Профіль освітньої програми

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Спеціальність153 Мікро- та наносистемна техніка
Освітній ступіньМагістр
ПідрозділФакультет радіоелектроніки та телекомунікацій
Випускова кафедраКафедра «Мікро-та наноелектроніка»
Тип диплому та обсяг освітньої програмиДиплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Кваліфікаційний рівень / циклНРК України – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; EQF-LLL – 7 рівень
Обмеження щодо форм навчання
Кваліфікація в дипломімагістр з мікро- та наносистемної техніки
Передумови вступуНаявність ступеня бакалавра
Запрошуємо роботодавців, представників ринку праці, випускників та всіх зацікавлених сторін до обговорення проєктів освітніх програм з метою підтвердження їхньої релевантності, відповідності результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам сучасного ринку праці. Свої пропозиції та зауваження Ви можете надіслати на поштову скриньку або заповнити онлайн-форму
Мета освітньої програми
Мета сучасної ОП «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» полягає у підготовці професіоналів, здатних вирішувати складні задачі і проблеми у сфері мікро- та наносис-темної техніки і здійснювати виробничу, наукову та викладацьку діяльність, спрямовану на ефективну та плідну працю в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства та формування високої адаптивності здобувачів вищої освіти в умовах трансформації ринку праці шляхом взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.
Характеристика освітньої програми
Предметна область освітньої програми: Об’єкти вивчення та діяльності – теоретичні аспекти фі-зичних процесів і явищ, на яких ґрунтується функціонування мiкро- та наносистем; технологічні процеси їх виготовлення, принципи дії, складні системи та прилади мікро- та наносистем-ної техніки. Цілі навчання – набуття компетенцій для успішної профе-сійної діяльності: дослідження, розроблення новітніх та викорис-тання існуючих технологій, матеріалів та приладів мікро- та наносистемної техніки, їх конструювання, виготовлення, випробовування, експлуатація та модернізація. Теоретичний зміст предметної області – фундаментальні принципи побудови та функціонування складної мікро- та нано-системної техніки; методи моделювання об’єктів та процесів, що в них відбуваються; властивості матеріалів; особливості техно-логічних процесів, сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій. Методи, методики та технології – вимірювання та моделю-вання характеристик матеріалів, приладів, пристроїв і систем; планування експериментів і обробки їх результатів. Інструменти та обладнання – прилади та пристрої мікро- та наносистемної техніки, контрольно-вимірювальна апаратура, спеціалізоване технологічне обладнання та оснащення, програ-мні засоби для розрахунків параметрів, характеристик, моделю-вання та програмування, розроблення та ведення конструкторської документації.
Орієнтація освітньої програми: Освітньо-професійна
Основний фокус освітньої програми: Освітню програму спрямовано на формування у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей для набуття дослід-ницьких навичок з метою реалізації наукової і / або викладаць-кої кар’єри; розроблення нових та використання існуючих мік-ро- і нанотехнологій; проєктування, виготовлення, випробуван-ня, експлуатація та модернізація оптоелектронних приладів, пристроїв і виробів мікро- та наносистемної техніки; розроб-лення фундаментальних основ створення низькорозмірних структур і нанокомпозитів із наперед заданими електронними та оптичними властивостями для потреб нетрадиційної енерге-тики, наномедицини, екологічного контролю, вдосконалення оптичних технологій надщільного запису інформації. Ключові слова: мікро- і наноелектронні прилади та пристрої, нанотехнології, низькорозмірні структури та наноматеріали, електронні та оптоелектронні пристрої
Особливості програми: Програма базується на основі вимог Європейської рамки ква-ліфікацій для навчання впродовж життя EQF-LLL (European Qualifications Framework for Lifelong Learning). Для набуття спеціальних (фахових) компетентностей програ-ма узгоджується з партнерами: НТУУ КПІ ім. І. Сікорського, установами НАН України, зокрема, з Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України та Інститутом проблем реєст-рації інформації НАН України, а також з високотехнологічними підприємствами різних форм власності. Для забезпечення умов підготовки фахівця в реальному сере-довищі майбутньої професійної діяльності передбачено стажу-вання.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування: Права випускників на працевлаштування не обмежуються. Відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003:2010 випускники можуть працювати на посадах: 2149 – Професіонали в інших галузях інженерної справи: – інженер з налагодження й випробувань; – інженер з організації експлуатації та ремонту; – інженер з патентної та винахідницької роботи; – інженер з ремонту; – інженер із впровадження нової техніки й техноло-гії; – інженер із стандартизації та якості; – інженер-дослідник; – інженер-конструктор; – інженер-технолог; – інженер з підготовки виробництва
Подальше навчання: Магістр з мікро- та наносистемної техніки має право продов-жити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти доро-слих.
Викладання та оцінювання
Викладання та навчання: Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, виконання ін-дивідуальних завдань, курсових робіт та проєктів, самостійна робота, проходження практики на профільних підприємствах, дуальна та дистанційна освіта, консультації із викладачами, під-готовка кваліфікаційної роботи.
Оцінювання: Формативні (вхідний та поточний контроль): тестування знань або умінь; звіти з лабораторних та практичних робіт; звіти з практик; огляд літератури, презентації тощо. Сумативні (підсумковий контроль): екзамен (письмовий з по-дальшим усним опитуванням); залік (передбачена можливість за результатами формативного контролю); захист кваліфікаційної роботи.
Компетентності
Тип компетентностіНайменування
Інтегральна компетентність:Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та прак-тичні проблеми під час професійної діяльності у галузі мікро- та наносистемної техніки та/або у процесі навчання, що передба-чає проведення досліджень та/або здійснення інновацій щодо застосування теорій та методів мікро- та наносистемної техніки та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності (ЗК):ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК3 Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК4 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7 Навички міжособистісної взаємодії
ЗК8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
Фахові компетентності спеціальності (ФК):Фахові компетентності зі спеціальності:
СК1 Здатність ефективно використовувати складне контрольно-вимірювальне, технологічне та дослідницьке обладнання при дослідженнях та виробництві матеріалів, компонентів, приладів і пристроїв мікро- та наносистемної техніки різноманітного призначення
СК2 Здатність здійснювати тестування та діагностику приладів та обладнання, а також оброблення і аналіз отриманих результатів
СК3 Здатність аналізувати та синтезувати мікро- та наноелектронні системи різного призначення
СК4 Здатність розробляти, обґрунтовано вибирати і використовувати сучасні методи обробки та аналізу сигналів в мікро- і наноелектронних приладах та системах
СК5 Здатність аргументувати вибір методів розв’язання складних задач і проблем мікро- та наносистемної техніки, критично оцінювати отримані результати та аргументувати прийняті рішення
СК6 Здатність користуватися сучасними системами пошуку та аналізу науково-технічної інформації, проводити патентний пошук і дослідження та здійснювати захист інтелектуальної власності
СК7 Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти у сфері мікро- та наносистемної техніки, а також дотичні до неї міждисциплінарні проекти
Додаткові фахові компетентності, які визначені за освітньою програмою:

Програмні результати навчання
Тип результатуНайменування
Програмні результати навчання зі спеціальності:Основні програмні результати навчання зі спеціальності:
Р1 Формулювати і розв’язувати складні інженерні, виробничі та/або наукові задачі під час проєктування, виготовлення і дос-лідження мікро- та наносистемної техніки різноманітного призначення та створення конкурентоспроможних розробок, втілення результатів у бізнес-проектах
Р2 Визначати напрями, розробляти і реалізовувати проєкти модернізації виробництва мікро- та наносистемної техніки з урахуванням технічних, економічних, правових, соціальних та екологічних аспектів
Р3 Оптимізувати конструкції систем, пристроїв та компонентів мікро- та наносистемної техніки, а також технології їх виготовлення
Р4 Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем у сфері мікро- та наноелектроніки, для розв’язування складних задач професійної діяльності
Р5 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері мікро- та наноелектроніки, презентації результатів досліджень та інноваційних проектів
Р6 Розробляти вироби та компоненти мікро- та наносистемної техніки, враховуючі вимоги до їх характеристик, технологічні та ресурсні обмеження; використовувати сучасні інструменти автоматизації проектування
Р7 Розв’язувати задачі синтезу та аналізу приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки
Р8 Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її
Р9 Забезпечувати якість виробництва; обирати технології, що гарантують отримання необхідних характеристик твердотільних пристроїв; застосовувати сучасні методи контролю мікро- та наносистемної техніки
Р10 Забезпечувати професійний розвиток членів колективу з урахуванням світового досвіду і вимог до персоналу в сфері розробки та експлуатації мікро- та наноелектронних систем
Р11 Досліджувати процеси у мікро- та наноелектронних системах, приладах й компонентах з використанням сучасних експериментальних методів та обладнання, здійснювати статистичну обробку та аналіз результатів експериментів
Р12 Будувати і досліджувати фізичні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів та процесів мікро- та наноелектро-ніки
Р13 Керувати складними робочими процесами у сфері виробництва та/або досліджень мікро- та наноелектронних систем, об’єктивно оцінювати результати діяльності колективу та окремих працівників, визначати заходи щодо покращення результатів діяльності
Р14 Координувати роботу колективів виконавців для проведення наукових досліджень, проектування, розроблення, аналізу, розрахунку, моделювання, виробництва та тестування мікро- та наносистемної техніки
Р15 Забезпечувати захист інтелектуальної власності, комерціалізацію результатів науково-дослідної, винахідницької та проектної діяльності
Р16 Досліджувати дефекти ультратонких покриттів і диспер-сних середовищ (зокрема, фарб-ксераліків) методами оптичної дефектоскопії та вміти візуалізувати вказані дефекти
Р17 Підбирати необхідні моделі та платформи для цифрового виробництва, розв’язувати задачі автоматизації керування об’єктами та процесами згідно концепції Індустрія 4.0.
Р18 Досліджувати і розробляти компоненти електронних систем, зокрема, альтернативної енергетики
Р19 Вміти проєктувати наноструктуровані покриття оптичних дискі для надщільного запису інформації
Р20 Вміти проєктувати пристрої сенсорної електроніки з різними принципами дії, зокрема, оптичні наносенсори
Р21 Вміти проєктувати прилади оптоелектроніки, компоненти фотовольтаїчних, фотокалітичних і біофотонних систем
Додаткові програмні результати навчання, які визначені за освітньою програмою:

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення: Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення проваджен-ня освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, згідно Ліцен-зійних умов, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365.
Матеріально-технічне забезпечення: Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, згідно Ліцензійних умов, що затверджені Постановою Ка-бінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365. Навчання здійснюється у навчальних лабораторіях та комп’ютерному класі, дослідження (практика, дипломування) виконуються у наукових лабораторіях та із залученням облад-нання підприємств.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення: Відповідно до: технологічних вимог щодо навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяль-ності відповідного рівня ВО, згідно Ліцензійних умов, що за-тверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції ПКМ України від 24 березня 2021 р. № 365. Включає в себе бібліотечні ресурси, електронні навчальні ре-сурси (систему дистанційного навчання Moodle), сайт НУ «За-порізька політехніка» та кафедри МіНЕ, на яких розміщена ос-новна інформація щодо освітньої діяльності.
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між НУ «Запорізька політехніка» та закладами вищої освіти.
Міжнародна кредитна мобільність: Здійснюється на підставі укладення угод між Університетом та іноземними закладами вищої освіти за узгодженими та за-твердженими у встановленому порядку індивідуальними навча-льними планами студентів і програмами навчальних дисциплін, а також у рамках грантів, міжнародних проєктів, угод про спів-робітництво, в яких НУ «Запорізька політехніка» приймає участь.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти: Навчання іноземних громадян здійснюється державною мо-вою. У певних випадках може бути прийнято рішення про ви-кладання деяких дисциплін (тем, розділів) англійською мовою
Форма атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікацій-ної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної нау-ково-прикладної задачі у сфері мікро- та наносистемної техніки різ-номанітного призначення, що потребує проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічний плагіат, сфабриковані результати та фальсифікацію. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена до захисту на офі-ційному сайті закладу вищої освіти чи його підрозділу, або у репо-зитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у від-повідності до вимог чинного законодавства.
Форми атестації здобувачів вищої освіти: Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікацій-ної роботи
Вимоги до кваліфікаційної роботи: Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної нау-ково-прикладної задачі у сфері мікро- та наносистемної техніки різ-номанітного призначення, що потребує проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічний плагіат, сфабриковані результати та фальсифікацію. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена до захисту на офі-ційному сайті закладу вищої освіти чи його підрозділу, або у репо-зитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у від-повідності до вимог чинного законодавства.