Профіль освітньої програми

Правознавство
Спеціальність081 Право
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділЮридичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Конституційне, адміністративне та трудове право»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL –7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр права Ступінь вищої освіти – «магістр» Спеціальність – 081 «Право» Освітньо-професійна програма – «Правознавство»
Передумови вступуПрийом на навчання для здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти за спеціальністю 081 «Право» здійснюється на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за результатами Єдиного фахового вступного випробування; умови прийому та навчання за Програмою регламентуються Правилами прийому до НУ «Запорізька політехніка».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Метою освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» є формування загальних і професійних (спеціальних) компетентностей юриста та досягнення результатів навчання. Покликана забезпечити конкурентоспроможних випускників здатних розв’язувати задачі дослідницького та інноваційного характеру у сфері права.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань: 08 «Право» Спеціальність: 081 «Право» Об’єкт вивчення: право як соціальне явище та особливості його застосування, що ґрунтуються на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені людська гідність та верховенство права. Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Теоретичний зміст предметної області: правові доктрини, цінності та принципи на яких базується творення права, його тлумачення та особливості застосування. Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; цифрові технології, методи оцінювання та аналізу інформації, методи доведення. Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються у діяльності в сфері права.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна. Практична складова є ключовою при вивченні правових процесів і явищ
Основний фокус освітньої програми: Вироблення практичних умінь і навичок вирішувати складні, комплексні правові проблеми за невизначених умов у стислі строки, підготовка до діяльності в умовах динамічного розвитку політико та економіко -правового кластеру регіону
Особливості програми: Навчання у середніх та малих групах; застосування кейс-методів і виконання індивідуальних навчальних задач
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Працевлаштування на посади відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 081 «Право».
Подальше навчання: Право продовжити навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня Доктор філософії. Набуття додаткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання на основі компетентнісного підходу з використанням платформи Moodle. Базується на активному навчанні практичного спрямування під час лекцій, практичних занять, самостійної навчальної роботи, вирішення кейсів, проходження виробничої практики (при використанні проблемних, інтерактивних, проектних, інформаційно-комп’ютерних та саморозвиваючих технологій навчання). Форма навчання за програмою: денна, заочна.
Оцінювання: Накопичувальна бально-рейтингова система. Поточний, модульний, підсумковий контроль. Підсумковий контроль : диференційні заліки, екзамени, що оцінюються як за національною шкалою так і за шкалою ЕКТС. Атестація випускника відбувається шляхом складання державного екзамену Оцінювання навчальних досягнень студентів магістратури здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу, що затверджено Вченою радою НУ «Запорізька політехніка» 30.08.2019 протокол №1 та надано чинності наказом ректора №228 від 30.08.2019 р.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК5 Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК9 Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК10 Здатність розробляти проекти та управляти ними
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності
СК2 Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України
СК3 Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні
СК4 Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України
СК5 Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції
СК6 Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію
СК7 Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні
СК8 Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів
СК9 Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності
СК10 Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування
СК11 Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів
СК12 Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника
СК13 Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією
СК14 Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини
СК15 Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
ПР1 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання
ПР2 Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами
ПР3 Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження
ПР4 Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки
ПР5 Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово
ПР6 Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи
ПР7 Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання
ПР8 Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності
ПР9 Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг
ПР10 Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права
ПР11 Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції
ПР12 Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
ПР13 Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів
ПР14 Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування
ПР15 Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування
ПР16 Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини
ПР17 Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Реалізацію програми забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь та вчене звання, а також великий досвід навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Усі викладачі відповідають вимогам затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24 березня 2021 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (пп. 35, 36, 37). З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. До аудиторних занять залучаються професіонали-практики, 20% викладачів мають досвід практичної роботи за спеціальністю
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24 березня 2021 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (пп. 25, 27, 39), зокрема : навчальні корпуси; гуртожитки; тематичні кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; пункти харчування; мультимедійне обладнання; спортивний зал, спортивні майданчики
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24 березня 2021 р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (пп. 28, 29), а саме : офіційний сайт НУ «Запорізька політехніка»: https://zp.edu.ua/ , точки бездротового доступу до мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні зали; пакет MS Office 365; корпоративна пошта; віртуальне навчальне середовище MOODL, що містить необхідне методичне забезпечення ОПП.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Передбачається законодавством та є доцільною, коли виникає необхідність вивчення (освоєння) студентами принципово нових курсів, дисциплін, які не викладаються у базовому закладі вищої освіти. Можлива на основі укладання угод про академічну кредитну мобільність із закладами вищої освіти України. Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності набутих компетентностей.
Міжнародна кредитна мобільність: Університет має чисельні угод з університетами, освітянськими організаціями та підприємствами Австрії, Бельгії, Республіки Білорусь, Казахстану, Грузії, Іспанії, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Чехії. В університеті в рамках програми «Erasmus+ (KA1)» підписані 8 міжінституційних угод з Європейськими університетами. Юридичний факультет має угоду про співпрацю з Грузинським технічним університетом та Академією ГУСПОЛ (Чеська республіка).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: 
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників Освітньо-професійної програми спеціальності 081 Право здійснюється у два етапи : Перший – у формі комплексний екзамену за принципами ЗНО з обов’язкових дисциплін освітньо-професійної програми. Другий – у формі єдиного державного кваліфікаційного екзамену за спеціальністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 №354 та від 17 липня 2019 №684. Вимоги до єдиного кваліфікаційного екзамену встановлюються державою. До атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які успішно завершили теоретичний курс навчання та виконали усі види практичної підготовки, передбачені навчальним планом. Комплексний кваліфікаційний екзамен проводять як комплексну перевірку рівня засвоєння здобувачем вищої освіти загальних та спеціальних компетентностей, що він повинен продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним програмних результатів знань. Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра, спеціальність 081 «Право», освітня кваліфікація магістр права. Атестація здійснюється відкрито і публічно.  
Вимоги до кваліфікаційної роботи: