Профіль освітньої програми

Технології та устаткування зварювання
Спеціальність131 Прикладна механіка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділІнженерно-фізичний факультет
Випускова кафедраКафедра «Обладнання та технологія зварювального виробництва»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів
Кваліфікаційний рівень / циклДругий (магістерський) рівень вищої освіти; НРК України - 7 рівень; FQ-EHEA - Другий цикл; EQF - LLL - 7 рівень
Обмеження щодо форм навчанняБез обмежень
Кваліфікація в дипломіМагістр з прикладної механіки за освітньою пограмою «Технології та устаткування зварювання» Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти - «Магістр» Спеціальність - 131 «Прикладна механіка» Освітньо-професійна програма - «Технології та устаткування зварювання»
Передумови вступуДля здобуття освітнього рівня “магістр” можуть вступати особи, що мають перший рівень вищої освіти (бакалавр). Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень вищої освіти за іншими спеціальностями, повинна передбачати перевірку набуття особою компетентностей та результатів навчання, що визначені Стандартом вищої освіти зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії і стратегії університету, має на меті підготовку фахівців, які володіють компетенціями в галузі прикладної механіки та здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми зварювання та споріднених процесів і технологій.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкт діяльності: конструкції, машини, устаткування, механічні, біомеханічні і мехатронні системи та комплекси, процеси їх конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатація. Цілі навчання: професійна інженерна діяльність в галузі проєктування, виробництва, експлуатації та наукових досліджень технічних систем машин і устаткування, робототехнічних засобів та комплексів, розробки технлогій машинобудівних виробництв, викладацької діяльності. Теоретичний зміст предметної області: закони механіки та їх прикладні застосування, теоретичні засади проєктування аналізу і оптимізації конструкцій та технологій виробництва машин, основи організації та проведення наукових досліджень, механічних властивостей матеріалів, динаміки машин та процесів, механіки рідини й газів, деталей машин і конструкцій, моделювання та прогнозування експлуатаційних властивостей технічних систем. Методи, методики та технології: аналітичні та чисельні методи проєктування і розрахунку машин і конструкцій, математичного і комп’ютерного моделювання машин та механізмів; методики та технології натурного і віртуального технологічного експерименту; інформаційні технології в інженерних дослідженнях, проєктуванні і виробництві. Інструменти та обладнання: верстати, інструменти, технологічні та контрольні пристрої, контрольно-вимірювальні інформаційні системи, апаратне та програмне забезпечення дослідних верстатних та робототехнічних систем.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна програма передбачає виконання пошукових, теоретичних і експериментальних робіт з елементами наукових досліджень, направлених на вирішення актуальних задач і проблем в галузі механічної інженерії і технологій у зварюванні й споріднених процесах.
Основний фокус освітньої програми: Спеціальна освіта в галузі прикланої механіки, зварювання та споріднених процесів і технологій. Формування здобувача, як особистості, яка здатна вирішувати виробничо-технологічну, організаційно-управлінську, науково-дослідну, контсрукторську діяльність на промислових підприємствах та в конструкторських бюро. Здатність розв’язувати cкладні задачі і проблеми у сфері прикладної механіки в процесі навчання шляхом проведення досліджень або здійснення існуючих спеціальних інновацій, що потребує певних зусиль в умовах невизначеності явищ і вимог. Освітня програма побудована із урахуванням сучасного стану інформаційних технологій та програмних комплексів комп’ютерного проєктування, робототехнічного та різновидів збирально-зварювального обладнання, технологій, що дозволяють отримати необхідні компетентності у проєктуванні технічних засобів та розробці технологічних процесів зварювання та споріднених технологій.
Особливості програми: До освітнього процесу періодично залучаються професіонали практики, експерти галузі, представники роботодавців. Особлива увага приділяється набуттю основних практичних навичок роботи з комп’ютерними САЕ - системами та практикується дуальна форма здобуття вищої освіти. Остання здійснюється на підставі договору між Університетом та роботодавцем, наприклад АТ “Мотор-Січ”, яка вже практикується. Ця форма передбачає можливість отримання здобувачем вищої освіти на робочому місці за спеціальним навчальним планом з подальшим працевлаштуванням та оплати його праці.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Фахівець має кваліфікацію, яка дозволяє йому виконувати наступні завдання та обов’язки відповідної роботи згідно класифікатора професій ДК 003:2010: 2145.2 інженер-механік, 2145.2 інженер із зварювання, 2145.2 інженер-конструктор (механік), 2149.2 інженер-дослідник, 2149.2 інженер-конструктор, 23 професіонали в галузі освіти та навчання, 2310 викладачі закладів вищої освіти.
Подальше навчання: Мають право продовжити навчання на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії) та набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Програмою передбачено студентоцетроване навчання. Методи навчання: пояснювально-ілюстративні, практичні, проблемно-пошукові, дослідницькі. Форми організації навчання: комбінації лекцій, лабораторних і практичних занять у малих групах, індивідуальні завдання, консультації, самостійна робота, науково-дослідна робота студентів, курсове проєктування та виконання атестаційної роботи. Технології змішаного та дистанційного навчання за окремими освітніми компонентами тільки у разі форс-мажорних обставин (пандемія, надзвичайний стан і т.і.). У межах нормального учбового процесу навчання повинно відбуватися тільки у безпосередньому очному контакті викладач-студент, особливо при захисті лабораторних робіт, практичних занять, консультацій, курсового проєктування у вигляді співбесіди та дискусії. Студент має бути здатним фахово відповідати на питання не тільки “як”, але і “чому”, тобто володіти аналізом причинно-наслідкових зв’язків. Це дозволить не тільки навчити студента повному обсягу необхідних фахових знань, але і умінню їх викладати грамотною літературною мовою і підвищити свій розумовий та інтелектуальний потенціал.
Оцінювання: Освітня програма має формативне (письмові та усні коментарі й настанови викладачів в процесі навчання, формування навичок самооцінювання) та сумативне (заліки та письмові іспити з навчальних дисциплін) оцінювання. Процедура оцінювання навчальної роботи здобувача складається з ряду контрольних заходів, які включають у себе поточний (оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (тестування, захист звітів лабораторних та практичних робіт), рубіжний (модульний, тематичний), підсумковий та семестровий контроль, захист звітів з практичної підготовки, захист курсових проєктів, прилюдний захист кваліфікаційної роботи, а також комплексні та ректорські контрольні роботи. Що стосується самооцінювання, то воно повинно бути погоджено з викладачем шляхом дискусії. Тестування повинно передбачати обовязкове спілкування з викладачем з поясненням, чому саме та чи інша відповідь була обрана правильною, шляхом додаткових питань на цю тему. Таким чином можна оцінити повноту і якість усвідомлення дисципліни. Конкретні підходи та методи оцінювання результатів навчання за певною навчальною дисципліною розроблено у відповідності до “Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка», затвердженого наказом ректора № 507 від 10 грудня 2021 року і відображені у робочих програмах і силабусах відповідно.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у прикладній механіці або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність виявляти, ставити та вирішувати інженерно-технічні та науково-прикладні проблеми
ЗК2 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК3 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК4 Здатність розробляти проєкти та управляти ними
ЗК5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК7 Здатність до спілкуватися іноземною мовою
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
ФК1 Здатність застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної інженерії для знаходження оптимальних рішень широкого кола інженерних задач із застосуванням сучасних підходів, методів прогнозування, інформаційних технологій та з урахуванням наявних обмежень за умов неповної інформації та суперечливих вимог
ФК2 Здатність описати, класифікувати та змоделювати широке коло технічних об’єктів та процесів, що ґрунтується на глибокому знанні та розумінні теорій та практик механічної інженерії, а також знаннях суміжних наук
ФК3 Здатність до самостійної роботи і ефективного функціонування в якості керівника групи
ФК4 Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення до фахівців і нефахівців, зокрема і в процесі викладацької діяльності
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:
ФК5 Здатність робити критичний аналіз існуючих варіантв з метою вирішення поставленої задачі модернізації технології у зварюванні та наплавленні шляхом проведення подальших теоретичних і практичних досліджень
ФК6 Здатність визначити корисність і необхідність створення металоконструкцій із різнорідних і композитних матеріалів та призначати необхідні матеріали, параметри режиму і техніку зварювання
ФК7 Здатність до порівняння міжнародних та національних систем стандартизації та підготовки персоналу у зварювальному виробництві з метою покращення якості зварної металопродукції та підвищення її конкурентноспроможності
ФК8 Здатність використовувати знання в галузі матеріалознавства для додаткової термічної обробки металоконструкцій після зварювання з метою поліпшення якості і підвищення роботоспроможності зварних виробів

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
РН1 Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання новітніх методів та методик проєктування, аналізу і дослідження конструкцій, машин та/або процесів в галузі машинобудування та суміжних галузях знань
РН2 Розробляти і ставити на виробництво нові види продукції, зокрема виконувати дослідно-конструкторські роботи та/або розробляти технологічне забезпечення процесу їх виготовлення
РН3 Застосовувати системи автоматизації для виконання досліджень, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні
РН4 Використовувати сучасні методи оптимізації параметрів технічних систем засобами системного аналізу, математичного та комп’ютерного моделювання, зокрема за умов неповної та суперечливої інформації
РН5 Самостійно ставити та розв’язувати задачі інноваційного характеру, аргументувати і захищати отримані результати та прийняті рішення
РН6 Розробляти, виконувати та оцінювати інноваційні проекти з урахуванням інженерних, правових, екологічних, економічних та соціальних аспектів
РН7 Зрозуміло і недвозначно презентувати результати досліджень та проектів, доносити власні висновки, аргументи та пояснення державною та іноземною мовами усно і письмово колегам, здобувачам освіти та представникам інших професійних груп різного рівня
РН8 Оволодівати сучасними знаннями, технологіями, інструментами і методами, зокрема через самостійне опрацювання фахової літератури, участь у науково-технічних та освітніх заходах
РН9 Організовувати роботу групи при виконанні завдань, комплексних проектів, наукових досліджень, розуміти роботу інших, давати чіткі інструкції
РН10 Вести пошук необхідної інформації в науково-технічній літературі, електронних базах та інших джерелах, засвоювати, оцінювати та аналізувати цю інформацію
РН11 Розробляти управлінські та/або технологічні рішення за невизначених умов та вимог, оцінювати і порівнювати альтернативи, аналізувати ризики, прогнозувати можливі наслідки
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:
РН12 Вміти вибирати або конструювати лабораторні дослідницькі установки, які в найбільшій мірі відображають роботу діючих машин і механізмів на виробництві
РН13 Вміти правильно і наочно представляти результати проведених досліджень у вигляді кривих, гістограм та таблиць
РН14 Знати, які труднощі виникають у дослідника при впровадженні результатів у виробництво та способи їх подолання
РН15 Знати, які проблеми виникають при зварюванні різнорідних і композитних матеріалів та яким чином їх долають на практиці
РН16 Знати, яким чином шляхом зміни параметрів режиму та техніки ведення процесу можна отримати роботоспроможну конструкцію з різнорідних та композитних матеріалів
РН17 Знати, як проводити термічну обробку зварних металоконструкцій у цехових та польових умовах
РН18 Знати, яким чином регламентуються вимоги до кваліфікації зварника в залежності від ступіня відповідальності зварної конструкції

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності другого рівня вищої освіти згідно з чинними Ліцензійними умовами впровадження освітньої діяльності. Основний склад викладачів, які залучені до викладання на освітній програмі складається з професорсько-викладацького складу кафедри “Обладнання та технології зварювального виробництва”. Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню складову є активними й визнаними вченими, в переважній більшості мають наукові ступені і вчені звання, публікують праці у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях, мають підтверджений рівень наукової і професійної активності. відповідну професійну компетентність і досвід за профілем дисциплін, у викладанні яких вони задіяні.До викладання окремих освітніх компонентів освітньої програми та їх частин передбачено залучення фахівців-практиків та компетентних експертів галузі.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності другого рівня вищої освіти згідно до чинних ліцензійних умов. До загальної інфраструктури університету входять навчальні корпуси зі спеціалізованими та предметними аудиторіями, буфети, фізкультурно-оздоровчий комплекс, гуртожитки.Освітній процес за освітньою програмою здійснюється в аудиторіях, лабораторіях та комп’ютерних класах університету, які обладнані мультимедійними засобами навчання, оснащені ліцензійним програмним забезпеченням CAE-систем й іншим лабораторно-технічним та зварювальним устаткуванням.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності другого рівня вищої освіти згідно до чинних ліцензійних умов. Офіційний веб-сайт, на якому розміщена основна інформація про діяльність університету https://zp.edu.ua/. Сторінка на офіційному веб-сайті університету англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про діяльність https://zp.edu.ua/zaporizhzhia-polytechnic-national-university. Навчальний процес за цією освітньою програмою забезпечується наступними інформаційно-навчальними елементами: -доступ до провідних світових наукометричних баз даних Scopus та WoS; -доступ до міжбібліотечного абонементу; -навчально-методичний матеріал підготовлений викладачами (підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, семінарських занять, курсового проєктування тощо) як у паперовому, так й в електронному вигляді; -інформаційні ресурси бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» http://www.zntu.edu.ua/naukova-biblioteka (періодика, монографії, навчальні посібники, підручники, словники, тощо), які сформовані відповідно до предметної сфери та сучасних наукових тенденцій у галузі механічної інженерії; -пакети прикладного програмного забезпечення; -система дистанційного навчання Moodle, яка забезпечує доступ до навчальних матеріалів з дисциплін освітньої програми, тестових завдань, відеоматеріалів та інших інформаційних складових навчального процесу; -необмежений доступ до мережі Internet. Розроблено навчально-методичне забезпечення: затверджені в установленому порядку навчальні плани, робочі програми з усіх навчальних дисциплін, програми практичної підготовки, методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. Доступ до навчально-методичних матеріалів здійснюється через загальноуніверситетську, централізовану платформу https://moodle.zp.edu.ua/. Методичний матеріал за освітньою програмою періодично оновлюється та адаптується з урахуванням цілей освітньої програми та сучасних тенденцій розвитку галузі “механічна інженерія”. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі «Уран», що забезпечує оперативний доступ до інформації, обмін нею, її розповсюдження, накопичення та обробку для проведення наукових досліджень, дистанційного навчання, використання методів телематики, функціонування електронних бібліотек, віртуальних лабораторій, проведення телеконференцій, реалізації дистанційних методів моніторингу, тощо.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf)
Міжнародна кредитна мобільність: Регламентується Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Запорізька політехніка» (https://zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_akademichnu_mobilnist.pdf), а також на основі двосторонніх угод між Національним університетом «Запорізька політехніка» та іноземними закладами вищої освіти, іноземними організаціями та підприємствами. У рамках дії Програми ЄС Еразмус+ за напрямком KA1:Навчальна (академічна) мобільність запроваджено двосторонні обміни викладачами та студентами з Левенським католицьким університетом (Бельгія).
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Можливе на загальних умовах, після опанування курсу української мови. Регламентовано Положенням про організацію набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті «Запорізька політехніка» https://zp.edu.ua/uploads/dept_inter/pol_pro_org_naboru_ta_navch_inozemtsiv.pdf
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій таметодів механічної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра.
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій таметодів механічної інженерії. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства.