання, спорт, тренер, викладач закладів вищої освіти, професійна компетентність, навчально-тренувальний процес, спортивно-масова робота, методист
Особливості програми: Передбачено можливість дуальної освіти
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Проєктна, тренувальна, організаційна, науково-дослідна, інноваційна, науково-педагогічна, сервісна, експертна та консультативна діяльність у сфері фізичної культури і спорту. Після закінчення навчання за освітньою програмою випускник здатен займати відповідну первинну посаду (за ДК 003:2010): 2310 Викладач закладів вищої освіти; 2359.2 Керівник секції спортивного напряму; 2351.2 Методист з фізичної культури
Подальше навчання: Випускники мають право продовжити здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації у системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Загальний стиль навчання студентсько-центрований (student-centerededucation). Загальнонаукові методи дослідження (аналіз і синтез; аналогія та моделювання; абстрагування і конкретизація; системний аналіз); методи експертної оцінки, опитування, педагогічні, психологічні та медико-біологічні методи аналізу рухової активності, змагальної діяльності, стану спортсменів та осіб, які займаються фізичною культурою; методи моделювання та прогнозування у сфері фізичної культури і спорту; методи статистичного аналізу даних; педагогічні технології програмування занять.
Оцінювання: Усні та письмові екзамени; практика; тестування знань; оцінювання якості самостійного виконання рухових вправ, а також організації виконання таких вправ іншими особами; презентації; проєктна і лабораторна робота; наукова робота.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК3 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК4 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК6 Здатність розробляти проєкти та управляти ними
ЗК7 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність до критичного осмислення проблем у сфері фізичної культури і спорту, оригінального мислення та проведення досліджень
ФК2 Здатність розробляти та реалізовувати інноваційні проєкти у сфері фізичної культури і спорту
ФК3 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти
ФК4 Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері фізичної культури та спорту, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
ФК5 Здатність розв’язувати проблеми у сфері фізичної культури та спорту у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності
ФК6 Здатність до самоосвіти, самовдосконалення та саморефлексії для успішної професіоналізації у сфері фізичної культури і спорту
ФК7 Здатність планувати, організовувати та здійснювати самостійні наукові дослідження з проблем фізичної культури і спорту
ФК8 Здатність впроваджувати у практичну діяльність результати наукових досліджень, спрямованих на вирішення прикладних завдань у сфері фізичної культури і спорту
ФК9 Усвідомлювати принципи професійної та академічної етики і необхідність їх дотримання
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Аналізувати особливості, протиріччя та перспективи розвитку сучасної сфери фізичної культури і спорту, критично осмислювати проблеми у галузі та на межі галузей знань
РН2 Приймати ефективні рішення щодо вирішення проблем у сфері фізичної культури та спорту, генерувати та порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та ресурсні потреби
РН3 Вільно обговорювати результати професійної діяльності, досліджень та інноваційних проєктів у сфері фізичної культури та спорту державною та іноземною мовами усно і письмово
РН4 Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань фізичної культури та спорту до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
РН5 Розробляти і викладати спеціалізовані навчальні дисципліни у закладах вищої освіти
РН6 Відшуковувати необхідну інформацію у науковій літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати та оцінювати цю інформацію
РН7 Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення, методи статистичного аналізу даних для розв’язання складних задач фізичної культури та спорту
РН8 Організовувати ефективну роботу колективу, спрямовану на досягнення визначених цілей з урахуванням економічних, правових та етичних аспектів.
РН9 Розробляти та реалізовувати наукові і прикладні проєкти, спрямовані на розв’язання проблем інноваційного характеру у сфері фізичної культури і спорту, а також дотичні до неї міждисциплінарні проєкти
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: До забезпечення реалізації програми залучено фахівців, які мають практичний досвід спортивної діяльності (29% - майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу), а також досвід наукової роботи (60% доктори і кандидати наук).
Матеріально-технічне забезпечення: Сучасні прилади та устаткування для оцінки рухової активності, технічної підготовленості спортсменів, серцево-судинної, дихальної, м’язової та кісткової систем організму людини; інформаційно-аналітичні інструменти (мережеві системи пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси та технології, зокрема електронні; мультимедійне обладнання; програми статистичної обробки та візуалізації даних); спеціалізоване програмне забезпечення; обладнання наукових лабораторій та дослідницьких центрів відповідне до спеціальності.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Система дистанційного навчання Moodle, ресурси наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка»
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Можлива (на загальних підставах у межах України).
Міжнародна кредитна мобільність: Можлива у рамках програми (проведення закордонних практик з укладанням угод щодо академічної мобільності за встановленої формою).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе.
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» проводиться у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційний екзамен має оцінити рівень досягнення результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою. Кваліфікаційна робота, передбачає виконання дослідження або інноваційного проєкту, спрямованого на розв’язання актуальної задачі фізичної культури або спорту. Вона не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та має бути оприлюднена на офіційному сайті, або у репозиторії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» проводиться у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційний екзамен має оцінити рівень досягнення результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою. Кваліфікаційна робота, передбачає виконання дослідження або інноваційного проєкту, спрямованого на розв’язання актуальної задачі фізичної культури або спорту. Вона не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та має бути оприлюднена на офіційному сайті, або у репозиторії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» проводиться у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційний екзамен має оцінити рівень досягнення результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою. Кваліфікаційна робота, передбачає виконання дослідження або інноваційного проєкту, спрямованого на розв’язання актуальної задачі фізичної культури або спорту. Вона не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та має бути оприлюднена на офіційному сайті, або у репозиторії закладу вищої освіти.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Фізичне виховання» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» проводиться у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційний екзамен має оцінити рівень досягнення результатів навчання, визначених стандартом та освітньою програмою. Кваліфікаційна робота, передбачає виконання дослідження або інноваційного проєкту, спрямованого на розв’язання актуальної задачі фізичної культури або спорту. Вона не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та має бути оприлюднена на офіційному сайті, або у репозиторії закладу вищої освіти.