Профіль освітньої програми

Технології машинобудування
Спеціальність131 Прикладна механіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділМашинобудівний факультет
Випускова кафедраКафедра «Технологія машинобудування»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклЗакон України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень, НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломіМагістр з прикладної механіки
Передумови вступуДля здобуття освітнього рівня «магістр» можуть вступати особи, що здобули освітній рівень «бакалавр».
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку djadja@zp.edu.ua або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Мета освітньої програми магістра за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» полягає у формуванні загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, що забезпечують конкурентоспроможність випускників при вирішенні завдань в сфері професійної діяльності.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Галузь знань 13 «Механічна інженерія» Спеціальність 131 «Прикладна механіка» («Технології машинобудування»). Нормативні навчальні дисципліни: 1.1.Дисципліни загальної підготовки – 7 кредитів ЄКТС, 210 год. 1.2.Дисципліни професійної підготовки – 59,5 кредиту ЄКТС, 1785 год. Дисципліни вільного вибору студента: 2.1. Цикл загальної підготовки - 6 кредитів ЄКТС, 180 год. 2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки – 17,5 кредити ЄКТС, 525 год.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна (магістра) Програма прикладної орієнтації Структура програми передбачає оволодіння знаннями щодо виконання досліджень, проєктно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні
Основний фокус освітньої програми: Фахова освіта в галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» («Технологія машинобудування»). Фокус програми – підготовка фахівців, які володіють методами професійної інженерної діяльності в галузі проєктування технологічних процесів на сучасних верстатах з ЧПУ, можуть виконувати наукові дослідження технічних систем машинобудівних виробництв. Ключові слова: технологія, програмування, дослідження, проектування
Особливості програми: Для отримання практичних навичок та закріплення теоретичного матеріалу для студентів передбачається дуальна форма освіти, проходження стажування за кордоном
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Відповідно до КВЕД-2010 випускники спеціальності можуть займатися наступними видами економічної діяльності секції М на підприємствах та установах будь-якої організаційно правової форми: 71 - Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; 72 - Наукові дослідження та розробки 74 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність Професійні назви робіт згідно ДК 003:2010, на підготовку до яких спрямована освітньо-професійна програма: 1222 - керівники виробничих підрозділів у промисловості; 2145.1 – науковий співробітник (інженерна механіка); 2145.2 – інженер конструктор (механіка); 2145.2 – інженер технолог (механіка); 2149.2 – інженер з впровадження нової техніки та технологій; 2149.2 – інженер контролер
Подальше навчання: Здобувач вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» другого (магістерського) рівня має право на здобуття освіти на третьому (освітньо - науковому) рівні вищої освіти
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику, Інформаційні технології, технології розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, навчання на основі досліджень. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, семінари, самостійне навчання на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Оцінка підсумкового контролю визначається за 100-бальною шкалою (для іспитів, диференційованих заліків, курсових проєктів/робіт, звітів з практики) або за двобальною шкалою «зараховано – не зараховано» (для заліків).
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у прикладній механіці або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність виявляти, ставити та вирішувати інженерно-технічні та науково-прикладні проблеми
ЗК2 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК3 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК4 Здатність розробляти проєкти та управляти ними
ЗК5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК7 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
ЗК9 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
ЗК10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК11 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
ЗК12 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної інженерії для знаходження оптимальних рішень широкого кола інженерних задач із застосуванням сучасних підходів, методів прогнозування, інформаційних технологій та з урахуванням наявних обмежень за умов неповної інформації та суперечливих вимог
ФК2 Здатність описати, класифікувати та змоделювати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні теорій та практик механічної інженерії, а також знаннях суміжних наук
ФК3 Здатність до самостійної роботи і ефективного функціонування в якості керівника групи
ФК4 Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення до фахівців і нефахівців
ФК5 Здатність планувати і виконувати експериментальні дослідження, обробляти результати експерименту на основі використання сучасних інформаційних технологій та мікропроцесорної техніки, інтерпретувати результати натурних або модельних експериментів
ФК6 Здатність планувати та управляти проєктами
ФК7 Знання та розуміння організації машинобудівного підприємства
ФК8 Здатність використовувати системи автоматизованого проектування при розробці технологічних процесів виготовлення деталей на верстатах з ЧПУ
ФК9 Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, інформаційні технології та прикладне комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних і наукових завдань з прикладної механіки
ФК10 Здатність визначати галузь застосування спеціальних технологій виготовлення деталей
ФК11 Здатність застосовувати фізико-хімічні технології при обробці важкооброблюваних матеріалів
ФК12 Здатність прогнозувати параметри якості поверхні і поверхневого шару деталей машин після механічних та фінішних методів оброблення з метою забезпечення або підвищення експлуатаційних властивостей
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання новітніх методів та методик проєктування, аналізу і дослідження конструкцій, машин та/або процесів в галузі машинобудування та суміжних галузях знань
РН2 Розробляти і ставити на виробництво нові види продукції, зокрема виконувати дослідно-конструкторські роботи та/або розробляти технологічне забезпечення процесу їх виготовлення
РН3 Застосовувати системи автоматизації для виконання досліджень, проєктно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні
РН4 Використовувати сучасні методи оптимізації параметрів технічних систем засобами системного аналізу, математичного та комп’ютерного моделювання, зокрема за умов неповної та суперечливої інформації
РН5 Самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного характеру, аргументувати і захищати отримані результати та прийняті рішення
РН6 Розробляти, виконувати та оцінювати інноваційні проекти з урахуванням інженерних, правових, екологічних, економічних та соціальних аспектів
РН7 Зрозуміло і недвозначно презентувати результати досліджень та проектів, доносити власні висновки, аргументи та пояснення державною та іноземною мовами усно і письмово колегам, здобувачам освіти та представникам інших професійних груп різного рівня
РН8 Оволодівати сучасними знаннями, технологіями, інструментами і методами, зокрема через самостійне опрацювання фахової літератури, участь у науково-технічних та освітніх заходах
РН9 Організовувати роботу групи при виконанні завдань, комплексних проектів, наукових досліджень, розуміти роботу інших, давати чіткі інструкції
РН10 Вести пошук необхідної інформації в науково-технічній літературі, електронних базах та інших джерелах, засвоювати, оцінювати та аналізувати цю інформацію
РН11 Розробляти управлінські та/або технологічні рішення за невизначених умов та вимог, оцінювати і порівнювати альтернативи, аналізувати ризики, прогнозувати можливі наслідки
РН12 Використовувати сучасні підходи при проектуванні та виробництві нової техніки
РН13 Виконувати геометричне моделювання, статичний та динамічний аналіз конструкцій, механізмів на стадії проектування за допомогою програмного забезпечення
РН14 Знати та розуміти організацію виробничого процесу
РН15 Використовувати спеціальні технології при обробці важкооброблюваних матеріалів
РН16 Вміти робити пошук отримання сприятливих властивостей поверхневого шару виробів методами фінішного оздоблювання та фінішного зміцнювання
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Гарантом освітньої програми є доцент Дядя Сергій Іванович, канд. техн. наук за відповідною спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструмент. Науково-педагогічні працівники мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, що відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Викладання освітніх компонентів здійснюють 9 викладачів, що мають відповідну кваліфікацію. Серед них 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук, доцентів.
Матеріально-технічне забезпечення: Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу становить 4,5кв. метра на одного здобувача освіти. Для виконання освітньої програми кафедра «Технологія машинобудування» має комп’ютерний клас на 21 робоче місце з програмним забезпеченням NX, верстаний парк, що включає токарний та фрезерний верстати з ЧПУ, електроерозійний верстат, лазерно-гравірувальну установку, 3 D принтер, мікротвердомір
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення:  Бібліотека має традиційні фонди (841880 прим.), фонд електронних документів (54828 назв), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів (http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka). За галуззю знань 13 Механічна інженерія бібліотечний фонд містить більш 2 тис. назв примірників, 8 періодичних видань. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує доступ до інформації, обмін нею, розповсюдження , накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, проведення відеоконференцій тощо. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена інформація про діяльність університету http://zntu.edu.ua/ Розроблено та затверджено навчально-методичне забезпечення: навчальні плани, робочі програми, методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську централізовану платформу moodle.zp.edu.ua.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Національна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.)
Міжнародна кредитна мобільність: Міжнародна кредитна мобільність регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка», а також договорами про міжнародну академічну мобільність Національного університету «Запорізька політехніка» зокрема з бельгійськім університетом KU Leuwen (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.)
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних здобувачів вищої освіти регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.)
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація випускників освітньої програми «Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» проводиться у формі захисту дипломного проєкту та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з прикладної механіки Захист дипломного проєкту здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: