Профіль освітньої програми

Журналістика
Спеціальність061 Журналістика
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет соціальних наук
Випускова кафедраКафедра «Журналістика»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклДругий (магістерський) рівень вищої освіти; НРК України – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; EQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти – «Магістр» Спеціальність – 061 «Журналістика» Освітньо-професійна програма «Журналістика» Магістр журналістики за освітньою програмою «Журналістика»
Передумови вступуОсвіта за ступенем «бакалавр» чи освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», наявність сертифікатів ЗНО з предметів, визначених Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка»
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку studpol@ukr.net або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, має на меті підготовку фахівців, які володіють компетенціями в галузі журналістики та здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні потреби в галузі науково-практичної та професійної журналістської та викладацької діяльності, формування професійних компетентностей у нового покоління журналістів, достатніх для прийняття управлінських рішень у медійній сфері, забезпечення медійного ринку професіоналами, які могли б розв’язувати практичні проблеми в галузі журналістики та соціальних комунікацій.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт діяльності: соціальні комунікації у різних їх виявах та видах, що залежить від форм, технологій і сфер використання: інноваційні підходи до формування медіаконтенту, наукові дослідження в сфері журналістикознавства та медіаосвіти. Цілі навчання: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з соціально-комунікаційних і суміжних галузей знань для ефективного розв’язання складних спеціалізованих завдань для забезпечення ефективності комунікаційної діяльності, формування оригінального наукового способу мислення та проведення наукових досліджень; запровадження інновацій у мас-медійній галузі для розвитку навичок і умінь організатора, керівника з метою створення та просування мас-медійного продукту на засадах ефективності, безпеки, професійної й етичної відповідальності для всеукраїнського і регіонального медіаринків. Теоретичний зміст предметної області: навчання охоплює знання з теорії й практики аналітичної журналістської діяльності; знання про методи й засоби науково-дослідної та викладацької роботи. Методи, методики й технології: програмне забезпечення професійної діяльності; пошукова діяльність із використанням сучасних методів мсдіадосліджень; збір емпіричного матеріалу для проведення наукових досліджень; аналіз, перевірка інформації для аналітичної журналістської роботи; прийняття управлінських рішень; методи стратегічних комунікацій, інструментарій для просування медіаконтенту. Інструменти та обладнання: специфіка магістерської програми пов’язана із сучасними вимогами медіагалузі до підготовки конвергентного журналіста сучасними трендами медіа.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» спрямована на формування та розвиток професійних компетентностей для здійснення виробничої діяльності у мас-медіа та закладах вищої освіти з урахуванням сучасних інформаційних та інноваційних технологій.
Основний фокус освітньої програми: Фокус навчання зосереджено на всіх сферах медіаіндустрії, що передбачає формування універсальних журналістів, здатних здійснювати професійну та інноваційну діяльність на мультимедійних платформах, формування здатності випускників здійснювати інноваційну діяльність щодо управління проєктами та аналітичної журналістської діяльності.
Особливості програми: Акцентується увага на підготовці фахівця медіагалузі за чотирма векторами: журналіст-аналітик, науковець, викладач, управлінець. Програма базується на сучасних положеннях галузевого законодавства; уявленнях про тенденції, закономірності розвитку медіагалузі; сучасних наукових знань з організації та управління медіапроцесами та медіапроєктами. Програма містить велику складову компоненту, спрямовану на практичну та науково-дослідну роботу здобувачів як виконаної самостійно, так і в проблемних наукових групах, що працюють над широким колом питань у масмедіа.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець має кваліфікацію, яка дозволяє йому виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класифікатора професій ДК 003:2010: Професії, професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (Класифікатор професій (ДК 003:2010)): 2 Професіонали 23 Викладачі 231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 24 Інші професіонали 245 Професіонали в галузі художньої творчості 2451 Професіонали в галузі літератури 2451.2 Письменники, редактори та журналісти - ведучий програми - випусковий - випусковий відповідальний - журналіст - журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації - коментатор - кореспондент - оглядач - редактор - редактор відповідальний - член головної редакції - член колегії (редакційної). Фахівець здатний виконувати роботу професійного журналіста. Робочі місця в компаніях, асоціаціях, та медіа на посадах головного редактора, медіаексперта, медіакритика, медіааналітика, журналіста медіа.
Подальше навчання: Магістр може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем освіти (докторант PhD), підвищувати кваліфікацію.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Організація освітнього процесу здійснюється в умовах професійно-моделюючого середовища із застосуванням активних методів навчання; ґрунтується на підходах студентоцентризму та індивідуально-особистісного підходу. Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні, проблемно пошукові, дослідницькі. Форми організації навчання: комбінація лекцій та практичних занять у малих групах, індивідуальні завдання, консультації, самостійна робота, науково-дослідна робота студентів, практична підготовка, асистентська та переддипломна практики, виконання магістерської роботи. Технології змішаного та дистанційного навчання за окремими освітніми компонентами.
Оцінювання: Оцінювання студентів відбувається за всіма видами аудиторної та позааудиторної діяльності (проміжний та підсумковий контроль, письмові та усні екзамени та заліки; звіти матеріалів практик, презентації, захисти курсової та магістерської роботи), а також комплексні та ректорські контрольні роботи. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка»» затвердженого наказом ректора від 30 серпня 2019 р. № 228 і відображені у робочих програмах та силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні потреби в галузі соціальних комунікацій та професійної журналістської діяльності, що передбачає застосування положень і методів соціально-комунікаційних та інших наук для проведення досліджень або інноваційної діяльності й характеризується невизначеністю умов та вимог професійного середовища.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК3 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК4 датність виявляти та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення
ЗК5 Здатність до управління у роботі з колегами, партнерами, клієнтами, студентами для досягнення комунікаційної мети
ЗК6 Здатність планувати час та управляти ним
ЗК7 Здатність показувати свою відповідальність за розвиток професійного знання і практик та давати оцінку стратегічному розвитку команди
ЗК8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у сфері медіа
ЗК9 Здатність цінувати і поважати різноманітність і мультикультурність, діяти на основі етичних міркувань (мотивів), реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК10 Здатність використовувати іноземні мови у популяризації своєї дослідницької та/або інноваційної роботи
ЗК11 Здатність будувати ефективну комунікацію на рівні ділових, масових, публічних, організаційних комунікацій
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання з соціальних комунікацій, набуті у процесі навчання або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень в інноваційній діяльності чи дослідницькій роботі
ФК2 Здатність визначати основні наукові підходи щодо організації, змісту та методів вивчення історії, сучасного стану й перспектив розвитку журналістики та соціальних комунікацій
ФК3 Здатність критично осмислювати проблеми у професійній діяльності на межі предметних галузей
ФК4 Здатність виконувати складні завдання і вирішувати складні проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної чи недостатньої інформації та суперечливих вимог
ФК5 Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців
ФК6 Здатність проводити дослідницьку та інноваційну діяльність у галузі сучасних медіа
ФК7 Здатність показувати свою відповідальність за розвиток професійного знання і практик та давати оцінку стратегічному розвитку команди
ФК8 Здатність діяти в межах етичних і професійних стандартів, керуватися принципами інформаційної безпеки
ФК9 Здатність приймати рішення в складних і непередбачуваних умовах інноваційної або дослідницької роботи, що потребує застосування нових підходів та прогнозування
ФК10 Здатність здійснювати планування та керівництво медіадіяльністю у виконанні короткострокових та довгострокових проєктів
ФК11 Здатність до планування подальшого автономного та самостійного навчання у сфері дослідницької або інноваційної діяльності.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК12 Здатність розробляти складники робочої програми навчальної дисципліни, навчальні та методичні матеріали до них
ФК13 Здатність проводити навчальні заняття та забезпечувати досягнення запланованих результатів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей і потреб студентів, здійснювати консультування та індивідуальний супровід студентів
ФК14 Здатність розробляти критерії та обирати інструменти оцінювання, здійснювати об’єктивне оцінювання результатів навчання, надавати студентам зворотний зв’язок щодо результатів оцінювання та рекомендації щодо покращення результатів навчання.

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати фахові знання зі сфери медіадіяльності для аналізу, узагальнення та інтерпретації даних, формулювання компетентних висновків
РН2 Застосовувати наукові методики збирання, оброблення та інтерпретації даних, впроваджувати новітні інформаційні технології
РН3 Сприймати нові ідеї і технології, продукувати нестандартні ідеї, творчо підходити до виконання завдань
РН4 Володіти навичками цілісного підходу до аналізу проблем, приймати нестандартні рішення, ефективно вирішувати проблемні ситуації
РН5 В умовах виробничої діяльності організовувати роботу, знаходити переконливі аргументи, вербальні і невербальні засоби впливу в дискусіях з колегами, партнерами, клієнтами для досягнення комунікаційної мети, створення сприятливого суспільного середовища, формування власного іміджу і визнання результатів своєї праці
РН6 Планувати час на проведення досліджень чи розробку журналістського чи інноваційного проєкту
РН7 Виявляти ініціативу та підприємливість, готовність комунікувати з іншими, базуючись на принципах соціально-психологічної специфіки спілкування; виявляти високу адаптивність до змін професійного середовища, враховуючи права та обов’язки членів колективу в ході виконання професійної діяльності; мотивувати людей та рухатися до спільної мети; здатність працювати в команді
РН8 Володіти навичками оцінки та формування якісного інформаційного контенту за різними напрямами журналістської діяльності: теле-, радіо, преса, мультимедіа; ефективно діяти на всіх етапах проєктування та координації процесу підготовки журналістських матеріалів
РН9 Цінувати і поважати різноманітність і мультикультурність, діяти на основі етичних міркувань (мотивів), реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
РН10 Володіти іноземною мовою на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність; працювати з джерелами фахової інформації іноземною мовою. Використовувати іноземні мови для створення і популяризації журналістського, дослідницького та професійного продукту
РН11 Аналізувати процес комунікації з точки зору доцільності використання різних комунікаційних технологій, будувати ефективну комунікацію, готувати творчі проєкти з використанням різних прикладних соціально-комунікаційних технологій
РН12 Давати оцінку здобутим концептуальним знанням з соціальних комунікацій, застосовувати їх у професійній (інноваційній, дослідницькій) діяльності
РН13 Визначати основні наукові підходи щодо організації, змісту та методів вивчення історії, сучасного стану й перспектив розвитку журналістики та соціальних комунікацій
РН14 Оцінювати проблемні питання в діяльності сучасних медіаорганізацій, застосовуючи знання з різних предметних галузей
РН15 Виявляти високу адаптивність до змін професійного середовища, необхідності вирішення складних проблем в умовах неповної чи недостатньої інформації та суперечливих вимог, мобілізувати інтелектуальні та духовні зусилля для самостійного засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інновацій, оновлювати власні професійні компетенції
РН16 Уміти дискутувати й аргументовано відстоювати власну думку, доносити свої висновки до фахівців і нефахівців задля досягнення комунікаційної мети, створення сприятливого суспільного середовища, формування власного іміджу та визнання результатів своєї праці
РН17 Проводити дослідження з метою ефективного просування медійного продукту
РН18 Бути відповідальним за розвиток професійного знання та результати журналістської роботи, ухвалення рішень; оцінювати перспективи розвитку команди
РН19 Здійснювати професійну діяльність у правовому полі медіагалузі, в межах етичних і професійних стандартів, керуватися принципами інформаційної безпеки, вміти застосовувати критичне мислення й технології медіааналізу в умовах інформаційних війн
РН20 Приймати рішення в складних і непередбачуваних умовах інноваційної або дослідницької роботи, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. Прогнозувати реакцію аудиторії на інформаційні продукти
РН21 Знання форм та механізмів управлінської діяльності, вміти організовувати роботу редакції (планування, керування, контроль) в різних типах ЗМІ; формувати ефективну комунікаційну стратегію під час виконання короткострокових та довгострокових проєктів
РН22 рогнозування майбутнього журналістики та свого розвитку, вміння оцінювати ситуацію та приймати ефективні рішення щодо особистісного вдосконалення, планування подальшого навчання у сфері дослідницької або інноваційної діяльності
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН23 Розроблення та оновлення програм навчальних дисциплін, підготовка навчальних і методичних матеріалів
РН24 Викладання (проведення навчальних занять), консультативна та індивідуальна підтримка студентів
РН25 Оцінювання результатів навчання, розробка критеріїв та вибір інструментів оцінювання

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (додаток 2 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. Основний склад викладачів, які залучені до викладання на освітній програмі, складається з професорсько-викладацького складу кафедри журналістики. Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову є активними й визнаними вченими, в переважній більшості мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності, відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні. До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців-практиків та компетентних експертів галузі.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (додаток 4 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси зі спеціалізованими та предметними авдиторіями, буфети, фізкультурно-оздоровчий комплекс, гуртожитки. Освітній процес за освітньою програмою здійснюється в аудиторіях, лабораторіях та комп’ютерних класах університету, які обладнані мультимедійними засобами навчання, оснащені ліцензійним програмним забезпеченням. Крім того, при випусковій кафедрі журналістики діє навчальна лабораторія журналістської майстерності, яка відповідає потребам дисциплін, що викладаються згідно навчального плану.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня вищої освіти (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/ Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Навчальний процес за цією освітньою програмою забезпечується наступними інформаційно-навчальними елементами: - доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; - доступ до міжбібліотечного абонементу; - навчально-методичний матеріал підготовлений викладачами (підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, семінарських занять, курсового проєктування тощо) як у паперовому, так й в електронному вигляді; - інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі механічної інженерії; - пакети прикладного програмного забезпечення; - система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу; - необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі» Журналістика». Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf).
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» проводиться у формі публічного захисту магістерської роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Вимоги до кваліфікаційної роботи Магістерська робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки. Мета магістерської роботи – розв’язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього періоду навчання. Виклад змісту кожного питання магістерської роботи має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним та науково аргументованим. Магістерська робота повинна відповідати таким вимогам: - містити науковий аналіз предмета дослідження; - результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об’єкта діяльності; - вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження; - бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи. Тема магістерської роботи повинна відображати проблематику функціональних напрямів медійної діяльності і конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності магістра. Єдині вимоги до змісту магістерської роботи, її обсягу і структури, форми документів, необхідних при її оформленні, затверджується засіданням кафедри журналістики НУ «Запорізька політехніка», наведені у «Методичних вказівках до написання курсових, кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» (Укл.: С.А. Панченко, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2022). Присвоєння кваліфікації «магістр з журналістики» здійснює екзаменаційна комісія. Магістерська робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації, вона має бути оприлюднена на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» або його підрозділу, або у репозитарії НУ «Запорізька політехніка»
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Журналістика» спеціальності 061 «Журналістика» проводиться у формі публічного захисту магістерської роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Магістерська робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки. Мета магістерської роботи – розв’язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі всього періоду навчання. Виклад змісту кожного питання магістерської роботи має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним та науково аргументованим. Магістерська робота повинна відповідати таким вимогам: - містити науковий аналіз предмета дослідження; - результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем відповідно до узагальненого об’єкта діяльності; - вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження; - бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи. Тема магістерської роботи повинна відображати проблематику функціональних напрямів медійної діяльності і конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності магістра. Єдині вимоги до змісту магістерської роботи, її обсягу і структури, форми документів, необхідних при її оформленні, затверджується засіданням кафедри журналістики НУ «Запорізька політехніка», наведені у «Методичних вказівках до написання курсових, кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» (Укл.: С.А. Панченко, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка, 2022). Присвоєння кваліфікації «магістр з журналістики» здійснює екзаменаційна комісія. Магістерська робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації, вона має бути оприлюднена на офіційному сайті НУ «Запорізька політехніка» або його підрозділу, або у репозитарії НУ «Запорізька політехніка»