Профіль освітньої програми

Телемедичні та біомедичні системи
Спеціальність172 Телекомунікації та радіотехніка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Радіотехніка та телекомунікації»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДругий (магістерський) рівень. Півтора роки, 90 кредитів ЄСТС.
Кваліфікаційний рівень / цикл7, згідно Національної рамки кваліфікацій.
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень.
Кваліфікація в дипломіСтупінь вищої освіти - магістр Спеціальність – 172 Телекомунікації та радіотехніка Освітня програма – Телемедичні та біомедичні системи, Магістр за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Передумови вступу
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку galina.tabunshchik@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми

Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності: телекомунікаційні і радіотехнічні системи, комплекси, технології, пристрої та їх компоненти біомедичного призначення. Цілі навчання: підготовка фахівців з телекомунікацій та радіотехніки, здатних розв’язувати складні задачі при дослідженні, проєктуванні, модернізації, впровадженні та експлуатації сучасних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів телемедичного та біомедичного призначення. Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи, стандарти, моделі та методи побудови і функціонування телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів. Методи, методики та технології дослідження, проєктування, модернізації, впровадження та експлуатації сучасних та перспективних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів біомедичного призначення. Інструменти та обладнання: новітні програмні, апаратні та програмно-апаратні засоби, що застосовуються у професійній діяльності при дослідженні, проєктуванні, модернізації, впровадженні та експлуатації сучасних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів телемедичного та біомедичного призначення.
Орієнтація освітньої програми: 
Основний фокус освітньої програми: 
Особливості програми: 
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010 рекомендовано відповідно до кваліфікацій: 2144.1 – Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації) 2144.2 – Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій 2149.2 – Інженери (інші галузі інженерної справи) 2310.2 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 2320 – Викладачі середніх навчальних закладів у т.ч. викладачі професійно-технічних навчальних закладів
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні для отримання ступеню доктора філософії або йти шляхом набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти та освіти для дорослих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: 
Оцінювання: 
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі телекомунікацій та радіотехніки.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК5 Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
ЗК6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК7 Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, прийняття обґрунтованих рішень.
ЗК8 Здатність вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами.
ЗК9 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК11 Здатність працювати як автономно, так і в команді.
ЗК12 Здатність спілкування з широкою науковою спільнотою та громадськістю в біомедичній галузі професійної діяльності.
ЗК13 Здатність використовувати дух підприємництва, виявляти ініціативу при розробці проєктів.
ЗК14 Здатність отримати базові уявлення про основи педагогіки, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність застосовувати наукові факти, концепції, теорії, принципи та методології наукових досліджень.
СК2 Здатність до реалізації принципів системного підходу при проведенні досліджень процесів, що протікають в телекомунікаційних і радіотехнічних системах та засобах телемедичного та біомедичного призначення.
СК3 Здатність обґрунтовано обирати та ефективно застосовувати математичні методи, комп’ютерні технології моделювання, а також методи оптимізації телекомунікаційних і радіо-технічних телемедичних та біомедичних систем і пристроїв.
СК4 Здатність розв’язувати задачі забезпечення надійності, живучості, завадозахищеності, інформаційної безпеки та пропускної здатності телекомунікаційних та радіотехнічних систем біомедичного призначення з урахуванням економічних, правових, безпекових та інших аспектів.
СК5 Здатність розробляти, вдосконалювати та використовувати сучасне програмне, апаратне та програмно-апаратне забезпечення телекомунікаційних та радіотехнічних засобів та систем біомедичного призначення.
СК6 Здатність аналізу сучасних друкованих та електронних ресурсів (в тому числі іншомовних) науково-технічної, довідникової та наукової інформації з урахуванням дотримання правил захисту інтелектуальної власності, правових і етичних норм, правил доброчесності .
СК7 Здатність розв’язувати складні професійні задачі на основі застосування новітніх технологій отримання, передавання, приймання і обробки інформації.
СК8 Здатність демонструвати і використовувати знання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій та інструментів інженерних і наукових досліджень, розрахунків, обробки та аналізу даних, моделювання та оптимізації.
СК9 Здатність демонструвати і використовувати знання методів та технологій розробки, тестування з урахуванням економічних факторів, проведення розрахунків собівартості, основ пошуку фондів для проведення досліджень, керування якістю послуг.
СК10 Здатність оцінювати стійкість радіотехнічних та телекомунікаційних систем в надзвичайних ситуаціях і визначати необхідні заходи щодо її підвищення з точки зору цивільної оборони.
СК11 Здатність проводити викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах та ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання.
СКС1 Здатність розробляти програмне та апаратне забезпечення вбудованих біомедичних систем та засобів телемедицини.
СКС2 Здатність забезпечувати ефективність біомедичних систем за рахунок впровадження сучасних технологій передачі, обробки, зберігання та відображення інформації, телемедичних підходів.
СКС3 Здатність розробки нових та ефективного використання існуючих технологій прототипування та проєктування біомедичних апаратів та конструкцій.
СКС4 Здатність здійснення вибору і підготовки біосумісних матеріалів відповідно до умов їх експлуатації, планування і розробки експерименту, обмін знаннями і взаємодія в групі з інженерно-технічним та медичним персоналом.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі телекомунікацій та радіотехніки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
РН2 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
РН3 Знати методологію наукових досліджень, процес і підходи до обробки теоретичної та практичної інформації; знати порядок апробації основних елементів наукової новизни. Вміти планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері телекомунікації та радіотехніки, застосовувати для цього методи математичного і фізичного моделювання, обробки інформації, інтерпретувати результати досліджень та обґрунтовувати висновки.
РН4 Знати як здійснювати пошук інформації у науково-технічній та довідковій літературі, патентах, базах даних, інших джерелах, аналізувати і оцінювати цю інформацію. Вміти виявляти актуальні науково-прикладні задачі, здійснювати їх теоретичний аналіз, пропонувати та обґрунтовувати підходи та методи їх вирішення, здійснювати техніко-економічне обґрунтування та формулювати конкретні цілі дослідження.
РН5 Знати способи отримання біомедичних сигналів та методи їх обробки. Вміти розробляти і реалізовувати сучасні та перспективні телекомунікаційні і радіотехнічні системи та технології біомедичного та телемедичного призначення, пристрої та їх компоненти, що використовують обробку біомедичних сигналів та інтелектуальні технології обробки даних.
РН6 Вміти локалізовувати та оцінювати стан проблемної ситуації на етапах дослідження, проєктування, модернізації, впровадження та експлуатації сучасних та перспективних телекомунікаційних і радіотехнічних систем біомедичного призначення, діагностичних та терапевтичних пристроїв та їх компонентів.
РН7 Знати та вміти застосовувати мови програмування загального та спеціалізованого призначення, пакети аналітичного та імітаційного моделювання, а також інструменти розробки програмного та апаратного забезпечення для розв’язання складних задач телекомунікацій та радіотехніки.
РН8 Спілкуватися іноземною мовою, усно і письмово при презентації та обговоренні результатів професійної діяльності, досліджень і проєктів у сфері телекомунікацій та радіотехніки, пошуку і аналізі науково-технічної інформації
РН9 Знати сучасні філософські підходи для опису сучасного стану науки та місця людини у сучасному світі. Вміти застосовувати науковий апарат та алгоритми для прогнозування розвитку науки і техніки.
РН10 Знати сутність і зміст, особливості педагогічної моралі, категорії, норми, принципи, функції у процесі педагогічної діяльності. Вміти використовувати педагогічні знання та підходи на практиці, проводити окремі види занять з навчальних дисциплін з телемедичних та біомедичних систем у закладах вищої освіти.
РН11 Знати основні методи керування реалізацією проєкту та колективом менеджерів на основі використання комп’ютерних технологій; методи оцінки економічної ефективності і технічної можливості проведення заходів по реалізації проєкту в заплановані терміни і в рамках встановленого кошторису. Уміти розробляти та обґрунтовувати мережевий план виконання проєкту, виявляти резерви вдосконалення технології управління проєктами, аналізувати проблеми, що викликають відхилення виконання проєкту від плану, та готувати пропозиції щодо їх подолання, організовувати команди менеджерів проєкту і керівництво ними.
РН12 Знати основні принципи побудови медичних інформаційних систем, спеціалізованих сервер-кліентських застосувань, баз даних медичної інформації що відповідають стандартам DICOM. Вміти розробляти і реалізовувати сучасні та перспективні телемедичні системи та технології біомедичного та телемедичного призначення, що базуються на дистанційному використанні.
РН13 Знати та практично застосувати методи та моделі розробки вбудованих біомедичних систем, а також технології реалізації бездротових сенсорних мереж. Вміти проєктувати та використовувати вбудовані системи для обробки біомедичних сигналів.
РН14 Знати та вміти практично застосувати сучасні методи та моделі розробки біомедичних апаратів та конструкцій на основі сучасних CAD/CAM/САЕ-систем
РН15 Знати фізико-механічні властивості біоматеріалів та методи управління їх структурою і властивостями, термінологію, основні поняття і визначення матеріалознавства, фізичні основи перспективних технологій, включаючи нанотехнології, методи аналізу і дослідження біосумісності. Вміти проводити основні фізико-механічні випробування біоматеріалів, знати можливості використання лабораторного обладнання та аналізувати результати досліджень.
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Академічна мобільність
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за змістом та обсягом повинна демонструвати набутий рівень компетентності здобувачів та передбачати вирішення науково-технічної або практичної задачі у галузі телекомунікацій та радіотехніки із застосуванням теоретичних положень і методів статистичного аналізу, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікацій та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.