Профіль освітньої програми

Економіка підприємства
Спеціальність076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет будівництва, архітектури та дизайну
Випускова кафедраКафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклFQ-EHЕA Другий цикл EQF-LLL Рівень 7 НРК України 7 кваліфікаційний рівень
Обмеження щодо форм навчаннянемає
Кваліфікація в дипломіМагістр, магістр з економіки підприємства
Передумови вступуУмови вступу визначаються «Правилами прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку lowleyhome@gmail.com або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері економіки підприємства, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: 07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність Об’єкти вивчення: діяльність суб’єктів господарювання підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється з метою забезпечення їх ефективного управління і розвитку. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: теоретико-методологічні, науково-методичні і прикладні засади підприємницької, торговельної та біржової діяльності, які забезпечують прийняття обґрунтованих професійних рішень. Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проектування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо). методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні); технології обґрунтування управлінських рішень (аналіз, діагностика, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо). Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, необхідні для формування професійних компетентностей бакалавра з економіки підприємства.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма. Професійний акцент на здатності використання методів бізнес-аналізу для аналітики потреб діяльності організацій з метою визначення проблем бізнесу і пошуку шляхів їх вирішення
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі управління та адміністрування. Підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач з економіки підприємства, набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, прагнучих до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля Ключові слова: економіка підприємства, потенціал, витрати, доходи, фінансовий результат, ризики
Особливості програми: Характерною особливістю програми є підготовка професіоналів, здатних до застосування при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач з економіки підприємства, набутих під час навчання знань і навичок, спроможних до відкриття та ведення власної справи, здібних до участі у науковій діяльності та генерування креативних ідей щодо економічного зростання, соціальної справедливості, ощадливого споживання ресурсів та збереження довкілля. Фокусування на інтегрованому підході до підготовки здобувачів вищої освіти шляхом структурно-логічної композиції теоретичних і прикладних дисциплін, управлінських і соціокультурних освітніх компонентів. Унікальність вибіркових освітніх компонент полягає в акцентуванні уваги здобувачів на прийнятті управлінських рішень в різних сферах економіки. Виокремлення комунікативного аспекту підготовки професіоналів для сфери бізнесу, що відповідають потребам регіону.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Професіонали з економіки підприємства підготовлені до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010: N – Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Професіонали з економіки підприємства можуть займати посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угрупувань Національного класифікатору України «Класифікатор професій» (ДК 003:2010). Розвиток професійних можливостей передбачає також заснування та самостійне/партнерське ведення власної справи. Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) бакалавр з економіки підприємства підготовлений до роботи: 121 Business Services and Administration Managers.
Подальше навчання: Випускники мають право: - продовжити навчання на третьому (освітньо–науковому) рівні вищої освіти FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень, HPK – 8 рівень; - набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання та електронне навчання на базі платформи дистанційного навчання Mооdle Особистісно-орієнтований та індивідуально-творчий підхід. Лекції, мультимедійні лекції та практичні заняття (з елементами наукових досліджень, ситуаційного завдання, кейсів тощо), самостійна дослідницька робота, розробка інноваційних проектів, написання курсових робіт, підготовка кваліфікаційної роботи та консультації із викладачами (групові та індивідуальні) Участь у тренінгах з ділової активності, семінарах, конференціях, що проводяться на базі НУ «Запорізька політехніка» та інших вишів України, Запорізької торгово-промислової палати за участі представників регіонального та національного бізнес-середовища задля формування у здобувачів освіти розуміння сучасних вимог роботодавців до професійних компетентностей. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське віртуальне навчальне середовище: система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom У період карантину, пов’язаного з пандемією Cоvid-19, навчання здійснюється у змішаній формі з використанням засобів відеоконференцзв’язку, інфокомунікаційних технологій та «Системи дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»», зокрема: - системи дистанційного навчання Moodle: https://moodle.zp.edu.ua/ - сайту університету: http://zp.edu.ua/ - репозиторію університету: http://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/9 - бібліотеки університету: http://library.zp.edu.ua/
Оцінювання: Оцінювання здобувачів здійснюється за результатами контрольних заходів, перелік яких визначено Положенням про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (зі змінами від 27.08.2021 р.)https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf та Положенням про організацію освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка від 10.12.2021р. №507 https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Nakaz_N507_vid_10.12.21.pdf, а саме у формі: заліків, диференційованих заліків, екзаменів, тестування, презентації проектів, ректорських контрольних роботів, захисту звітів з практики та курсових робіт, а також атестації. Ректорський контроль якості навчання здобувачів здійснюється відповідно до Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_rektorskyy_kontrol.pdf Оцінювання захисту звітів з практики здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів НУ Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_praktyku_studentiv.pdf Атестація здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи здійснюється відповідно до Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка» від 30.08.2019 р. https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_EkzKom.pdf та спрямована на визначення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня знань, а також набутих компетентностей у відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України №1165 від 29.10.18 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr-1.pdf
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК2 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК3 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК4 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК5 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур
СК2 Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності
СК3 Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності
СК4 Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності
СК5 Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій діяльності
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПРН1 Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності
ПРН2 Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення
ПРН3 Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети
ПРН4 Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп
ПРН5 Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності
ПРН6 Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність
ПРН7 Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності
ПРН8 Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень
ПРН9 Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності
ПРН10 Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових структур за умов невизначеності та ризиків
ПРН11 Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових структур
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані викладачі, які мають вчений ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально – методичної та науково – дослідної діяльності. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». Науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування в українських та закордонних вишах згідно Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка». Окремі викладачі має сертифікати про знання англійської мови відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень В2)
Матеріально-технічне забезпечення: Для забезпечення ОП кафедра має власні лекційні аудиторії, оснащені мультимедійною апаратурою, власний комп’ютерний клас, де є доступ до мережі Інтернет. Для проведення семінарських занять використовуються тематичні класи та аудиторії навчальних корпусів університету. Здобувачі вищої освіти мають необмежений доступ до ресурсів наукової бібліотеки університету. Наявна уся необхідна соціально – побутова інфраструктура
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Офіційний сайт університету – https://zp.edu.ua. Точки бездротового доступу до мережі Інтернет. Віртуальне навчальне середовище – система дистанційного навчання Moodle, Google classroom, Google Meet, Zoom. Наукова бібліотека, читальні зали, електронна бібліотека http://library.zntu.edu.ua/. Бібліотечний фонд забезпечений підручниками, навчальними посібниками, методичними виданнями тощо, передплачуються основні фахові періодичні видання України. Відкритий доступ до наукометричних баз ScienceDirect, Scopus, Web of Science, IMF eLibrary, PM World Library та ін. Електронний репозитарій http://eir.zp.edu.ua. В освітньому процесі використовуються стандартне програмне забезпечення з управління проектами, а саме: ActiveCollab, Central Desktop та Basecamp. Навчально-методичні матеріали розробляються та систематично оновлюються НПП кафедри, розміщуються на сайті кафедри (силабуси дисциплін), у системі дистанційного навчання Moodle.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість в межах національних закладів вищої освіти приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах, навчатися за декількома спеціальностями, проходити окремі навчальні курси з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів у відповідності до Положення про порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти НУ «Запорізька політехніка» від 06.2021 р.
Міжнародна кредитна мобільність: Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі міжнародної кредитної мобільності за двосторонніми договорами, укладеними між НУ «Запорізька політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів у рамках програми ЄС Еразмус+KA, інформацію щодо яких подано на веб-сторінках https://zp.edu.ua/akademichna-mobilnis, https://zp.edu.ua/stypendiyi-i-granty Право на міжнародну академічну мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akade michnu_mobilnist.pdf
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Програма передбачає можливість навчання іноземних громадян на загальних підставах за умови володіння українською мовою на достатньому рівні. В університеті передбачено проходження іноземними здобувачами підготовчих курсів з вивчення української мови за рік до початку основного навчання, та потім протягом всього періоду навчання. Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta _navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі або проблеми в сфері менеджменту, задачі або проблеми в сфері менеджменту, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується комплексністю і невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів економічної науки. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.